Back to collection

Bannihuan Hou Guanla Jing 般泥洹後灌臘經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

般泥洹後灌臘經

西晉月氏三藏竺法護

[1114a06] 如是

[1114a06] 一時舍衛國祇樹給孤獨園摩訶比丘僧諸天人民說經

[1114a07] 阿難長跪叉手白佛:「天中有所願佛般泥洹四輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷四月七月十五灌臘何所?」

[1114a11] 佛語阿難:「灌臘各自割取珍愛度世然燈燒香用作供養施與貧窮不可然後不出現世心口妄語所以者何作禮香水浴佛天龍鬼神明證五家財物妻子福利不出三惡道何等一者財物二者治生無利四者太山地獄苦痛五者後世來生奴婢牛馬駱駝三惡一者餓鬼二者禽獸畜生泥犁十八地獄不可數

[1114a25] 「七月十五父母親屬墮惡道勤苦作禮解脫憂苦名為灌臘

[1114a27] 「天上天下三界世間人眾僧分之可分貧窮孤獨種善根。」

[1114b01] 弟子聞經歡喜作禮

般泥洹後灌臘經

【經文資訊大正藏 12 No. 0391 般泥洹後灌臘經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,Ccz 提供新式標點其他
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary