Back to collection

Great Ānāpānasmṛti Sūtra (Fo Shuo Da Anban Shou Yi Jing) 佛說大安般守意經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說大安般守意經

康僧會

[0163a06] 安般諸佛大乘眾生漂流其事六情內外之內邪念之外十二內外六情邪行滿足髣髴出入無間無形無聲無後微細不能照明化生非凡萬億旁人不知彈指之間九百六十一日一夕十三一身自知是以十數之一

[0163a21] 十三轉念蠲除垢濁消滅清淨二禪

[0163a23] 其一注意鼻頭三毒五陰明月天地所以然垢濁良師使無餘毛髮退使不識退不識心思寂寞無邪側耳片言鼻頭三禪

[0163b07] 反覆天地人信佛三寶四禪

[0163b10] 攝心無想安般行者無數劫人物現在其中所有世尊法化弟子不見無聲髣髴存亡自由天地壽命天兵三千八不思議無限六行

[0163b18] 世尊大于震動人天安般無能於是世尊何等大士上人十二執行

[0163b21] 菩薩安清世高安息本土而後京師為人博學風氣吉凶山崩地動鳥獸黎庶正真六度安般學者清白

[0163b29] 負薪出涕宿會見南陽會稽陳慧三賢信道烝烝不倦請問陳慧斟酌不敢自由明哲眾賢

佛說大安般守意經(除數相隨)

後漢安息三藏安世高

[0163c15] 越祇迦羅安般守意九十九十思惟校計度脫十方蠕動之類安般守意九十安般守意自在安般守意

[0163c20] 犯戒護者護一切為生因緣相隨為止入罪使動搖

[0163c26] 安般守意名為得無意念不得意念不得道行萬物空也因緣無處道人從來無處

[0164a04] 名為清淨無為不復便便便不守佛說安般守意五陰五陰覺因隨身

[0164a09] 有所不為何以不復意生不守死因不死

[0164a13] 安般守意相隨止觀四諦三十七品

[0164a15] 譬如燈火因緣一者二者一者二者因緣生因緣三輩一者不得二者行當後悔萬劫不復各自十方一切無為

[0164a22] 意中一者二者知法四者可樂內外何以相隨止觀近道便世間相隨定意一意用人不能

[0164a29] 何以用意何以不得不識何以不得行道相隨如是相隨為止不受世間定當相隨行止得道五陰無所有多事相隨中意行止世間世間

[0164b10] 何以五陰何以相隨五陰何以五陰何以何以故知欲棄何以生死何以分別五陰不受便黠慧得所相隨隨念隨意隨行

[0164b18] 四意止相隨四意斷四神足五根五力七覺意相隨不為相隨不止不為不為不還不為不淨不為不生六衰行相六衰行止六衰六衰不受六衰六衰已滅便

[0164b27] 中有長短長短何以不可何以不當

[0164c01] 三事一者二者非常不淨過去因緣外入從中瞋恚在內兩舌惡口妄言綺語不得意生合為盡數非一在外未盡譬如所以三惡不能不得本意本意非常非身顛倒第一入息便次第本意不得非常非身已知得道非常入息出息所以出息為生入息思想有時出息痛痒入息識陰道人當分入息不受出息除罪入息因緣出息因緣因緣不得因緣一者二者精進入息出息道意有所罪惡在外不在喘息喘息不安萬物何以不復何以不休喘息自知喘息自知所在自知長短長短自知不覺長短自知

[0165a03] 道人安般守意因緣聽說安般守意何等何等名為入息名為出息名為安般在行學者安般守意十六即時自知安般守意何等相隨為止何等十數何等十六即時自知喘息自知喘息自知喘息動身自知喘息自知喘息自知喘息不快自知喘息自知喘息不止自知喘息歡心自知喘息歡心自知內心萬物已去不可喘息自知喘息自知棄捐所思喘息自知棄捐所思喘息自知放棄喘息自知放棄喘息自知十六即時自知

[0165a19] 何等十數十數未盡便不及相隨便:「何以?」即時不得為著放棄命者得道便放棄得道身故放棄細微為生為生長於何以不得道意無知相隨一意行道入道不淨不受名為出入何所何所有所不得大小不得耳聞不得在意為止因緣便定意出入息不生因緣生因緣因緣息止至誠忍辱不復出入如是守一在身在外因緣未盡有息因緣不復

[0165b14] 以為第二禪何以不待第二禪不守外入未盡相隨一意不得惡意不可惡意得數調可意相隨相隨使使有所使使四事無聲出入出入不盡相隨外入因緣從中因緣相隨入息二事內外因緣何等使意向何以所為即時覺者罪重不覺行道不復如是相隨止觀出入息生死不復生死四禪

[0165c08] 不復出入便可觀五十五十二因緣

[0165c09] 出入入時出息痛痒思想生死不行得道校計所知

[0165c12] 得道何以所知