Back to collection

Ratnakūṭasūtra (Ru Fajie Tixing Jing) 入法界體性經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

入法界體性經

天竺三藏闍那崛多

[0234a24] 爾時婆伽婆王舍城耆闍崛山大比丘眾五百爾時文殊師利童子而立如來三昧爾時世尊三昧文殊師利童子門外:「文殊師利。」

[0234a29] 爾時文殊師利童子白佛:「善哉世尊。」頂禮佛足一面

[0234b03] 爾時世尊文殊師利童子:「可就。」文殊師利童子:「善哉世尊唯然受教。」合掌一面

[0234b05] 文殊師利童子白佛:「世尊世尊三昧?」

[0234b06] 文殊師利:「三昧名曰寶積三昧。」

[0234b08] 文殊師利白佛:「以何因緣三昧寶積?」

[0234b09] 文殊師利:「譬如摩尼寶安置地方珍寶不可窮盡如是文殊師利三昧東方無量阿僧祇世界現在諸佛如來三藐三佛陀如是西北方四維上下如是十方無量阿僧祇世界現見諸如來三昧眾說文殊師利三昧不見一法非法文殊師利三昧名實直男女人辯才不斷。」

[0234b18] 文殊師利:「世尊我有辯才修伽陀辯才。」

[0234b19] 佛言:「文殊師利云何辯才?」

[0234b20] 文殊師利:「世尊譬如摩尼寶不依如是世尊一切諸法實際。」

[0234b22] 文殊師利:「實際?」

[0234b23] 文殊師利:「如是世尊實際。」

[0234b24] 佛言:「文殊師利何謂實際?」

[0234b24] 文殊師利:「世尊我所實際所有凡夫實際果報一切諸法實際世尊如是即是世尊顛倒即是正信正行所以者何不正有言不可得。」

[0234b29] 佛言:「文殊師利行者?」

[0234c01] 文殊師利:「世尊行者實際。」

[0234c02] 佛言:「文殊師利修道?」

[0234c02] 文殊師利:「世尊修道者思惟。」

[0234c03] 佛言:「文殊師利云何男子女人說法?」

[0234c04] 文殊師利:「世尊善男子善女人我見即是說法世尊不滅貪欲說法所以者何諸法本性無生世尊實際我見所生世尊行善男子善女人如是說不受佛法不著凡夫諸法不舉不捨世尊初發意男子女人如是說。」

[0234c11] 文殊師利:「世尊教化眾生云何說法?」

[0234c12] 佛言:「文殊師利壞色壞色不生說法如是受想不生說法文殊師利說法文殊師利教化當令不思議說法如是阿耨多羅三藐三菩提文殊師利諸法無上菩提無有無上菩提文殊師利即是法界諸力無畏法界文殊師利不見法界分數法界不見凡夫阿羅漢辟支佛諸佛法界無有文殊師利譬如恒河跋提河如是大河大海不可別異如是文殊師利如是種種名字諸法法界無有名字差別文殊師利譬如種種不可說法界別名凡夫聖人諸佛如是名字不可示現如是法界如是法界違逆如是信樂何以文殊師利逆順法界無二不可。」

[0235a03] 佛說如是文殊師利白佛:「世尊不見法界惡道不見人天涅槃。」

[0235a05] 文殊師利:「有人:『云何現在六道?』如是云何?」

[0235a07] 文殊師利:「世尊如是解說世尊譬如有人睡眠地獄道畜生道閻摩羅阿修羅見天見人世尊所見各各別異隨意諸眾生如是世尊雖說各別法界差別世尊如實解說彼此無故世尊聲聞乘涅槃不可實義世尊即今現在不可分別名字何以取法邊際世尊譬如大海珊瑚生色可以法界不可別異何以世尊法界不生不滅法界無染法界無濁法界無可無生。」

[0235a22] 爾時世尊文殊師利:「知法?」

[0235a23] 「如是世尊知法即是。」

[0235a23] 文殊師利:「知世間?」

[0235a24] 文殊師利:「世尊幻化世間世尊世間有名無實可見世間世尊法界世間何以世間世尊問言世間何處行者所謂不生不滅不生不滅如是受想不生不滅如是無生世尊如是所謂無相。」

[0235b02] 問言:「文殊師利豈不現在如來阿羅訶三藐三佛陀滅度?」

[0235b03] 文殊師利答言:「世尊豈可法界法界云何?」

[0235b06] 佛言:「文殊師利云何過去諸佛恒伽已滅豈不?」

[0235b07] 文殊師利:「世尊諸如來涅槃出處。」

[0235b09] 佛言:「文殊師利云何使凡夫更生?」

[0235b10] 文殊師利:「世尊不見凡夫更生?」

[0235b11] 文殊師利:「聽法?」

[0235b12] 文殊師利:「世尊不見不樂。」

[0235b13] 佛言:「文殊師利豈不樂法?」

[0235b13] 文殊師利答言:「世尊不見一法非法何所?」

[0235b15] 佛言:「文殊師利恐怖。」

[0235b16] 文殊師利:「世尊實際恐怖其實恐怖一切諸法恐怖金剛。」

[0235b18] 佛言:「文殊師利何故金剛?」

[0235b19] 文殊師利:「世尊諸法是故金剛世尊如來不思議諸法不思議金剛。」

[0235b21] 佛言:「文殊師利何故金剛?」

[0235b22] 文殊師利:「世尊諸法金剛世尊諸法菩提金剛。」

[0235b24] 佛言:「文殊師利何故金剛?」

[0235b25] 文殊師利:「世尊一切法無所有有名言說諸法無所有無所有即是若是則是真實若是則是菩提是故得名金剛。」

[0235b28] 文殊師利:「世尊一切諸法如來境界金剛。」

[0235b29] 佛言:「文殊師利何故金剛?」

[0235c01] 文殊師利:「世尊諸法自性本來寂靜金剛。」

[0235c02] 文殊師利:「阿難陀比丘受持。」

[0235c04] 文殊師利:「世尊不見一法世尊不見一字?」

[0235c06] 佛言:「善哉善哉文殊師利善說文殊師利我見東方無量阿僧祇世界諸如來三藐三佛陀。」

[0235c10] 爾時長老舍利弗住處往詣文殊師利童子住處不見文殊師利門外

[0235c13] 爾時世尊文殊師利童子:「文殊師利舍利弗比丘門外聽法使。」

[0235c15] 文殊師利:「世尊舍利弗法界世尊在內在外中間?」

[0235c17] 佛言:「。」

[0235c17] 文殊師利:「世尊實際實際如是不來世尊長老舍利弗即是實際舍利弗即是法界世尊法界不來長老舍利弗從何何所?」

[0235c21] 佛言:「文殊師利在內聲聞在於豈不生苦?」

[0235c23] 文殊師利:「世尊何以世尊說法法界如來說法即是法界法界即是如來法界法界言說無二無所有法界世尊以是苦惱世尊恒河沙不來世尊說法不生愛樂無憂何以二者憂惱法界無二。」

[0236a02] 爾時世尊長老舍利弗:「舍利弗文殊師利辯才?」

[0236a03] 舍利弗:「唯然世尊室外世尊文殊師利童子。」

[0236a05] 爾時文殊師利白佛:「世尊長老舍利弗聽法。」

[0236a06] 爾時世尊長老舍利弗:「舍利弗。」

[0236a07] 舍利弗:「善哉世尊!」入室頂禮佛足退一面

[0236a08] 爾時文殊師利:「長老舍利弗故而?」

[0236a09] 舍利弗:「文殊師利聽法此處應有最勝法義文殊師利世尊共處論說甚深最勝法義。」

[0236a12] 文殊師利:「如是如是舍利弗甚深最勝。」

[0236a14] 舍利弗:「文殊師利說法甚深最勝?」

[0236a15] 文殊師利:「舍利弗法難發起說法不為發起凡夫不為發起阿羅漢不為發起如來起發說法無能說法是故說法平等平等無有住處畢竟寂靜諸法故稱最勝。」

[0236a21] 舍利弗:「文殊師利故作如是說阿羅漢漏盡法器?」

[0236a22] 文殊師利:「長老舍利弗阿羅漢舍利弗以是故我如是阿羅漢漏盡法器。」

[0236a25] 舍利弗:「文殊師利法樂辯才聽法文殊師利世尊說法無有厭足。」

[0236a29] 文殊師利:「大德舍利弗不知足聽法?」

[0236b01] 舍利弗:「文殊師利不厭聽法。」

[0236b01] 文殊師利:「大德舍利弗豈可法界說法?」

[0236b02] 舍利弗:「!」

[0236b03] 文殊師利:「大德舍利弗聽法法界大德無二法界說法可知是故不知足。」

[0236b06] 舍利弗:「文殊師利諸如來聽法如是?」

[0236b07] 文殊師利:「大德舍利弗涅槃舍利弗?」

[0236b08] 舍利弗:「文殊師利我有。」

[0236b09] 文殊師利:「云何?」

[0236b09] 舍利弗:「諸法本性成就涅槃。」

[0236b10] 文殊師利:「舍利弗?」

[0236b11] 舍利弗:「文殊師利我有。」

[0236b12] 文殊師利:「云何?」

[0236b12] 舍利弗:「法界不死不生如是。」

[0236b13] 文殊師利:「大德舍利弗具足漏盡阿羅漢?」

[0236b14] 舍利弗:「我有。」

[0236b15] 文殊師利:「云何?」

[0236b15] 舍利弗:「平等具足漏盡阿羅漢何以非但無分別漏盡阿羅漢。」

[0236b18] 文殊師利大德舍利弗:「漏盡阿羅漢解脫?」舍利弗:「文殊師利實有。」

[0236b20] 文殊師利:「云何?」

[0236b21] 舍利弗:「諸法諸法諸法如是。」

[0236b22] 文殊師利大德舍利弗:「前世諸如來三藐三佛陀滅度不得涅槃?」

[0236b24] 舍利弗:「。」

[0236b24] 文殊:「云何?」

[0236b25] 舍利弗:「文殊師利不思議界無生如是。」

[0236b26] 文殊師利大德舍利弗:「諸佛一佛?」

[0236b27] 舍利弗:「。」文殊師利:「云何?」

[0236b28] 舍利弗:「文殊師利法界不可分別如是。」

[0236b29] 文殊師利大德舍利弗:「諸佛即是一佛?」

[0236c01] 舍利弗:「我有。」

[0236c02] 文殊師利:「云何?」

[0236c02] 舍利弗:「文殊師利諸佛無盡無盡如是。」

[0236c04] 文殊師利舍利弗:「諸法無可無可無可思念不可?」

[0236c05] 舍利弗:「文殊師利我有。」

[0236c06] 文殊師利:「云何?」

[0236c07] 舍利弗:「文殊師利自體自知自體本性不捨本性自體思念相違不生不滅不捨如是。」

[0236c10] 文殊師利問言:「舍利弗有為法界無有無有積聚?」

[0236c11] 舍利弗:「我有。」

[0236c12] 文殊:「云何?」舍利弗:「文殊師利諸法不可得積聚如是。」

[0236c14] 文殊師利:「大德舍利弗般若法界阿羅漢名字?」

[0236c16] 舍利弗:「我有。」

[0236c16] 文殊師利:「云何?」

[0236c17] 舍利弗:「文殊師利般若法界阿羅漢法界阿羅漢豈能法界如是。」

[0236c19] 文殊師利:「大德舍利弗諸法皆是佛境界?」

[0236c20] 舍利弗:「實有。」

[0236c21] 文殊師利問言:「云何?」

[0236c21] 舍利弗:「文殊師利世尊本性自性如是。」

[0236c24] 爾時文殊師利:「善哉善哉大德舍利弗所有境界解釋如是如是是故。」

[0236c26] 爾時世尊長老舍利弗:「舍利弗善男子善女人受持解釋辯才。」

[0236c29] 舍利弗:「如是婆伽婆如是修伽陀大德世尊世尊眾生前世供養諸佛世尊善男子善女人安立法印眾生大覺。」

[0237a04] 爾時長老舍利弗白佛:「世尊名字我等云何奉持?」

[0237a05] 長老舍利弗:「舍利弗本名文殊師利童子解說』,如是受持入法界』,如是受持實際』,如是受持舍利弗善男子善女人恭敬受持思惟行當無生法忍為生善根讀誦說法不斷辯才。」

[0237a12] 佛說文殊師利童子菩薩摩訶薩舍利弗諸比丘諸天阿修羅皆大歡喜

入法界體性經

【經文資訊大正藏 12 No. 0355 入法界體性經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary