Back to collection

Womb Matrix Sanskrit Mantra (Tai Cang Fan Zi Zhenyan) 胎藏梵字真言

Scroll 1

Click on any word to see more details.

胎藏梵字真言


[0164c05] 灑淨真言

[0164c06] ![SD-D5B5.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B5.gif) na maḥ sa
ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) a pra ti sa me ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ga ga na sa me ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) sa ma ntā nu ga te ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) pra kṛ ti vi śu ddhe ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) dha rma dhā tu vi śo dha ni ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0164c09] 持地真言

[0164c10] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga tā
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dhi ṣṭā nā dhi ṣṭi
te a ca le ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi ma
le ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sma ra ṇe ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pra kṛ ti pa ri śu
ddhe svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0164c13] 香水真言)。

[0164c14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a gna ye svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0164c15] 奉持護摩真言

[0164c16] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ aḥ ma hā śā nti ga ta
śā nti ka ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pra
śa ma dha rma ni rjja ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) a bhā va svā hā va dha rsa sa □ nā prā pta ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0164c19] 大力明妃真言

[0164c20] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva bha ya vi ga
te bhyaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi śva mu
khe bhyaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva
thā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) haṃ khaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ra kṣa ma hā va le
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga
ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pu rye ni jja
te hūṃ hūṃ trā ṭ trā ṭ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) a pra ni ha te ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0164c24] 入佛三昧耶真言

[0164c25] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a sa me tri sa me
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa ma ye svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0164c27] 法界生真言

[0164c28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha rma dha tu ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā va ko haṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a01] 金剛薩埵真言

[0165a02] na maḥ sa ma nta va jra ṇāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va jra tma ko haṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a03] 金剛鎧真言

[0165a04] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va jra ka va ca hūṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a05] 如來真言

[0165a06] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā ca kṣu
rvya va lo ka ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0165a08] 塗香真言

[0165a09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vi śu ddha ga ndho dbha
va svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a10] 供養真言

[0165a11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā mai trya bhyu
dga te svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a13] 燒香真言

[0165a14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha rma dha tva nu ga
te svā hā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)

[0165a16] 飲食真言

[0165a17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ra ra ka ra ra va
li rda de ma hā va liḥ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a19] 燈明真言

[0165a20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā rci ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) spha ra ṇa va bhā sa
na ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga nau dā
rya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a22] 閼伽真言

[0165a23] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga na sa mā sa ma
svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a25] 如來真言

[0165a26] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga nā na nta spha
ra ṇa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi śu ddha
dha rma ni jja te svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0165a28] 如來真言

[0165a29] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pra ca ṇḍa va jra jvā
la ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi sphu ra hūṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165a31] 如來真言

[0165b01] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā ma hā ta thā ga
tā ji hva ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa tya
dha rma pra ti ṣṭi ta svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165b03] 如來圓光真言

[0165b04] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) jvā lā mā li ni ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā rci svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165b06] 無礙真言第二普通 真言藏品)。

[0165b08] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa ma tā nu ga ta va
ra ja dha rma ni rja ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ma hā ma ha svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0165b10] 彌勒菩薩真言

[0165b11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ji taṃ ja ye ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva sa tvā śa yā
nu ga ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165b13] 虛空藏真言

[0165b14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a kā śa sa ma tā nu
ga tā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi ci trāṃ
ba ra dha ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165b16] 除蓋障真言

[0165b17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aḥ sa tva hi tā bhyu
dga ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) traṃ traṃ
raṃ raṃ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165b19] 觀自在真言

[0165b20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga tā
va lo ki ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ka rū
ṇa ma ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ra ra ra
hūṃ jaḥ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165b22] 得大勢至真

[0165b23] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ja ja saḥ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165b24] 多羅尊真言

[0165b25] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ka rū ṇe dbha ve ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) tā re tā ri ṇi ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165b27] 毘俱胝真言

[0165b28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva bha ya trā □ □
hūṃ spha ṭ ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0165b30] 白處尊真言

[0165b31] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga ta vi ṣa ya
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) saṃ bha ve ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pa dma mā li ni svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c02] 真言

[0165c03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hūṃ khā da ḍhaṃ jaṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) spha ṭ ya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c05] 地藏菩薩真言

[0165c06] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ha ha ha ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) su ta nu ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c08] 文殊師利真言

[0165c09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he he ku mā ra ka
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi mu kti pa tha
svi ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sma ra
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) pra ti jñāṃ svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c11] 金剛手真言

[0165c12] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ca ṇḍa ma hā ro ṣa ṇa
hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c14] 真言

[0165c15] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ tri ṭa tri ṭa ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ja yaṃ ti ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c17] 金剛鎖真言

[0165c18] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hūṃ ba ndha ba ndha ya
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) mo ṭa mo ṭa ya
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va jre dbha ve
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ttrā pra ti
ha te ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c21] 金剛真言

[0165c22] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ hrīṃ hūṃ pha ṭa ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c23] 金剛針真言

[0165c24] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva dha rmma ni ve
dha ni va jra su ci va ra de ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0165c26] 一切持金剛真言

[0165c27] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hūṃ hūṃ hūṃ pha ṭ pha
ṭ jaṃ jaṃ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0165c29] 一切真言

[0165c30] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he he hiṃ ci rā ya si
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) gṛ hṇa gṛ hṇa
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) khā da khā da pa
ri pū ra ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa
rva kiṃ ka rā ṇaṃ svā pra ti jñā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0166a02] 釋迦牟尼真言

[0166a03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva kle śa ni sa □
na ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva dha rmma
va śi rā pra pta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
ga ga na sa mā sa ma ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a06] 毫相真言

[0166a07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va rā de va ra prā
pte hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a09] 一切諸佛頂真

[0166a10] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vaṃ vaṃ vaṃ hūṃ hūṃ
pha ṭ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a12] 無能勝真言

[0166a13] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dhriṃ dhriṃ riṃ riṃ jiṃ
jiṃ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a14] 無能勝真言

[0166a15] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a pā rā ji te ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ja yaṃ ti ta ḍi te
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a17] 地神真言

[0166a18] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pṛ thi vyai ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a19] 毘紐天真言

[0166a20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi ṣṇa ve ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a21] 伊舍那天真言

[0166a22] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) rū dra yā svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a23] 風神真言

[0166a24] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vā ya ve ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a25] 美音天

[0166a26] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) su ra svā tyai ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a27] 羅剎真言

[0166a28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) rā kṣa sā dhi pa ta
ye ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166a30] 閻魔真言

[0166a31] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vai va sva tā ya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b02] 死王真言

[0166b03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) mṛ tya ve svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b04] 黑夜神真言

[0166b05] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) kā la rā ttrī ye ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b06] 七母等真言

[0166b07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma tṛ bhyaḥ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b08] 釋提桓因真言

[0166b09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) śa kra ya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b10] 嚩嚕拏真言

[0166b11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a māṃ pa ta ye ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b12] 梵天真言

[0166b13] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pra ja pa ta ye ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b14] 日天真言

[0166b15] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a di tyā ya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b16] 月天真言

[0166b17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ca ndrā ya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b18] 真言

[0166b19] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) me gha śa nī ye ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b20] 難陀跋難陀真言

[0166b21] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) na nde pa na nda ya
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b23] 虛空眼明妃真言

[0166b24] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga na va ra la kṣa
ṇe ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga na sa ma
ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva to dga
tā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bhi sā ra saṃ
bha ve ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) jvā la nā
mo ghā nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b27] 不動真言

[0166b28] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ca ḍo ma hā ro ṣa ṇa
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)

[0166b29] spha ṭ ya hūṃ ttra ka hāṃ māṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166b30] 降三世真言

[0166b31] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ha ha ha ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi sma ye ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga tā
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi ṣa ya saṃ bha
va ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ttrai lo kya vi
ja ya hūṃ jaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166c03] 聲聞真言

[0166c04] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ke tu pra tya ya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi ga ta ka rma ni
rja ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166c06] 緣覺真言

[0166c07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vaḥ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166c08] 一切諸佛菩薩心真言

[0166c09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva bu ddhā bo dhi
sa tva ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hṛ da yaṃ
nyā ve śa niṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) na
maḥ sa rva vi de ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166c11] 普世明妃真言

[0166c12] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) lo kā lo kā ka rā ya
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva de va nā
ga ya kṣa ga ndha rvā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) a su ra ga rū ḍa kiṃ da ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā ra gā di ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hṛ da yā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) nyā ka rṣa ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) vi ci tra ga ti ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166c16] 一切諸佛真言

[0166c17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva thā ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi ma ti vi ki ra ṇā
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha rma dhā tu ni
rja ta saṃ saṃ ha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166c19] 不可守護真言

[0166c20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ḍa rdha rṣa ma hā ro
ṣa ṇa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) khā da ya
sa rvāṃ ta thā ga tā jriṃ ku rū ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0166c22] 相向守護真言

[0166c23] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a bhi mu kha he ma hā
pra ca ḍo ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a bhi
mu khā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) gṛ hṇa kha
da ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ki ci ra ya
si ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa ma ya ma nu
sma ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0166c26] 結界真言

[0166c27] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ttra nu ga te
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va nva ya sī maṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā sa ma ya ni
rja te ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sma ra ṇa
a pra ti ha de ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
dha ka dha ka ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ca
ra ca ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va nva
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) da śa ddi śaṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga
tā ḍa jñā te ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pra
va ra dha rma la ddha bi ja ye ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) bha ga va ti ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) bi ku rū bi ku le ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) le li pu ri ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167a02] 菩提心真言

[0167a03] bo dhi a ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a04] 菩提真言

[0167a05] ca ryā ā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a06] 成菩提真言

[0167a07] saṃ bo dhi aṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167a08] 涅槃真言

[0167a09] ni rvā ṇa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) aḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a10] 降三世真言

[0167a11] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) tra lo kya bi ja ya
hāḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a12] 不動尊真言

[0167a13] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) □ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a14] 無動尊真言

[0167a15] a ca la na thāḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167a16] 除蓋障真言

[0167a17] sa rva nī va ra ṇa bi ṣkā bhī ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a18] 除蓋障真言

[0167a19] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aḥ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a20] 觀自在真言

[0167a21] a va lo ki te śva ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) saḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167a22] 金剛手真言

[0167a23] va jra pā ṇi ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) va jra ṇaṃ vaḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167a24] 文殊師利真言

[0167a25] muṃ ju śrī ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) bu ddha nāṃ maṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167a26] 虛空眼真言

[0167a27] ga ga na lo ca nā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) gaṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a28] 法界真言

[0167a29] dha rma dhā traḥ raṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167a30] 大勤勇真言

[0167b01] ma hā vī raḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) khaṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b02] 自在真言

[0167b03] ja lai śva rā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) jaṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b04] 多羅尊真言

[0167b05] tā rā de vī ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) taṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b06] 毘俱胝真言

[0167b07] bhyaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bhṛ
ku ṭī ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b08] 得大勢至真

[0167b09] saṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā
svā ma prā ptaḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b10] 白處尊真言

[0167b11] paṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pa ḍe
ra vā si nī ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b12] 真言

[0167b13] haṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ha ya
grī vaḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b14] 耶輸陀羅真言

[0167b15] yaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ya śo
dha rā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b16] 寶手真言

[0167b17] saṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ra
tna pā ṇi ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b18] 光網真言

[0167b19] jaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ja li
nī pra bha ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b20] 釋迦牟尼真言

[0167b21] bhaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) śa
kya mu ni ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b22] □佛頂真言

[0167b23] hūṃ hūṃ saṃ huṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) hūṃ ṭrūṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) u
ṣṇī ṣa tra yaṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b24] 白傘蓋佛頂真言

[0167b25] laṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) si tā
ta pa tra ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b26] 勝佛頂真言

[0167b27] śaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ja yo
ṣṇī ṣa ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167b28] 最勝佛頂真言

[0167b29] śī sī ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi
ja yo ṣṇī ṣa ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c01] 光聚佛頂真言

[0167c02] trīṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) te
je rā śi ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c03] 除障佛頂真言

[0167c04] hraṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi
ki ra ṇa paṃ co ṣṇī ṣa ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167c05] 明妃真言

[0167c06] taṃ haṃ paṃ haṃ yaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) bi dyā rā ṣṇī lo ke ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c07] 無能勝真言

[0167c08] huṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a pa
rā ji rā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c09] 地神真言

[0167c10] bi ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pṛ thi
vī ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c11] 計設尼真言

[0167c12] ki li ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ke
śi nī ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c13] 計設尼真言

[0167c14] di li ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) u
pa ke śi nī ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c15] 質多羅童子真言

[0167c16] mi li ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ci
trā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c17] 童子真言

[0167c18] hi li ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va
su ma ti ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c19] 除疑怪真言

[0167c20] ha sa nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) hau ku ha li naḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167c21] 施一切眾生無畏真言

[0167c22] ra sa nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) sa rva sa tvā bha yaṃ da de ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0167c23] 除一切惡趣真言

[0167c24] □ sa naṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
sa rva pā yā ja haḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167c25] 哀愍真言

[0167c26] □ sa naṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)


[0167c27] 大慈生真言

[0167c28] ṭhaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma
hā mai trya bhyu dga ta ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0167c29] 真言

[0167c30] yaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā
ka rū ṇā pra ti ta ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0168a01] 除一切熱惱真言

[0168a02] ī □ rva dā ha pra śa mi na ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a03] 不可思議真言

[0168a04] ū ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ci
ntya ma ti da tta ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a05] 地藏真言

[0168a06] ha ha ha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
bi sa rva śā pa ri pū rā ka svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a07] 寶處真言

[0168a08] daṃ jaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
ra tna ka ra ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a09] 寶手真言

[0168a10] ṣa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ra tna
pā ṇi ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a11] 持地真言

[0168a12] ṅaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha
ra ṇi nva ra ñaṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a13] 寶印手真言

[0168a14] phaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ra
tna mu drā ha sta ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a15] 堅固真言

[0168a16] ṇāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dṛ
ḍha dhyā śa ya ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a17] 虛空無垢真言

[0168a18] haṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga
nā ma la ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a19] 虛空真言

[0168a20] riṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga
na ma te ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a21] 清淨真言

[0168a22] ga taṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi
śu ddha ma te ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a23] 真言

[0168a24] dhi raṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
ri tra ma te ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a25] □真言

[0168a26] □ si ra bu ddhe ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0168a27] □。

[0168a28] □ śrī ha vraṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ki rā ṇā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168a29] 諸菩薩真言

[0168b01] kṣaḥ ḍa ta ra yaṃ kaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) ya tho kta bo dhi sa tvā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168b02] 淨居真言

[0168b03] na mo ra ma dha rma saṃ bha va bi bha va ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ka tha na saṃ saṃ sa
te svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168b05] 淨居天真言

[0168b06] śu ddho va hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0168b07] 羅剎真言

[0168b08] kraṃ ke ri ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) rā kṣa sa ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168b09] 荼吉尼真言

[0168b10] hrīḥ haḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
ḍa ki nī nāṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168b11] 藥叉女真言

[0168b12] ya kṣa bi dyā dha ri ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) ya kṣi ṇī nāṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168b13] 毘舍遮真言

[0168b14] pi ci pi ci ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) pi śā ci nī nāṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0168b15] 部多真言

[0168b16] guṃ ī gu i maṃ saṃ te ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) bhū tā nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif)

[0168b17] 阿修羅真言

[0168b18] ra ṭaṃ ra ṭaṃ dhvaṃ taṃ mra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a a pra ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0168b19] 真言

[0168b20] rā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ra
laṃ viṃ ra liṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168b21] 摩睺羅伽真言

[0168b22] ma ho ra ga ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0168b23] 緊那羅真言

[0168b24] ha kha sa naṃ bi ha sa naṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ki nta ra ṇāṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168b25] 諸人真言

[0168b26] i cchā pa raṃ ma ḍo ma ye me sva hā ma nu ṣya ṇaṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) ṭha ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168b28] 無所不至真言 第三第三悉地出現)。

[0168b30] na maḥ sa rva ta thā ga re bhyo ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi śva mu khe bhyaḥ sa
rva thā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ā aṃ aḥ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168c02] □明妃真言

[0168c03] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vi śva mu khe bhyaḥ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva thā khaṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) u dga te spha ra
hī maṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga na
kaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168c06] 滿足一切金剛字句真言

[0168c07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aḥ bi ra hūṃ khaṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168c08] 無礙明妃真言第三 字輪マタラ)。

[0168c10] ta dya thā ga ga na sa me ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a pra ti sa me ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga tā sa nta tṛ ga ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga na sa ma ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va ra la kṣa ṇe ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168c13] 救世者真言

[0168c14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168c15] 無能明妃真言

[0168c16] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva mu khe bhyaḥ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a sa me pa ra me
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ca le ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga ne ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sma ra ṇe ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva trā nu ga te
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168c19] 字句

[0168c20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ maṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168c20] 第四

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0854 胎藏梵字真言
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary