Back to collection

Mañjuśrīparipṛcchā (Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Suo Wen Dasheng Faluo Jing) 佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

西天譯經三藏大夫祿明教大師法賢 

[0516b29] 如是我聞

[0516b29] 一時舍衛國普遍殿師子之座苾芻眾五百菩薩摩訶薩

[0516c03] 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩威神即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮白佛:「世尊大福云何如是大福有無俱胝那由他千之意願滿云何如來法螺?」

[0516c08] 爾時世尊妙吉祥菩薩:「妙吉祥不可思議大智慧大慈大悲大福如是大福一切聲緣覺大方便精進持戒願行成就最上三摩地觀想一切即是如來法螺。」

[0516c13] 妙吉祥菩薩:「所有南閻浮提一切眾生十善福德如是福德百倍金輪福德輪王四大七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶勇猛威德色相端嚴能破妙吉祥金輪有如威力

[0516c20] 「復次妙吉祥菩薩四大所有一切眾生如是一一眾生金輪福德眾生所有福德如是乃至帝釋天福德如是帝釋威神福德

[0516c24] 「復次妙吉祥菩薩四大所有一切眾生如是一一眾生帝釋福德眾生所有福德如是倍數大力那羅延天福德如是那羅延天威神福德

[0516c29] 「復次妙吉祥菩薩四大所有一切眾生如是一一眾生大力那羅延天福德眾生所有福德如是無數欲界他化自在天魔王福德如是魔王宿種善根威力調伏諸天

[0517a06] 「復次妙吉祥菩薩四大所有一切眾生如是一一眾生魔王福德眾生所有福德如是無數一二世界梵天福德梵天世界慈悲

[0517a11] 「復次妙吉祥菩薩世界所有眾生如是一一眾生一二世界梵天福德所有福德如是無數三千大千世界大自在天梵天福德大自在天梵王三千大千世界慈悲。」

[0517a17] 妙吉祥菩薩:「大火一中爾時大自在天梵天王大雨遍滿三千大千世界梵天大水即是大自在天梵王威力如是大自在天梵王善根智慧威力

[0517a23] 「復次妙吉祥菩薩所有三千大千世界一切眾生如是一一眾生三千大千世界大自在天梵王福德眾生所有福德如是無數俱胝精進緣覺福德妙吉祥三千大千世界一切眾生大梵王福德緣覺以為假使十方佛一切眾生所有福德精進緣覺

[0517b02] 「復次妙吉祥菩薩十方佛一切眾生所有福德如是一一眾生緣覺福德眾生所有福德如是無數俱胝那由他初發心菩薩福德妙吉祥無數俱胝那由他一切眾生福德初發心菩薩福德以為假使十方虛空界所有卵生胎生濕生化生有色無色有想無想非有無想如是一切眾生所有福德無數俱胝那由他初發心菩薩

[0517b12] 「復次妙吉祥菩薩如是虛空界一切眾生初發心菩薩福德如是無數俱胝那由他即如毛孔福德諸佛如來身毛孔各各九十九毛孔妙吉祥如是佛身一切毛孔所有福德無數俱胝那由他即如身分之中一種福德如是佛身八十種好各各具足福德

[0517b20] 「復次妙吉祥菩薩如來八十種好所有福德無數俱胝那由他即如手足之下福德如是各各八十種好顯現手足之下。」

[0517b23]

傘蓋吉祥, 
 寶瓶馬虎, 金翅摩竭魚
 孔雀, 迦陵頻伽鳥
 , 鴛鴦
 鸚鵡, 
 牛王, 寶山吉祥
 鹿, 摩尼寶利劍
 金剛杵, 
 𦊰, 彌伽
 梵天帝釋, 持國天水天
 廣目多聞天, 大仙吉祥
 火天風天, 蓮花萬字
 , 
 憍尸迦, 童子童女
 , 
 耳環指環, 
 , 釋師子
 如是八十, 一一
 出現手足。」

[0517c14] 妙吉祥菩薩:「所有如是八十種好一切福德如是無數俱胝那由他如來身分之中一大丈夫相福德如是佛身三十二大丈夫相一一各有福德佛身中分出現。」

[0517c18]

膩沙, 螺髻紺青
 滋潤右旋, 平正
 眉間白毫, 皮膚柔軟
 青蓮, 齊整
 四十具足, 鋒利
 , 胸臆
 上半師子, 舌相
 身形圓滿, 尼拘陀
 右旋, 臍輪
 平正, 鹿
 足下滿, 手足柔軟
 , 
 , 
 , 滿
 足下平正, 
 如是大丈夫, 三十二。」

[0518a06] 妙吉祥菩薩:「如是三十二大丈夫相三十二相所有福德阿僧祇不可思議不可稱量等等不可說不可說倍數度眾所願圓滿福德是故如來因緣成熟法螺。」

[0518a11] 妙吉祥菩薩:「所有如來妙法無量無邊阿僧祇世界一切眾生妙吉祥菩薩非唯如是如來身照曜無量無邊阿僧祇世界有情見佛如是不可思議。」

[0518a16] 妙吉祥菩薩:「大智慧大慈悲大福一切聲緣覺願力大方便清淨持戒最上三摩地

[0518a19] 「復次妙吉祥菩薩佛身無為諸相一切聲緣覺諸菩薩不能如來化色二種一者度生二者有情是以如來化現色身清淨微妙諸眾生親近供養大利

[0518a25] 「復次妙吉祥菩薩佛身最上相好最上相好最上光明最上光明最上梵音最上梵音最上說法最上說法最上最上是故如來色身有情大利

[0518b01] 「復次妙吉祥菩薩如來身一切諸相諸眾生利鈍不同色身各各諸眾生親近妙法得度乃至時常見佛。」

[0518b05] 妙吉祥菩薩:「如來具足應供正等正覺出現世間慈愍有情利益安樂無量人天諸眾生。」

[0518b08] 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩偏袒右肩右膝著地合掌頂禮世尊白佛:「善利如是世尊三界無著最勝利益一切眾生佛觀一切世法不動須彌無著虛空不可思不可議不見。」

[0518b14] 爾時世尊妙吉祥菩薩摩訶薩苾芻諸菩薩摩訶薩一切阿蘇囉皆大歡喜信受奉行

佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

【經文資訊大正藏 14 No. 0473 佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供大德提供高麗藏 CD 經文,北美大德提供諦法提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱中華電子佛典協會資料庫版權宣告

網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary