Glossary and Vocabulary for Mañjuśrīparipṛcchā (Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Suo Wen Dasheng Faluo Jing) 佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 44 福德 fúdé Fortune and Virtue 持十善法所獲福德
2 44 福德 fúdé Merit and Virtue 持十善法所獲福德
3 44 福德 fúdé merit earned; reward; good fortune and good moral conduct 持十善法所獲福德
4 36 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是大福
5 24 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩
6 23 所有 suǒyǒu to belong to 所有南閻浮提一切眾生
7 22 qiān one thousand 與大苾芻眾萬二千五百人俱
8 22 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾萬二千五百人俱
9 22 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾萬二千五百人俱
10 22 qiān Qian 與大苾芻眾萬二千五百人俱
11 20 ér Kangxi radical 126 合掌頂禮而白佛言
12 20 ér as if; to seem like 合掌頂禮而白佛言
13 20 néng can; able 合掌頂禮而白佛言
14 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌頂禮而白佛言
15 20 ér to arrive; up to 合掌頂禮而白佛言
16 17 liàng a quantity; an amount 云何挍量
17 17 liáng to measure 云何挍量
18 17 liàng capacity 云何挍量
19 17 liáng to consider 云何挍量
20 17 liàng a measuring tool 云何挍量
21 17 liàng to estimate 云何挍量
22 17 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 云何挍量
23 16 one 是即一金輪王福德
24 16 Kangxi radical 1 是即一金輪王福德
25 16 pure; concentrated 是即一金輪王福德
26 16 first 是即一金輪王福德
27 16 the same 是即一金輪王福德
28 16 sole; single 是即一金輪王福德
29 16 a very small amount 是即一金輪王福德
30 16 Yi 是即一金輪王福德
31 16 other 是即一金輪王福德
32 16 to unify 是即一金輪王福德
33 16 accidentally; coincidentally 是即一金輪王福德
34 16 abruptly; suddenly 是即一金輪王福德
35 16 one; eka 是即一金輪王福德
36 15 to go; to 於彼福德積成百倍
37 15 to rely on; to depend on 於彼福德積成百倍
38 15 Yu 於彼福德積成百倍
39 15 a crow 於彼福德積成百倍
40 15 děng et cetera; and so on 各等一金輪王福德
41 15 děng to wait 各等一金輪王福德
42 15 děng to be equal 各等一金輪王福德
43 15 děng degree; level 各等一金輪王福德
44 15 děng to compare 各等一金輪王福德
45 15 děng same; equal; sama 各等一金輪王福德
46 14 jiào to collate 云何挍量
47 14 jiào to scratch 云何挍量
48 14 jiào to criticize 云何挍量
49 14 眾生 zhòngshēng all living things 如是一一眾生
50 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 如是一一眾生
51 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 如是一一眾生
52 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 如是一一眾生
53 14 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 所有南閻浮提一切眾生
54 14 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 所有南閻浮提一切眾生
55 14 bǎi one hundred 及百千緣熟所度之眾
56 14 bǎi many 及百千緣熟所度之眾
57 14 bǎi Bai 及百千緣熟所度之眾
58 14 bǎi all 及百千緣熟所度之眾
59 14 bǎi hundred; śata 及百千緣熟所度之眾
60 13 suǒ a few; various; some 及百千緣熟所度之眾
61 13 suǒ a place; a location 及百千緣熟所度之眾
62 13 suǒ indicates a passive voice 及百千緣熟所度之眾
63 13 suǒ an ordinal number 及百千緣熟所度之眾
64 13 suǒ meaning 及百千緣熟所度之眾
65 13 suǒ garrison 及百千緣熟所度之眾
66 13 suǒ place; pradeśa 及百千緣熟所度之眾
67 12 最上 zuìshàng supreme 成就得最上三摩地
68 12 bèi to double 如是挍量乃至千倍
69 12 bèi to add to; to augment 如是挍量乃至千倍
70 12 bèi a multiplier; guṇa 如是挍量乃至千倍
71 12 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國普遍殿內
72 12 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國普遍殿內
73 12 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國普遍殿內
74 12 a Buddhist text 一時佛在舍衛國普遍殿內
75 12 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國普遍殿內
76 12 Buddha 一時佛在舍衛國普遍殿內
77 12 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國普遍殿內
78 11 無數 wúshù countless; innumerable 如是挍量無數百千倍
79 11 無數 wúshù extremely many 如是挍量無數百千倍
80 11 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 成就得最上三摩地
81 11 děi to want to; to need to 成就得最上三摩地
82 11 děi must; ought to 成就得最上三摩地
83 11 de 成就得最上三摩地
84 11 de infix potential marker 成就得最上三摩地
85 11 to result in 成就得最上三摩地
86 11 to be proper; to fit; to suit 成就得最上三摩地
87 11 to be satisfied 成就得最上三摩地
88 11 to be finished 成就得最上三摩地
89 11 děi satisfying 成就得最上三摩地
90 11 to contract 成就得最上三摩地
91 11 to hear 成就得最上三摩地
92 11 to have; there is 成就得最上三摩地
93 11 marks time passed 成就得最上三摩地
94 11 obtain; attain; prāpta 成就得最上三摩地
95 11 to reach 及百千緣熟所度之眾
96 11 to attain 及百千緣熟所度之眾
97 11 to understand 及百千緣熟所度之眾
98 11 able to be compared to; to catch up with 及百千緣熟所度之眾
99 11 to be involved with; to associate with 及百千緣熟所度之眾
100 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 及百千緣熟所度之眾
101 11 and; ca; api 及百千緣熟所度之眾
102 9 zhī to go 及百千緣熟所度之眾
103 9 zhī to arrive; to go 及百千緣熟所度之眾
104 9 zhī is 及百千緣熟所度之眾
105 9 zhī to use 及百千緣熟所度之眾
106 9 zhī Zhi 及百千緣熟所度之眾
107 9 to be near by; to be close to 是即一金輪王福德
108 9 at that time 是即一金輪王福德
109 9 to be exactly the same as; to be thus 是即一金輪王福德
110 9 supposed; so-called 是即一金輪王福德
111 9 to arrive at; to ascend 是即一金輪王福德
112 9 俱胝 jūzhī Judi 有無量俱胝那由他百千之數
113 9 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 有無量俱胝那由他百千之數
114 9 big; huge; large 與大苾芻眾萬二千五百人俱
115 9 Kangxi radical 37 與大苾芻眾萬二千五百人俱
116 9 great; major; important 與大苾芻眾萬二千五百人俱
117 9 size 與大苾芻眾萬二千五百人俱
118 9 old 與大苾芻眾萬二千五百人俱
119 9 oldest; earliest 與大苾芻眾萬二千五百人俱
120 9 adult 與大苾芻眾萬二千五百人俱
121 9 dài an important person 與大苾芻眾萬二千五百人俱
122 9 senior 與大苾芻眾萬二千五百人俱
123 9 an element 與大苾芻眾萬二千五百人俱
124 9 great; mahā 與大苾芻眾萬二千五百人俱
125 9 ka 各等一金輪王福德
126 9 如來 rúlái Tathagata 云何如來為彼法螺
127 9 如來 Rúlái Tathagata 云何如來為彼法螺
128 9 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 云何如來為彼法螺
129 8 gào to tell; to say; said; told 告妙吉祥菩薩言
130 8 gào to request 告妙吉祥菩薩言
131 8 gào to report; to inform 告妙吉祥菩薩言
132 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告妙吉祥菩薩言
133 8 gào to accuse; to sue 告妙吉祥菩薩言
134 8 gào to reach 告妙吉祥菩薩言
135 8 gào an announcement 告妙吉祥菩薩言
136 8 gào a party 告妙吉祥菩薩言
137 8 gào a vacation 告妙吉祥菩薩言
138 8 gào Gao 告妙吉祥菩薩言
139 8 gào to tell; jalp 告妙吉祥菩薩言
140 8 那由他 nàyóutā a nayuta 有無量俱胝那由他百千之數
141 8 一一 yīyī one or two 如是一一眾生
142 8 一一 yīyī a few 如是一一眾生
143 7 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺
144 7 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺
145 7 wén to hear 爾時世尊聞是語已
146 7 wén Wen 爾時世尊聞是語已
147 7 wén sniff at; to smell 爾時世尊聞是語已
148 7 wén to be widely known 爾時世尊聞是語已
149 7 wén to confirm; to accept 爾時世尊聞是語已
150 7 wén information 爾時世尊聞是語已
151 7 wèn famous; well known 爾時世尊聞是語已
152 7 wén knowledge; learning 爾時世尊聞是語已
153 7 wèn popularity; prestige; reputation 爾時世尊聞是語已
154 7 wén to question 爾時世尊聞是語已
155 7 wén heard; śruta 爾時世尊聞是語已
156 7 wén hearing; śruti 爾時世尊聞是語已
157 7 xiàng to observe; to assess 是即如來手足之下相文福德之量
158 7 xiàng appearance; portrait; picture 是即如來手足之下相文福德之量
159 7 xiàng countenance; personage; character; disposition 是即如來手足之下相文福德之量
160 7 xiàng to aid; to help 是即如來手足之下相文福德之量
161 7 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 是即如來手足之下相文福德之量
162 7 xiàng a sign; a mark; appearance 是即如來手足之下相文福德之量
163 7 xiāng alternately; in turn 是即如來手足之下相文福德之量
164 7 xiāng Xiang 是即如來手足之下相文福德之量
165 7 xiāng form substance 是即如來手足之下相文福德之量
166 7 xiāng to express 是即如來手足之下相文福德之量
167 7 xiàng to choose 是即如來手足之下相文福德之量
168 7 xiāng Xiang 是即如來手足之下相文福德之量
169 7 xiāng an ancient musical instrument 是即如來手足之下相文福德之量
170 7 xiāng the seventh lunar month 是即如來手足之下相文福德之量
171 7 xiāng to compare 是即如來手足之下相文福德之量
172 7 xiàng to divine 是即如來手足之下相文福德之量
173 7 xiàng to administer 是即如來手足之下相文福德之量
174 7 xiàng helper for a blind person 是即如來手足之下相文福德之量
175 7 xiāng rhythm [music] 是即如來手足之下相文福德之量
176 7 xiāng the upper frets of a pipa 是即如來手足之下相文福德之量
177 7 xiāng coralwood 是即如來手足之下相文福德之量
178 7 xiàng ministry 是即如來手足之下相文福德之量
179 7 xiàng to supplement; to enhance 是即如來手足之下相文福德之量
180 7 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 是即如來手足之下相文福德之量
181 7 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 是即如來手足之下相文福德之量
182 7 xiàng sign; mark; liṅga 是即如來手足之下相文福德之量
183 7 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 是即如來手足之下相文福德之量
184 7 xíng to walk 不可思議行
185 7 xíng capable; competent 不可思議行
186 7 háng profession 不可思議行
187 7 xíng Kangxi radical 144 不可思議行
188 7 xíng to travel 不可思議行
189 7 xìng actions; conduct 不可思議行
190 7 xíng to do; to act; to practice 不可思議行
191 7 xíng all right; OK; okay 不可思議行
192 7 háng horizontal line 不可思議行
193 7 héng virtuous deeds 不可思議行
194 7 hàng a line of trees 不可思議行
195 7 hàng bold; steadfast 不可思議行
196 7 xíng to move 不可思議行
197 7 xíng to put into effect; to implement 不可思議行
198 7 xíng travel 不可思議行
199 7 xíng to circulate 不可思議行
200 7 xíng running script; running script 不可思議行
201 7 xíng temporary 不可思議行
202 7 háng rank; order 不可思議行
203 7 háng a business; a shop 不可思議行
204 7 xíng to depart; to leave 不可思議行
205 7 xíng to experience 不可思議行
206 7 xíng path; way 不可思議行
207 7 xíng xing; ballad 不可思議行
208 7 xíng Xing 不可思議行
209 7 xíng Practice 不可思議行
210 7 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 不可思議行
211 7 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 不可思議行
212 7 wáng Wang 是即一金輪王福德
213 7 wáng a king 是即一金輪王福德
214 7 wáng Kangxi radical 96 是即一金輪王福德
215 7 wàng to be king; to rule 是即一金輪王福德
216 7 wáng a prince; a duke 是即一金輪王福德
217 7 wáng grand; great 是即一金輪王福德
218 7 wáng to treat with the ceremony due to a king 是即一金輪王福德
219 7 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 是即一金輪王福德
220 7 wáng the head of a group or gang 是即一金輪王福德
221 7 wáng the biggest or best of a group 是即一金輪王福德
222 7 wáng king; best of a kind; rāja 是即一金輪王福德
223 6 大自在天 dàzìzaitiān Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara 是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德
224 6 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 是即一二千世界梵天福德
225 6 世界 shìjiè the earth 是即一二千世界梵天福德
226 6 世界 shìjiè a domain; a realm 是即一二千世界梵天福德
227 6 世界 shìjiè the human world 是即一二千世界梵天福德
228 6 世界 shìjiè the conditions in the world 是即一二千世界梵天福德
229 6 世界 shìjiè world 是即一二千世界梵天福德
230 6 世界 shìjiè a world; lokadhatu 是即一二千世界梵天福德
231 6 佛身 fóshēn Buddha's Body 如是佛身一切毛孔所有福德
232 6 佛身 fóshēn buddhakaya; Buddha-body 如是佛身一切毛孔所有福德
233 6 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德
234 6 梵天 fàntiān Heavenly Realm 是即一二千世界梵天福德
235 6 梵天 fàntiān Brahma 是即一二千世界梵天福德
236 6 一切 yīqiè temporary 觀想一切緣熟所度之眾
237 6 一切 yīqiè the same 觀想一切緣熟所度之眾
238 5 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥
239 5 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥
240 5 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥
241 5 capacity; degree; a standard; a measure 及百千緣熟所度之眾
242 5 duó to estimate; to calculate 及百千緣熟所度之眾
243 5 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 及百千緣熟所度之眾
244 5 to save; to rescue; to liberate; to overcome 及百千緣熟所度之眾
245 5 musical or poetic rhythm 及百千緣熟所度之眾
246 5 conduct; bearing 及百千緣熟所度之眾
247 5 to spend time; to pass time 及百千緣熟所度之眾
248 5 pāramitā; perfection 及百千緣熟所度之眾
249 5 ordination 及百千緣熟所度之眾
250 5 liberate; ferry; mokṣa 及百千緣熟所度之眾
251 5 wéi to act as; to serve 云何如來為彼法螺
252 5 wéi to change into; to become 云何如來為彼法螺
253 5 wéi to be; is 云何如來為彼法螺
254 5 wéi to do 云何如來為彼法螺
255 5 wèi to support; to help 云何如來為彼法螺
256 5 wéi to govern 云何如來為彼法螺
257 5 wèi to be; bhū 云何如來為彼法螺
258 5 爾時 ěr shí at that time 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩
259 5 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩
260 5 shú cooked 及百千緣熟所度之眾
261 5 shú skilled 及百千緣熟所度之眾
262 5 shú thorough; deep 及百千緣熟所度之眾
263 5 shú ripe 及百千緣熟所度之眾
264 5 shóu cooked 及百千緣熟所度之眾
265 5 shú familiar with 及百千緣熟所度之眾
266 5 shú cooked food 及百千緣熟所度之眾
267 5 shú crop; harvest 及百千緣熟所度之眾
268 5 shú soundly asleep 及百千緣熟所度之眾
269 5 shú used; second hand 及百千緣熟所度之眾
270 5 shú to cook 及百千緣熟所度之眾
271 5 shú to mature 及百千緣熟所度之眾
272 5 shú frequently used 及百千緣熟所度之眾
273 5 shú plentiful 及百千緣熟所度之眾
274 5 shú familiarity; paricaya 及百千緣熟所度之眾
275 5 zhòng many; numerous 及百千緣熟所度之眾
276 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 及百千緣熟所度之眾
277 5 zhòng general; common; public 及百千緣熟所度之眾
278 5 yuán fate; predestined affinity 及百千緣熟所度之眾
279 5 yuán hem 及百千緣熟所度之眾
280 5 yuán to revolve around 及百千緣熟所度之眾
281 5 yuán to climb up 及百千緣熟所度之眾
282 5 yuán cause; origin; reason 及百千緣熟所度之眾
283 5 yuán along; to follow 及百千緣熟所度之眾
284 5 yuán to depend on 及百千緣熟所度之眾
285 5 yuán margin; edge; rim 及百千緣熟所度之眾
286 5 yuán Condition 及百千緣熟所度之眾
287 5 yuán conditions; pratyaya; paccaya 及百千緣熟所度之眾
288 5 lìng to make; to cause to be; to lead 令一切聲聞
289 5 lìng to issue a command 令一切聲聞
290 5 lìng rules of behavior; customs 令一切聲聞
291 5 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令一切聲聞
292 5 lìng a season 令一切聲聞
293 5 lìng respected; good reputation 令一切聲聞
294 5 lìng good 令一切聲聞
295 5 lìng pretentious 令一切聲聞
296 5 lìng a transcending state of existence 令一切聲聞
297 5 lìng a commander 令一切聲聞
298 5 lìng a commanding quality; an impressive character 令一切聲聞
299 5 lìng lyrics 令一切聲聞
300 5 lìng Ling 令一切聲聞
301 5 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令一切聲聞
302 5 shēn human body; torso 身毛順右旋
303 5 shēn Kangxi radical 158 身毛順右旋
304 5 shēn self 身毛順右旋
305 5 shēn life 身毛順右旋
306 5 shēn an object 身毛順右旋
307 5 shēn a lifetime 身毛順右旋
308 5 shēn moral character 身毛順右旋
309 5 shēn status; identity; position 身毛順右旋
310 5 shēn pregnancy 身毛順右旋
311 5 juān India 身毛順右旋
312 5 shēn body; kāya 身毛順右旋
313 5 zhǔ owner 主藏寶
314 5 zhǔ principal; main; primary 主藏寶
315 5 zhǔ master 主藏寶
316 5 zhǔ host 主藏寶
317 5 zhǔ to manage; to lead 主藏寶
318 5 zhǔ to decide; to advocate 主藏寶
319 5 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 主藏寶
320 5 zhǔ to signify; to indicate 主藏寶
321 5 zhǔ oneself 主藏寶
322 5 zhǔ a person; a party 主藏寶
323 5 zhǔ God; the Lord 主藏寶
324 5 zhǔ lord; ruler; chief 主藏寶
325 5 zhǔ an ancestral tablet 主藏寶
326 5 zhǔ princess 主藏寶
327 5 zhǔ chairperson 主藏寶
328 5 zhǔ fundamental 主藏寶
329 5 zhǔ Zhu 主藏寶
330 5 zhù to pour 主藏寶
331 5 zhǔ host; svamin 主藏寶
332 5 zhǔ abbot 主藏寶
333 5 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
334 5 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
335 5 zhōu a continent 統四大洲
336 5 zhōu an island; islet 統四大洲
337 5 zhōu continent; dvīpa 統四大洲
338 5 四大 sìdà the four great elements 統四大洲
339 5 四大 sìdà Way, Heaven, Earth, and Ruler 統四大洲
340 5 四大 sìdà the four great freedoms 統四大洲
341 5 四大 sìdà the four great seeds; the four great elements; mahābhūta 統四大洲
342 5 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 等彼緣覺而以為多
343 5 duó many; much 等彼緣覺而以為多
344 5 duō more 等彼緣覺而以為多
345 5 duō excessive 等彼緣覺而以為多
346 5 duō abundant 等彼緣覺而以為多
347 5 duō to multiply; to acrue 等彼緣覺而以為多
348 5 duō Duo 等彼緣覺而以為多
349 5 duō ta 等彼緣覺而以為多
350 5 大福 dàfú Dafu 有大福德
351 5 大福 dàfú Daifuku 有大福德
352 4 zhōng middle 諸佛如來身中毛孔
353 4 zhōng medium; medium sized 諸佛如來身中毛孔
354 4 zhōng China 諸佛如來身中毛孔
355 4 zhòng to hit the mark 諸佛如來身中毛孔
356 4 zhōng midday 諸佛如來身中毛孔
357 4 zhōng inside 諸佛如來身中毛孔
358 4 zhōng during 諸佛如來身中毛孔
359 4 zhōng Zhong 諸佛如來身中毛孔
360 4 zhōng intermediary 諸佛如來身中毛孔
361 4 zhōng half 諸佛如來身中毛孔
362 4 zhòng to reach; to attain 諸佛如來身中毛孔
363 4 zhòng to suffer; to infect 諸佛如來身中毛孔
364 4 zhòng to obtain 諸佛如來身中毛孔
365 4 zhòng to pass an exam 諸佛如來身中毛孔
366 4 zhōng middle 諸佛如來身中毛孔
367 4 菩薩 púsà bodhisattva 是即一初發心菩薩福德
368 4 菩薩 púsà bodhisattva 是即一初發心菩薩福德
369 4 菩薩 púsà bodhisattva 是即一初發心菩薩福德
370 4 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya; Buddha-body 諸佛如來身中毛孔
371 4 有情 yǒuqíng having feelings for 令諸有情得見佛身
372 4 有情 yǒuqíng friends with 令諸有情得見佛身
373 4 有情 yǒuqíng having emotional appeal 令諸有情得見佛身
374 4 有情 yǒuqíng sentient being 令諸有情得見佛身
375 4 有情 yǒuqíng sentient beings 令諸有情得見佛身
376 4 miào wonderful; fantastic 各各復有九十九千細妙毛孔
377 4 miào clever 各各復有九十九千細妙毛孔
378 4 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 各各復有九十九千細妙毛孔
379 4 miào fine; delicate 各各復有九十九千細妙毛孔
380 4 miào young 各各復有九十九千細妙毛孔
381 4 miào interesting 各各復有九十九千細妙毛孔
382 4 miào profound reasoning 各各復有九十九千細妙毛孔
383 4 miào Miao 各各復有九十九千細妙毛孔
384 4 miào Wonderful 各各復有九十九千細妙毛孔
385 4 miào wonderful; beautiful; suksma 各各復有九十九千細妙毛孔
386 4 梵王 fàn wáng Brahma 彼大自在天及梵王
387 4 毛孔 máokǒng a pore 是即如來一毛孔量福德
388 4 bǎo a treasure; a valuable item 坐寶師子之座
389 4 bǎo treasured; cherished 坐寶師子之座
390 4 bǎo a jewel; gem 坐寶師子之座
391 4 bǎo precious 坐寶師子之座
392 4 bǎo noble 坐寶師子之座
393 4 bǎo an imperial seal 坐寶師子之座
394 4 bǎo a unit of currency 坐寶師子之座
395 4 bǎo Bao 坐寶師子之座
396 4 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 坐寶師子之座
397 4 bǎo jewel; gem; mani 坐寶師子之座
398 4 各各 gè gè each one 各各復有九十九千細妙毛孔
399 4 各各 gè gè respective 各各復有九十九千細妙毛孔
400 4 各各 gè gè scattered 各各復有九十九千細妙毛孔
401 4 各各 gè gè ka ka; cut down 各各復有九十九千細妙毛孔
402 4 初發心 chū fāxīn initial determination 是即一初發心菩薩福德
403 4 手足 shǒu zú hands and feet 是即如來手足之下相文福德之量
404 4 手足 shǒu zú brothers 是即如來手足之下相文福德之量
405 4 手足 shǒu zú henchman 是即如來手足之下相文福德之量
406 4 手足 shǒu zú hands and feet; pāṇi-pāda 是即如來手足之下相文福德之量
407 4 具足 jùzú Completeness 七寶具足
408 4 具足 jùzú complete; accomplished 七寶具足
409 4 具足 jùzú Purāṇa 七寶具足
410 4 tiān day 生彼欲天
411 4 tiān heaven 生彼欲天
412 4 tiān nature 生彼欲天
413 4 tiān sky 生彼欲天
414 4 tiān weather 生彼欲天
415 4 tiān father; husband 生彼欲天
416 4 tiān a necessity 生彼欲天
417 4 tiān season 生彼欲天
418 4 tiān destiny 生彼欲天
419 4 tiān very high; sky high [prices] 生彼欲天
420 4 tiān a deva; a god 生彼欲天
421 4 tiān Heaven 生彼欲天
422 4 èr two 與大苾芻眾萬二千五百人俱
423 4 èr Kangxi radical 7 與大苾芻眾萬二千五百人俱
424 4 èr second 與大苾芻眾萬二千五百人俱
425 4 èr twice; double; di- 與大苾芻眾萬二千五百人俱
426 4 èr more than one kind 與大苾芻眾萬二千五百人俱
427 4 èr two; dvā; dvi 與大苾芻眾萬二千五百人俱
428 4 èr both; dvaya 與大苾芻眾萬二千五百人俱
429 4 威力 wēilì might; formidable power 彼金輪王有如是大威力
430 4 威力 wēilì might; formidable power 彼金輪王有如是大威力
431 4 jiè border; boundary 四大洲界
432 4 jiè kingdom 四大洲界
433 4 jiè territory; region 四大洲界
434 4 jiè the world 四大洲界
435 4 jiè scope; extent 四大洲界
436 4 jiè erathem; stratigraphic unit 四大洲界
437 4 jiè to divide; to define a boundary 四大洲界
438 4 jiè to adjoin 四大洲界
439 4 jiè dhatu; realm; field; domain 四大洲界
440 4 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 令諸眾生親近供養得大利益
441 4 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities 如是佛身八十種好
442 4 xiàn to appear; to manifest; to become visible 常現千輻輪
443 4 xiàn at present 常現千輻輪
444 4 xiàn existing at the present time 常現千輻輪
445 4 xiàn cash 常現千輻輪
446 4 xiàn to manifest; prādur 常現千輻輪
447 4 xiàn to manifest; prādur 常現千輻輪
448 4 xiàn the present time 常現千輻輪
449 4 摩訶薩 móhēsà mahasattva 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩
450 4 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩
451 3 滿 mǎn full 緣熟所度之眾意願欲滿
452 3 滿 mǎn to be satisfied 緣熟所度之眾意願欲滿
453 3 滿 mǎn to fill 緣熟所度之眾意願欲滿
454 3 滿 mǎn conceited 緣熟所度之眾意願欲滿
455 3 滿 mǎn to reach (a time); to expire 緣熟所度之眾意願欲滿
456 3 滿 mǎn whole; entire 緣熟所度之眾意願欲滿
457 3 滿 mǎn Manchu 緣熟所度之眾意願欲滿
458 3 滿 mǎn Man 緣熟所度之眾意願欲滿
459 3 滿 mǎn Full 緣熟所度之眾意願欲滿
460 3 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 緣熟所度之眾意願欲滿
461 3 to know; to learn about; to comprehend 莎悉帝迦好
462 3 detailed 莎悉帝迦好
463 3 to elaborate; to expound 莎悉帝迦好
464 3 to exhaust; to use up 莎悉帝迦好
465 3 strongly 莎悉帝迦好
466 3 Xi 莎悉帝迦好
467 3 all; kṛtsna 莎悉帝迦好
468 3 cháng Chang 舌常得上味
469 3 cháng common; general; ordinary 舌常得上味
470 3 cháng a principle; a rule 舌常得上味
471 3 cháng eternal; nitya 舌常得上味
472 3 出現 chūxiàn to appear 出現手足下
473 3 出現 chūxiàn to be produced; to arise 出現手足下
474 3 出現 chūxiàn to manifest 出現手足下
475 3 色身 sè shēn Physical Body 是以如來化現色身
476 3 色身 sè shēn the physical body; rupakaya 是以如來化現色身
477 3 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
478 3 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
479 3 shuì to persuade 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
480 3 shuō to teach; to recite; to explain 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
481 3 shuō a doctrine; a theory 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
482 3 shuō to claim; to assert 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
483 3 shuō allocution 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
484 3 shuō to criticize; to scold 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
485 3 shuō to indicate; to refer to 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
486 3 shuō speach; vāda 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
487 3 shuō to speak; bhāṣate 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
488 3 shuō to instruct 是故如來說因緣成熟所度之眾而為法螺
489 3 luó spiral shell; snail; a conch shell 鼓螺蜜哩誐
490 3 luó spiral shaped finger prints 鼓螺蜜哩誐
491 3 luó conch shell; śaṅkha 鼓螺蜜哩誐
492 3 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 不可思議行
493 3 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 不可思議行
494 3 jiàn to see 汝應見此劫壞之時
495 3 jiàn opinion; view; understanding 汝應見此劫壞之時
496 3 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 汝應見此劫壞之時
497 3 jiàn refer to; for details see 汝應見此劫壞之時
498 3 jiàn to listen to 汝應見此劫壞之時
499 3 jiàn to meet 汝應見此劫壞之時
500 3 jiàn to receive (a guest) 汝應見此劫壞之時

Frequencies of all Words

Top 763

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 44 福德 fúdé Fortune and Virtue 持十善法所獲福德
2 44 福德 fúdé Merit and Virtue 持十善法所獲福德
3 44 福德 fúdé merit earned; reward; good fortune and good moral conduct 持十善法所獲福德
4 36 如是 rúshì thus; so 如是大福
5 36 如是 rúshì thus, so 如是大福
6 36 如是 rúshì thus; evam 如是大福
7 36 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是大福
8 24 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩
9 23 所有 suǒyǒu all 所有南閻浮提一切眾生
10 23 所有 suǒyǒu to belong to 所有南閻浮提一切眾生
11 23 所有 suǒyǒu all; sarva 所有南閻浮提一切眾生
12 22 qiān one thousand 與大苾芻眾萬二千五百人俱
13 22 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾萬二千五百人俱
14 22 qiān very 與大苾芻眾萬二千五百人俱
15 22 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾萬二千五百人俱
16 22 qiān Qian 與大苾芻眾萬二千五百人俱
17 20 ér and; as well as; but (not); yet (not) 合掌頂禮而白佛言
18 20 ér Kangxi radical 126 合掌頂禮而白佛言
19 20 ér you 合掌頂禮而白佛言
20 20 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 合掌頂禮而白佛言
21 20 ér right away; then 合掌頂禮而白佛言
22 20 ér but; yet; however; while; nevertheless 合掌頂禮而白佛言
23 20 ér if; in case; in the event that 合掌頂禮而白佛言
24 20 ér therefore; as a result; thus 合掌頂禮而白佛言
25 20 ér how can it be that? 合掌頂禮而白佛言
26 20 ér so as to 合掌頂禮而白佛言
27 20 ér only then 合掌頂禮而白佛言
28 20 ér as if; to seem like 合掌頂禮而白佛言
29 20 néng can; able 合掌頂禮而白佛言
30 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌頂禮而白佛言
31 20 ér me 合掌頂禮而白佛言
32 20 ér to arrive; up to 合掌頂禮而白佛言
33 20 ér possessive 合掌頂禮而白佛言
34 20 ér and; ca 合掌頂禮而白佛言
35 19 that; those 云何如來為彼法螺
36 19 another; the other 云何如來為彼法螺
37 19 that; tad 云何如來為彼法螺
38 17 liàng a quantity; an amount 云何挍量
39 17 liáng to measure 云何挍量
40 17 liàng capacity 云何挍量
41 17 liáng to consider 云何挍量
42 17 liàng a measuring tool 云何挍量
43 17 liàng to estimate 云何挍量
44 17 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 云何挍量
45 16 shì is; are; am; to be 爾時世尊聞是語已
46 16 shì is exactly 爾時世尊聞是語已
47 16 shì is suitable; is in contrast 爾時世尊聞是語已
48 16 shì this; that; those 爾時世尊聞是語已
49 16 shì really; certainly 爾時世尊聞是語已
50 16 shì correct; yes; affirmative 爾時世尊聞是語已
51 16 shì true 爾時世尊聞是語已
52 16 shì is; has; exists 爾時世尊聞是語已
53 16 shì used between repetitions of a word 爾時世尊聞是語已
54 16 shì a matter; an affair 爾時世尊聞是語已
55 16 shì Shi 爾時世尊聞是語已
56 16 shì is; bhū 爾時世尊聞是語已
57 16 shì this; idam 爾時世尊聞是語已
58 16 one 是即一金輪王福德
59 16 Kangxi radical 1 是即一金輪王福德
60 16 as soon as; all at once 是即一金輪王福德
61 16 pure; concentrated 是即一金輪王福德
62 16 whole; all 是即一金輪王福德
63 16 first 是即一金輪王福德
64 16 the same 是即一金輪王福德
65 16 each 是即一金輪王福德
66 16 certain 是即一金輪王福德
67 16 throughout 是即一金輪王福德
68 16 used in between a reduplicated verb 是即一金輪王福德
69 16 sole; single 是即一金輪王福德
70 16 a very small amount 是即一金輪王福德
71 16 Yi 是即一金輪王福德
72 16 other 是即一金輪王福德
73 16 to unify 是即一金輪王福德
74 16 accidentally; coincidentally 是即一金輪王福德
75 16 abruptly; suddenly 是即一金輪王福德
76 16 or 是即一金輪王福德
77 16 one; eka 是即一金輪王福德
78 15 in; at 於彼福德積成百倍
79 15 in; at 於彼福德積成百倍
80 15 in; at; to; from 於彼福德積成百倍
81 15 to go; to 於彼福德積成百倍
82 15 to rely on; to depend on 於彼福德積成百倍
83 15 to go to; to arrive at 於彼福德積成百倍
84 15 from 於彼福德積成百倍
85 15 give 於彼福德積成百倍
86 15 oppposing 於彼福德積成百倍
87 15 and 於彼福德積成百倍
88 15 compared to 於彼福德積成百倍
89 15 by 於彼福德積成百倍
90 15 and; as well as 於彼福德積成百倍
91 15 for 於彼福德積成百倍
92 15 Yu 於彼福德積成百倍
93 15 a crow 於彼福德積成百倍
94 15 whew; wow 於彼福德積成百倍
95 15 near to; antike 於彼福德積成百倍
96 15 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 有大威神福德力故
97 15 old; ancient; former; past 有大威神福德力故
98 15 reason; cause; purpose 有大威神福德力故
99 15 to die 有大威神福德力故
100 15 so; therefore; hence 有大威神福德力故
101 15 original 有大威神福德力故
102 15 accident; happening; instance 有大威神福德力故
103 15 a friend; an acquaintance; friendship 有大威神福德力故
104 15 something in the past 有大威神福德力故
105 15 deceased; dead 有大威神福德力故
106 15 still; yet 有大威神福德力故
107 15 therefore; tasmāt 有大威神福德力故
108 15 děng et cetera; and so on 各等一金輪王福德
109 15 děng to wait 各等一金輪王福德
110 15 děng degree; kind 各等一金輪王福德
111 15 děng plural 各等一金輪王福德
112 15 děng to be equal 各等一金輪王福德
113 15 děng degree; level 各等一金輪王福德
114 15 děng to compare 各等一金輪王福德
115 15 děng same; equal; sama 各等一金輪王福德
116 14 jiào to collate 云何挍量
117 14 jiào to scratch 云何挍量
118 14 jiào to criticize 云何挍量
119 14 眾生 zhòngshēng all living things 如是一一眾生
120 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 如是一一眾生
121 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 如是一一眾生
122 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 如是一一眾生
123 14 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 所有南閻浮提一切眾生
124 14 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 所有南閻浮提一切眾生
125 14 bǎi one hundred 及百千緣熟所度之眾
126 14 bǎi many 及百千緣熟所度之眾
127 14 bǎi Bai 及百千緣熟所度之眾
128 14 bǎi all 及百千緣熟所度之眾
129 14 bǎi hundred; śata 及百千緣熟所度之眾
130 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 及百千緣熟所度之眾
131 13 suǒ an office; an institute 及百千緣熟所度之眾
132 13 suǒ introduces a relative clause 及百千緣熟所度之眾
133 13 suǒ it 及百千緣熟所度之眾
134 13 suǒ if; supposing 及百千緣熟所度之眾
135 13 suǒ a few; various; some 及百千緣熟所度之眾
136 13 suǒ a place; a location 及百千緣熟所度之眾
137 13 suǒ indicates a passive voice 及百千緣熟所度之眾
138 13 suǒ that which 及百千緣熟所度之眾
139 13 suǒ an ordinal number 及百千緣熟所度之眾
140 13 suǒ meaning 及百千緣熟所度之眾
141 13 suǒ garrison 及百千緣熟所度之眾
142 13 suǒ place; pradeśa 及百千緣熟所度之眾
143 13 suǒ that which; yad 及百千緣熟所度之眾
144 12 最上 zuìshàng supreme 成就得最上三摩地
145 12 bèi -fold; times (multiplier) 如是挍量乃至千倍
146 12 bèi to double 如是挍量乃至千倍
147 12 bèi to add to; to augment 如是挍量乃至千倍
148 12 bèi contrary to; to defy 如是挍量乃至千倍
149 12 bèi to turn away from 如是挍量乃至千倍
150 12 bèi a multiplier; guṇa 如是挍量乃至千倍
151 12 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國普遍殿內
152 12 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國普遍殿內
153 12 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國普遍殿內
154 12 a Buddhist text 一時佛在舍衛國普遍殿內
155 12 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國普遍殿內
156 12 Buddha 一時佛在舍衛國普遍殿內
157 12 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國普遍殿內
158 12 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
159 12 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
160 12 yǒu is; are; to exist 復有菩薩摩訶薩
161 12 yǒu to have; to possess 復有菩薩摩訶薩
162 12 yǒu indicates an estimate 復有菩薩摩訶薩
163 12 yǒu indicates a large quantity 復有菩薩摩訶薩
164 12 yǒu indicates an affirmative response 復有菩薩摩訶薩
165 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有菩薩摩訶薩
166 12 yǒu used to compare two things 復有菩薩摩訶薩
167 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有菩薩摩訶薩
168 12 yǒu used before the names of dynasties 復有菩薩摩訶薩
169 12 yǒu a certain thing; what exists 復有菩薩摩訶薩
170 12 yǒu multiple of ten and ... 復有菩薩摩訶薩
171 12 yǒu abundant 復有菩薩摩訶薩
172 12 yǒu purposeful 復有菩薩摩訶薩
173 12 yǒu You 復有菩薩摩訶薩
174 12 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有菩薩摩訶薩
175 12 yǒu becoming; bhava 復有菩薩摩訶薩
176 11 無數 wúshù countless; innumerable 如是挍量無數百千倍
177 11 無數 wúshù extremely many 如是挍量無數百千倍
178 11 de potential marker 成就得最上三摩地
179 11 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 成就得最上三摩地
180 11 děi must; ought to 成就得最上三摩地
181 11 děi to want to; to need to 成就得最上三摩地
182 11 děi must; ought to 成就得最上三摩地
183 11 de 成就得最上三摩地
184 11 de infix potential marker 成就得最上三摩地
185 11 to result in 成就得最上三摩地
186 11 to be proper; to fit; to suit 成就得最上三摩地
187 11 to be satisfied 成就得最上三摩地
188 11 to be finished 成就得最上三摩地
189 11 de result of degree 成就得最上三摩地
190 11 de marks completion of an action 成就得最上三摩地
191 11 děi satisfying 成就得最上三摩地
192 11 to contract 成就得最上三摩地
193 11 marks permission or possibility 成就得最上三摩地
194 11 expressing frustration 成就得最上三摩地
195 11 to hear 成就得最上三摩地
196 11 to have; there is 成就得最上三摩地
197 11 marks time passed 成就得最上三摩地
198 11 obtain; attain; prāpta 成就得最上三摩地
199 11 to reach 及百千緣熟所度之眾
200 11 and 及百千緣熟所度之眾
201 11 coming to; when 及百千緣熟所度之眾
202 11 to attain 及百千緣熟所度之眾
203 11 to understand 及百千緣熟所度之眾
204 11 able to be compared to; to catch up with 及百千緣熟所度之眾
205 11 to be involved with; to associate with 及百千緣熟所度之眾
206 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 及百千緣熟所度之眾
207 11 and; ca; api 及百千緣熟所度之眾
208 9 zhī him; her; them; that 及百千緣熟所度之眾
209 9 zhī used between a modifier and a word to form a word group 及百千緣熟所度之眾
210 9 zhī to go 及百千緣熟所度之眾
211 9 zhī this; that 及百千緣熟所度之眾
212 9 zhī genetive marker 及百千緣熟所度之眾
213 9 zhī it 及百千緣熟所度之眾
214 9 zhī in 及百千緣熟所度之眾
215 9 zhī all 及百千緣熟所度之眾
216 9 zhī and 及百千緣熟所度之眾
217 9 zhī however 及百千緣熟所度之眾
218 9 zhī if 及百千緣熟所度之眾
219 9 zhī then 及百千緣熟所度之眾
220 9 zhī to arrive; to go 及百千緣熟所度之眾
221 9 zhī is 及百千緣熟所度之眾
222 9 zhī to use 及百千緣熟所度之眾
223 9 zhī Zhi 及百千緣熟所度之眾
224 9 promptly; right away; immediately 是即一金輪王福德
225 9 to be near by; to be close to 是即一金輪王福德
226 9 at that time 是即一金輪王福德
227 9 to be exactly the same as; to be thus 是即一金輪王福德
228 9 supposed; so-called 是即一金輪王福德
229 9 if; but 是即一金輪王福德
230 9 to arrive at; to ascend 是即一金輪王福德
231 9 then; following 是即一金輪王福德
232 9 so; just so; eva 是即一金輪王福德
233 9 俱胝 jūzhī Judi 有無量俱胝那由他百千之數
234 9 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 有無量俱胝那由他百千之數
235 9 big; huge; large 與大苾芻眾萬二千五百人俱
236 9 Kangxi radical 37 與大苾芻眾萬二千五百人俱
237 9 great; major; important 與大苾芻眾萬二千五百人俱
238 9 size 與大苾芻眾萬二千五百人俱
239 9 old 與大苾芻眾萬二千五百人俱
240 9 greatly; very 與大苾芻眾萬二千五百人俱
241 9 oldest; earliest 與大苾芻眾萬二千五百人俱
242 9 adult 與大苾芻眾萬二千五百人俱
243 9 tài greatest; grand 與大苾芻眾萬二千五百人俱
244 9 dài an important person 與大苾芻眾萬二千五百人俱
245 9 senior 與大苾芻眾萬二千五百人俱
246 9 approximately 與大苾芻眾萬二千五百人俱
247 9 tài greatest; grand 與大苾芻眾萬二千五百人俱
248 9 an element 與大苾芻眾萬二千五百人俱
249 9 great; mahā 與大苾芻眾萬二千五百人俱
250 9 each 各等一金輪王福德
251 9 all; every 各等一金輪王福德
252 9 ka 各等一金輪王福德
253 9 every; pṛthak 各等一金輪王福德
254 9 如來 rúlái Tathagata 云何如來為彼法螺
255 9 如來 Rúlái Tathagata 云何如來為彼法螺
256 9 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 云何如來為彼法螺
257 9 such as; for example; for instance 皆如大梵王福德
258 9 if 皆如大梵王福德
259 9 in accordance with 皆如大梵王福德
260 9 to be appropriate; should; with regard to 皆如大梵王福德
261 9 this 皆如大梵王福德
262 9 it is so; it is thus; can be compared with 皆如大梵王福德
263 9 to go to 皆如大梵王福德
264 9 to meet 皆如大梵王福德
265 9 to appear; to seem; to be like 皆如大梵王福德
266 9 at least as good as 皆如大梵王福德
267 9 and 皆如大梵王福德
268 9 or 皆如大梵王福德
269 9 but 皆如大梵王福德
270 9 then 皆如大梵王福德
271 9 naturally 皆如大梵王福德
272 9 expresses a question or doubt 皆如大梵王福德
273 9 you 皆如大梵王福德
274 9 the second lunar month 皆如大梵王福德
275 9 in; at 皆如大梵王福德
276 9 Ru 皆如大梵王福德
277 9 Thus 皆如大梵王福德
278 9 thus; tathā 皆如大梵王福德
279 9 like; iva 皆如大梵王福德
280 9 suchness; tathatā 皆如大梵王福德
281 8 gào to tell; to say; said; told 告妙吉祥菩薩言
282 8 gào to request 告妙吉祥菩薩言
283 8 gào to report; to inform 告妙吉祥菩薩言
284 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告妙吉祥菩薩言
285 8 gào to accuse; to sue 告妙吉祥菩薩言
286 8 gào to reach 告妙吉祥菩薩言
287 8 gào an announcement 告妙吉祥菩薩言
288 8 gào a party 告妙吉祥菩薩言
289 8 gào a vacation 告妙吉祥菩薩言
290 8 gào Gao 告妙吉祥菩薩言
291 8 gào to tell; jalp 告妙吉祥菩薩言
292 8 那由他 nàyóutā a nayuta 有無量俱胝那由他百千之數
293 8 一一 yīyī one by one; one after another 如是一一眾生
294 8 一一 yīyī one or two 如是一一眾生
295 8 一一 yīyī in order 如是一一眾生
296 8 一一 yīyī a few 如是一一眾生
297 8 一一 yīyī one by one; ekaika 如是一一眾生
298 7 entirely; without exception 與大苾芻眾萬二千五百人俱
299 7 both; together 與大苾芻眾萬二千五百人俱
300 7 together; sardham 與大苾芻眾萬二千五百人俱
301 7 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺
302 7 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺
303 7 wén to hear 爾時世尊聞是語已
304 7 wén Wen 爾時世尊聞是語已
305 7 wén sniff at; to smell 爾時世尊聞是語已
306 7 wén to be widely known 爾時世尊聞是語已
307 7 wén to confirm; to accept 爾時世尊聞是語已
308 7 wén information 爾時世尊聞是語已
309 7 wèn famous; well known 爾時世尊聞是語已
310 7 wén knowledge; learning 爾時世尊聞是語已
311 7 wèn popularity; prestige; reputation 爾時世尊聞是語已
312 7 wén to question 爾時世尊聞是語已
313 7 wén heard; śruta 爾時世尊聞是語已
314 7 wén hearing; śruti 爾時世尊聞是語已
315 7 xiāng each other; one another; mutually 是即如來手足之下相文福德之量
316 7 xiàng to observe; to assess 是即如來手足之下相文福德之量
317 7 xiàng appearance; portrait; picture 是即如來手足之下相文福德之量
318 7 xiàng countenance; personage; character; disposition 是即如來手足之下相文福德之量
319 7 xiàng to aid; to help 是即如來手足之下相文福德之量
320 7 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 是即如來手足之下相文福德之量
321 7 xiàng a sign; a mark; appearance 是即如來手足之下相文福德之量
322 7 xiāng alternately; in turn 是即如來手足之下相文福德之量
323 7 xiāng Xiang 是即如來手足之下相文福德之量
324 7 xiāng form substance 是即如來手足之下相文福德之量
325 7 xiāng to express 是即如來手足之下相文福德之量
326 7 xiàng to choose 是即如來手足之下相文福德之量
327 7 xiāng Xiang 是即如來手足之下相文福德之量
328 7 xiāng an ancient musical instrument 是即如來手足之下相文福德之量
329 7 xiāng the seventh lunar month 是即如來手足之下相文福德之量
330 7 xiāng to compare 是即如來手足之下相文福德之量
331 7 xiàng to divine 是即如來手足之下相文福德之量
332 7 xiàng to administer 是即如來手足之下相文福德之量
333 7 xiàng helper for a blind person 是即如來手足之下相文福德之量
334 7 xiāng rhythm [music] 是即如來手足之下相文福德之量
335 7 xiāng the upper frets of a pipa 是即如來手足之下相文福德之量
336 7 xiāng coralwood 是即如來手足之下相文福德之量
337 7 xiàng ministry 是即如來手足之下相文福德之量
338 7 xiàng to supplement; to enhance 是即如來手足之下相文福德之量
339 7 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 是即如來手足之下相文福德之量
340 7 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 是即如來手足之下相文福德之量
341 7 xiàng sign; mark; liṅga 是即如來手足之下相文福德之量
342 7 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 是即如來手足之下相文福德之量
343 7 xíng to walk 不可思議行
344 7 xíng capable; competent 不可思議行
345 7 háng profession 不可思議行
346 7 háng line; row 不可思議行
347 7 xíng Kangxi radical 144 不可思議行
348 7 xíng to travel 不可思議行
349 7 xìng actions; conduct 不可思議行
350 7 xíng to do; to act; to practice 不可思議行
351 7 xíng all right; OK; okay 不可思議行
352 7 háng horizontal line 不可思議行
353 7 héng virtuous deeds 不可思議行
354 7 hàng a line of trees 不可思議行
355 7 hàng bold; steadfast 不可思議行
356 7 xíng to move 不可思議行
357 7 xíng to put into effect; to implement 不可思議行
358 7 xíng travel 不可思議行
359 7 xíng to circulate 不可思議行
360 7 xíng running script; running script 不可思議行
361 7 xíng temporary 不可思議行
362 7 xíng soon 不可思議行
363 7 háng rank; order 不可思議行
364 7 háng a business; a shop 不可思議行
365 7 xíng to depart; to leave 不可思議行
366 7 xíng to experience 不可思議行
367 7 xíng path; way 不可思議行
368 7 xíng xing; ballad 不可思議行
369 7 xíng a round [of drinks] 不可思議行
370 7 xíng Xing 不可思議行
371 7 xíng moreover; also 不可思議行
372 7 xíng Practice 不可思議行
373 7 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 不可思議行
374 7 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 不可思議行
375 7 wáng Wang 是即一金輪王福德
376 7 wáng a king 是即一金輪王福德
377 7 wáng Kangxi radical 96 是即一金輪王福德
378 7 wàng to be king; to rule 是即一金輪王福德
379 7 wáng a prince; a duke 是即一金輪王福德
380 7 wáng grand; great 是即一金輪王福德
381 7 wáng to treat with the ceremony due to a king 是即一金輪王福德
382 7 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 是即一金輪王福德
383 7 wáng the head of a group or gang 是即一金輪王福德
384 7 wáng the biggest or best of a group 是即一金輪王福德
385 7 wáng king; best of a kind; rāja 是即一金輪王福德
386 6 大自在天 dàzìzaitiān Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara 是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德
387 6 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 是即一二千世界梵天福德
388 6 世界 shìjiè the earth 是即一二千世界梵天福德
389 6 世界 shìjiè a domain; a realm 是即一二千世界梵天福德
390 6 世界 shìjiè the human world 是即一二千世界梵天福德
391 6 世界 shìjiè the conditions in the world 是即一二千世界梵天福德
392 6 世界 shìjiè world 是即一二千世界梵天福德
393 6 世界 shìjiè a world; lokadhatu 是即一二千世界梵天福德
394 6 佛身 fóshēn Buddha's Body 如是佛身一切毛孔所有福德
395 6 佛身 fóshēn buddhakaya; Buddha-body 如是佛身一切毛孔所有福德
396 6 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 是即一三千大千世界主大自在天及梵天福德
397 6 梵天 fàntiān Heavenly Realm 是即一二千世界梵天福德
398 6 梵天 fàntiān Brahma 是即一二千世界梵天福德
399 6 一切 yīqiè all; every; everything 觀想一切緣熟所度之眾
400 6 一切 yīqiè temporary 觀想一切緣熟所度之眾
401 6 一切 yīqiè the same 觀想一切緣熟所度之眾
402 6 一切 yīqiè generally 觀想一切緣熟所度之眾
403 6 一切 yīqiè all, everything 觀想一切緣熟所度之眾
404 6 一切 yīqiè all; sarva 觀想一切緣熟所度之眾
405 5 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥
406 5 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥
407 5 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥
408 5 capacity; degree; a standard; a measure 及百千緣熟所度之眾
409 5 duó to estimate; to calculate 及百千緣熟所度之眾
410 5 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 及百千緣熟所度之眾
411 5 amount 及百千緣熟所度之眾
412 5 to save; to rescue; to liberate; to overcome 及百千緣熟所度之眾
413 5 musical or poetic rhythm 及百千緣熟所度之眾
414 5 conduct; bearing 及百千緣熟所度之眾
415 5 a time 及百千緣熟所度之眾
416 5 to spend time; to pass time 及百千緣熟所度之眾
417 5 kilowatt-hour 及百千緣熟所度之眾
418 5 degree 及百千緣熟所度之眾
419 5 pāramitā; perfection 及百千緣熟所度之眾
420 5 ordination 及百千緣熟所度之眾
421 5 liberate; ferry; mokṣa 及百千緣熟所度之眾
422 5 wèi for; to 云何如來為彼法螺
423 5 wèi because of 云何如來為彼法螺
424 5 wéi to act as; to serve 云何如來為彼法螺
425 5 wéi to change into; to become 云何如來為彼法螺
426 5 wéi to be; is 云何如來為彼法螺
427 5 wéi to do 云何如來為彼法螺
428 5 wèi for 云何如來為彼法螺
429 5 wèi because of; for; to 云何如來為彼法螺
430 5 wèi to 云何如來為彼法螺
431 5 wéi in a passive construction 云何如來為彼法螺
432 5 wéi forming a rehetorical question 云何如來為彼法螺
433 5 wéi forming an adverb 云何如來為彼法螺
434 5 wéi to add emphasis 云何如來為彼法螺
435 5 wèi to support; to help 云何如來為彼法螺
436 5 wéi to govern 云何如來為彼法螺
437 5 wèi to be; bhū 云何如來為彼法螺
438 5 爾時 ěr shí at that time 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩
439 5 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩
440 5 shú cooked 及百千緣熟所度之眾
441 5 shú skilled 及百千緣熟所度之眾
442 5 shú processed 及百千緣熟所度之眾
443 5 shú thorough; deep 及百千緣熟所度之眾
444 5 shú ripe 及百千緣熟所度之眾
445 5 shóu cooked 及百千緣熟所度之眾
446 5 shú familiar with 及百千緣熟所度之眾
447 5 shú cooked food 及百千緣熟所度之眾
448 5 shú crop; harvest 及百千緣熟所度之眾
449 5 shú soundly asleep 及百千緣熟所度之眾
450 5 shú extremely; very much 及百千緣熟所度之眾
451 5 shú used; second hand 及百千緣熟所度之眾
452 5 shú to cook 及百千緣熟所度之眾
453 5 shú to mature 及百千緣熟所度之眾
454 5 shú frequently used 及百千緣熟所度之眾
455 5 shú plentiful 及百千緣熟所度之眾
456 5 shú carefully; cautiously 及百千緣熟所度之眾
457 5 shú familiarity; paricaya 及百千緣熟所度之眾
458 5 zhòng many; numerous 及百千緣熟所度之眾
459 5 zhòng masses; people; multitude; crowd 及百千緣熟所度之眾
460 5 zhòng general; common; public 及百千緣熟所度之眾
461 5 zhòng many; all; sarva 及百千緣熟所度之眾
462 5 yuán fate; predestined affinity 及百千緣熟所度之眾
463 5 yuán hem 及百千緣熟所度之眾
464 5 yuán to revolve around 及百千緣熟所度之眾
465 5 yuán because 及百千緣熟所度之眾
466 5 yuán to climb up 及百千緣熟所度之眾
467 5 yuán cause; origin; reason 及百千緣熟所度之眾
468 5 yuán along; to follow 及百千緣熟所度之眾
469 5 yuán to depend on 及百千緣熟所度之眾
470 5 yuán margin; edge; rim 及百千緣熟所度之眾
471 5 yuán Condition 及百千緣熟所度之眾
472 5 yuán conditions; pratyaya; paccaya 及百千緣熟所度之眾
473 5 lìng to make; to cause to be; to lead 令一切聲聞
474 5 lìng to issue a command 令一切聲聞
475 5 lìng rules of behavior; customs 令一切聲聞
476 5 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令一切聲聞
477 5 lìng a season 令一切聲聞
478 5 lìng respected; good reputation 令一切聲聞
479 5 lìng good 令一切聲聞
480 5 lìng pretentious 令一切聲聞
481 5 lìng a transcending state of existence 令一切聲聞
482 5 lìng a commander 令一切聲聞
483 5 lìng a commanding quality; an impressive character 令一切聲聞
484 5 lìng lyrics 令一切聲聞
485 5 lìng Ling 令一切聲聞
486 5 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令一切聲聞
487 5 shēn human body; torso 身毛順右旋
488 5 shēn Kangxi radical 158 身毛順右旋
489 5 shēn measure word for clothes 身毛順右旋
490 5 shēn self 身毛順右旋
491 5 shēn life 身毛順右旋
492 5 shēn an object 身毛順右旋
493 5 shēn a lifetime 身毛順右旋
494 5 shēn personally 身毛順右旋
495 5 shēn moral character 身毛順右旋
496 5 shēn status; identity; position 身毛順右旋
497 5 shēn pregnancy 身毛順右旋
498 5 juān India 身毛順右旋
499 5 shēn body; kāya 身毛順右旋
500 5 zhǔ owner 主藏寶

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
福德
 1. fúdé
 2. fúdé
 3. fúdé
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva
所有 suǒyǒu all; sarva
ér and; ca
that; tad
liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
one; eka
near to; antike

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
持国天 持國天 99 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
多闻天 多聞天 100 Vaisravana; Vessavana
梵王 102 Brahma
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 102 Brahmā
法贤 法賢 102 Faxian
风天 風天 102 Vayu; Wind Deva
佛说妙吉祥菩萨所问大乘法螺经 佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經 102 Mañjuśrīparipṛcchā; Fo Shuo Miao Jixiang Pusa Suo Wen Dasheng Faluo Jing
广目 廣目 103 Virupaksa; Deva King of the West
火天 104 Agni
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
弥伽 彌伽 109 Megha
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
南阎浮提 南閻浮提 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
水天 115 Varuna
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西天 120 India; Indian continent
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 99.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
宝瓶 寶瓶 98 mani vase
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
不可称量 不可稱量 98 incomparable
不可思 98 inconceivable; unthinkable; unimaginable
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大丈夫相 100 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大利 100 great advantage; great benefit
大仙 100 a great sage; maharsi
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
谛法 諦法 100 right effort
度众 度眾 100 Deliver Sentient Beings
度生 100 to save beings
二种 二種 195 two kinds
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
非有 102 does not exist; is not real
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
化色 104 transformation form
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化现 化現 104 a incarnation
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦陵频伽鸟 迦陵頻伽鳥 106 kalavinka bird; kalaviṅka
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
轮王 輪王 108 wheel turning king
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩竭鱼 摩竭魚 109 makara fish
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
那由他 110 a nayuta
能破 110 refutation
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
腻沙 膩沙 110 usnisa
牛王 110 king of bulls
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十二大丈夫相 115 thirty two marks of excellence
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
湿生 濕生 115 to be born from moisture
释师子 釋師子 115 lion of the Śākyas
十善 115 the ten virtues
师子之座 師子之座 115 throne
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
万字 萬字 119 swastika
無想 119 no notion
无色 無色 119 formless; no form; arupa
象宝 象寶 120 the treasure of elephants; hastiratna
信受奉行 120 to receive and practice
虚空界 虛空界 120 visible space
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一一各有 121 each one has; pratyeka
一中 121
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有想 121 having apperception
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
欲界 121 realm of desire
玉女宝 玉女寶 121 precious maiden
愿行 願行 121 cultivation and vows
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara