Back to collection

Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 賢劫經

Scroll 8

Click on any word to see more details.

賢劫經卷第八

西晉月氏三藏竺法護

千佛發意品第二十二

[0058c12] 菩薩白佛:「善哉世尊千佛本末菩薩道意供養諸佛正覺度脫一切?」

[0058c15] 菩薩:「諦聽諦聽善思發意本末。」菩薩大眾受教

[0058c17] 佛言:「拘留孫佛宿命如來心中知道無上三界寶蓋道意精進不懈正覺度脫一切

[0058c20] 「那含宿命師子如來道心正覺度脫一切

[0058c23] 「迦葉佛宿命梵志幼童見思如來心中脫身妙好道意菩薩正覺度脫一切。」

[0058c26] 佛言:「成佛釋迦文宿命良醫主治功夫寶物往古能仁如來之至衣物道意四等心六度空無取證得無生法定光佛示現受決一切三界眾生正覺度脫一切

[0059a04] 「慈氏如來宿命轉輪聖王見佛無極道心聖眾一切所在仁慈周旋生死恒河沙不以度脫一切人命四千歲時

[0059a09] 「師子如來宿命初發心發心納衣奉上世尊菩薩成佛

[0059a11] 「如來宿命賈客無量光佛道心世尊心中明月道心菩薩成佛度脫一切

[0059a15] 「牟尼如來宿命如來道心凡人財富無量見佛道心菩薩心中:『以是功德十方。』精進不懈正覺度脫一切

[0059a19] 「如來宿命道心于時見佛心中[*]華香道意菩薩四等心四辯六度無極十方最正覺度脫一切眾生

[0059a23] 「善宿如來宿命如來道心長者見佛歡悅妙好供養道意菩薩十方成佛度脫一切

[0059a27] 「華氏如來宿命道心發心三界便死人菩薩度脫眾生七財使諸眾生十方成佛度脫一切

[0059b02] 「第二華氏如來至真等正覺宿命超越道心道意菩薩度脫眾生正覺三界

[0059b06] 「如來宿命至誠道心凡人所有床坐赤栴檀道心菩薩十方得佛度脫一切

[0059b09] 「大多如來宿命供稱道心見佛因為稽首歸命供養至心念言:『使諸眾生。』由是三寶正覺救濟十方

[0059b13] 「大力如來宿命道心見佛心中澡罐殊異侍衛一切眾生入道成正覺度脫一切

[0059b18] 「星宿如來宿命道心無所有為人使令見佛欣然以時行菩薩道精進不懈正覺度脫一切

[0059b22] 「如來宿命微妙道心見佛世尊歸命無上大聖以是三界成佛一切蒙恩

[0059b25] 「名稱如來宿命道心見佛說法幢幡如來然燈夙夜勤修成佛度脫三界五趣不得

[0059b29] 「如來宿命蓮華道心爾時見佛歡喜稽首佛足解脫供養使眾生道德得佛由是遵行四等六度便成正覺度脫一切

[0059c04] 「大光如來宿命錠光佛道心最為曠野見佛僧眾供養至尊曠野燒香然燈三界眾生心曠野三世普明三毒得佛度脫一切

[0059c09] 「如來宿命梵音佛道心妙好使一切然後五通由是功德成佛度脫一切

[0059c12] 「照明如來宿命道心轉輪聖王四千使精舍經行其中精進不懈成佛度脫一切

[0059c16] 「如來宿命無量成佛道心大姓梵志拘翼正覺度脫一切

[0059c19] 「月氏如來宿命名稱道心師家由是正覺度脫一切

[0059c21] 「光曜如來宿命無量道心最為見佛欣然使功德十方成佛度脫一切

[0059c25] 「如來宿命成佛道心見佛欣然至尊菩薩念言:『使諸眾生心軟。』精進成佛度脫一切

[0059c29] 「無憂如來宿命稱佛道心尊者長者子最上大道無上正真正覺度脫一切

[0060a03] 「威神如來宿命道心長者子明月紅蓮精進不懈正覺度脫三界五趣

[0060a06] 「如來宿命善見道心賈客大海赤栴檀床臥行菩薩道成佛度脫三世生死

[0060a09] 「如來宿命道心長者子功德十方一切正覺度脫一切

[0060a13] 「佛如來宿命從不道心凡人見佛悅豫稽首歸命明鏡菩薩正覺度脫一切

[0060a17] 「如來宿命無量道心往昔轉輪聖王見佛至尊無上大道若干重閣精舍使眾生虛空正覺度脫一切

[0060a21] 「如來宿命娛樂道心眾華以上與其家室六十眷屬供養道法菩薩正覺度脫一切

[0060a25] 「如來宿命稱佛道心仙人山中經行菩薩正覺度脫一切

[0060a28] 「如來宿命道心醫家眾香一切眾生三毒菩薩正覺度脫一切

[0060b02] 「如來宿命柔順道心家子然燈十方正覺救濟一切

[0060b05] 「興盛如來宿命廣普稱佛道心[*],經行菩薩行群生正覺度脫一切

[0060b09] 「如來宿命離垢道心醫家弟子見佛欣喜若干開士正覺度脫一切

[0060b12] 「頂髻如來宿命普現道心瓔珞家子瓔珞供養奉事菩薩精進不懈正覺度脫一切

[0060b15] 「堅固如來宿命道心轉輪聖王見佛世尊四千七寶坐具道意菩薩正覺度脫一切。◎

[0060b19] 「◎如來宿命道心賈客大海明月光明四十精進正覺無上大道度脫一切

[0060b22] 「難勝如來宿命道心見佛欣然楊柳淨行正覺度脫一切

[0060b25] 「如來宿命稱佛道心水器大釜洗浴消除清淨造立光明正覺度脫一切

[0060b28] 「閑靜如來宿命無上道心人時瓔珞師家莊嚴瓔珞紫金布施奉上一切眾生定意正覺度脫一切

[0060c05] 「如來宿命大清道心供養清白[*],浴室洗浴聖眾道意行菩薩道正覺救濟十方

[0060c08] 「梵音如來宿命道心國王放牧梵音佛成正覺在野如來心懷悅豫分所如來菩薩無上大道精進不懈正覺度脫一切

[0060c12] 「堅強如來宿命大導師家子發意功德正覺度脫一切

[0060c15] 「如來宿命無量清淨道心太子娛樂成正覺光明普照十方菩薩正覺度脫一切

[0060c18] 「如來宿命道心轉輪聖王衣服珍異一切精進正覺無上大道度脫一切

[0060c22] 「大明如來宿命道心無憂大慈悲一切正覺度脫一切

[0060c25] 「金剛如來宿命堅固忉利天天帝釋天意紛紛行道正覺度脫一切

[0060c28] 「如來宿命解脫道心紫金寶珠瓔珞佛身道意正覺度脫一切

[0061a02] 「無畏如來宿命從不道心[-+]伎樂擊鼓供養正覺度脫一切

[0061a05] 「如來宿命無量道心大臣華香菩薩正覺度脫一切

[0061a08] 「蓮華如來宿命普觀道心自己床臥如來一切眾生功德正覺度脫一切

[0061a11] 「如來宿命道心醫王成行正覺度脫一切

[0061a13] 「華光如來宿命一切道心寶華正覺度脫一切

[0061a16] 「如來宿命供佛道心家子香爐正覺度脫一切

[0061a18] 「如來宿命照曜道心尊者衣服正覺度脫一切

[0061a21] 「如來宿命道心大官石蜜甘蔗積德正覺度脫一切

[0061a23] 「無量如來宿命光明道心積德正覺度脫一切

[0061a26] 「如來宿命師子道心師家積德正覺度脫一切

[0061a29] 「如來宿命道心師家寶珠瓔珞坐具積德正覺度脫一切

[0061b03] 「不虛如來宿命善見道心醫師治病聖眾使積德正覺度脫一切

[0061b06] 「精進如來宿命無量道心轉輪聖王興起精舍樓閣房室數百赤栴檀以為坐具積德正覺度脫一切

[0061b10] 「如來宿命名聞光道心凡人百味聖眾飯食弟子積德正覺度脫一切

[0061b13] 「如來宿命稱佛道心長者梵志真珠妙好[*]積德正覺度脫一切

[0061b16] 「無退如來宿命道心使者積德正覺度脫一切

[0061b19] 「師子如來宿命和音道心凡人耕田積德正覺度脫一切

[0061b22] 「如來宿命無能轉法輪道心積德正覺度脫一切

[0061b25] 「如來宿命無量道心力士積德正覺度脫一切

[0061b27] 「如來宿命念佛道心積德正覺度脫一切

[0061c01] 「如來宿命神足道心幼童積德正覺度脫一切

[0061c03] 「如來宿命道心國王明智太子積德正覺度脫