Glossary and Vocabulary for Womb Matrix Sanskrit Mantra (Tai Cang Fan Zi Zhenyan) 胎藏梵字真言, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 136 yuē to speak; to say 持地真言曰
2 136 yuē Kangxi radical 73 持地真言曰
3 136 yuē to be called 持地真言曰
4 136 yuē said; ukta 持地真言曰
5 135 真言 zhēnyán true words 灑淨真言
6 135 真言 zhēnyán an incantation 灑淨真言
7 135 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 灑淨真言
8 6 Kangxi radical 49 已下經二具緣品
9 6 to bring to an end; to stop 已下經二具緣品
10 6 to complete 已下經二具緣品
11 6 to demote; to dismiss 已下經二具緣品
12 6 to recover from an illness 已下經二具緣品
13 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
14 6 明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni 大力大護明妃真言曰
15 6 xià bottom 已下經二具緣品
16 6 xià to fall; to drop; to go down; to descend 已下經二具緣品
17 6 xià to announce 已下經二具緣品
18 6 xià to do 已下經二具緣品
19 6 xià to withdraw; to leave; to exit 已下經二具緣品
20 6 xià the lower class; a member of the lower class 已下經二具緣品
21 6 xià inside 已下經二具緣品
22 6 xià an aspect 已下經二具緣品
23 6 xià a certain time 已下經二具緣品
24 6 xià to capture; to take 已下經二具緣品
25 6 xià to put in 已下經二具緣品
26 6 xià to enter 已下經二具緣品
27 6 xià to eliminate; to remove; to get off 已下經二具緣品
28 6 xià to finish work or school 已下經二具緣品
29 6 xià to go 已下經二具緣品
30 6 xià to scorn; to look down on 已下經二具緣品
31 6 xià to modestly decline 已下經二具緣品
32 6 xià to produce 已下經二具緣品
33 6 xià to stay at; to lodge at 已下經二具緣品
34 6 xià to decide 已下經二具緣品
35 6 xià to be less than 已下經二具緣品
36 6 xià humble; lowly 已下經二具緣品
37 6 xià below; adhara 已下經二具緣品
38 6 xià lower; inferior; hina 已下經二具緣品
39 6 juǎn to coil; to roll 胎藏梵字真言上卷
40 6 juǎn a coil; a roll; a scroll 胎藏梵字真言上卷
41 6 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 胎藏梵字真言上卷
42 6 juǎn to sweep up; to carry away 胎藏梵字真言上卷
43 6 juǎn to involve; to embroil 胎藏梵字真言上卷
44 6 juǎn a break roll 胎藏梵字真言上卷
45 6 juàn an examination paper 胎藏梵字真言上卷
46 6 juàn a file 胎藏梵字真言上卷
47 6 quán crinkled; curled 胎藏梵字真言上卷
48 6 juǎn to include 胎藏梵字真言上卷
49 6 juǎn to store away 胎藏梵字真言上卷
50 6 juǎn to sever; to break off 胎藏梵字真言上卷
51 6 juǎn Juan 胎藏梵字真言上卷
52 6 juàn tired 胎藏梵字真言上卷
53 6 quán beautiful 胎藏梵字真言上卷
54 6 juǎn wrapped 胎藏梵字真言上卷
55 5 huì favor; benefit; blessing; kindness 財惠童子真言曰
56 5 huì Hui 財惠童子真言曰
57 5 huì to confer 財惠童子真言曰
58 5 huì to spoil; to dote on 財惠童子真言曰
59 5 huì gentle; amiable 財惠童子真言曰
60 5 huì would you be so kind 財惠童子真言曰
61 5 huì Kindness 財惠童子真言曰
62 5 huì devotion; mati 財惠童子真言曰
63 4 zhǐ paper 押紙
64 4 zhǐ leaf for writing on; pattra 押紙
65 4 to mortgage; to pawn 押紙
66 4 to arrest; to detain; to guard 押紙
67 4 a signature; a seal used as a signature 押紙
68 4 to escort 押紙
69 4 a curtain hanger 押紙
70 4 to supervise 押紙
71 4 to suppress 押紙
72 4 to gamble 押紙
73 4 to press; pīḍ 押紙
74 4 如來 rúlái Tathagata 如來眼真言曰
75 4 如來 Rúlái Tathagata 如來眼真言曰
76 4 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來眼真言曰
77 3 一切 yīqiè temporary 一切持金剛真言曰
78 3 一切 yīqiè the same 一切持金剛真言曰
79 3 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切諸佛頂真言曰
80 3 pǐn product; goods; thing 已下經二具緣品
81 3 pǐn degree; rate; grade; a standard 已下經二具緣品
82 3 pǐn a work (of art) 已下經二具緣品
83 3 pǐn kind; type; category; variety 已下經二具緣品
84 3 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 已下經二具緣品
85 3 pǐn to sample; to taste; to appreciate 已下經二具緣品
86 3 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 已下經二具緣品
87 3 pǐn to play a flute 已下經二具緣品
88 3 pǐn a family name 已下經二具緣品
89 3 pǐn character; style 已下經二具緣品
90 3 pǐn pink; light red 已下經二具緣品
91 3 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 已下經二具緣品
92 3 pǐn a fret 已下經二具緣品
93 3 pǐn Pin 已下經二具緣品
94 3 pǐn a rank in the imperial government 已下經二具緣品
95 3 pǐn standard 已下經二具緣品
96 3 pǐn chapter; varga 已下經二具緣品
97 3 除蓋障 chú gài zhàng Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障真言曰
98 3 無能勝 wúnéngshèng aparajita; unsurpassed 無能勝真言曰
99 3 xíng to walk 菩提行真言
100 3 xíng capable; competent 菩提行真言
101 3 háng profession 菩提行真言
102 3 xíng Kangxi radical 144 菩提行真言
103 3 xíng to travel 菩提行真言
104 3 xìng actions; conduct 菩提行真言
105 3 xíng to do; to act; to practice 菩提行真言
106 3 xíng all right; OK; okay 菩提行真言
107 3 háng horizontal line 菩提行真言
108 3 héng virtuous deeds 菩提行真言
109 3 hàng a line of trees 菩提行真言
110 3 hàng bold; steadfast 菩提行真言
111 3 xíng to move 菩提行真言
112 3 xíng to put into effect; to implement 菩提行真言
113 3 xíng travel 菩提行真言
114 3 xíng to circulate 菩提行真言
115 3 xíng running script; running script 菩提行真言
116 3 xíng temporary 菩提行真言
117 3 háng rank; order 菩提行真言
118 3 háng a business; a shop 菩提行真言
119 3 xíng to depart; to leave 菩提行真言
120 3 xíng to experience 菩提行真言
121 3 xíng path; way 菩提行真言
122 3 xíng xing; ballad 菩提行真言
123 3 xíng Xing 菩提行真言
124 3 xíng Practice 菩提行真言
125 3 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩提行真言
126 3 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩提行真言
127 3 force 無礙力真言曰
128 3 Kangxi radical 19 無礙力真言曰
129 3 to exert oneself; to make an effort 無礙力真言曰
130 3 to force 無礙力真言曰
131 3 labor; forced labor 無礙力真言曰
132 3 physical strength 無礙力真言曰
133 3 power 無礙力真言曰
134 3 Li 無礙力真言曰
135 3 ability; capability 無礙力真言曰
136 3 influence 無礙力真言曰
137 3 strength; power; bala 無礙力真言曰
138 3 yán to speak; to say; said 得大勢至真言曰
139 3 yán language; talk; words; utterance; speech 得大勢至真言曰
140 3 yán Kangxi radical 149 得大勢至真言曰
141 3 yán phrase; sentence 得大勢至真言曰
142 3 yán a word; a syllable 得大勢至真言曰
143 3 yán a theory; a doctrine 得大勢至真言曰
144 3 yán to regard as 得大勢至真言曰
145 3 yán to act as 得大勢至真言曰
146 3 yán word; vacana 得大勢至真言曰
147 3 yán speak; vad 得大勢至真言曰
148 3 第三 dì sān third 已下第三卷
149 3 第三 dì sān third; tṛtīya 已下第三卷
150 3 yún cloud 押紙云
151 3 yún Yunnan 押紙云
152 3 yún Yun 押紙云
153 3 yún to say 押紙云
154 3 yún to have 押紙云
155 3 yún cloud; megha 押紙云
156 3 yún to say; iti 押紙云
157 3 big; huge; large 大力大護明妃真言曰
158 3 Kangxi radical 37 大力大護明妃真言曰
159 3 great; major; important 大力大護明妃真言曰
160 3 size 大力大護明妃真言曰
161 3 old 大力大護明妃真言曰
162 3 oldest; earliest 大力大護明妃真言曰
163 3 adult 大力大護明妃真言曰
164 3 dài an important person 大力大護明妃真言曰
165 3 senior 大力大護明妃真言曰
166 3 an element 大力大護明妃真言曰
167 3 great; mahā 大力大護明妃真言曰
168 2 童子 tóngzǐ boy 質多羅童子真言曰
169 2 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 質多羅童子真言曰
170 2 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 質多羅童子真言曰
171 2 多羅尊 duōluó zūn Tara 多羅尊真言曰
172 2 piào fast; speedy 何耶揭嘌嚩真言曰
173 2 lóng dragon 嚩嚕拏龍真言曰
174 2 lóng Kangxi radical 212 嚩嚕拏龍真言曰
175 2 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 嚩嚕拏龍真言曰
176 2 lóng weakened; frail 嚩嚕拏龍真言曰
177 2 lóng a tall horse 嚩嚕拏龍真言曰
178 2 lóng Long 嚩嚕拏龍真言曰
179 2 lóng serpent; dragon; naga 嚩嚕拏龍真言曰
180 2 胎藏梵字真言 tāi cáng fàn zì zhēnyán Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan 胎藏梵字真言上卷
181 2 持地 chí dì ruler of the land 持地真言曰
182 2 持地 chí dì Dharanimdhara 持地真言曰
183 2 zhǔ owner 羅剎主真言曰
184 2 zhǔ principal; main; primary 羅剎主真言曰
185 2 zhǔ master 羅剎主真言曰
186 2 zhǔ host 羅剎主真言曰
187 2 zhǔ to manage; to lead 羅剎主真言曰
188 2 zhǔ to decide; to advocate 羅剎主真言曰
189 2 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 羅剎主真言曰
190 2 zhǔ to signify; to indicate 羅剎主真言曰
191 2 zhǔ oneself 羅剎主真言曰
192 2 zhǔ a person; a party 羅剎主真言曰
193 2 zhǔ God; the Lord 羅剎主真言曰
194 2 zhǔ lord; ruler; chief 羅剎主真言曰
195 2 zhǔ an ancestral tablet 羅剎主真言曰
196 2 zhǔ princess 羅剎主真言曰
197 2 zhǔ chairperson 羅剎主真言曰
198 2 zhǔ fundamental 羅剎主真言曰
199 2 zhǔ Zhu 羅剎主真言曰
200 2 zhù to pour 羅剎主真言曰
201 2 zhǔ host; svamin 羅剎主真言曰
202 2 zhǔ abbot 羅剎主真言曰
203 2 地神 dì shén earth goddess; an earth spirit 地神真言曰
204 2 地神 dì shén Prthivi 地神真言曰
205 2 字句 zìjù words; expressions; writing 滿足一切金剛字句真言曰
206 2 fu 何耶揭嘌嚩真言曰
207 2 va 何耶揭嘌嚩真言曰
208 2 mén door; gate; doorway; gateway 不可越守護門真言曰
209 2 mén phylum; division 不可越守護門真言曰
210 2 mén sect; school 不可越守護門真言曰
211 2 mén Kangxi radical 169 不可越守護門真言曰
212 2 mén a door-like object 不可越守護門真言曰
213 2 mén an opening 不可越守護門真言曰
214 2 mén an access point; a border entrance 不可越守護門真言曰
215 2 mén a household; a clan 不可越守護門真言曰
216 2 mén a kind; a category 不可越守護門真言曰
217 2 mén to guard a gate 不可越守護門真言曰
218 2 mén Men 不可越守護門真言曰
219 2 mén a turning point 不可越守護門真言曰
220 2 mén a method 不可越守護門真言曰
221 2 mén a sense organ 不可越守護門真言曰
222 2 mén door; gate; dvara 不可越守護門真言曰
223 2 to carry on the shoulder 何耶揭嘌嚩真言曰
224 2 what 何耶揭嘌嚩真言曰
225 2 He 何耶揭嘌嚩真言曰
226 2 守護 shǒuhù to guard; to defend 不可越守護門真言曰
227 2 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 不可越守護門真言曰
228 2 寶手 bǎoshǒu Ratnapani 寶手真言
229 2 降三世 jiàng sān shì Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya 降三世真言曰
230 2 無礙 wú'ài to do no harm; to not obstruct 無礙力真言曰
231 2 無礙 wú ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無礙力真言曰
232 2 無礙 wú'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; apratihata 無礙力真言曰
233 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
234 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
235 2 金剛 jīngāng a diamond 金剛月靨真言曰
236 2 金剛 jīngāng King Kong 金剛月靨真言曰
237 2 金剛 jīngāng a hard object 金剛月靨真言曰
238 2 金剛 jīngāng gorilla 金剛月靨真言曰
239 2 金剛 jīngāng diamond 金剛月靨真言曰
240 2 金剛 jīngāng vajra 金剛月靨真言曰
241 2 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 觀自在真言曰
242 2 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
243 2 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
244 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
245 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
246 2 jiē to take off; to lift off 何耶揭嘌嚩真言曰
247 2 jiē to make visible; to make public 何耶揭嘌嚩真言曰
248 2 jiē to lift up; to raise 何耶揭嘌嚩真言曰
249 2 jiē a sound of increasing loudness 何耶揭嘌嚩真言曰
250 2 jiē to uncover; to open up 何耶揭嘌嚩真言曰
251 2 jiē to signal; to indicate 何耶揭嘌嚩真言曰
252 2 to lift the skirt 何耶揭嘌嚩真言曰
253 2 jiē to borrow 何耶揭嘌嚩真言曰
254 2 jiē to carry 何耶揭嘌嚩真言曰
255 2 jiē Jie 何耶揭嘌嚩真言曰
256 2 jiē ka 何耶揭嘌嚩真言曰
257 2 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利真言曰
258 2 至真 zhìzhēn most-true-one; arhat 得大勢至真言曰
259 2 毘俱胝 píjūzhī Bhrkuti 毘俱胝真言曰
260 2 白處尊真言 báichù zūn zhēnyán Pāṇḍaravāsinī Mantra 白處尊真言曰
261 2 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
262 2 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
263 2 得大勢 dédàshì Mahāsthāmaprāpta 得大勢至真言曰
264 2 金剛手 jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手真言曰
265 2 ye 何耶揭嘌嚩真言曰
266 2 ya 何耶揭嘌嚩真言曰
267 2 grandmother 烏婆計設尼真言曰
268 2 old woman 烏婆計設尼真言曰
269 2 bha 烏婆計設尼真言曰
270 2 計設尼 jìshèní Kesini 計設尼真言曰
271 1 chán to wrap; to wind around; to tie; to bind 纏真言曰
272 1 chán to disturb; to annoy 纏真言曰
273 1 chán to deal with; to cope; to handle 纏真言曰
274 1 chán Chan 纏真言曰
275 1 chán to entangle 纏真言曰
276 1 four 四閻魔真言曰
277 1 note a musical scale 四閻魔真言曰
278 1 fourth 四閻魔真言曰
279 1 Si 四閻魔真言曰
280 1 four; catur 四閻魔真言曰
281 1 菩薩心 pú sà xīn Bodhi Mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
282 1 菩薩心 pú sà xīn a bodhisattva's mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
283 1 菩薩心 pú sà xīn bodhisattva's mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
284 1 jiāo to teach; to educate; to instruct 一切奉教真言曰
285 1 jiào a school of thought; a sect 一切奉教真言曰
286 1 jiào to make; to cause 一切奉教真言曰
287 1 jiào religion 一切奉教真言曰
288 1 jiào instruction; a teaching 一切奉教真言曰
289 1 jiào Jiao 一切奉教真言曰
290 1 jiào a directive; an order 一切奉教真言曰
291 1 jiào to urge; to incite 一切奉教真言曰
292 1 jiào to pass on; to convey 一切奉教真言曰
293 1 jiào etiquette 一切奉教真言曰
294 1 jiāo teaching; śāsana 一切奉教真言曰
295 1 yuè month 金剛月靨真言曰
296 1 yuè moon 金剛月靨真言曰
297 1 yuè Kangxi radical 74 金剛月靨真言曰
298 1 yuè moonlight 金剛月靨真言曰
299 1 yuè monthly 金剛月靨真言曰
300 1 yuè shaped like the moon; crescent shaped 金剛月靨真言曰
301 1 yuè Tokharians 金剛月靨真言曰
302 1 yuè China rose 金剛月靨真言曰
303 1 yuè Yue 金剛月靨真言曰
304 1 yuè moon 金剛月靨真言曰
305 1 yuè month; māsa 金剛月靨真言曰
306 1 to calculate; to compute; to count 忙莾計真言曰
307 1 to haggle over 忙莾計真言曰
308 1 a plan; a scheme; an idea 忙莾計真言曰
309 1 a gauge; a meter 忙莾計真言曰
310 1 to add up to; to amount to 忙莾計真言曰
311 1 to plan; to scheme 忙莾計真言曰
312 1 to settle an account 忙莾計真言曰
313 1 accounting books; records of tax obligations 忙莾計真言曰
314 1 an official responsible for presenting accounting books 忙莾計真言曰
315 1 to appraise; to assess 忙莾計真言曰
316 1 to register 忙莾計真言曰
317 1 to estimate 忙莾計真言曰
318 1 Ji 忙莾計真言曰
319 1 ketu 忙莾計真言曰
320 1 to prepare; kḷp 忙莾計真言曰
321 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
322 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
323 1 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 滿足一切金剛字句真言曰
324 1 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 滿足一切金剛字句真言曰
325 1 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 滿足一切金剛字句真言曰
326 1 奉持 fèngchí to practice; to uphold; to keep; to maintain; to preserve 略奉持護摩真言曰
327 1 fèn to offer; to present 一切奉教真言曰
328 1 fèng to receive; to receive with respect 一切奉教真言曰
329 1 fèng to believe in 一切奉教真言曰
330 1 fèng a display of respect 一切奉教真言曰
331 1 fèng to revere 一切奉教真言曰
332 1 fèng salary 一切奉教真言曰
333 1 fèng to serve 一切奉教真言曰
334 1 fèng Feng 一切奉教真言曰
335 1 fèng to politely request 一切奉教真言曰
336 1 fèng to offer with both hands 一切奉教真言曰
337 1 fèng a term of respect 一切奉教真言曰
338 1 fèng to help 一切奉教真言曰
339 1 fèng offer; upanī 一切奉教真言曰
340 1 成菩提真言 chéng pútí zhēnyán Attainment of Enlightenment Mantra 成菩提真言曰
341 1 光網 guāng wǎng web of light; rasmiprabha 光網真言曰
342 1 光網 guāng wǎng Jaliniprabha 光網真言曰
343 1 shì a generation 世明妃真言曰
344 1 shì a period of thirty years 世明妃真言曰
345 1 shì the world 世明妃真言曰
346 1 shì years; age 世明妃真言曰
347 1 shì a dynasty 世明妃真言曰
348 1 shì secular; worldly 世明妃真言曰
349 1 shì over generations 世明妃真言曰
350 1 shì world 世明妃真言曰
351 1 shì an era 世明妃真言曰
352 1 shì from generation to generation; across generations 世明妃真言曰
353 1 shì to keep good family relations 世明妃真言曰
354 1 shì Shi 世明妃真言曰
355 1 shì a geologic epoch 世明妃真言曰
356 1 shì hereditary 世明妃真言曰
357 1 shì later generations 世明妃真言曰
358 1 shì a successor; an heir 世明妃真言曰
359 1 shì the current times 世明妃真言曰
360 1 shì loka; a world 世明妃真言曰
361 1 Wu 烏婆計設尼真言曰
362 1 crow; rook; raven 烏婆計設尼真言曰
363 1 black; dark 烏婆計設尼真言曰
364 1 a dark sky during daytime 烏婆計設尼真言曰
365 1 to dye black 烏婆計設尼真言曰
366 1 crow; kāka 烏婆計設尼真言曰
367 1 質多羅 zhìduōluó multi-colored; citra 質多羅童子真言曰
368 1 質多羅 zhìduōluó Spica 質多羅童子真言曰
369 1 質多羅 zhìduōluó Citra 質多羅童子真言曰
370 1 jiǎ armor 如來甲真言曰
371 1 jiǎ first 如來甲真言曰
372 1 jiǎ First Heavenly Stem 如來甲真言曰
373 1 jiǎ Kangxi radical 102 如來甲真言曰
374 1 jiǎ finger and toe nails; claw; talon 如來甲真言曰
375 1 jiǎ shell 如來甲真言曰
376 1 jiǎ administrative unit; a group of ten households 如來甲真言曰
377 1 jiǎ sheath 如來甲真言曰
378 1 jià a class of animals with shells 如來甲真言曰
379 1 jiǎ soldier 如來甲真言曰
380 1 jiǎ military armor 如來甲真言曰
381 1 jiǎ exeeding the norm /to be outstanding 如來甲真言曰
382 1 jiǎ armor; kavaca 如來甲真言曰
383 1 lüè plan; strategy 略奉持護摩真言曰
384 1 lüè to administer 略奉持護摩真言曰
385 1 lüè Lue 略奉持護摩真言曰
386 1 lüè to plunder; to seize 略奉持護摩真言曰
387 1 lüè to simplify; to omit; to leave out 略奉持護摩真言曰
388 1 lüè an outline 略奉持護摩真言曰
389 1 lüè concisely; samāsatas 略奉持護摩真言曰
390 1 聲聞 shēngwén sravaka 聲聞真言曰
391 1 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 聲聞真言曰
392 1 大勤勇 dàqínyǒng yìn greatly zealous and bold; mahāvīra 大勤勇真言
393 1 banner; flag 地藏旗真言曰
394 1 banner; a Manchu army 地藏旗真言曰
395 1 banner; Qing administrative district 地藏旗真言曰
396 1 Qi 地藏旗真言曰
397 1 banner; flag; dhvaja 地藏旗真言曰
398 1 淨居 jìngjū suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode 淨居真言曰
399 1 èr two 已下經二具緣品
400 1 èr Kangxi radical 7 已下經二具緣品
401 1 èr second 已下經二具緣品
402 1 èr twice; double; di- 已下經二具緣品
403 1 èr more than one kind 已下經二具緣品
404 1 èr two; dvā; dvi 已下經二具緣品
405 1 èr both; dvaya 已下經二具緣品
406 1 不動尊 bù dòng zūn Acala 不動尊真言曰
407 1 不動尊 bù dòng zūn Acalanatha 不動尊真言曰
408 1 第二 dì èr second 已下第二卷普通
409 1 第二 dì èr second; dvitīya 已下第二卷普通
410 1 持金剛 chí jīngāng vajradhara 一切持金剛真言曰
411 1 持金剛 chí jīngāng Vajrapāṇi 一切持金剛真言曰
412 1 yǎn eye 如來眼真言曰
413 1 yǎn eyeball 如來眼真言曰
414 1 yǎn sight 如來眼真言曰
415 1 yǎn the present moment 如來眼真言曰
416 1 yǎn an opening; a small hole 如來眼真言曰
417 1 yǎn a trap 如來眼真言曰
418 1 yǎn insight 如來眼真言曰
419 1 yǎn a salitent point 如來眼真言曰
420 1 yǎn a beat with no accent 如來眼真言曰
421 1 yǎn to look; to glance 如來眼真言曰
422 1 yǎn to see proof 如來眼真言曰
423 1 yǎn eye; cakṣus 如來眼真言曰
424 1 luó Luo 諸部多羅真言曰
425 1 luó to catch; to capture 諸部多羅真言曰
426 1 luó gauze 諸部多羅真言曰
427 1 luó a sieve; cloth for filtering 諸部多羅真言曰
428 1 luó a net for catching birds 諸部多羅真言曰
429 1 luó to recruit 諸部多羅真言曰
430 1 luó to include 諸部多羅真言曰
431 1 luó to distribute 諸部多羅真言曰
432 1 luó ra 諸部多羅真言曰
433 1 book; volume
434 1 a roll of bamboo slips
435 1 a plan; a scheme
436 1 to confer
437 1 chǎi a book with embroidered covers
438 1 patent of enfeoffment
439 1 jīng to go through; to experience 已下經二具緣品
440 1 jīng a sutra; a scripture 已下經二具緣品
441 1 jīng warp 已下經二具緣品
442 1 jīng longitude 已下經二具緣品
443 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 已下經二具緣品
444 1 jīng a woman's period 已下經二具緣品
445 1 jīng to bear; to endure 已下經二具緣品
446 1 jīng to hang; to die by hanging 已下經二具緣品
447 1 jīng classics 已下經二具緣品
448 1 jīng to be frugal; to save 已下經二具緣品
449 1 jīng a classic; a scripture; canon 已下經二具緣品
450 1 jīng a standard; a norm 已下經二具緣品
451 1 jīng a section of a Confucian work 已下經二具緣品
452 1 jīng to measure 已下經二具緣品
453 1 jīng human pulse 已下經二具緣品
454 1 jīng menstruation; a woman's period 已下經二具緣品
455 1 jīng sutra; discourse 已下經二具緣品
456 1 cái money; wealth; riches; valuables 財惠童子真言曰
457 1 cái financial worth 財惠童子真言曰
458 1 cái talent 財惠童子真言曰
459 1 cái to consider 財惠童子真言曰
460 1 cái wealth; dhana; vastu 財惠童子真言曰
461 1 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香真言曰
462 1 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香真言曰
463 1 燒香 shāo xiāng aromatic powder; incense intended for burning; cūrṇa 燒香真言曰
464 1 燒香 shāo xiāng to burn incense; dhūpa 燒香真言曰
465 1 燒香 shāo xiāng Head of Devotees’ Gathering 燒香真言曰
466 1 如來圓光真言 Rúlái yuánguāng zhēnyán Tathāgata halo dhāraṇī 如來圓光真言曰
467 1 佛頂 fódǐng Buddha crown; usnisa 佛頂真言曰
468 1 耶輸陀羅 yēshūtuóluó Yasodhara 耶輸陀羅真言曰
469 1 風神 fēngshén Wind God 風神真言曰
470 1 風神 fēngshén Vayu; Wind Spirit 風神真言曰
471 1 七母等真言 qī mǔ děng zhēnyán seven mother's dhāraṇī 七母等真言曰
472 1 梵天 fàntiān Heavenly Realm 五梵天真言曰
473 1 梵天 fàntiān Brahma 五梵天真言曰
474 1 釋提桓因 shìtíhuányīn Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 釋提桓因真言曰
475 1 虛空眼 xūkōng yǎn Gaganalocana 虛空眼真言曰
476 1 to protect; to guard 大力大護明妃真言曰
477 1 to support something that is wrong; to be partial to 大力大護明妃真言曰
478 1 to protect; to guard 大力大護明妃真言曰
479 1 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩所說真言曰
480 1 suǒ a few; various; some 諸菩薩所說真言曰
481 1 suǒ a place; a location 諸菩薩所說真言曰
482 1 suǒ indicates a passive voice 諸菩薩所說真言曰
483 1 suǒ an ordinal number 諸菩薩所說真言曰
484 1 suǒ meaning 諸菩薩所說真言曰
485 1 suǒ garrison 諸菩薩所說真言曰
486 1 suǒ place; pradeśa 諸菩薩所說真言曰
487 1 灑淨 sǎjìng to purify by sprinkling water 灑淨真言
488 1 xiàng to observe; to assess 如來頂相真言曰
489 1 xiàng appearance; portrait; picture 如來頂相真言曰
490 1 xiàng countenance; personage; character; disposition 如來頂相真言曰
491 1 xiàng to aid; to help 如來頂相真言曰
492 1 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如來頂相真言曰
493 1 xiàng a sign; a mark; appearance 如來頂相真言曰
494 1 xiāng alternately; in turn 如來頂相真言曰
495 1 xiāng Xiang 如來頂相真言曰
496 1 xiāng form substance 如來頂相真言曰
497 1 xiāng to express 如來頂相真言曰
498 1 xiàng to choose 如來頂相真言曰
499 1 xiāng Xiang 如來頂相真言曰
500 1 xiāng an ancient musical instrument 如來頂相真言曰

Frequencies of all Words

Top 607

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 136 yuē to speak; to say 持地真言曰
2 136 yuē Kangxi radical 73 持地真言曰
3 136 yuē to be called 持地真言曰
4 136 yuē particle without meaning 持地真言曰
5 136 yuē said; ukta 持地真言曰
6 135 真言 zhēnyán true words 灑淨真言
7 135 真言 zhēnyán an incantation 灑淨真言
8 135 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 灑淨真言
9 7 zhū all; many; various 十諸龍真言
10 7 zhū Zhu 十諸龍真言
11 7 zhū all; members of the class 十諸龍真言
12 7 zhū interrogative particle 十諸龍真言
13 7 zhū him; her; them; it 十諸龍真言
14 7 zhū of; in 十諸龍真言
15 7 zhū all; many; sarva 十諸龍真言
16 6 already 已下經二具緣品
17 6 Kangxi radical 49 已下經二具緣品
18 6 from 已下經二具緣品
19 6 to bring to an end; to stop 已下經二具緣品
20 6 final aspectual particle 已下經二具緣品
21 6 afterwards; thereafter 已下經二具緣品
22 6 too; very; excessively 已下經二具緣品
23 6 to complete 已下經二具緣品
24 6 to demote; to dismiss 已下經二具緣品
25 6 to recover from an illness 已下經二具緣品
26 6 certainly 已下經二具緣品
27 6 an interjection of surprise 已下經二具緣品
28 6 this 已下經二具緣品
29 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
30 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
31 6 明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni 大力大護明妃真言曰
32 6 xià next 已下經二具緣品
33 6 xià bottom 已下經二具緣品
34 6 xià to fall; to drop; to go down; to descend 已下經二具緣品
35 6 xià measure word for time 已下經二具緣品
36 6 xià expresses completion of an action 已下經二具緣品
37 6 xià to announce 已下經二具緣品
38 6 xià to do 已下經二具緣品
39 6 xià to withdraw; to leave; to exit 已下經二具緣品
40 6 xià under; below 已下經二具緣品
41 6 xià the lower class; a member of the lower class 已下經二具緣品
42 6 xià inside 已下經二具緣品
43 6 xià an aspect 已下經二具緣品
44 6 xià a certain time 已下經二具緣品
45 6 xià a time; an instance 已下經二具緣品
46 6 xià to capture; to take 已下經二具緣品
47 6 xià to put in 已下經二具緣品
48 6 xià to enter 已下經二具緣品
49 6 xià to eliminate; to remove; to get off 已下經二具緣品
50 6 xià to finish work or school 已下經二具緣品
51 6 xià to go 已下經二具緣品
52 6 xià to scorn; to look down on 已下經二具緣品
53 6 xià to modestly decline 已下經二具緣品
54 6 xià to produce 已下經二具緣品
55 6 xià to stay at; to lodge at 已下經二具緣品
56 6 xià to decide 已下經二具緣品
57 6 xià to be less than 已下經二具緣品
58 6 xià humble; lowly 已下經二具緣品
59 6 xià below; adhara 已下經二具緣品
60 6 xià lower; inferior; hina 已下經二具緣品
61 6 juǎn to coil; to roll 胎藏梵字真言上卷
62 6 juǎn a coil; a roll; a scroll 胎藏梵字真言上卷
63 6 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 胎藏梵字真言上卷
64 6 juǎn roll 胎藏梵字真言上卷
65 6 juǎn to sweep up; to carry away 胎藏梵字真言上卷
66 6 juǎn to involve; to embroil 胎藏梵字真言上卷
67 6 juǎn a break roll 胎藏梵字真言上卷
68 6 juàn an examination paper 胎藏梵字真言上卷
69 6 juàn a file 胎藏梵字真言上卷
70 6 quán crinkled; curled 胎藏梵字真言上卷
71 6 juǎn to include 胎藏梵字真言上卷
72 6 juǎn to store away 胎藏梵字真言上卷
73 6 juǎn to sever; to break off 胎藏梵字真言上卷
74 6 juǎn Juan 胎藏梵字真言上卷
75 6 juàn a scroll 胎藏梵字真言上卷
76 6 juàn tired 胎藏梵字真言上卷
77 6 quán beautiful 胎藏梵字真言上卷
78 6 juǎn wrapped 胎藏梵字真言上卷
79 5 huì favor; benefit; blessing; kindness 財惠童子真言曰
80 5 huì Hui 財惠童子真言曰
81 5 huì to confer 財惠童子真言曰
82 5 huì to spoil; to dote on 財惠童子真言曰
83 5 huì gentle; amiable 財惠童子真言曰
84 5 huì would you be so kind 財惠童子真言曰
85 5 huì Kindness 財惠童子真言曰
86 5 huì devotion; mati 財惠童子真言曰
87 4 zhǐ paper 押紙
88 4 zhǐ sheet 押紙
89 4 zhǐ leaf for writing on; pattra 押紙
90 4 to mortgage; to pawn 押紙
91 4 to arrest; to detain; to guard 押紙
92 4 a signature; a seal used as a signature 押紙
93 4 to escort 押紙
94 4 a curtain hanger 押紙
95 4 to supervise 押紙
96 4 to suppress 押紙
97 4 to gamble 押紙
98 4 to press; pīḍ 押紙
99 4 如來 rúlái Tathagata 如來眼真言曰
100 4 如來 Rúlái Tathagata 如來眼真言曰
101 4 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來眼真言曰
102 3 一切 yīqiè all; every; everything 一切持金剛真言曰
103 3 一切 yīqiè temporary 一切持金剛真言曰
104 3 一切 yīqiè the same 一切持金剛真言曰
105 3 一切 yīqiè generally 一切持金剛真言曰
106 3 一切 yīqiè all, everything 一切持金剛真言曰
107 3 一切 yīqiè all; sarva 一切持金剛真言曰
108 3 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切諸佛頂真言曰
109 3 pǐn product; goods; thing 已下經二具緣品
110 3 pǐn degree; rate; grade; a standard 已下經二具緣品
111 3 pǐn a work (of art) 已下經二具緣品
112 3 pǐn kind; type; category; variety 已下經二具緣品
113 3 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 已下經二具緣品
114 3 pǐn to sample; to taste; to appreciate 已下經二具緣品
115 3 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 已下經二具緣品
116 3 pǐn to play a flute 已下經二具緣品
117 3 pǐn a family name 已下經二具緣品
118 3 pǐn character; style 已下經二具緣品
119 3 pǐn pink; light red 已下經二具緣品
120 3 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 已下經二具緣品
121 3 pǐn a fret 已下經二具緣品
122 3 pǐn Pin 已下經二具緣品
123 3 pǐn a rank in the imperial government 已下經二具緣品
124 3 pǐn standard 已下經二具緣品
125 3 pǐn chapter; varga 已下經二具緣品
126 3 除蓋障 chú gài zhàng Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障真言曰
127 3 無能勝 wúnéngshèng aparajita; unsurpassed 無能勝真言曰
128 3 xíng to walk 菩提行真言
129 3 xíng capable; competent 菩提行真言
130 3 háng profession 菩提行真言
131 3 háng line; row 菩提行真言
132 3 xíng Kangxi radical 144 菩提行真言
133 3 xíng to travel 菩提行真言
134 3 xìng actions; conduct 菩提行真言
135 3 xíng to do; to act; to practice 菩提行真言
136 3 xíng all right; OK; okay 菩提行真言
137 3 háng horizontal line 菩提行真言
138 3 héng virtuous deeds 菩提行真言
139 3 hàng a line of trees 菩提行真言
140 3 hàng bold; steadfast 菩提行真言
141 3 xíng to move 菩提行真言
142 3 xíng to put into effect; to implement 菩提行真言
143 3 xíng travel 菩提行真言
144 3 xíng to circulate 菩提行真言
145 3 xíng running script; running script 菩提行真言
146 3 xíng temporary 菩提行真言
147 3 xíng soon 菩提行真言
148 3 háng rank; order 菩提行真言
149 3 háng a business; a shop 菩提行真言
150 3 xíng to depart; to leave 菩提行真言
151 3 xíng to experience 菩提行真言
152 3 xíng path; way 菩提行真言
153 3 xíng xing; ballad 菩提行真言
154 3 xíng a round [of drinks] 菩提行真言
155 3 xíng Xing 菩提行真言
156 3 xíng moreover; also 菩提行真言
157 3 xíng Practice 菩提行真言
158 3 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩提行真言
159 3 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩提行真言
160 3 force 無礙力真言曰
161 3 Kangxi radical 19 無礙力真言曰
162 3 to exert oneself; to make an effort 無礙力真言曰
163 3 to force 無礙力真言曰
164 3 resolutely; strenuously 無礙力真言曰
165 3 labor; forced labor 無礙力真言曰
166 3 physical strength 無礙力真言曰
167 3 power 無礙力真言曰
168 3 Li 無礙力真言曰
169 3 ability; capability 無礙力真言曰
170 3 influence 無礙力真言曰
171 3 strength; power; bala 無礙力真言曰
172 3 yán to speak; to say; said 得大勢至真言曰
173 3 yán language; talk; words; utterance; speech 得大勢至真言曰
174 3 yán Kangxi radical 149 得大勢至真言曰
175 3 yán a particle with no meaning 得大勢至真言曰
176 3 yán phrase; sentence 得大勢至真言曰
177 3 yán a word; a syllable 得大勢至真言曰
178 3 yán a theory; a doctrine 得大勢至真言曰
179 3 yán to regard as 得大勢至真言曰
180 3 yán to act as 得大勢至真言曰
181 3 yán word; vacana 得大勢至真言曰
182 3 yán speak; vad 得大勢至真言曰
183 3 第三 dì sān third 已下第三卷
184 3 第三 dì sān third; tṛtīya 已下第三卷
185 3 yún cloud 押紙云
186 3 yún Yunnan 押紙云
187 3 yún Yun 押紙云
188 3 yún to say 押紙云
189 3 yún to have 押紙云
190 3 yún a particle with no meaning 押紙云
191 3 yún in this way 押紙云
192 3 yún cloud; megha 押紙云
193 3 yún to say; iti 押紙云
194 3 big; huge; large 大力大護明妃真言曰
195 3 Kangxi radical 37 大力大護明妃真言曰
196 3 great; major; important 大力大護明妃真言曰
197 3 size 大力大護明妃真言曰
198 3 old 大力大護明妃真言曰
199 3 greatly; very 大力大護明妃真言曰
200 3 oldest; earliest 大力大護明妃真言曰
201 3 adult 大力大護明妃真言曰
202 3 tài greatest; grand 大力大護明妃真言曰
203 3 dài an important person 大力大護明妃真言曰
204 3 senior 大力大護明妃真言曰
205 3 approximately 大力大護明妃真言曰
206 3 tài greatest; grand 大力大護明妃真言曰
207 3 an element 大力大護明妃真言曰
208 3 great; mahā 大力大護明妃真言曰
209 2 童子 tóngzǐ boy 質多羅童子真言曰
210 2 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 質多羅童子真言曰
211 2 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 質多羅童子真言曰
212 2 多羅尊 duōluó zūn Tara 多羅尊真言曰
213 2 piào fast; speedy 何耶揭嘌嚩真言曰
214 2 lóng dragon 嚩嚕拏龍真言曰
215 2 lóng Kangxi radical 212 嚩嚕拏龍真言曰
216 2 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 嚩嚕拏龍真言曰
217 2 lóng weakened; frail 嚩嚕拏龍真言曰
218 2 lóng a tall horse 嚩嚕拏龍真言曰
219 2 lóng Long 嚩嚕拏龍真言曰
220 2 lóng serpent; dragon; naga 嚩嚕拏龍真言曰
221 2 胎藏梵字真言 tāi cáng fàn zì zhēnyán Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan 胎藏梵字真言上卷
222 2 持地 chí dì ruler of the land 持地真言曰
223 2 持地 chí dì Dharanimdhara 持地真言曰
224 2 zhǔ owner 羅剎主真言曰
225 2 zhǔ principal; main; primary 羅剎主真言曰
226 2 zhǔ master 羅剎主真言曰
227 2 zhǔ host 羅剎主真言曰
228 2 zhǔ to manage; to lead 羅剎主真言曰
229 2 zhǔ to decide; to advocate 羅剎主真言曰
230 2 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 羅剎主真言曰
231 2 zhǔ to signify; to indicate 羅剎主真言曰
232 2 zhǔ oneself 羅剎主真言曰
233 2 zhǔ a person; a party 羅剎主真言曰
234 2 zhǔ God; the Lord 羅剎主真言曰
235 2 zhǔ lord; ruler; chief 羅剎主真言曰
236 2 zhǔ an ancestral tablet 羅剎主真言曰
237 2 zhǔ princess 羅剎主真言曰
238 2 zhǔ chairperson 羅剎主真言曰
239 2 zhǔ fundamental 羅剎主真言曰
240 2 zhǔ Zhu 羅剎主真言曰
241 2 zhù to pour 羅剎主真言曰
242 2 zhǔ host; svamin 羅剎主真言曰
243 2 zhǔ abbot 羅剎主真言曰
244 2 地神 dì shén earth goddess; an earth spirit 地神真言曰
245 2 地神 dì shén Prthivi 地神真言曰
246 2 字句 zìjù words; expressions; writing 滿足一切金剛字句真言曰
247 2 fu 何耶揭嘌嚩真言曰
248 2 va 何耶揭嘌嚩真言曰
249 2 mén door; gate; doorway; gateway 不可越守護門真言曰
250 2 mén phylum; division 不可越守護門真言曰
251 2 mén sect; school 不可越守護門真言曰
252 2 mén Kangxi radical 169 不可越守護門真言曰
253 2 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 不可越守護門真言曰
254 2 mén a door-like object 不可越守護門真言曰
255 2 mén an opening 不可越守護門真言曰
256 2 mén an access point; a border entrance 不可越守護門真言曰
257 2 mén a household; a clan 不可越守護門真言曰
258 2 mén a kind; a category 不可越守護門真言曰
259 2 mén to guard a gate 不可越守護門真言曰
260 2 mén Men 不可越守護門真言曰
261 2 mén a turning point 不可越守護門真言曰
262 2 mén a method 不可越守護門真言曰
263 2 mén a sense organ 不可越守護門真言曰
264 2 mén door; gate; dvara 不可越守護門真言曰
265 2 what; where; which 何耶揭嘌嚩真言曰
266 2 to carry on the shoulder 何耶揭嘌嚩真言曰
267 2 who 何耶揭嘌嚩真言曰
268 2 what 何耶揭嘌嚩真言曰
269 2 why 何耶揭嘌嚩真言曰
270 2 how 何耶揭嘌嚩真言曰
271 2 how much 何耶揭嘌嚩真言曰
272 2 He 何耶揭嘌嚩真言曰
273 2 what; kim 何耶揭嘌嚩真言曰
274 2 守護 shǒuhù to guard; to defend 不可越守護門真言曰
275 2 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 不可越守護門真言曰
276 2 寶手 bǎoshǒu Ratnapani 寶手真言
277 2 降三世 jiàng sān shì Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya 降三世真言曰
278 2 無礙 wú'ài to do no harm; to not obstruct 無礙力真言曰
279 2 無礙 wú ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無礙力真言曰
280 2 無礙 wú'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; apratihata 無礙力真言曰
281 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
282 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
283 2 金剛 jīngāng a diamond 金剛月靨真言曰
284 2 金剛 jīngāng King Kong 金剛月靨真言曰
285 2 金剛 jīngāng a hard object 金剛月靨真言曰
286 2 金剛 jīngāng gorilla 金剛月靨真言曰
287 2 金剛 jīngāng diamond 金剛月靨真言曰
288 2 金剛 jīngāng vajra 金剛月靨真言曰
289 2 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 觀自在真言曰
290 2 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
291 2 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
292 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
293 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
294 2 jiē to take off; to lift off 何耶揭嘌嚩真言曰
295 2 jiē to make visible; to make public 何耶揭嘌嚩真言曰
296 2 jiē to lift up; to raise 何耶揭嘌嚩真言曰
297 2 jiē a sound of increasing loudness 何耶揭嘌嚩真言曰
298 2 jiē to uncover; to open up 何耶揭嘌嚩真言曰
299 2 jiē to signal; to indicate 何耶揭嘌嚩真言曰
300 2 to lift the skirt 何耶揭嘌嚩真言曰
301 2 jiē to borrow 何耶揭嘌嚩真言曰
302 2 jiē to carry 何耶揭嘌嚩真言曰
303 2 jiē Jie 何耶揭嘌嚩真言曰
304 2 jiē ka 何耶揭嘌嚩真言曰
305 2 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利真言曰
306 2 至真 zhìzhēn most-true-one; arhat 得大勢至真言曰
307 2 毘俱胝 píjūzhī Bhrkuti 毘俱胝真言曰
308 2 白處尊真言 báichù zūn zhēnyán Pāṇḍaravāsinī Mantra 白處尊真言曰
309 2 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
310 2 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
311 2 得大勢 dédàshì Mahāsthāmaprāpta 得大勢至真言曰
312 2 金剛手 jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手真言曰
313 2 final interogative 何耶揭嘌嚩真言曰
314 2 ye 何耶揭嘌嚩真言曰
315 2 ya 何耶揭嘌嚩真言曰
316 2 grandmother 烏婆計設尼真言曰
317 2 old woman 烏婆計設尼真言曰
318 2 bha 烏婆計設尼真言曰
319 2 計設尼 jìshèní Kesini 計設尼真言曰
320 1 chán to wrap; to wind around; to tie; to bind 纏真言曰
321 1 chán to disturb; to annoy 纏真言曰
322 1 chán to deal with; to cope; to handle 纏真言曰
323 1 chán Chan 纏真言曰
324 1 chán to entangle 纏真言曰
325 1 four 四閻魔真言曰
326 1 note a musical scale 四閻魔真言曰
327 1 fourth 四閻魔真言曰
328 1 Si 四閻魔真言曰
329 1 four; catur 四閻魔真言曰
330 1 菩薩心 pú sà xīn Bodhi Mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
331 1 菩薩心 pú sà xīn a bodhisattva's mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
332 1 菩薩心 pú sà xīn bodhisattva's mind 普一切諸佛菩薩心真言曰
333 1 jiāo to teach; to educate; to instruct 一切奉教真言曰
334 1 jiào a school of thought; a sect 一切奉教真言曰
335 1 jiào to make; to cause 一切奉教真言曰
336 1 jiào religion 一切奉教真言曰
337 1 jiào instruction; a teaching 一切奉教真言曰
338 1 jiào Jiao 一切奉教真言曰
339 1 jiào a directive; an order 一切奉教真言曰
340 1 jiào to urge; to incite 一切奉教真言曰
341 1 jiào to pass on; to convey 一切奉教真言曰
342 1 jiào etiquette 一切奉教真言曰
343 1 jiāo teaching; śāsana 一切奉教真言曰
344 1 yuè month 金剛月靨真言曰
345 1 yuè moon 金剛月靨真言曰
346 1 yuè Kangxi radical 74 金剛月靨真言曰
347 1 yuè moonlight 金剛月靨真言曰
348 1 yuè monthly 金剛月靨真言曰
349 1 yuè shaped like the moon; crescent shaped 金剛月靨真言曰
350 1 yuè Tokharians 金剛月靨真言曰
351 1 yuè China rose 金剛月靨真言曰
352 1 yuè a month 金剛月靨真言曰
353 1 yuè Yue 金剛月靨真言曰
354 1 yuè moon 金剛月靨真言曰
355 1 yuè month; māsa 金剛月靨真言曰
356 1 to calculate; to compute; to count 忙莾計真言曰
357 1 to haggle over 忙莾計真言曰
358 1 a plan; a scheme; an idea 忙莾計真言曰
359 1 a gauge; a meter 忙莾計真言曰
360 1 to add up to; to amount to 忙莾計真言曰
361 1 to plan; to scheme 忙莾計真言曰
362 1 to settle an account 忙莾計真言曰
363 1 accounting books; records of tax obligations 忙莾計真言曰
364 1 an official responsible for presenting accounting books 忙莾計真言曰
365 1 to appraise; to assess 忙莾計真言曰
366 1 to register 忙莾計真言曰
367 1 to estimate 忙莾計真言曰
368 1 Ji 忙莾計真言曰
369 1 ketu 忙莾計真言曰
370 1 to prepare; kḷp 忙莾計真言曰
371 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
372 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
373 1 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 滿足一切金剛字句真言曰
374 1 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 滿足一切金剛字句真言曰
375 1 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 滿足一切金剛字句真言曰
376 1 奉持 fèngchí to practice; to uphold; to keep; to maintain; to preserve 略奉持護摩真言曰
377 1 fèn to offer; to present 一切奉教真言曰
378 1 fèng to receive; to receive with respect 一切奉教真言曰
379 1 fèng to believe in 一切奉教真言曰
380 1 fèng a display of respect 一切奉教真言曰
381 1 fèng to revere 一切奉教真言曰
382 1 fèng salary 一切奉教真言曰
383 1 fèng to serve 一切奉教真言曰
384 1 fèng Feng 一切奉教真言曰
385 1 fèng to politely request 一切奉教真言曰
386 1 fèng to offer with both hands 一切奉教真言曰
387 1 fèng a term of respect 一切奉教真言曰
388 1 fèng to help 一切奉教真言曰
389 1 fèng offer; upanī 一切奉教真言曰
390 1 成菩提真言 chéng pútí zhēnyán Attainment of Enlightenment Mantra 成菩提真言曰
391 1 光網 guāng wǎng web of light; rasmiprabha 光網真言曰
392 1 光網 guāng wǎng Jaliniprabha 光網真言曰
393 1 shì a generation 世明妃真言曰
394 1 shì a period of thirty years 世明妃真言曰
395 1 shì the world 世明妃真言曰
396 1 shì years; age 世明妃真言曰
397 1 shì a dynasty 世明妃真言曰
398 1 shì secular; worldly 世明妃真言曰
399 1 shì over generations 世明妃真言曰
400 1 shì always 世明妃真言曰
401 1 shì world 世明妃真言曰
402 1 shì a life; a lifetime 世明妃真言曰
403 1 shì an era 世明妃真言曰
404 1 shì from generation to generation; across generations 世明妃真言曰
405 1 shì to keep good family relations 世明妃真言曰
406 1 shì Shi 世明妃真言曰
407 1 shì a geologic epoch 世明妃真言曰
408 1 shì hereditary 世明妃真言曰
409 1 shì later generations 世明妃真言曰
410 1 shì a successor; an heir 世明妃真言曰
411 1 shì the current times 世明妃真言曰
412 1 shì loka; a world 世明妃真言曰
413 1 Wu 烏婆計設尼真言曰
414 1 crow; rook; raven 烏婆計設尼真言曰
415 1 black; dark 烏婆計設尼真言曰
416 1 a dark sky during daytime 烏婆計設尼真言曰
417 1 to dye black 烏婆計設尼真言曰
418 1 replying to a question with a question 烏婆計設尼真言曰
419 1 crow; kāka 烏婆計設尼真言曰
420 1 質多羅 zhìduōluó multi-colored; citra 質多羅童子真言曰
421 1 質多羅 zhìduōluó Spica 質多羅童子真言曰
422 1 質多羅 zhìduōluó Citra 質多羅童子真言曰
423 1 jiǎ armor 如來甲真言曰
424 1 jiǎ first 如來甲真言曰
425 1 jiǎ First Heavenly Stem 如來甲真言曰
426 1 jiǎ Kangxi radical 102 如來甲真言曰
427 1 jiǎ finger and toe nails; claw; talon 如來甲真言曰
428 1 jiǎ shell 如來甲真言曰
429 1 jiǎ administrative unit; a group of ten households 如來甲真言曰
430 1 jiǎ sheath 如來甲真言曰
431 1 jiǎ anonymous character 如來甲真言曰
432 1 jià a class of animals with shells 如來甲真言曰
433 1 jiǎ soldier 如來甲真言曰
434 1 jiǎ military armor 如來甲真言曰
435 1 jiǎ a unit of land 如來甲真言曰
436 1 jiǎ exeeding the norm /to be outstanding 如來甲真言曰
437 1 jiǎ armor; kavaca 如來甲真言曰
438 1 lüè plan; strategy 略奉持護摩真言曰
439 1 lüè to administer 略奉持護摩真言曰
440 1 lüè Lue 略奉持護摩真言曰
441 1 lüè to plunder; to seize 略奉持護摩真言曰
442 1 lüè to simplify; to omit; to leave out 略奉持護摩真言曰
443 1 lüè an outline 略奉持護摩真言曰
444 1 lüè approximately; roughly 略奉持護摩真言曰
445 1 lüè concisely; samāsatas 略奉持護摩真言曰
446 1 聲聞 shēngwén sravaka 聲聞真言曰
447 1 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 聲聞真言曰
448 1 大勤勇 dàqínyǒng yìn greatly zealous and bold; mahāvīra 大勤勇真言
449 1 banner; flag 地藏旗真言曰
450 1 banner; a Manchu army 地藏旗真言曰
451 1 banner; Qing administrative district 地藏旗真言曰
452 1 Qi 地藏旗真言曰
453 1 banner; flag; dhvaja 地藏旗真言曰
454 1 淨居 jìngjū suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode 淨居真言曰
455 1 èr two 已下經二具緣品
456 1 èr Kangxi radical 7 已下經二具緣品
457 1 èr second 已下經二具緣品
458 1 èr twice; double; di- 已下經二具緣品
459 1 èr another; the other 已下經二具緣品
460 1 èr more than one kind 已下經二具緣品
461 1 èr two; dvā; dvi 已下經二具緣品
462 1 èr both; dvaya 已下經二具緣品
463 1 不動尊 bù dòng zūn Acala 不動尊真言曰
464 1 不動尊 bù dòng zūn Acalanatha 不動尊真言曰
465 1 第二 dì èr second 已下第二卷普通
466 1 第二 dì èr second; dvitīya 已下第二卷普通
467 1 持金剛 chí jīngāng vajradhara 一切持金剛真言曰
468 1 持金剛 chí jīngāng Vajrapāṇi 一切持金剛真言曰
469 1 yǎn eye 如來眼真言曰
470 1 yǎn measure word for wells 如來眼真言曰
471 1 yǎn eyeball 如來眼真言曰
472 1 yǎn sight 如來眼真言曰
473 1 yǎn the present moment 如來眼真言曰
474 1 yǎn an opening; a small hole 如來眼真言曰
475 1 yǎn a trap 如來眼真言曰
476 1 yǎn insight 如來眼真言曰
477 1 yǎn a salitent point 如來眼真言曰
478 1 yǎn a beat with no accent 如來眼真言曰
479 1 yǎn to look; to glance 如來眼真言曰
480 1 yǎn to see proof 如來眼真言曰
481 1 yǎn eye; cakṣus 如來眼真言曰
482 1 luó Luo 諸部多羅真言曰
483 1 luó to catch; to capture 諸部多羅真言曰
484 1 luó gauze 諸部多羅真言曰
485 1 luó a sieve; cloth for filtering 諸部多羅真言曰
486 1 luó a net for catching birds 諸部多羅真言曰
487 1 luó to recruit 諸部多羅真言曰
488 1 luó to include 諸部多羅真言曰
489 1 luó to distribute 諸部多羅真言曰
490 1 luó ra 諸部多羅真言曰
491 1 book; volume
492 1 measure word for book like things
493 1 a roll of bamboo slips
494 1 a plan; a scheme
495 1 to confer
496 1 chǎi a book with embroidered covers
497 1 patent of enfeoffment
498 1 jīng to go through; to experience 已下經二具緣品
499 1 jīng a sutra; a scripture 已下經二具緣品
500 1 jīng warp 已下經二具緣品

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yuē said; ukta
真言 zhēnyán a mantra; a dharani
zhū all; many; sarva
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni
 1. xià
 2. xià
 1. below; adhara
 2. lower; inferior; hina
juǎn wrapped
 1. huì
 2. huì
 1. Kindness
 2. devotion; mati
zhǐ leaf for writing on; pattra
to press; pīḍ

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
跋难陀 跋難陀 98
 1. Upananda
 2. Upananda
宝手 寶手 98 Ratnapani
宝印手 寶印手 98 Ratnamudrahasta
不动尊 不動尊 98
 1. Acala
 2. Acalanatha
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
除一切恶趣 除一切惡趣 99 Sarvapayamjaha
除障佛顶 除障佛頂 99 Buddha Crown of Overcoming Obstacles; Vikiranosnisa
大慈生真言 100 Mahamaitryabhyudgata Mantra
得大势 得大勢 100 Mahāsthāmaprāpta
地藏 100
 1. Ksitigarbha [Bodhisattva]
 2. Ksitigarbha; Kṣitigarbha
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
多罗尊 多羅尊 100 Tara
法界生真言 102 Birth in the Dharmadhatu Mantra
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
风神 風神 102
 1. Wind God
 2. Vayu; Wind Spirit
嚩噜拏 嚩嚕拏 102 Varuna
光聚佛顶 光聚佛頂 103 Concentrated Radiance Buddha Crown; Usnisa-tejorasi
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
黑夜神 104 Kalaratri
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚锁 金剛鎖 106 Vajrasrnkhala
金刚针 金剛針 106 Vajrasuci
计设尼 計設尼 106 Kesini
美音天 109 Sarasvati
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
难陀 難陀 110 Nanda
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘俱胝 112 Bhrkuti
毘纽天 毘紐天 112 Visnu
日天 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
胜佛顶 勝佛頂 115 Jayosnisa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
施一切众生无畏真言 施一切眾生無畏真言 115 Sarvasattvabhayamdada Mantra
死王 115 Lord of Death; Mrtyu
胎藏梵字真言 116 Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无动尊 無動尊 119 Acalanatha
虛空無垢 120 Gaganamala
虚空眼 虛空眼 120 Gaganalocana
虚空眼明妃 虛空眼明妃 120 Wisdom Consort Sky Eye
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
阎魔 閻魔 121 Yama
耶输陀罗 耶輸陀羅 121 Yasodhara
伊舍那天 121 Īśāna
月天 121 Candra
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
最胜佛顶 最勝佛頂 122 Vijayosnisa, Usnisavijaya

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 45.

Simplified Traditional Pinyin English
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白伞盖佛顶 白傘蓋佛頂 98 white canopy Buddha crown
白处尊真言 白處尊真言 98 Pāṇḍaravāsinī Mantra
宝处 寶處 98 ratnakara; jewel-mine
部多 98 bhūta; become
成菩提真言 99 Attainment of Enlightenment Mantra
持地 99
 1. ruler of the land
 2. Dharanimdhara
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
除疑怪 99
 1. to dispel all doubt
 2. Kautuhala
除一切热恼 除一切熱惱 99
 1. dispel all anger
 2. Sarvadahaprasamin
大勤勇 100 greatly zealous and bold; mahāvīra
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
毫相 104 urna
护摩 護摩 104 homa
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
金刚铠真言 金剛鎧真言 106 vajra armor mantra
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
救世者真言 106 mantra of a savior of the world
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
明妃 109 wise consort; vidyarajni
毘舍遮 112 pisaca
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七母等真言 113 seven mother's dhāraṇī
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如来圆光真言 如來圓光真言 82 Tathāgata halo dhāraṇī
洒净 灑淨 115 to purify by sprinkling water
三昧耶 115 samaya; vow
荼吉尼 116 dakini
涂香 塗香 116 to annoint
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
悉地出现 悉地出現 120 manifestation of supernatural powers
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
至真 122 most-true-one; arhat
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
字轮 字輪 122 wheel of characters