Back to collection

Vairocana Sutra Ritual Manual (Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui) 大毘盧遮那經廣大儀軌

Scroll 3

Click on any word to see more details.

大毘盧遮那經廣大儀軌


大日 般若波羅蜜
明妃 圓滿
梵夾 
臍輪 
定慧 根本
甲冑 諸佛
六波羅蜜

[0106b25] 真言 (真言)

印明 相應無二
明妃 三世諸佛
圓滿般若

[0106b29] 爾時金剛手大日世尊身語意 等觀未來眾生一切真言 (羯磨) 。

[0106c03] 歸命 () 阿三多達 () () () 薩嚩 () ()
() () () [*] () () () () () ()
[*] () () (十一) [*] () (十二)

[0106c07] 執金剛祕密主真言一切 十方世界右手執金剛 善哉善哉善哉佛子
毘盧遮那世尊身語意照明一切 平等真言諸菩薩乃至 知者

祕密 真言門
修行菩薩行 諸菩薩
本尊 堅固不動
本尊三昧 本尊
悉地 諦觀白蓮華
廣大 法界
東方  光輪
如來身 寶幢如來


[0106c22] 以定虛心合掌地輪 世尊威德曼荼羅三角 光明真言

[0106c25] 歸命 () [*] () () ()

南方 光輪
如來身 開敷華
金色放光 三昧

[0106c29] 以此二空字形 世尊金剛不壞曼荼羅 金剛真言

[0107a03] 歸命 () () () () ()

北方 光輪
 清涼

[0107a06] 以此地輪如來 莊嚴曼荼羅半月大空真言

[0107a09] 歸命 () () () ()

西方 光輪
無量壽 閻浮

[0107a12] 散水火輪蓮華 月輪波頭摩華圍繞真言

[0107a14] 歸命 () () () ()

東南 光輪
普賢

[0107a17] 以定蓮華合掌建立二空 如來一切 迦羅滿月金剛真言

[0107a20] 歸命 () () () ()

西北 光輪
成聖 觀自在
頗梨 觀音

[0107a24] 以此火輪相如世尊陀羅 曼荼羅猶如彩虹金剛 真言

[0107a27] 歸命 () 沒馱 () () () 馱曩 [*] ()
() () () () () 三麼曳 () ()
()

西南 阿字光輪
成文 所謂一切智
欝金

[0107b04] 虛心合掌火輪地輪 如來法住曼荼羅猶如 雜色二空真言

[0107b07] 歸命 () () () ()

東北 光輪
加以 慈氏
大乘相應 黃金

[0107b11] 虛心合掌以定手交互相加持 旋轉世尊迅疾加持曼荼羅 虛空真言

[0107b14] 歸命 () 瑜誐 () () [*] () () [*] ()
() ()

中央法界 廣大
中轉阿字 法界身
遍照尊 金色
髮髻 
 種種色光
正受相應 寂然三摩地
群生 大日正覺
曼荼羅 種子圍繞
甚深 法界曼荼羅
猶如制底 如來三密
如是

[0107b26] 大日真言

[0107b27] 曩莫薩嚩 () [*] () () () 薩嚩 ()
() () () () ()

行者持誦 乃至安住
不生疑慮 一心
置於 
無垢不動 不分
現前甚微 觀察
修習相應 乃至
自身 即是第一句
瑜伽阿闍梨 第二
曼荼羅 本尊三昧
觀心 微妙
中有 大寶蓮華
 臺中有種
種子色聲 大日如來
真實加持 即是正覺
念珠 菩提蓮子
金剛 貫穿一百八
 四時三時
乃至二時 當心等引
 大日
一百一千 滿洛叉
心意念誦 出入息
 一一相應
受持 真言
自尊 無二取著
 法則
 說出種種
善巧 遍照諸佛
金剛 五智
置於頂上 搖動
遍照

[0107c29] 真言

[0108a01] 歸命 ()

真言 真言救世者
成就大威德 自在牟尼
 
日輪普現 利益眾生
念誦 頂戴
然後本處 大日
入法界三昧 行者三昧
 供養
 閼伽香水
五大 大三
 眾聖
現前諸如來 救世諸菩薩
乃至聖天 不斷大乘
殊勝 聖天
決定 有情
久久住世 佛說加持句
定慧金剛 
密言

[0108a20] 歸命 () 薩嚩 () () [*] () [*] () ()
() [*] () [*] () () () () ()
沒馱 () () () () 僧伽 () () ()
(十一) (十二) (十三) ()

頂上 其所
解脫 三昧耶
薩埵被甲 護持
法界 功德成就
應作 然後出道
 轉讀修多羅
華嚴涅槃 楞伽思益
有情 華藏
入佛無漏智

大毘盧遮那經廣大儀軌

[0108b06] 摩訶毘盧遮那金剛手金剛手 那爛陀寺達磨阿闍梨達磨 阿闍梨中天竺國王釋迦
無畏三藏善無畏三藏開元至此 玄宗大國傳法灌頂海東 阿闍梨阿闍梨
青龍寺僧慧阿闍梨阿闍梨阿闍梨大和年甲三月 慧日五部惟謹

[0108b15] 大毘盧遮那廣大儀軌善無畏三藏 宗睿僧正刻本 無異可以安然
引用全同於是 儀軌之間 往往 指示
 正德元年辛卯 精舍沙門慧光

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0851 大毘盧遮那經廣大儀軌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary