Glossary and Vocabulary for Ratnakūṭasūtra (Ru Fajie Tixing Jing) 入法界體性經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 128 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
2 95 yán to speak; to say; said 見已告言
3 95 yán language; talk; words; utterance; speech 見已告言
4 95 yán Kangxi radical 149 見已告言
5 95 yán phrase; sentence 見已告言
6 95 yán a word; a syllable 見已告言
7 95 yán a theory; a doctrine 見已告言
8 95 yán to regard as 見已告言
9 95 yán to act as 見已告言
10 95 yán speech; vāc 見已告言
11 95 yán speak; vad 見已告言
12 78 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊從三昧起
13 78 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊從三昧起
14 71 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 長老舍利弗從自住處出
15 61 self 然我於時行此三昧
16 61 [my] dear 然我於時行此三昧
17 61 Wo 然我於時行此三昧
18 61 self; atman; attan 然我於時行此三昧
19 61 ga 然我於時行此三昧
20 53 Ru River 汝來
21 53 Ru 汝來
22 46 xìn to believe; to trust 若如是信者
23 46 xìn a letter 若如是信者
24 46 xìn evidence 若如是信者
25 46 xìn faith; confidence 若如是信者
26 46 xìn honest; sincere; true 若如是信者
27 46 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 若如是信者
28 46 xìn an official holding a document 若如是信者
29 46 xìn a gift 若如是信者
30 46 xìn credit 若如是信者
31 46 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 若如是信者
32 46 xìn news; a message 若如是信者
33 46 xìn arsenic 若如是信者
34 46 xìn Faith 若如是信者
35 46 xìn faith; confidence 若如是信者
36 44 Kangxi radical 71 一切諸法更無所住
37 44 to not have; without 一切諸法更無所住
38 44 mo 一切諸法更無所住
39 44 to not have 一切諸法更無所住
40 44 Wu 一切諸法更無所住
41 44 mo 一切諸法更無所住
42 40 法界 fǎjiè Dharma Realm 即是法界
43 40 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 即是法界
44 40 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 即是法界
45 30 Yi 世尊亦為教化眾生時
46 28 zhě ca 今者世尊住何三昧
47 28 infix potential marker 我不壞色生
48 27 wéi to act as; to serve 名此三昧為寶積耶
49 27 wéi to change into; to become 名此三昧為寶積耶
50 27 wéi to be; is 名此三昧為寶積耶
51 27 wéi to do 名此三昧為寶積耶
52 27 wèi to support; to help 名此三昧為寶積耶
53 27 wéi to govern 名此三昧為寶積耶
54 27 ye 而從起耶
55 27 ya 而從起耶
56 25 method; way 是諸如來住此三昧為眾說法
57 25 France 是諸如來住此三昧為眾說法
58 25 the law; rules; regulations 是諸如來住此三昧為眾說法
59 25 the teachings of the Buddha; Dharma 是諸如來住此三昧為眾說法
60 25 a standard; a norm 是諸如來住此三昧為眾說法
61 25 an institution 是諸如來住此三昧為眾說法
62 25 to emulate 是諸如來住此三昧為眾說法
63 25 magic; a magic trick 是諸如來住此三昧為眾說法
64 25 punishment 是諸如來住此三昧為眾說法
65 25 Fa 是諸如來住此三昧為眾說法
66 25 a precedent 是諸如來住此三昧為眾說法
67 25 a classification of some kinds of Han texts 是諸如來住此三昧為眾說法
68 25 relating to a ceremony or rite 是諸如來住此三昧為眾說法
69 25 Dharma 是諸如來住此三昧為眾說法
70 25 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 是諸如來住此三昧為眾說法
71 25 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 是諸如來住此三昧為眾說法
72 25 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 是諸如來住此三昧為眾說法
73 25 quality; characteristic 是諸如來住此三昧為眾說法
74 23 to go; to 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
75 23 to rely on; to depend on 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
76 23 Yu 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
77 23 a crow 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
78 22 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 一切諸法更無所住
79 20 wèn to ask 若有人來問汝
80 20 wèn to inquire after 若有人來問汝
81 20 wèn to interrogate 若有人來問汝
82 20 wèn to hold responsible 若有人來問汝
83 20 wèn to request something 若有人來問汝
84 20 wèn to rebuke 若有人來問汝
85 20 wèn to send an official mission bearing gifts 若有人來問汝
86 20 wèn news 若有人來問汝
87 20 wèn to propose marriage 若有人來問汝
88 20 wén to inform 若有人來問汝
89 20 wèn to research 若有人來問汝
90 20 wèn Wen 若有人來問汝
91 20 wèn a question 若有人來問汝
92 20 wèn ask; prccha 若有人來問汝
93 20 Buddha; Awakened One 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
94 20 relating to Buddhism 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
95 20 a statue or image of a Buddha 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
96 20 a Buddhist text 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
97 20 to touch; to stroke 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
98 20 Buddha 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
99 20 Buddha; Awakened One 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
100 20 說法 shuō fǎ a statement; wording 汝云何為初行男子女人說法
101 20 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 汝云何為初行男子女人說法
102 20 說法 shuō fǎ words from the heart 汝云何為初行男子女人說法
103 20 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 汝云何為初行男子女人說法
104 20 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 汝云何為初行男子女人說法
105 19 suǒ a few; various; some 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
106 19 suǒ a place; a location 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
107 19 suǒ indicates a passive voice 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
108 19 suǒ an ordinal number 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
109 19 suǒ meaning 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
110 19 suǒ garrison 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
111 19 suǒ place; pradeśa 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
112 18 Qi 即是為其說法
113 17 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
114 17 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
115 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如是法界如我今說
116 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如是法界如我今說
117 17 shuì to persuade 如是法界如我今說
118 17 shuō to teach; to recite; to explain 如是法界如我今說
119 17 shuō a doctrine; a theory 如是法界如我今說
120 17 shuō to claim; to assert 如是法界如我今說
121 17 shuō allocution 如是法界如我今說
122 17 shuō to criticize; to scold 如是法界如我今說
123 17 shuō to indicate; to refer to 如是法界如我今說
124 17 shuō speach; vāda 如是法界如我今說
125 17 shuō to speak; bhāṣate 如是法界如我今說
126 16 sentence 此是金剛句
127 16 gōu to bend; to strike; to catch 此是金剛句
128 16 gōu to tease 此是金剛句
129 16 gōu to delineate 此是金剛句
130 16 gōu a young bud 此是金剛句
131 16 clause; phrase; line 此是金剛句
132 16 a musical phrase 此是金剛句
133 16 verse; pada; gāthā 此是金剛句
134 15 děng et cetera; and so on 此等諸法
135 15 děng to wait 此等諸法
136 15 děng to be equal 此等諸法
137 15 děng degree; level 此等諸法
138 15 děng to compare 此等諸法
139 15 爾時 ěr shí at that time 爾時
140 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
141 15 Kangxi radical 49 到已
142 15 to bring to an end; to stop 到已
143 15 to complete 到已
144 15 to demote; to dismiss 到已
145 15 to recover from an illness 到已
146 15 zhù to dwell; to live; to reside 如來住於三昧
147 15 zhù to stop; to halt 如來住於三昧
148 15 zhù to retain; to remain 如來住於三昧
149 15 zhù to lodge at [temporarily] 如來住於三昧
150 15 zhù verb complement 如來住於三昧
151 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 如來住於三昧
152 14 實際 shíjì reality; in truth 惟依實際而住
153 14 實際 shíjì to make every effort 惟依實際而住
154 14 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 惟依實際而住
155 14 實際 shíjì actual 惟依實際而住
156 14 實際 shíjì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 惟依實際而住
157 14 大德 dàdé most virtuous 大德舍利弗
158 14 大德 dàdé Dade reign 大德舍利弗
159 14 大德 dàdé a major festival 大德舍利弗
160 14 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 大德舍利弗
161 14 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 大德舍利弗
162 14 lái to come 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
163 14 lái please 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
164 14 lái used to substitute for another verb 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
165 14 lái used between two word groups to express purpose and effect 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
166 14 lái wheat 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
167 14 lái next; future 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
168 14 lái a simple complement of direction 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
169 14 lái to occur; to arise 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
170 14 lái to earn 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
171 14 lái to come; āgata 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
172 13 ér Kangxi radical 126 而從起耶
173 13 ér as if; to seem like 而從起耶
174 13 néng can; able 而從起耶
175 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而從起耶
176 13 ér to arrive; up to 而從起耶
177 13 border; boundar; juncture 名實際印
178 13 inside; interior; amongst 名實際印
179 13 to connect; to join 名實際印
180 13 the present; at that point in time 名實際印
181 13 an occasion; a time 名實際印
182 13 relationship 名實際印
183 13 to define; to delimit 名實際印
184 13 to encounter; to meet; to come close to 名實際印
185 13 gào to tell; to say; said; told 見已告言
186 13 gào to request 見已告言
187 13 gào to report; to inform 見已告言
188 13 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 見已告言
189 13 gào to accuse; to sue 見已告言
190 13 gào to reach 見已告言
191 13 gào an announcement 見已告言
192 13 gào a party 見已告言
193 13 gào a vacation 見已告言
194 13 gào Gao 見已告言
195 13 gào to tell; jalp 見已告言
196 13 jiè border; boundary 不見一法然非法界
197 13 jiè kingdom 不見一法然非法界
198 13 jiè territory; region 不見一法然非法界
199 13 jiè the world 不見一法然非法界
200 13 jiè scope; extent 不見一法然非法界
201 13 jiè erathem; stratigraphic unit 不見一法然非法界
202 13 jiè to divide; to define a boundary 不見一法然非法界
203 13 jiè to adjoin 不見一法然非法界
204 13 jiè dhatu; realm; field; domain 不見一法然非法界
205 13 xíng to walk 然我於時行此三昧
206 13 xíng capable; competent 然我於時行此三昧
207 13 háng profession 然我於時行此三昧
208 13 xíng Kangxi radical 144 然我於時行此三昧
209 13 xíng to travel 然我於時行此三昧
210 13 xìng actions; conduct 然我於時行此三昧
211 13 xíng to do; to act; to practice 然我於時行此三昧
212 13 xíng all right; OK; okay 然我於時行此三昧
213 13 háng horizontal line 然我於時行此三昧
214 13 héng virtuous deeds 然我於時行此三昧
215 13 hàng a line of trees 然我於時行此三昧
216 13 hàng bold; steadfast 然我於時行此三昧
217 13 xíng to move 然我於時行此三昧
218 13 xíng to put into effect; to implement 然我於時行此三昧
219 13 xíng travel 然我於時行此三昧
220 13 xíng to circulate 然我於時行此三昧
221 13 xíng running script; running script 然我於時行此三昧
222 13 xíng temporary 然我於時行此三昧
223 13 háng rank; order 然我於時行此三昧
224 13 háng a business; a shop 然我於時行此三昧
225 13 xíng to depart; to leave 然我於時行此三昧
226 13 xíng to experience 然我於時行此三昧
227 13 xíng path; way 然我於時行此三昧
228 13 xíng xing; ballad 然我於時行此三昧
229 13 xíng Xing 然我於時行此三昧
230 13 xíng Practice 然我於時行此三昧
231 13 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 然我於時行此三昧
232 13 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 然我於時行此三昧
233 12 阿羅漢 āluóhàn Arhat 此是阿羅漢法
234 12 阿羅漢 Āluóhàn arhat 此是阿羅漢法
235 12 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 此是阿羅漢法
236 12 jiàn to see 見文殊師利童子住別門外
237 12 jiàn opinion; view; understanding 見文殊師利童子住別門外
238 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見文殊師利童子住別門外
239 12 jiàn refer to; for details see 見文殊師利童子住別門外
240 12 jiàn to appear 見文殊師利童子住別門外
241 12 jiàn to meet 見文殊師利童子住別門外
242 12 jiàn to receive (a guest) 見文殊師利童子住別門外
243 12 jiàn let me; kindly 見文殊師利童子住別門外
244 12 jiàn Jian 見文殊師利童子住別門外
245 12 xiàn to appear 見文殊師利童子住別門外
246 12 xiàn to introduce 見文殊師利童子住別門外
247 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見文殊師利童子住別門外
248 12 金剛 jīngāng a diamond 此是金剛句
249 12 金剛 jīngāng King Kong 此是金剛句
250 12 金剛 jīngāng a hard object 此是金剛句
251 12 金剛 jīngāng gorilla 此是金剛句
252 12 金剛 jīngāng diamond 此是金剛句
253 12 金剛 jīngāng vajra 此是金剛句
254 11 童子 tóngzǐ boy 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
255 11 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
256 11 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
257 11 不見 bújiàn to not see 不見一法然非法界
258 11 不見 bújiàn to not meet 不見一法然非法界
259 11 不見 bújiàn to disappear 不見一法然非法界
260 11 長老 zhǎnglǎo an elder 長老舍利弗從自住處出
261 11 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 長老舍利弗從自住處出
262 11 長老 zhǎnglǎo Elder 長老舍利弗從自住處出
263 11 rán to approve; to endorse 然我於時行此三昧
264 11 rán to burn 然我於時行此三昧
265 11 rán to pledge; to promise 然我於時行此三昧
266 11 rán Ran 然我於時行此三昧
267 11 chù a place; location; a spot; a point 善磨瑩已安置淨處
268 11 chǔ to reside; to live; to dwell 善磨瑩已安置淨處
269 11 chù an office; a department; a bureau 善磨瑩已安置淨處
270 11 chù a part; an aspect 善磨瑩已安置淨處
271 11 chǔ to be in; to be in a position of 善磨瑩已安置淨處
272 11 chǔ to get along with 善磨瑩已安置淨處
273 11 chǔ to deal with; to manage 善磨瑩已安置淨處
274 11 chǔ to punish; to sentence 善磨瑩已安置淨處
275 11 chǔ to stop; to pause 善磨瑩已安置淨處
276 11 chǔ to be associated with 善磨瑩已安置淨處
277 11 chǔ to situate; to fix a place for 善磨瑩已安置淨處
278 11 chǔ to occupy; to control 善磨瑩已安置淨處
279 11 chù circumstances; situation 善磨瑩已安置淨處
280 11 chù an occasion; a time 善磨瑩已安置淨處
281 11 to carry on the shoulder 今者世尊住何三昧
282 11 what 今者世尊住何三昧
283 11 He 今者世尊住何三昧
284 11 zhōng middle 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
285 11 zhōng medium; medium sized 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
286 11 zhōng China 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
287 11 zhòng to hit the mark 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
288 11 zhōng midday 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
289 11 zhōng inside 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
290 11 zhōng during 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
291 11 zhōng Zhong 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
292 11 zhōng intermediary 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
293 11 zhōng half 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
294 11 zhòng to reach; to attain 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
295 11 zhòng to suffer; to infect 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
296 11 zhòng to obtain 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
297 11 zhòng to pass an exam 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
298 11 zhōng middle 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
299 11 meaning; sense 行者是何義
300 11 justice; right action; righteousness 行者是何義
301 11 artificial; man-made; fake 行者是何義
302 11 chivalry; generosity 行者是何義
303 11 just; righteous 行者是何義
304 11 adopted 行者是何義
305 11 a relationship 行者是何義
306 11 volunteer 行者是何義
307 11 something suitable 行者是何義
308 11 a martyr 行者是何義
309 11 a law 行者是何義
310 11 Yi 行者是何義
311 11 Righteousness 行者是何義
312 10 to enter 入內莫住於外
313 10 Kangxi radical 11 入內莫住於外
314 10 radical 入內莫住於外
315 10 income 入內莫住於外
316 10 to conform with 入內莫住於外
317 10 to descend 入內莫住於外
318 10 the entering tone 入內莫住於外
319 10 to pay 入內莫住於外
320 10 to join 入內莫住於外
321 10 entering; praveśa 入內莫住於外
322 10 míng fame; renown; reputation 名此三昧為寶積耶
323 10 míng a name; personal name; designation 名此三昧為寶積耶
324 10 míng rank; position 名此三昧為寶積耶
325 10 míng an excuse 名此三昧為寶積耶
326 10 míng life 名此三昧為寶積耶
327 10 míng to name; to call 名此三昧為寶積耶
328 10 míng to express; to describe 名此三昧為寶積耶
329 10 míng to be called; to have the name 名此三昧為寶積耶
330 10 míng to own; to possess 名此三昧為寶積耶
331 10 míng famous; renowned 名此三昧為寶積耶
332 10 míng moral 名此三昧為寶積耶
333 10 míng name; naman 名此三昧為寶積耶
334 10 míng fame; renown; yasas 名此三昧為寶積耶
335 10 to leave; to depart; to go away; to part 然我不離法界見於世間
336 10 a mythical bird 然我不離法界見於世間
337 10 li; one of the eight divinatory trigrams 然我不離法界見於世間
338 10 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 然我不離法界見於世間
339 10 chī a dragon with horns not yet grown 然我不離法界見於世間
340 10 a mountain ash 然我不離法界見於世間
341 10 vanilla; a vanilla-like herb 然我不離法界見於世間
342 10 to be scattered; to be separated 然我不離法界見於世間
343 10 to cut off 然我不離法界見於世間
344 10 to violate; to be contrary to 然我不離法界見於世間
345 10 to be distant from 然我不離法界見於世間
346 10 two 然我不離法界見於世間
347 10 to array; to align 然我不離法界見於世間
348 10 to pass through; to experience 然我不離法界見於世間
349 10 transcendence 然我不離法界見於世間
350 10 zhī to know 修伽陀我知辯才
351 10 zhī to comprehend 修伽陀我知辯才
352 10 zhī to inform; to tell 修伽陀我知辯才
353 10 zhī to administer 修伽陀我知辯才
354 10 zhī to distinguish; to discern 修伽陀我知辯才
355 10 zhī to be close friends 修伽陀我知辯才
356 10 zhī to feel; to sense; to perceive 修伽陀我知辯才
357 10 zhī to receive; to entertain 修伽陀我知辯才
358 10 zhī knowledge 修伽陀我知辯才
359 10 zhī consciousness; perception 修伽陀我知辯才
360 10 zhī a close friend 修伽陀我知辯才
361 10 zhì wisdom 修伽陀我知辯才
362 10 zhì Zhi 修伽陀我知辯才
363 10 zhī Understanding 修伽陀我知辯才
364 10 zhī know; jña 修伽陀我知辯才
365 10 shí time; a point or period of time 是時
366 10 shí a season; a quarter of a year 是時
367 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
368 10 shí fashionable 是時
369 10 shí fate; destiny; luck 是時
370 10 shí occasion; opportunity; chance 是時
371 10 shí tense 是時
372 10 shí particular; special 是時
373 10 shí to plant; to cultivate 是時
374 10 shí an era; a dynasty 是時
375 10 shí time [abstract] 是時
376 10 shí seasonal 是時
377 10 shí to wait upon 是時
378 10 shí hour 是時
379 10 shí appropriate; proper; timely 是時
380 10 shí Shi 是時
381 10 shí a present; currentlt 是時
382 10 shí time; kāla 是時
383 10 shí at that time; samaya 是時
384 10 三昧 sānmèi samadhi 如來住於三昧
385 10 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 如來住於三昧
386 10 ya 不可得也
387 9 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 無滅故
388 9 miè to submerge 無滅故
389 9 miè to extinguish; to put out 無滅故
390 9 miè to eliminate 無滅故
391 9 miè to disappear; to fade away 無滅故
392 9 miè the cessation of suffering 無滅故
393 9 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 無滅故
394 9 to be near by; to be close to 即詣佛所
395 9 at that time 即詣佛所
396 9 to be exactly the same as; to be thus 即詣佛所
397 9 supposed; so-called 即詣佛所
398 9 to arrive at; to ascend 即詣佛所
399 9 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 不可窮盡
400 9 不可 bù kě improbable 不可窮盡
401 9 zhì wisdom; knowledge; understanding 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
402 9 zhì care; prudence 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
403 9 zhì Zhi 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
404 9 zhì clever 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
405 9 zhì Wisdom 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
406 9 zhì jnana; knowing 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
407 9 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 汝於佛前樂聽法也
408 8 辯才 biàncái eloquence 行此印者辯才不斷
409 8 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 行此印者辯才不斷
410 8 辯才 biàncái Sarasvati 行此印者辯才不斷
411 8 to go back; to return 文殊師利復白佛言
412 8 to resume; to restart 文殊師利復白佛言
413 8 to do in detail 文殊師利復白佛言
414 8 to restore 文殊師利復白佛言
415 8 to respond; to reply to 文殊師利復白佛言
416 8 Fu; Return 文殊師利復白佛言
417 8 to retaliate; to reciprocate 文殊師利復白佛言
418 8 to avoid forced labor or tax 文殊師利復白佛言
419 8 Fu 文殊師利復白佛言
420 8 doubled; to overlapping; folded 文殊師利復白佛言
421 8 a lined garment with doubled thickness 文殊師利復白佛言
422 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已得成無上菩提
423 8 děi to want to; to need to 已得成無上菩提
424 8 děi must; ought to 已得成無上菩提
425 8 de 已得成無上菩提
426 8 de infix potential marker 已得成無上菩提
427 8 to result in 已得成無上菩提
428 8 to be proper; to fit; to suit 已得成無上菩提
429 8 to be satisfied 已得成無上菩提
430 8 to be finished 已得成無上菩提
431 8 děi satisfying 已得成無上菩提
432 8 to contract 已得成無上菩提
433 8 to hear 已得成無上菩提
434 8 to have; there is 已得成無上菩提
435 8 marks time passed 已得成無上菩提
436 8 obtain; attain; prāpta 已得成無上菩提
437 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 見無量阿僧祇世界現在諸佛
438 8 jìn to the greatest extent; utmost 阿羅漢漏盡非受此法器
439 8 jìn perfect; flawless 阿羅漢漏盡非受此法器
440 8 jìn to give priority to; to do one's utmost 阿羅漢漏盡非受此法器
441 8 jìn to vanish 阿羅漢漏盡非受此法器
442 8 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 阿羅漢漏盡非受此法器
443 8 jìn to die 阿羅漢漏盡非受此法器
444 8 如來 rúlái Tathagata 如來住於三昧
445 8 如來 Rúlái Tathagata 如來住於三昧
446 8 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來住於三昧
447 8 shēng to be born; to give birth 我不壞色生
448 8 shēng to live 我不壞色生
449 8 shēng raw 我不壞色生
450 8 shēng a student 我不壞色生
451 8 shēng life 我不壞色生
452 8 shēng to produce; to give rise 我不壞色生
453 8 shēng alive 我不壞色生
454 8 shēng a lifetime 我不壞色生
455 8 shēng to initiate; to become 我不壞色生
456 8 shēng to grow 我不壞色生
457 8 shēng unfamiliar 我不壞色生
458 8 shēng not experienced 我不壞色生
459 8 shēng hard; stiff; strong 我不壞色生
460 8 shēng having academic or professional knowledge 我不壞色生
461 8 shēng a male role in traditional theatre 我不壞色生
462 8 shēng gender 我不壞色生
463 8 shēng to develop; to grow 我不壞色生
464 8 shēng to set up 我不壞色生
465 8 shēng a prostitute 我不壞色生
466 8 shēng a captive 我不壞色生
467 8 shēng a gentleman 我不壞色生
468 8 shēng Kangxi radical 100 我不壞色生
469 8 shēng unripe 我不壞色生
470 8 shēng nature 我不壞色生
471 8 shēng to inherit; to succeed 我不壞色生
472 8 shēng destiny 我不壞色生
473 8 shēng birth 我不壞色生
474 8 to use; to grasp 以如是故
475 8 to rely on 以如是故
476 8 to regard 以如是故
477 8 to be able to 以如是故
478 8 to order; to command 以如是故
479 8 used after a verb 以如是故
480 8 a reason; a cause 以如是故
481 8 Israel 以如是故
482 8 Yi 以如是故
483 8 use; yogena 以如是故
484 8 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 亦不壞色不生故說法
485 8 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 亦不壞色不生故說法
486 8 desire 我不壞欲瞋癡等而為說法
487 8 to desire; to wish 我不壞欲瞋癡等而為說法
488 8 to desire; to intend 我不壞欲瞋癡等而為說法
489 8 lust 我不壞欲瞋癡等而為說法
490 8 desire; intention; wish; kāma 我不壞欲瞋癡等而為說法
491 8 我有 wǒ yǒu the illusion of the existence of self 我有辯才
492 7 yòu Kangxi radical 29 又此三昧
493 7 無有 wú yǒu there is not 亦無有生
494 7 cóng to follow 世尊從三昧起
495 7 cóng to comply; to submit; to defer 世尊從三昧起
496 7 cóng to participate in something 世尊從三昧起
497 7 cóng to use a certain method or principle 世尊從三昧起
498 7 cóng something secondary 世尊從三昧起
499 7 cóng remote relatives 世尊從三昧起
500 7 cóng secondary 世尊從三昧起

Frequencies of all Words

Top 900

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 128 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
2 95 yán to speak; to say; said 見已告言
3 95 yán language; talk; words; utterance; speech 見已告言
4 95 yán Kangxi radical 149 見已告言
5 95 yán a particle with no meaning 見已告言
6 95 yán phrase; sentence 見已告言
7 95 yán a word; a syllable 見已告言
8 95 yán a theory; a doctrine 見已告言
9 95 yán to regard as 見已告言
10 95 yán to act as 見已告言
11 95 yán speech; vāc 見已告言
12 95 yán speak; vad 見已告言
13 78 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊從三昧起
14 78 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊從三昧起
15 71 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 長老舍利弗從自住處出
16 61 I; me; my 然我於時行此三昧
17 61 self 然我於時行此三昧
18 61 we; our 然我於時行此三昧
19 61 [my] dear 然我於時行此三昧
20 61 Wo 然我於時行此三昧
21 61 self; atman; attan 然我於時行此三昧
22 61 ga 然我於時行此三昧
23 61 I; aham 然我於時行此三昧
24 53 you; thou 汝來
25 53 Ru River 汝來
26 53 Ru 汝來
27 53 you; sir; tva; bhavat 汝來
28 46 xìn to believe; to trust 若如是信者
29 46 xìn a letter 若如是信者
30 46 xìn evidence 若如是信者
31 46 xìn faith; confidence 若如是信者
32 46 xìn honest; sincere; true 若如是信者
33 46 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 若如是信者
34 46 xìn an official holding a document 若如是信者
35 46 xìn willfully; randomly 若如是信者
36 46 xìn truly 若如是信者
37 46 xìn a gift 若如是信者
38 46 xìn credit 若如是信者
39 46 xìn on time; regularly 若如是信者
40 46 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 若如是信者
41 46 xìn news; a message 若如是信者
42 46 xìn arsenic 若如是信者
43 46 xìn Faith 若如是信者
44 46 xìn faith; confidence 若如是信者
45 44 no 一切諸法更無所住
46 44 Kangxi radical 71 一切諸法更無所住
47 44 to not have; without 一切諸法更無所住
48 44 has not yet 一切諸法更無所住
49 44 mo 一切諸法更無所住
50 44 do not 一切諸法更無所住
51 44 not; -less; un- 一切諸法更無所住
52 44 regardless of 一切諸法更無所住
53 44 to not have 一切諸法更無所住
54 44 um 一切諸法更無所住
55 44 Wu 一切諸法更無所住
56 44 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 一切諸法更無所住
57 44 not; non- 一切諸法更無所住
58 44 mo 一切諸法更無所住
59 44 如是 rúshì thus; so 如是文殊師利
60 44 如是 rúshì thus, so 如是文殊師利
61 42 this; these 然我於時行此三昧
62 42 in this way 然我於時行此三昧
63 42 otherwise; but; however; so 然我於時行此三昧
64 42 at this time; now; here 然我於時行此三昧
65 42 this; here; etad 然我於時行此三昧
66 40 法界 fǎjiè Dharma Realm 即是法界
67 40 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 即是法界
68 40 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 即是法界
69 36 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 無滅故
70 36 old; ancient; former; past 無滅故
71 36 reason; cause; purpose 無滅故
72 36 to die 無滅故
73 36 so; therefore; hence 無滅故
74 36 original 無滅故
75 36 accident; happening; instance 無滅故
76 36 a friend; an acquaintance; friendship 無滅故
77 36 something in the past 無滅故
78 36 deceased; dead 無滅故
79 36 still; yet 無滅故
80 35 ruò to seem; to be like; as 若有純直男子
81 35 ruò seemingly 若有純直男子
82 35 ruò if 若有純直男子
83 35 ruò you 若有純直男子
84 35 ruò this; that 若有純直男子
85 35 ruò and; or 若有純直男子
86 35 ruò as for; pertaining to 若有純直男子
87 35 pomegranite 若有純直男子
88 35 ruò to choose 若有純直男子
89 35 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有純直男子
90 35 ruò thus 若有純直男子
91 35 ruò pollia 若有純直男子
92 35 ruò Ruo 若有純直男子
93 35 ruò only then 若有純直男子
94 35 ja 若有純直男子
95 35 jñā 若有純直男子
96 30 also; too 世尊亦為教化眾生時
97 30 but 世尊亦為教化眾生時
98 30 this; he; she 世尊亦為教化眾生時
99 30 although; even though 世尊亦為教化眾生時
100 30 already 世尊亦為教化眾生時
101 30 particle with no meaning 世尊亦為教化眾生時
102 30 Yi 世尊亦為教化眾生時
103 30 shì is; are; am; to be 是時
104 30 shì is exactly 是時
105 30 shì is suitable; is in contrast 是時
106 30 shì this; that; those 是時
107 30 shì really; certainly 是時
108 30 shì correct; yes; affirmative 是時
109 30 shì true 是時
110 30 shì is; has; exists 是時
111 30 shì used between repetitions of a word 是時
112 30 shì a matter; an affair 是時
113 30 shì Shi 是時
114 30 shì is; bhū 是時
115 30 shì this; idam 是時
116 29 yǒu is; are; to exist 有三昧名曰寶積
117 29 yǒu to have; to possess 有三昧名曰寶積
118 29 yǒu indicates an estimate 有三昧名曰寶積
119 29 yǒu indicates a large quantity 有三昧名曰寶積
120 29 yǒu indicates an affirmative response 有三昧名曰寶積
121 29 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有三昧名曰寶積
122 29 yǒu used to compare two things 有三昧名曰寶積
123 29 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有三昧名曰寶積
124 29 yǒu used before the names of dynasties 有三昧名曰寶積
125 29 yǒu a certain thing; what exists 有三昧名曰寶積
126 29 yǒu multiple of ten and ... 有三昧名曰寶積
127 29 yǒu abundant 有三昧名曰寶積
128 29 yǒu purposeful 有三昧名曰寶積
129 29 yǒu You 有三昧名曰寶積
130 29 yǒu 1. existence; 2. becoming 有三昧名曰寶積
131 29 yǒu becoming; bhava 有三昧名曰寶積
132 29 that; those 而從彼起
133 29 another; the other 而從彼起
134 28 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今者世尊住何三昧
135 28 zhě that 今者世尊住何三昧
136 28 zhě nominalizing function word 今者世尊住何三昧
137 28 zhě used to mark a definition 今者世尊住何三昧
138 28 zhě used to mark a pause 今者世尊住何三昧
139 28 zhě topic marker; that; it 今者世尊住何三昧
140 28 zhuó according to 今者世尊住何三昧
141 28 zhě ca 今者世尊住何三昧
142 28 not; no 我不壞色生
143 28 expresses that a certain condition cannot be acheived 我不壞色生
144 28 as a correlative 我不壞色生
145 28 no (answering a question) 我不壞色生
146 28 forms a negative adjective from a noun 我不壞色生
147 28 at the end of a sentence to form a question 我不壞色生
148 28 to form a yes or no question 我不壞色生
149 28 infix potential marker 我不壞色生
150 28 no; na 我不壞色生
151 27 wèi for; to 名此三昧為寶積耶
152 27 wèi because of 名此三昧為寶積耶
153 27 wéi to act as; to serve 名此三昧為寶積耶
154 27 wéi to change into; to become 名此三昧為寶積耶
155 27 wéi to be; is 名此三昧為寶積耶
156 27 wéi to do 名此三昧為寶積耶
157 27 wèi for 名此三昧為寶積耶
158 27 wèi because of; for; to 名此三昧為寶積耶
159 27 wèi to 名此三昧為寶積耶
160 27 wéi in a passive construction 名此三昧為寶積耶
161 27 wéi forming a rehetorical question 名此三昧為寶積耶
162 27 wéi forming an adverb 名此三昧為寶積耶
163 27 wéi to add emphasis 名此三昧為寶積耶
164 27 wèi to support; to help 名此三昧為寶積耶
165 27 wéi to govern 名此三昧為寶積耶
166 27 final interogative 而從起耶
167 27 ye 而從起耶
168 27 ya 而從起耶
169 25 method; way 是諸如來住此三昧為眾說法
170 25 France 是諸如來住此三昧為眾說法
171 25 the law; rules; regulations 是諸如來住此三昧為眾說法
172 25 the teachings of the Buddha; Dharma 是諸如來住此三昧為眾說法
173 25 a standard; a norm 是諸如來住此三昧為眾說法
174 25 an institution 是諸如來住此三昧為眾說法
175 25 to emulate 是諸如來住此三昧為眾說法
176 25 magic; a magic trick 是諸如來住此三昧為眾說法
177 25 punishment 是諸如來住此三昧為眾說法
178 25 Fa 是諸如來住此三昧為眾說法
179 25 a precedent 是諸如來住此三昧為眾說法
180 25 a classification of some kinds of Han texts 是諸如來住此三昧為眾說法
181 25 relating to a ceremony or rite 是諸如來住此三昧為眾說法
182 25 Dharma 是諸如來住此三昧為眾說法
183 25 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 是諸如來住此三昧為眾說法
184 25 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 是諸如來住此三昧為眾說法
185 25 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 是諸如來住此三昧為眾說法
186 25 quality; characteristic 是諸如來住此三昧為眾說法
187 23 in; at 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
188 23 in; at 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
189 23 in; at; to; from 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
190 23 to go; to 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
191 23 to rely on; to depend on 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
192 23 to go to; to arrive at 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
193 23 from 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
194 23 give 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
195 23 oppposing 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
196 23 and 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
197 23 compared to 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
198 23 by 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
199 23 and; as well as 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
200 23 for 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
201 23 Yu 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
202 23 a crow 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
203 23 whew; wow 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
204 22 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 一切諸法更無所住
205 20 wèn to ask 若有人來問汝
206 20 wèn to inquire after 若有人來問汝
207 20 wèn to interrogate 若有人來問汝
208 20 wèn to hold responsible 若有人來問汝
209 20 wèn to request something 若有人來問汝
210 20 wèn to rebuke 若有人來問汝
211 20 wèn to send an official mission bearing gifts 若有人來問汝
212 20 wèn news 若有人來問汝
213 20 wèn to propose marriage 若有人來問汝
214 20 wén to inform 若有人來問汝
215 20 wèn to research 若有人來問汝
216 20 wèn Wen 若有人來問汝
217 20 wèn to 若有人來問汝
218 20 wèn a question 若有人來問汝
219 20 wèn ask; prccha 若有人來問汝
220 20 Buddha; Awakened One 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
221 20 relating to Buddhism 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
222 20 a statue or image of a Buddha 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
223 20 a Buddhist text 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
224 20 to touch; to stroke 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
225 20 Buddha 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
226 20 Buddha; Awakened One 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
227 20 說法 shuō fǎ a statement; wording 汝云何為初行男子女人說法
228 20 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 汝云何為初行男子女人說法
229 20 說法 shuō fǎ words from the heart 汝云何為初行男子女人說法
230 20 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 汝云何為初行男子女人說法
231 20 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 汝云何為初行男子女人說法
232 20 云何 yúnhé why 汝云何知辯才
233 19 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
234 19 suǒ an office; an institute 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
235 19 suǒ introduces a relative clause 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
236 19 suǒ it 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
237 19 suǒ if; supposing 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
238 19 suǒ a few; various; some 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
239 19 suǒ a place; a location 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
240 19 suǒ indicates a passive voice 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
241 19 suǒ that which 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
242 19 suǒ an ordinal number 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
243 19 suǒ meaning 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
244 19 suǒ garrison 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
245 19 suǒ place; pradeśa 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
246 19 suǒ that which; yad 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
247 18 his; hers; its; theirs 即是為其說法
248 18 to add emphasis 即是為其說法
249 18 used when asking a question in reply to a question 即是為其說法
250 18 used when making a request or giving an order 即是為其說法
251 18 he; her; it; them 即是為其說法
252 18 probably; likely 即是為其說法
253 18 will 即是為其說法
254 18 may 即是為其說法
255 18 if 即是為其說法
256 18 or 即是為其說法
257 18 Qi 即是為其說法
258 18 he; her; it; saḥ; sā; tad 即是為其說法
259 17 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
260 17 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
261 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如是法界如我今說
262 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如是法界如我今說
263 17 shuì to persuade 如是法界如我今說
264 17 shuō to teach; to recite; to explain 如是法界如我今說
265 17 shuō a doctrine; a theory 如是法界如我今說
266 17 shuō to claim; to assert 如是法界如我今說
267 17 shuō allocution 如是法界如我今說
268 17 shuō to criticize; to scold 如是法界如我今說
269 17 shuō to indicate; to refer to 如是法界如我今說
270 17 shuō speach; vāda 如是法界如我今說
271 17 shuō to speak; bhāṣate 如是法界如我今說
272 16 sentence 此是金剛句
273 16 measure word for phrases or lines of verse 此是金剛句
274 16 gōu to bend; to strike; to catch 此是金剛句
275 16 gōu to tease 此是金剛句
276 16 gōu to delineate 此是金剛句
277 16 gōu if 此是金剛句
278 16 gōu a young bud 此是金剛句
279 16 clause; phrase; line 此是金剛句
280 16 a musical phrase 此是金剛句
281 16 verse; pada; gāthā 此是金剛句
282 15 děng et cetera; and so on 此等諸法
283 15 děng to wait 此等諸法
284 15 děng degree; kind 此等諸法
285 15 děng plural 此等諸法
286 15 děng to be equal 此等諸法
287 15 děng degree; level 此等諸法
288 15 děng to compare 此等諸法
289 15 爾時 ěr shí at that time 爾時
290 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
291 15 already 到已
292 15 Kangxi radical 49 到已
293 15 from 到已
294 15 to bring to an end; to stop 到已
295 15 final aspectual particle 到已
296 15 afterwards; thereafter 到已
297 15 too; very; excessively 到已
298 15 to complete 到已
299 15 to demote; to dismiss 到已
300 15 to recover from an illness 到已
301 15 certainly 到已
302 15 an interjection of surprise 到已
303 15 this 到已
304 15 former; pūrvaka 到已
305 15 zhù to dwell; to live; to reside 如來住於三昧
306 15 zhù to stop; to halt 如來住於三昧
307 15 zhù to retain; to remain 如來住於三昧
308 15 zhù to lodge at [temporarily] 如來住於三昧
309 15 zhù firmly; securely 如來住於三昧
310 15 zhù verb complement 如來住於三昧
311 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 如來住於三昧
312 14 實際 shíjì reality; in truth 惟依實際而住
313 14 實際 shíjì to make every effort 惟依實際而住
314 14 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 惟依實際而住
315 14 實際 shíjì actual 惟依實際而住
316 14 實際 shíjì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 惟依實際而住
317 14 大德 dàdé most virtuous 大德舍利弗
318 14 大德 dàdé Dade reign 大德舍利弗
319 14 大德 dàdé a major festival 大德舍利弗
320 14 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 大德舍利弗
321 14 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 大德舍利弗
322 14 lái to come 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
323 14 lái indicates an approximate quantity 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
324 14 lái please 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
325 14 lái used to substitute for another verb 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
326 14 lái used between two word groups to express purpose and effect 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
327 14 lái ever since 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
328 14 lái wheat 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
329 14 lái next; future 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
330 14 lái a simple complement of direction 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
331 14 lái to occur; to arise 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
332 14 lái to earn 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
333 14 lái to come; āgata 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
334 13 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而從起耶
335 13 ér Kangxi radical 126 而從起耶
336 13 ér you 而從起耶
337 13 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而從起耶
338 13 ér right away; then 而從起耶
339 13 ér but; yet; however; while; nevertheless 而從起耶
340 13 ér if; in case; in the event that 而從起耶
341 13 ér therefore; as a result; thus 而從起耶
342 13 ér how can it be that? 而從起耶
343 13 ér so as to 而從起耶
344 13 ér only then 而從起耶
345 13 ér as if; to seem like 而從起耶
346 13 néng can; able 而從起耶
347 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而從起耶
348 13 ér me 而從起耶
349 13 ér to arrive; up to 而從起耶
350 13 ér possessive 而從起耶
351 13 border; boundar; juncture 名實際印
352 13 inside; interior; amongst 名實際印
353 13 to connect; to join 名實際印
354 13 the present; at that point in time 名實際印
355 13 an occasion; a time 名實際印
356 13 relationship 名實際印
357 13 to define; to delimit 名實際印
358 13 to encounter; to meet; to come close to 名實際印
359 13 gào to tell; to say; said; told 見已告言
360 13 gào to request 見已告言
361 13 gào to report; to inform 見已告言
362 13 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 見已告言
363 13 gào to accuse; to sue 見已告言
364 13 gào to reach 見已告言
365 13 gào an announcement 見已告言
366 13 gào a party 見已告言
367 13 gào a vacation 見已告言
368 13 gào Gao 見已告言
369 13 gào to tell; jalp 見已告言
370 13 jiè border; boundary 不見一法然非法界
371 13 jiè kingdom 不見一法然非法界
372 13 jiè circle; society 不見一法然非法界
373 13 jiè territory; region 不見一法然非法界
374 13 jiè the world 不見一法然非法界
375 13 jiè scope; extent 不見一法然非法界
376 13 jiè erathem; stratigraphic unit 不見一法然非法界
377 13 jiè to divide; to define a boundary 不見一法然非法界
378 13 jiè to adjoin 不見一法然非法界
379 13 jiè dhatu; realm; field; domain 不見一法然非法界
380 13 xíng to walk 然我於時行此三昧
381 13 xíng capable; competent 然我於時行此三昧
382 13 háng profession 然我於時行此三昧
383 13 háng line; row 然我於時行此三昧
384 13 xíng Kangxi radical 144 然我於時行此三昧
385 13 xíng to travel 然我於時行此三昧
386 13 xìng actions; conduct 然我於時行此三昧
387 13 xíng to do; to act; to practice 然我於時行此三昧
388 13 xíng all right; OK; okay 然我於時行此三昧
389 13 háng horizontal line 然我於時行此三昧
390 13 héng virtuous deeds 然我於時行此三昧
391 13 hàng a line of trees 然我於時行此三昧
392 13 hàng bold; steadfast 然我於時行此三昧
393 13 xíng to move 然我於時行此三昧
394 13 xíng to put into effect; to implement 然我於時行此三昧
395 13 xíng travel 然我於時行此三昧
396 13 xíng to circulate 然我於時行此三昧
397 13 xíng running script; running script 然我於時行此三昧
398 13 xíng temporary 然我於時行此三昧
399 13 xíng soon 然我於時行此三昧
400 13 háng rank; order 然我於時行此三昧
401 13 háng a business; a shop 然我於時行此三昧
402 13 xíng to depart; to leave 然我於時行此三昧
403 13 xíng to experience 然我於時行此三昧
404 13 xíng path; way 然我於時行此三昧
405 13 xíng xing; ballad 然我於時行此三昧
406 13 xíng a round [of drinks] 然我於時行此三昧
407 13 xíng Xing 然我於時行此三昧
408 13 xíng moreover; also 然我於時行此三昧
409 13 xíng Practice 然我於時行此三昧
410 13 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 然我於時行此三昧
411 13 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 然我於時行此三昧
412 12 阿羅漢 āluóhàn Arhat 此是阿羅漢法
413 12 阿羅漢 Āluóhàn arhat 此是阿羅漢法
414 12 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 此是阿羅漢法
415 12 jiàn to see 見文殊師利童子住別門外
416 12 jiàn opinion; view; understanding 見文殊師利童子住別門外
417 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見文殊師利童子住別門外
418 12 jiàn refer to; for details see 見文殊師利童子住別門外
419 12 jiàn to appear 見文殊師利童子住別門外
420 12 jiàn passive marker 見文殊師利童子住別門外
421 12 jiàn to meet 見文殊師利童子住別門外
422 12 jiàn to receive (a guest) 見文殊師利童子住別門外
423 12 jiàn let me; kindly 見文殊師利童子住別門外
424 12 jiàn Jian 見文殊師利童子住別門外
425 12 xiàn to appear 見文殊師利童子住別門外
426 12 xiàn to introduce 見文殊師利童子住別門外
427 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見文殊師利童子住別門外
428 12 such as; for example; for instance 如是法界如我今說
429 12 if 如是法界如我今說
430 12 in accordance with 如是法界如我今說
431 12 to be appropriate; should; with regard to 如是法界如我今說
432 12 this 如是法界如我今說
433 12 it is so; it is thus; can be compared with 如是法界如我今說
434 12 to go to 如是法界如我今說
435 12 to meet 如是法界如我今說
436 12 to appear; to seem; to be like 如是法界如我今說
437 12 at least as good as 如是法界如我今說
438 12 and 如是法界如我今說
439 12 or 如是法界如我今說
440 12 but 如是法界如我今說
441 12 then 如是法界如我今說
442 12 naturally 如是法界如我今說
443 12 expresses a question or doubt 如是法界如我今說
444 12 you 如是法界如我今說
445 12 the second lunar month 如是法界如我今說
446 12 in; at 如是法界如我今說
447 12 Ru 如是法界如我今說
448 12 Thus 如是法界如我今說
449 12 thus; tathā 如是法界如我今說
450 12 like; iva 如是法界如我今說
451 12 金剛 jīngāng a diamond 此是金剛句
452 12 金剛 jīngāng King Kong 此是金剛句
453 12 金剛 jīngāng a hard object 此是金剛句
454 12 金剛 jīngāng gorilla 此是金剛句
455 12 金剛 jīngāng diamond 此是金剛句
456 12 金剛 jīngāng vajra 此是金剛句
457 11 童子 tóngzǐ boy 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
458 11 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
459 11 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
460 11 不見 bújiàn to not see 不見一法然非法界
461 11 不見 bújiàn to not meet 不見一法然非法界
462 11 不見 bújiàn to disappear 不見一法然非法界
463 11 長老 zhǎnglǎo an elder 長老舍利弗從自住處出
464 11 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 長老舍利弗從自住處出
465 11 長老 zhǎnglǎo Elder 長老舍利弗從自住處出
466 11 rán correct; right; certainly 然我於時行此三昧
467 11 rán so; thus 然我於時行此三昧
468 11 rán to approve; to endorse 然我於時行此三昧
469 11 rán to burn 然我於時行此三昧
470 11 rán to pledge; to promise 然我於時行此三昧
471 11 rán but 然我於時行此三昧
472 11 rán although; even though 然我於時行此三昧
473 11 rán after; after that; afterwards 然我於時行此三昧
474 11 rán used after a verb 然我於時行此三昧
475 11 rán used at the end of a sentence 然我於時行此三昧
476 11 rán expresses doubt 然我於時行此三昧
477 11 rán ok; alright 然我於時行此三昧
478 11 rán Ran 然我於時行此三昧
479 11 chù a place; location; a spot; a point 善磨瑩已安置淨處
480 11 chǔ to reside; to live; to dwell 善磨瑩已安置淨處
481 11 chù location 善磨瑩已安置淨處
482 11 chù an office; a department; a bureau 善磨瑩已安置淨處
483 11 chù a part; an aspect 善磨瑩已安置淨處
484 11 chǔ to be in; to be in a position of 善磨瑩已安置淨處
485 11 chǔ to get along with 善磨瑩已安置淨處
486 11 chǔ to deal with; to manage 善磨瑩已安置淨處
487 11 chǔ to punish; to sentence 善磨瑩已安置淨處
488 11 chǔ to stop; to pause 善磨瑩已安置淨處
489 11 chǔ to be associated with 善磨瑩已安置淨處
490 11 chǔ to situate; to fix a place for 善磨瑩已安置淨處
491 11 chǔ to occupy; to control 善磨瑩已安置淨處
492 11 chù circumstances; situation 善磨瑩已安置淨處
493 11 chù an occasion; a time 善磨瑩已安置淨處
494 11 what; where; which 今者世尊住何三昧
495 11 to carry on the shoulder 今者世尊住何三昧
496 11 who 今者世尊住何三昧
497 11 what 今者世尊住何三昧
498 11 why 今者世尊住何三昧
499 11 how 今者世尊住何三昧
500 11 how much 今者世尊住何三昧

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
you; sir; tva; bhavat
 1. xìn
 2. xìn
 1. Faith
 2. faith; confidence
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
如是 rúshì thus, so
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
跋提河 98 Hiranyavati River; Ajitavati River
北方 98 The North
畜生道 99 Animal Realm
地狱道 地獄道 100 Hell; Hell Realm
东方 東方 100 The East; The Orient
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
恒伽 104 Ganges River
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
入法界体性经 入法界體性經 114 Ratnakūṭasūtra / Ru Fajie Tixing Jing
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
阇那崛多 闍那崛多 115 Jñānagupta; Jnanagupta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
83 Sui Dynasty
天竺 116 the Indian subcontinent
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
阎摩罗 閻摩羅 121 Yama

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 92.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法难 法難 102 persecution of Buddhism
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
佛境界 102 realm of buddhas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入室 114
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生苦 115 suffering due to birth
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
所以者何 115 Why is that?
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
往诣 往詣 119 to go to; upagam
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所有 無所有 119 nothingness
无染 無染 119 undefiled
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
现见 現見 120 to immediately see
信乐 信樂 120 joy of believing
修道者 120 spiritual practitioners
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
言说 言說 121
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一法 121 one dharma; one thing
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正行 122 right action
知世间 知世間 122 one who knows the world
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
诸力 諸力 122 powers; bala
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
最胜 最勝 122 jina; conqueror