Back to collection

The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經

Scroll 17

Click on any word to see more details.

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七

譯經三藏大夫祿大師賜紫沙門惟淨 

護世品第十九
[0741b10] 「復次祕密主如來一切法四法印何等一者諸行無常沙門婆羅門長壽天語者二者諸天諸法無我外道四者涅槃寂靜增上慢尋求增上慢無常即是畢竟無有常法增語即是遠離增語無我即是增語涅槃寂靜即是無相作證增語祕密主如是諸菩薩信解勤行修習善法圓滿菩提分法。」

[0741b22] 爾時護世四大天王白佛:「世尊我等四王護世護世?」

[0741b23] 四大天王:「仁者修正法行護世正法行所謂十善何等一者二者分量妻室染污四者五者不出惡言如實希望止息瞋恚正見清淨仁者十善護世

[0741c01] 「八法護世何等一者能行二者一切處尊重師長順行正道四者心意質直五者柔軟一切眾生慈心善根如是八法護世

[0741c06] 「六法護世何等一者身業師尊善知識梵行乃至一切眾生尊重愛樂意念第一身和敬二者語業師尊善知識梵行乃至一切眾生尊重愛樂意念第二語業和敬意業師尊善知識梵行乃至一切眾生尊重愛樂意念第三意業和敬四者依法所得一切利養乃至知識梵行均平等同受用尊重愛樂意念第四利養和敬五者修法無缺無濁受者不生稱讚譏毀如是淨戒善知識梵行修持尊重愛樂意念第五和敬正見出離決擇分何等正行善知識梵行尊重愛樂意念第六和敬仁者六和護世

[0741c24] 「四法護世何等一者不貪不貪不墮惡趣二者不墮惡趣不墮惡趣四者不墮惡趣仁者如是四法護世

[0741c28] 「二法護世何等一者二者二法護世

[0742a01] 「一法護世何等真實真實護世諂曲一法護世仁者如是汝等勤行護世他人護世。」


去來品第二十

[0742a07] 爾時世尊:「為此眾會宣說祕密大明章句眾會善根相應大菩提住世。」金剛手菩薩祕密主:「龍王宮中大菩提成道利益心攝受世間宣說大明章句記念?」

[0742a12] 金剛手菩薩白佛:「世尊記念。」

[0742a13] 佛言:「祕密主大明章句。」

[0742a15] 金剛手菩薩祕密主胡跪合掌頂禮佛足祕密大明章句

[0742a18] 「[*]()() ()() ()() ()() ()()() ()() ()() ()() ()() ()薩摩()() ()(十一) (十二) (十三) 尸羅(十四) ()(十五) ()(十六) (十七) (十八) ()(十九) ()(二十) ()()()(二十一) ()()()(二十二) ()()()(二十三) ()()()()(二十四) 藥叉()()(二十五) ()()(二十六) ()()()(二十七) ()()()()薩埵()()(二十八) ()摩訶()()()(二十九) ()()(三十) ()()()(三十一)」

[0742b02] 金剛手菩薩祕密主祕密章句一切魔宮振動大地大海一切眾會頂禮求救時世大千世界動搖諸眾白言:「世尊善逝我等一切驚怖。」

[0742b07] 佛言:「諸佛大明章句威神境界使大地振動大海虛空亦復動搖。」

[0742b10] 爾時世尊即為金剛手菩薩諸眾如其所應說法中有萬人大菩提心有無

[0742b13] 爾時金剛手菩薩祕密主長子金剛寶網白佛:「世尊菩薩云何阿耨多羅三藐三菩提不退轉?」

[0742b15] 佛言:「善男子菩薩十法阿耨多羅三藐三菩提不退轉何等一者常行無礙大慈二者大悲精進諸事四者修空三摩地五者現前通達一切處通達妙智清淨三世無礙方便實業了知德本其所自性清淨入聖菩薩如是十法阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」

[0742b24] 金剛白佛:「世尊菩薩不思議聞已安然不生驚怖?」

[0742b26] 佛言:「善男子菩薩八法不思議聞已安然不生驚怖何等一者增長二者增長妙智善友攝受四者信解五者無生信解無常心行平等猶如虛空諸法中善障礙菩薩如是八法不思議聞已安然不生驚怖。」

[0742c04] 金剛白佛:「菩薩自在?」

[0742c06] 佛言:「善男子菩薩四法自在何等一者現前五神通二者善觀解脫門四禪定梵世四梵行四者方便慧一切處無生菩薩如是四法自在。」

[0742c11] 金剛白佛:「菩薩法門?」

[0742c12] 佛言:「善男子菩薩法門何等一者智門一切眾生根性二者慧門善分宣說句義陀羅尼門一切總持四者無礙解宣說無盡菩薩法門。」

[0742c17] 金剛白佛:「菩薩?」

[0742c17] 佛言:「善男子菩薩何等一者定力大悲二者精進力不退轉多聞四者信解圓滿解脫五者修習離散善護眾生菩提心降伏大悲成熟眾生無生忍圓滿十力如是名為菩薩。」

[0742c24] 佛世尊長子金剛無生法忍白佛:「世尊威神建立正法金剛手菩薩祕密主宮中使法器眾生獲得聞慧光明乃至如來般涅槃閻浮提流布使隱沒。」

[0743a01] 爾時世尊金剛勸請金剛手菩薩祕密主:「祕密主宣說大菩提成道諸菩薩降伏攝受魔軍所有祕密大明章句建立加護令正法眼住世攝伏外法。」

[0743a06] 爾時金剛手菩薩祕密主佛教偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮世尊大明

[0743a09] 「[*]()(一句) () ()() () ()() ()()() ()羅剎() () () ()() (十一) ()末利(十二) (十三) ()(十四) (十五) (十六) ()(十七) ()(十八) (十九) (二十) (二十一) ()(二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) ()(二十七) ()()(二十八) ()(二十九) ()(三十) ()()()()()()()(三十一) (三十二) (三十三) ()()()()(三十四) ()()()(三十五) ()()(三十六) ()(三十七) ()()(三十八) 藥叉西()(三十九) ()()(四十) ()()()()(四十一)」

[0743a23] 大明一切山王振動大地大海所有一切外法攝伏歸正法語善護一切正法寶藏一切天眾互相伽陀

祕密大明宣說,  令正住世
 三千世界,  人中尊救護
 大師善說真實,  眾會施無畏
 威神建立法門,  令正住世。」

[0743b02] 爾時世尊金剛手菩薩宮中無量一切眾生利益乃至曠野大城一切廣大周遍無不空中菩薩聲聞人天大眾恭敬圍遶有無數百夜叉羅剎阿修羅迦樓羅前後梵王帝釋護世天等光明妙音剎土振動威德神通勢力加持神變威儀譬如鵝王遊戲自在山中金剛手菩薩祕密主威神

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七

【經文資訊大正藏 11 No. 0312 佛說如來不思議祕密大乘經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,CBETA 提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary