Back to collection

Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 佛說華手經

Scroll 5

Click on any word to see more details.

佛說華手經卷第五


後秦龜茲國三藏鳩摩羅什 

品第十七

[0157b22] 爾時東方萬一阿僧祇世界 中有無相現在梵音 摩訶薩無上道

[0157b25] 從眾至此中間世界無相中有 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0157b28] 無相至此中間世界無相 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0157c02] 無相至此中間世界 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0157c05] 至此中間世界寶生中有 彌樓現在妙眼菩薩摩訶薩 無上道

[0157c08] 寶生至此中間世界廣大中有 無垢現在陀羅菩薩摩訶 無上道

[0157c11] 廣大至此中間世界中有現在威儀菩薩摩訶薩 無上道

[0157c14] 至此中間世界虛空中有 現在寶蓋菩薩摩訶薩 無上道

[0157c17] 虛空淨剎至此中間世界無相 號曰寂滅現在菩薩摩訶 無上道

[0157c20] 無相至此中間世界妙樂中有 離欲自在現在定意菩薩摩訶薩 無上道

[0157c23] 妙樂至此中間世界金剛 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0157c26] 金剛至此中間世界 不思議現在菩薩 無上道

[0157c29] 至此中間世界大安中有 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158a03] 大安至此中間世界中有 無畏現在勇健菩薩摩訶薩 無上道

[0158a06] 至此中間世界赤蓮華 中有號曰現在彌樓菩薩 無上道

[0158a09] 赤蓮華至此中間世界阿竭流 中有無礙香光現在無邊 菩薩摩訶薩無上道

[0158a12] 阿竭流至此中間世界 中有現在持地菩薩摩訶 無上道

[0158a15] 從眾至此中間世界功德 功德現在增長菩薩摩訶 無上道 (功德功德)


[0158a18] 功德至此中間世界 無邊行自在現在迦葉菩薩 無上道

[0158a21] 至此中間世界妙香中有 須彌現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158a24] 妙香至此中間世界中有 彌樓現在妙莊嚴菩薩摩訶 無上道

[0158a27] 至此中間世界中有 無邊現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158b01] 至此中間世界調中有 號曰普觀現在無邊菩薩摩訶薩 無上道

[0158b04] 調至此中間世界中有 號曰無畏現在大力菩薩摩訶薩 無上道

[0158b07] 至此中間世界怖畏 得無現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158b10] 怖畏至此中間世界中有 日月現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158b13] 至此中間世界照明中有號曰明燈現在持明菩薩摩訶薩

[0158b16] 照明至此中間世界名作中有 威德現在流布菩薩摩訶 無上道

[0158b19] 至此中間世界中有 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158b22] 至此中間世界眾香中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158b25] 從眾至此中間世界金剛中有 金剛現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158b28] 金剛至此中間世界音聲中有 自在王現在那羅延菩薩摩訶 無上道

[0158c02] 音聲至此中間世界中有 智力流布現在流布菩薩摩訶 無上道

[0158c05] 至此中間世界安生中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158c08] 安生至此中間世界阿樓那 現在導師菩薩摩訶薩 無上道

[0158c11] 阿樓那至此中間世界阿樓那中有號曰妙眼現在持明菩薩 無上道

[0158c14] 阿樓那至此中間世界柔軟 中有娑羅現在娑羅菩薩 無上道

[0158c17] 柔軟至此中間世界中有 須彌現在須彌菩薩摩訶薩 無上道

[0158c20] 至此中間世界清淨中有 彌樓現在流布菩薩摩訶 無上道

[0158c23] 清淨至此中間世界威德 威德現在善思菩薩摩訶 無上道

[0158c26] 威德至此中間世界 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0158c29] 至此中間世界梵德中有 梵音現在菩薩摩訶薩 無上道

[0159a03] 梵德至此中間世界中有 號曰寶華現在寶光菩薩摩訶薩 無上道

[0159a06] 至此中間世界蓮華 蓮華生現在蓮華菩薩 無上道

[0159a09] 蓮華至此中間世界栴檀 中有栴檀現在栴檀菩薩 無上道

[0159a12] 栴檀至此中間世界中有 須彌現在菩薩摩訶薩 無上道

[0159a15] 至此中間世界金華中有號曰現在金剛菩薩摩訶薩

[0159a18] 金華至此中間世界寶明中有 號曰寶蓋現在菩薩摩訶薩 無上道

[0159a21] 寶明至此中間世界彌樓 號曰香象現在無礙菩薩摩訶 無上道

[0159a24] 彌樓至此中間世界 無邊自在現在不虛菩薩 摩訶薩無上道

[0159a27] 至此中間世界清淨中有 不虛現在不虛菩薩摩訶薩 無上道

[0159b01] 清淨至此中間世界功德 不思議功德現在 摩訶薩無上道

[0159b04] 功德至此中間世界 號曰現在精進菩薩摩訶 無上道

[0159b07] 至此中間世界安隱中有 號曰安王現在菩薩摩訶薩 無上道

[0159b10] 安隱至此中間世界最高中有 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0159b13] 最高至此中間世界中有號曰現在菩薩摩訶薩

[0159b16] 從動至此中間世界中有號曰藥王現在大悲莊嚴菩薩摩訶薩 無上道

[0159b19] 至此中間世界堅固中有 現在智力菩薩摩訶薩 無上道

[0159b22] 堅固至此中間世界不動中有 無邊心行現在菩薩摩訶薩 無上道

[0159b25] 從不至此中間世界虛空 無邊自在現在 ( )
摩訶薩無上道

[0159b28] 虛空至此中間世界琉璃 中有無邊現在無量莊嚴 摩訶薩無上道

[0159c02] 琉璃至此中間世界金明 無邊 () ,現在妙眼菩薩摩訶 無上道

[0159c05] 金明至此中間世界無相中有 自在現在為難菩薩摩訶薩 無上道

[0159c08] 無相至此中間世界蓮華 無邊虛空自在現在 摩訶薩無上道

[0159c11] 蓮華至此中間世界行列 中有號曰宿現在蓮華菩薩 無上道

[0159c14] 行列至此中間世界寶網 中有現在菩薩摩訶 無上道

[0159c17] 寶網至此中間世界 虛空現在淨眼菩薩摩訶薩 無上道

[0159c20] 至此中間世界清淨中有 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0159c23] 清淨至此中間世界無憂中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0159c26] 無憂至此中間世界星宿中有 彌樓現在安立菩薩摩訶薩 無上道

[0159c29] 星宿至此中間世界中有 無礙現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160a03] 至此中間世界中有 伽羅現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160a06] 至此中間世界眾香中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160a09] 從眾至此中間世界栴檀 佛號現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160a12] 栴檀至此中間世界 善淨德光現在菩薩 無上道

[0160a15] 至此中間世界中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160a18] 至此中間世界名流中有 流布現在勇健菩薩摩訶薩 無上道

[0160a21] 流布至此中間世界大德中有 功德 () ,現在菩薩 無上道

[0160a24] 大德至此中間世界堅固中有 號曰現在精進菩薩摩訶薩 無上道

[0160a27] 堅固至此中間世界不退中有 現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160b01] 從不退至此中間世界善分 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160b04] 善分至此中間世界 中有赤蓮華現在菩薩 無上道

[0160b07] 羅剎至此中間世界 一切現在無畏菩薩摩訶 無上道

[0160b10] 至此中間世界中有號曰現在菩薩摩訶薩

[0160b13] 至此中間世界中有拘留孫現在菩薩摩訶薩

[0160b16] 從眾至此中間世界妙善中有 號曰現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160b19] 妙善至此中間世界妙香中有 蓮華現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160b22] 妙香至此中間世界中有 號曰放光現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160b25] 至此中間世界中有 號曰彌勒現在菩薩摩訶薩

[0160b28] 至此中間世界光明中有 蓮華光明現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160c02] 光明至此中間世界名稱中有 法王現在菩薩摩訶 無上道

[0160c05] 名稱至此中間世界帝釋中有 無邊現在名聞菩薩摩訶薩 無上道

[0160c08] 帝釋至此中間世界蓮華中有 現在寶積菩薩摩訶薩 無上道

[0160c11] 蓮華至此中間世界中有釋迦文現在帝王菩薩摩訶薩

[0160c14] 至此中間世界中有不虛現在菩薩摩訶薩

[0160c17] 至此中間世界名流中有 無礙音聲現在菩薩摩訶薩 無上道

[0160c20] 流布至此中間世界常言中有 無量現在歡喜菩薩摩訶 無上道

[0160c23] 常言至此中間世界中有 無分別現在無礙菩薩摩訶 無上道

[0160c26] 至此中間世界栴檀 無邊現在淨德菩薩摩訶薩 無上道

[0160c29] 栴檀至此中間世界袈裟 中有號曰妙眼現在寶手菩薩摩訶 無上道

[0161a03] 如是一生補處菩薩摩訶薩無量無邊 僧祇東方來集世界王舍城 竹園頂禮佛足問訊訖已一面

品第十八

[0161a07] 南方無量阿僧祇佛號 宿菩薩摩訶薩阿耨多羅 菩提宿菩薩見大光明音聲
寶藏佛言:「世尊為何佛光音聲?」

[0161a10] 答言:「善男子北方無量阿僧祇 世界名曰娑婆中有釋迦文現在諸菩薩眾生歡喜
藏經佛光音聲眾會中有 菩薩具足成就大願莊嚴十方恒沙世界 有如莊嚴。」

[0161a16] 宿菩薩 佛言:「世尊往詣娑婆世界釋迦文 供養不可思議具足莊嚴 大菩薩摩訶薩。」

[0161a19] 答言:「隨意 問訊釋迦文佛氣力一心世界所以者何
娑婆諸菩薩難勝。」

[0161a22] 宿菩薩 佛足三匝佛土忽然 力士屈伸到此世界王舍城
頂禮佛足一面白佛:「世尊 寶藏問訊世尊起居 ?」

[0161a27] 問言:「寶藏如來世界 ?」

[0161a28] 菩薩:「寶藏世尊世界 無恙。」

[0161a29] 有如一生補處諸菩薩摩訶薩無量無邊阿僧祇南方來集世界 王舍城竹園頂禮佛足問訊 一面

[0161b03] 西方無量無邊阿僧祇 世界中有離垢三世無礙 現在無邊自在佛華莊嚴菩薩
阿耨多羅三藐三菩提 一切所有蓮華光明摩尼珠大蓮華一一一千由旬
以為嚴飾蓮華十方無量 世界所生諸菩薩身長大一 大光具足相好端嚴妙見