Back to collection

Sutra on the Names of the Buddhas (Fo Shuo Fo Ming Jing) 佛說佛名經

Scroll 26

Click on any word to see more details.

佛說佛名經卷第二十

[0285b06] 「南無無邊 南無無邊 南無無邊 南無無邊 南無無邊 南無 南無無邊境界 南無無邊 南無行佛 南無寶蓋 南無宿王佛 南無星宿 南無光明 南無光明 南無光明功德 南無不可量 南無 南無不可量境界 南無無礙 南無 南無闍梨 南無佛華光 南無波頭摩華山 南無星宿上首 南無放光 南無 南無不空見佛 南無功德 南無波頭摩功德 南無無癡 南無 南無 南無境界 南無光明 南無無邊精進 南無娑羅自在王 南無娑羅 南無 南無莊嚴 南無 南無栴檀 南無栴檀 南無栴檀 南無無邊光明 南無光輪 南無山莊 南無無障礙 南無善眼 南無成佛 南無一切功德 南無成就佛功德 南無 南無無邊方便 南無不空功德 南無 南無無邊修行 南無莊嚴無邊功德 南無虛空 南無無相 南無藥王 南無怯弱 南無 南無功德光明 南無觀智 南無虛空 南無虛空 南無虛空莊嚴 南無大明佛 南無功德 南無成佛 南無佛波頭摩 南無成功 南無師子 南無成就 南無師子 南無 南無 南無 南無不空 南無香象 南無 南無彌留 南無無邊 南無 南無香山 南無師子佛 南無堅固眾生 南無 南無無邊境界 南無精進 南無無疑 南無宿王佛 南無然燈佛 南無光明 南無光明 南無光明 南無 南無 南無寶蓋 南無香雲蓋 南無栴檀 南無須彌山積聚 南無種種寶光 南無堅固自在王 南無思惟佛法 南無 南無淨眼 南無 南無寶勝佛 南無 南無修行女根 南無無邊修行 南無 南無闍梨光明 南無一切 南無 南無 南無 南無華山 南無 南無 南無念佛 南無發起念佛 南無修行 南無 南無 南無 南無無邊 南無無邊精進 南無光明 南無無邊功德 南無降伏一切 南無一切魔境界 南無不可量 南無不可量 南無不可量 南無光明 南無光明 南無 南無法輪清淨 南無不可量花光 南無不可量 南無光明 南無娑羅自在王 南無 南無 南無虛空 南無寶華 南無成佛 南無月華 南無行佛 南無諸世間 南無無邊樂說 南無 南無樂說一切境界 南無香光 南無香光佛 南無彌留 南無 南無香象 南無香林 南無香王 南無波頭摩 南無佛境界 南無 南無 南無散華 南無華蓋 南無華屋 南無金色 南無香華 南無彌留 南無導師 南無諸眾生 南無 南無善行 南無 南無無邊 南無香光 南無 南無散光 南無香花 南無波頭摩 南無闍梨 南無 南無佛國 南無 南無妙香 南無無邊境界 南無不空 南無不空見佛 南無 南無不動佛 南無發生菩提心 南無無量 南無 南無普照 南無光明 南無一切佛國土 南無不斷一切眾生樂說 南無無垢 南無 南無一切 南無一切眾生 南無樂修 南無無畏 南無 南無苦難 南無 南無 南無大力 南無波羅 南無成佛 南無高聲 南無上首 南無成佛 南無無邊光明 南無 南無十方稱佛 南無多羅增上 南無無邊光明 南無最勝香山 南無無畏 南無成就無畏 南無成就無邊功德 南無一切功德莊嚴 南無 南無不可降伏 南無增上 南無驚怖波頭摩 南無不異成就 南無一切 南無虛空清淨 南無無量 南無無相 南無功德 南無 南無無障礙 南無彌留光明 南無波頭摩 南無 南無 南無堅固自在王 南無過去如是無量無邊諸佛 南無現在積聚無畏 南無功德光明 南無普護 南無寶光 南無莊嚴寶光明智威德 南無蘇摩樹提 南無清淨月輪 南無寂靜 南無阿僧祇功德精進 南無名稱 南無因陀羅宿王佛 南無普光莊嚴 南無降伏敵對 南無功德光明莊嚴 南無無礙藥王 南無波頭摩 南無波頭摩娑羅 南無師子佛 南無日光 南無火光 南無無邊 南無波頭摩 南無多羅 南無波頭摩 南無 南無 南無無礙 南無 南無寶幢佛 南無 南無 南無栴檀 南無善利 南無波頭摩 南無依止無邊功德 南無決定 南無阿僧祇精進聚集 南無智通 南無彌留 南無然燈佛 南無大威德 南無日月 南無栴檀 南無須彌 南無月色 南無 南無降伏 南無龍天 南無金色鏡像 南無自在王 南無 南無須彌 南無供養 南無 南無 南無瑠璃 南無瑠璃形像 南無降伏 南無 南無散華莊嚴 南無 南無 南無鏡像 南無不動 南無 南無 南無勇猛 南無功德法住 南無日月瑠璃 南無瑠璃 南無蘇摩 南無日光 南無月光 南無散華蘇摩 南無栴檀月光 南無無明 南無婆羅 南無星宿 南無弗沙佛 南無增長 南無師子鵝王 南無梵聲 南無世間因陀羅 南無世間自在王 南無報佛 南無甘露 南無樹提 南無那羅延 南無 南無師子佛 南無 南無世間最上 南無山嶽 南無自在王 南無 南無四無畏 南無威德王 南無不可 南無 南無威德 南無名聲 南無供養 南無勇猛稱佛 南無分清 南無黠慧 南無成就佛 南無 南無妙智 南無 南無智勇 南無梵聲 南無 南無淨天 南無善臂 南無善淨 南無梵聲 南無自在 南無善眼 南無自在王 南無善淨 南無威德增上 南無自在 南無威德大勢 南無威德 南無毘摩 南無毘摩 南無毘摩 南無毘摩 南無毘摩成就佛 南無毘摩 南無 南無 南無善眼清淨 南無無邊 南無普眼 南無 南無 南無不可降伏 南無不動 南無 南無善寂 南無善寂 南無 南無功德 南無彼岸 南無 南無 南無 南無寂靜然燈佛 南無自在王 南無 南無 南無大眾自在勇猛 南無勝解 南無法幢佛 南無 南無

[0287a29] 「十二部大藏法輪

[0287b01] 「敬禮十方大菩薩摩訶薩

[0287b02] 「歸命如是十方世界無量無邊大菩薩摩訶薩

[0287b04] 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖

[0287b05] 「歸命如是無量無邊辟支佛

[0287b06] 「三寶次復懺悔

[0287b07] 「弟子懺悔煩惱障懺悔業障次第懺悔中說:『業報非空入山無有他方不受唯有懺悔除滅。』何以釋提桓因五衰相現恐懼切心三寶天年如是等比經教其事非一故知懺悔但凡不遇善友致使大命之際地獄惡相現在修善宿趣入前行身心摧碎精神痛苦如此欲求

[0287b19] 「自恃盛年財寶勢力懈怠放逸自恣死苦老少貧富貴賤磨滅忽而令人無常朝露出息存入難保云何以此懺悔天使無常盛年無得邃宇人事高車大馬妻子眷屬珍寶以此而言世間果報幻化

[0287b27] 「上天敗壞魂魄墮落三途是故佛語跋陀:『利根聰明煩惱至於非非想命終畜生道餘者?』故知證聖流轉惡趣謹慎一朝不及如今罪行慞惶眷屬恐懼求救地獄眾苦千萬不得

[0287c06] 「相與歷劫須彌云何晏然不畏精神是故弟子至心歸依佛

[0287c10] 「南無東方功德 南無南方光明 南無西方無邊 南無北方功德 南無東南 南無西南無障礙利益 南無西北方善妙 南無東北方彌樓 南無下方調 南無上方

[0287c16] 「歸命如是十方虛空界一切三寶

[0287c17] 「弟子自從無始至于今日所有重者第一唯有阿鼻地獄周匝鐵城網羅無量四千由旬罪人遍滿其中罪業因緣妨礙上火東西南北通徹脂膏罪苦亦復如是

[0287c24] 「四門四大四十由旬閃電有無奮飛罪人牛頭獄卒羅剎頭頭十八六十四一一眼中罪人其一霹靂有無自然空中罪人於是罪人徹骨如是無量苦惱求生不得不得如是今日稽顙慚愧發露誠心懺悔

[0288a06] 「其餘地獄刀山劍樹地獄脫落罪報懺悔地獄燒煮罪報懺悔地獄罪報懺悔火車地獄罪報懺悔耕地罪報懺悔洋銅地獄罪報懺悔地獄骨肉罪報懺悔黑繩地獄支節分離罪報懺悔地獄罪報懺悔鹹水地獄皮膚罪報懺悔鷹犬地獄殘害罪報懺悔刀兵地獄罪報懺悔火坑地獄罪報懺悔地獄形骸破碎罪報懺悔聚合地獄罪報懺悔闇冥山地罪報懺悔地獄罪報懺悔鐵棒倒懸地獄罪報懺悔叫喚地獄煩冤罪報懺悔大小鐵圍山長夜不識三光罪報懺悔阿波波地獄地獄阿吒吒地獄地獄如是一切地獄一一四千地獄以為眷屬罪苦剝皮無量不可不可說

[0288a26] 「南無佛今日在此或是我等無始生父母一切眷屬我等相與命終之後如此今日叩頭稽顙十方佛大地菩薩懺悔一切畢竟消滅

[0288b02] 「弟子懺悔地獄所生功德生生世世諸佛慈悲眾生即時破壞阿鼻鐵城淨土惡道其餘地獄一切苦刀山劍樹變成寶林蓮華化生牛頭獄卒暴虐慈悲無有惡念地獄眾生離苦安樂第三禪一時無上道。」

大乘蓮華問答報應沙門

[0288b10] 地獄云何名曰地獄地獄三十四由旬周匝網羅鐵城四角大風猛利鐵城動搖自然周遍熾盛虛空殷殷磑磑雷聲撩亂罪人四十圍繞罪人遍布無妨

[0288b17] 爾時西門之中有無無邊罪人如是:「此處?」[-+]宛轉悲啼不肯馬頭羅剎著處獄卒夜叉鐵鈎周匝業力罪人毒蛇鱗甲心腸如是苦痛不可堪忍一日一夜受罪無量求生不得不得千萬地獄當作畜生負重宿債無有休息

[0288b29] 馬頭羅剎:「罪人受苦如是?」

[0288c01] 馬頭羅剎答曰:「沙門淨戒護持白衣不受屋舍因此淨行比丘比丘尼僧祇物以是此地為人五逆家貧家宅。」

[0288c06] 啼泣:「云何名為出世解脫門?」涕泣

佛名經卷第二十

【經文資訊大正藏 14 No. 0441 佛說佛名經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供,Jasmine 提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary