Back to collection

The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經

Scroll 5

Click on any word to see more details.

佛說如來不思議祕密大乘經卷第五

西天譯經三藏大夫祿大師賜紫沙門法護 

持國輪王先行品第
[0714a09] 「『復次大王圓滿安住大乘成就不放逸流散何等一者二者過失攝受一切無常想四者決定命根大王如是四法圓滿安住大乘成就不放逸流散

[0714a14] 「『大王修行具足仁王何等一者棄捨大菩提心二者菩提法教他人善根迴向菩提四者佛世尊大威德見聞亦復一切天人聲聞緣覺所有威力生歡喜威力大王如是四法修行具足仁王是故大王應當不放逸信心清淨正法樂法勤求正法遊戲正法不著境界所以者何大王厭足

[0714a24] 「『大王壽量不久罪業由是親近供養恭敬諸佛如來以此善根四處迴向何等一者迴向無盡果報二者迴向無盡法門迴向無盡妙智四者迴向無盡辯才

[0714a29] 「『大王四法一者清淨二者清淨清淨戒行四者清淨智行四法一者方便圓滿成熟有情二者圓滿降伏圓滿即如能行四者值遇一切佛法圓滿。』

[0714b07] 「持國轉輪聖王所得正法示教利喜生歡喜無價真珠所有一切受用供養乃至梵行奉持五戒所聞正法踊躍歡喜著衣莊嚴具乃至梵行奉持五戒發阿耨多羅三藐三菩提心持國轉輪聖王善利增益法眷屬各各至誠頂禮佛足苾芻眾禮敬即時大樓虛空自在清淨大國城中

[0714b19] 「復次持國轉輪聖王一時嚴駕出遊大園鼓吹清音其所嬉戲最上宮女無比歡喜清淨蓮花師子之座宮女童子自然化生跏趺童子端嚴無比相好樂觀剎那虛空時空中有賢聖:『童子。』故此而立童子宮女化生童子無比宮女化生童子虛空加趺坐異口同音伽陀

「『仁者善利, 所謂發生菩提心
 發心世尊, 清淨心
 大海深廣徹底, 生死輪轉休息
 有情生死, 菩提心不捨
 世界, 世尊時分
 求法, 牟尼功德聚
 各各加趺坐, 
 持國大聖, 合掌敬禮
 。 多劫得法
 乃至圓成大菩提, 所得棄捨
 一切佛出世, 父母難得
 中善剎那, 清淨隨意
 精進不放逸, 出家正知
 勤修利益心調, 慚愧多聞
 慈悲調有情, 獲得深法
 精進勤力無著, 成熟攝受
 調, 身命不顧
 思惟正法, 諸佛功德
 最上難得, 我所稱讚最上
 佛剎, 
 我等菩薩位, 攝受善法
 剎那獲得五神通, 隨念。』

[0714c25] 「持國轉輪聖王眷屬童子智者菩薩神通力虛空世尊無邊功德莊嚴如來各各頂禮佛足一切眾會尊敬佛觀童子真佛子樂欲聽受菩提道法即為宣說甚深正法佛言:『善男子諸法所生主宰作者所行諸法空虛無實清淨猶如虛空。』佛世尊如是多種宣說清淨中有七十六那庾多俱胝無生法忍持國轉輪聖王佛會中經晝夜供養與其諸子眷屬剎那還本所居

[0715a08] 「輪王一時獨處栴檀樓閣之中蓮花師子之座:『安住阿耨多羅三藐三菩提其中何者最先阿耨多羅三藐三菩提設法其事。』用以七寶分量善施名字寶瓶七寶蓮花安置寶瓶然後晝夜微妙香花塗香鼓吹供養名字時空中有天人種種供養如是供養晝夜眷屬童子安置寶瓶即時寶瓶名字最先名字乃是清淨慧太子然後次第即時剎那大地六種震動所有執持妙樂

[0715a26] 「清淨慧太子最先異人即是賢劫過去俱留孫如來次於名字最勝太子即是過去俱那含牟尼如來次於名字太子即是過去迦葉如來次於名字一切義成太子我身次於名字太子當成佛號慈氏如來次於名字牛王太子當成佛號師子如來次於名字太子當成佛號如來次於名字賢王太子當成佛號如來次於名字吉祥太子當成佛號如來次於名字蓮華眼太子當成佛號善宿如來次於名字無垢光太子當成佛號妙眼如來次於名字太子當成佛號如來次於名字太子當成佛號如來次於名字莊嚴太子當成佛號如來次於名字增長太子當成佛號導師如來次於名字淨嚴太子當成佛號功德如來次於名字吉祥太子當成佛號如來次於名字太子當成佛號智積如來次於名字勇健太子當成佛號寶積如來次於名字太子當成佛號光明如來如是廣說相繼乃至名字莊嚴太子當成佛號無邊功德如來唯一名字寶瓶最後無邊太子太子最小輕侮:『我等當成作佛事有情最後何所?』

[0715c05] 「無邊太子伽陀

「『佛法無邊虛空, 有情無盡
 行願清淨薰修, 行願
 壽量若干, 眾會若干
 壽量, 聲聞。』
 太子伽陀, 空中天人善哉
 『正士意樂, 利益有情無窮盡。』

[0715c12] 「最小無邊太子成佛樂欲如來賢劫最後成佛所有賢劫諸佛壽量聲聞樂欲如來如來樂欲是故如來名為樂欲

[0715c17] 「復次菩薩摩訶薩善巧方便淨戒大願滿足勝行太子九百九十九乃至無邊太子功德成就

[0715c21] 「太子童子菩薩:『善男子往昔殊勝願力如是?』童子:『仁者汝等金剛手菩薩相續勝行一切如來無上祕密一切佛法聽受信解。』童子:『勝願證菩提成菩提勸請妙法願力菩提。』持國轉輪聖王異人即是然燈如來應供正等正覺往昔輪王輪王太子即是賢劫之中千佛如來俱留孫如來至樂如來()。童子宮女化生即是金剛手祕密主菩薩摩訶薩神力童子無比宮女化生即是尸棄梵王持國轉輪聖王即是諸菩薩爾時成熟化度不退轉阿耨多羅三藐三菩提心安住大乘次第賢劫菩提應觀緣生法理相違善根發心勝行諸菩薩大士增長最勝意樂。」

佛說如來不思議祕密大乘經卷第五

【經文資訊大正藏 11 No. 0312 佛說如來不思議祕密大乘經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,CBETA 提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary