Back to collection

Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing) 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經

Scroll 4

Click on any word to see more details.

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四

譯經三藏大夫祿大師賜紫沙門惟淨 

[0261a13] 佛言:「妙吉祥菩提虛空等虛空菩提由是如來成等正覺成正覺法如微塵如是如是即是實智妙吉祥名為實智一切法根本無生無滅無實無所得實性即是滅法主宰攝受妙吉祥主宰攝受即是滅法諸法皆是緣法中有佛如來諸法斷滅

[0261a24] 「復次妙吉祥菩提即是即是菩提菩提真如菩提法處真如菩提眼界色界眼識界耳識香界鼻識舌識身界身識法界意識界真如菩提地界水界火界風界真如諸法如是施設其所施設由是如來成等正覺成正覺顛倒其先中法不生後際如是名為其一一法妙吉祥若一無所得有相無相無住名為無相相者生起一切善法無相一切法無所得相者分位無相無相三摩地解脫法門相者一切法思惟稱量算數無相稱量稱量無故相者有為無相無為

[0261b16] 「復次妙吉祥菩提即是無漏無漏無漏有漏何等一者欲漏二者有漏無明漏四者見漏取著何等一者欲取二者見取戒禁取四者我語取如是四取無明滋潤互相取著妙吉祥我語取根本了知清淨清淨一切眾生清淨清淨一切眾生清淨一切眾生清淨無二無二種類無二無生妙吉祥無生無心意識無心意識無分別無分別作意相應無明不能發起無明發起者十二不生十二不生長者無生無生決定決定調伏調伏即是勝義勝義補特伽羅補特伽羅不可說不可說緣生緣生即是法義法義即如來義如是緣生見法見法如來所見如理可見妙吉祥心所無心所見如是如來成等正覺平等平等

[0261c11] 「復次妙吉祥菩提清淨無垢無著清淨無垢無著空解脫門即是清淨無相解脫門即是無垢解脫門即是無著無生清淨作意無垢無著自性清淨無垢明亮無著戲論清淨戲論無垢戲論無著真如清淨法界無垢實際無著虛空清淨寥廓無垢廣大無著了知內法清淨所行無垢內外無所得無著了知清淨自性無垢諸處無著過去盡智清淨未來無生智無垢現在法界安住無著妙吉祥如是清淨無垢無著一句攝入寂靜寂靜即是牟尼

[0261c27] 「復次妙吉祥虛空菩提菩提諸法諸法眾生眾生剎土剎土涅盤妙吉祥即是涅盤平等一切法畢竟邊際清淨對治對治本來清淨本來無垢本來無著如來了知一切法如是現成正覺然後觀察諸眾生建立清淨無垢無著遊戲法門以是名字諸眾生大悲心

[0262a06] 「復次妙吉祥云何菩薩所行菩薩勝行菩薩無盡無不無生無不畢竟領受畢竟無生妙吉祥菩薩如是菩薩勝行

[0262a10] 「復次妙吉祥菩薩過去所行未來所行現在無住所行菩薩過去未來現在菩薩如是菩薩勝行

[0262a14] 「布施諸佛如來諸菩薩其二無二種類菩薩如是菩薩勝行持戒忍辱精進禪定智慧亦復如是諸佛如來諸菩薩其二無二種類菩薩如是菩薩勝行

[0262a19] 「妙吉祥菩薩不行不行不空菩薩如是菩薩勝行何以色即是空自性空受想亦復如是是故不行不行不空菩薩如是菩薩勝行何以心意識無所得妙吉祥無所有如是如是畢竟畢竟無盡無盡何以無法無法即是無為無為無生亦無滅佛出世不出世法常住法住即是法界如法如是法理悟入得無無生漏盡妙吉祥是故世俗音聲文字施設無有。」

[0262b06] 爾時妙吉祥童真菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌伽陀讚歎

無形顯色無狀, 無生
 無住亦復根本, 
 無住出入, 亦復分位
 解脫六處, 
 一切法, 有性無性遠離
 平等圓成, 
 出離三界, 虛空平等性
 世間染心, 
 三摩呬多安處, 行住坐臥亦復
 威儀, 
 平等平等, 平等性安住
 平等性法門, 
 大聖平等性, 諸法等引
 無相妙法, 
 大聖無住, 
 普遍諸法圓成, 
 眾生威儀色相, 語言音聲亦復
 示現剎那, 
 大聖名色, 
 無相, 
 大聖諸相, 諸相境界遠離
 無相, 
 所思無分別, 淨意亦復
 無諸作意無念, 
 譬如虛空, 戲論
 平等, 
 譬如虛空, 諸佛法性如是
 超越三世, 
 諸佛猶如虛空, 即此虛空無相
 解脫, 
 一切法無依, 水中月
 無我音聲, 
 大聖不依, 諸法亦復
 解脫顛倒, 
 大聖二邊, 亦復斷除我見
 法界平等圓成, 
 色相名數解脫, 亦復遠離不正
 平等心, 
 超越魔法, 一切法通達
 無障礙法門, 
 正智諸法, 亦復諸法
 無語發生, 
 不依二法, 久已摧折我慢
 解脫無二法門, 
 所有身語意過失, 大聖久已除斷
 不可譬喻不可思, 
 大聖, 一切過失遠離
 先導所行, 
 無漏淨念微妙, 不實了知
 思惟, 
 大聖, 遍知一切
 想念, 
 緣中有所, 一切
 無障礙, 
 大聖, 亦復自性無所有
 無心平等圓成, 
 大聖不依, 剎土
 一切眾生, 
 智者無所得, 亦復畢竟
 一切法正遍知, 
 一切法, 即此無所有
 解脫法門, 
 正覺世間, 不依世法
 世間分別心, 
 大聖空中, 成空境界
 非空, 
 大神通, 三摩地
 種種入門, 
 了知非一, 
 平等心, 
 金剛喻定現在, 一剎那成正覺
 法門, 
 涅盤, 三世調伏
 具足種種方便門, 
 一切眾生, 智慧方便
 不動涅盤, 
 大聖無相, 戲論
 無我, 
 疑惑過失, 無我我所亦復
 一切處正遍知, 

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四

【經文資訊大正藏 12 No. 0359 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary