Back to collection

Sutra on the Praise on the Good Qualities of the Buddhas (Fo Shuo Chengyang Zhu Fo Gongde Jing) 佛說稱揚諸佛功德經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說稱揚諸佛功德經

元魏天竺三藏吉迦夜

[0087a13] 如是

[0087a13] 一時羅閱祇靈鷲山大比丘眾千二百五十人俱爾時舍利弗便偏袒右肩法服右面右膝著地長跪叉手白佛:「天中天今日現在諸佛世尊說法者幾何?」

[0087a18] 舍利弗爾時世尊舍利弗:「饒益一切諦聽諦聽心中分別。」

[0087a20] 於是舍利弗許可歡喜踊躍叉手白言:「樂欲!」

[0087a22] 舍利弗:「東方千萬億諸佛剎土世界名曰天神國有名曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來名號執持諷誦歡喜信樂七覺意不退轉無上正真六十生死

[0087b01] 「復次舍利弗東方世界名曰國有號曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來名號執持諷誦歡喜信樂五體投地作禮使三千大千佛剎滿七寶持用布施滿所得功德?」

[0087b07] 舍利弗:「甚多甚多天中天!」

[0087b08] 佛言:「不如有人如來名號諷誦作禮十萬布施功德

[0087b11] 「復次舍利弗東方世界八百佛剎世界名曰國有號曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來名號執持諷誦清淨心歡喜信樂五百生死

[0087b17] 「復次舍利弗東方世界千佛世界名曰光明國有光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量寶光如來名號執持諷誦歡喜信樂三塗解脫

[0087b23] 「復次舍利弗東方光明世界五百佛剎世界名曰幢幡國有號曰寶幢如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量寶幢如來名號諷誦歡喜信樂成法珍寶

[0087b29] 「復次舍利弗東方幢幡世界千佛世界名曰一切德光國有光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量光明如來諷誦歡喜信樂五體投地作禮二十萬劫生死

[0087c07] 「復次舍利弗東方世界千佛世界名曰妙樂國有號曰阿閦如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量阿閦如來名號諷誦他人諷誦。」

[0087c12] 爾時波旬:「使千佛他人使使阿閦佛阿閦如來名號不能毀壞無上道毀壞無上道。」

[0087c16] :「毀壞道心?」:「大乘阿閦如來愁憂熱惱今日熱惱阿閦如來!」:「亦復眾生甚多名號毀壞正覺道心。」

[0087c21] :「愁憂不能毀壞無上道!」

[0087c22] 魔波旬:「有何因緣?」

[0087c23] :「隱蔽歸命諸佛功德所以者何阿閦如來擁護。」

[0087c25] 舍利弗白佛:「波旬今日如來云何師子眾生正覺道心眾生阿閦如來一切諸佛名號毀壞正覺!」

[0087c29] 舍利弗:「諸眾生諸佛誹謗惡行無量阿鼻獄受眾。」

[0088a03] 舍利弗:「誹謗幾許?」

[0088a03] 佛言:「十方諸佛諸眾生廣說讚歎阿閦如來名號功德眾生聽聞功德厭足眾生如來功德未曾有諸佛如來五濁弊惡時興出於下劣諸眾生作佛阿閦佛嚴淨最好舍利弗法輪分布國邑一心信行宣傳經法舍利弗誹謗汝今諦聽!」

[0088a13] 舍利弗:「。」

[0088a14] 佛言:「滿惡行阿鼻泥犁次復北方國名罽賓經法興盛國中五百經法眾生阿鼻泥犁舍利弗萬人阿鼻泥犁東方少有阿鼻泥犁阿鼻泥犁南方二百阿鼻泥犁西方百萬阿鼻泥犁舍利弗緣覺智慧不能度量如來聲聞諸眾生未成道果為生死水漂流者如來智慧功德黠慧思惟:『諸佛功德不可諸佛智慧不可思議諸佛一切種智三達無閡我癡無有諸佛一切智我所不了不了不當四句一偈何況惡行阿鼻泥犁止宿。』是故舍利弗當作:『誹謗阿鼻一劫我等歡喜踊躍。』大法

[0088b08] 「復次舍利弗東方妙樂世界佛剎世界名曰無量國有光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量光明如來執持諷誦歡喜信樂所生未曾不值諸佛世尊不退轉必得成就最上正覺

[0088b15] 「復次舍利弗東方無量世界佛剎世界名曰眾華國有無量如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量無量如來淨心信樂三反稱言:『一心無量如來!』得無音聲如來

[0088b22] 「復次舍利弗東方眾華世界四千佛剎世界塵垢國有無量如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量無量如來歡喜信樂諷誦十二生死

[0088b28] 「復次舍利弗東方塵垢世界佛剎世界國有大名如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量大名如來淨心信樂諷誦長跪叉手:『大名如來!』七寶須彌山持用布施滿所得功德?」

[0088c06] 舍利弗:「甚多甚多天中天!」

[0088c07] 佛言:「不如有人大名如來名號作禮功德億萬布施功德不得

[0088c10] 「復次舍利弗東方世界三千佛剎世界光明國有光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量光明如來盡心信樂諷誦生死不退轉無上正真誹謗不信阿鼻泥犁壽命一劫

[0088c18] 「復次舍利弗東方光明世界五千佛剎世界名曰國有大安如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量大安如來歡喜信樂諷誦當作:『功德使一切無量眾生安隱。』無量功德便安隱一切眾生

[0088c26] 「復次舍利弗東方世界七千佛剎世界摩尼國有光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量大光如來名號歡喜信樂諷誦如來十力

[0089a03] 「復次舍利弗東方世界八千佛剎世界名曰正直國有正音如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量正音如來名號淨心信樂諷誦如來四諦平等

[0089a09] 「復次舍利弗東方正直世界佛剎世界光明國有無限如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量無限如來歡喜信樂諷誦大千世界滿七寶持用布施所得功德?」

[0089a15] 舍利弗:「甚多甚多天中天!」

[0089a15] 佛言:「不如無限如來所得功德千萬布施功德以為功德不得如來名號千佛造立德本生死四十八

[0089a20] 「復次舍利弗東方光明世界九千佛剎世界名曰音響國有如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來名號盡心信樂諷誦所得清淨功德滿不退轉當成無上正真

[0089a27] 「復次舍利弗東方音響世界千佛世界名曰安隱國有無限名稱如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量無限名稱如來一心信樂諷誦長跪叉手:『無限名稱如來至真等正覺!』所得功德七寶須彌山持用布施滿所得功德?」

[0089b06] 舍利弗:「甚多甚多天中天!」

[0089b07] 佛言:「不如無限名稱如來名號歡喜作禮甚多布施百倍以為

[0089b10] 「復次舍利弗東方安隱世界五百佛剎世界名曰國有日月光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量日月光如來名號歡喜著地長跪叉手:『日月光如來至真等正覺!』成就無上正真

[0089b18] 「復次舍利弗東方世界三十佛剎世界名曰清淨國有無垢光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量無垢光如來閱叉非人歡喜信樂一心敬禮不退轉無上最正覺不畏三塗之中

[0089b26] 「復次舍利弗東方清淨世界大千佛剎世界名曰琉璃國有號曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來名號名號歡喜作禮閱叉非人壽終生天人中未曾天人盈利貪心瞋恚愚癡清淨不信萬歲在於泥犁受罪

[0089c07] 「復次舍利弗東方琉璃世界三百佛剎世界大豐國有日光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量歡喜信樂如來之類日輪滿白淨降伏外道四十生死

[0089c14] 「復次舍利弗東方大豐世界佛剎世界名曰立正侍從國有無量如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量無量如來名號歡心信樂諷誦七覺能立眾生日日增長

[0089c21] 「復次舍利弗東方立正覺世五千佛剎世界蓮花國有蓮花如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量蓮花如來名號歡喜信樂諷誦功德智慧日日增長譬如蓮花五十生死

[0089c29] 「復次舍利弗東方蓮花世界十萬佛剎世界普度國有號曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來名號盡心信樂諷誦度生眾生飢渴當作世間福田三界一切供養目見如來歡喜信樂世間大法金剛不退轉當成無上正真女人如來盡心淨意歡喜信樂是以不受女人六十生死

[0090a13] 「如是舍利弗如來名號無極是故正覺救一切眾苦

[0090a16] 「復次舍利弗東方度眾世界二十佛剎世界名曰堅固國有號曰金光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量金光如來名號歡喜信樂諷誦佛光護持成佛諸如來光明自在如來一切是故至心信樂諸佛尊號得無辯才下劣行當成滿諸如來勸發尊意金剛無上道十二生死

[0090a28] 「復次舍利弗東方堅固世界佛剎世界名曰無際國有自在王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量自在王如來歡喜信樂諷誦叉手作禮必當轉輪王不退轉當成無上正真

[0090b06] 「復次舍利弗東方無際世界千佛世界名曰國有金光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量金光明如來歡喜信樂諷誦後生眾生廣說經法分別一切如夢水中月幻化眾生是以不復墮惡道之中大德共會歡喜使眾生快樂作佛大乘無有二道

[0090b16] 「復次舍利弗東方世界千佛世界名曰火光國有號曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來名號盡心信樂諷誦不退轉成正覺所以者何如來本行菩薩道誓願:『使有人我國他方諸佛國土名號不退轉最正覺滿如來無上!』

[0090b26] 「復次舍利弗東方火光世界十八佛剎世界名曰正覺國有自在王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量自在王如來盡心信樂諷誦使郡縣村落之中右膝著地叉手作禮:『自在王如來本行菩薩道無數厄難度脫由此功德成佛誓言:「諸佛在世般泥洹恐怖眾生自在王如來威神功德智力至誠誓願頭面作禮得度。」』舍利弗如是厄難解脫宿不能一切厄難解脫執持他人使增益功德必當往生佛國最正覺不退轉不久

[0090c15] 「復次舍利弗東方正覺世界十億佛剎世界名曰國有一切花香自在王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量一切花香自在王如來淨心信樂諷誦所生恒沙戒香具足一切妙香香氣諸佛剎土戒具滿奉持未曾。」

[0090c22] 舍利弗:「因緣如是?」

[0090c23] 佛言:「本行菩薩道誓願:『在世般泥洹眾生名字一心信樂如是戒香!』是故舍利弗敬信諸如來如是諸佛擁護使得功德不可計量諸佛其所諸佛智慧滿不退轉長跪叉手:『一切花香自在王如來!』十四生死

[0091a03] 「復次舍利弗東方世界佛剎世界名曰國有號曰如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來名號歡喜信樂諷誦諸法羅網輕慢誹謗調戲滿萬歲泥犁罪報有言:『不信!』萬歲常在餓鬼飲食

[0091a12] 「復次舍利弗東方世界五十五佛剎世界國有號曰勇猛執持棄捨如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量勇猛執持棄捨如來歡喜信樂諷誦乃至夢中眾生譬如金剛智慧名號一心審諦自知:『我等前世以為世尊菩薩徑路不疑我等弘誓大乘退轉歡喜大法如來種姓名號諸佛利益一切不捨取滅度諸佛大慈眾生法雨。』如來歡喜信樂所得功德譬喻諸佛國土滿七寶持用布施所得功德?」

[0091a28] 舍利弗:「甚多甚多不可思議!」

[0091a28] 佛言:「大海布施功德若一所得功德大海不可功德不能任聽經典使有人德本不疑使地獄畜生餓鬼長壽天大福有人德本經法所得功德寧可

[0091b07] 「復次舍利弗東方佛土二十佛剎世界名曰豐饒國有如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師號曰眾祐無量如來一心信樂諷誦大功德不畏三塗弘誓如意滿大乘現在般泥洹如來信樂誦念大乘法樂自娛天上人中快樂