Glossary and Vocabulary for Womb Matrix Sanskrit Mantra (Tai Cang Fan Zi Zhenyan) 胎藏梵字真言, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 136 yuē to speak; to say 持地真言曰
2 136 yuē Kangxi radical 73 持地真言曰
3 136 yuē to be called 持地真言曰
4 136 yuē said; ukta 持地真言曰
5 135 真言 zhēnyán true words 灑淨真言
6 135 真言 zhēnyán an incantation 灑淨真言
7 135 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 灑淨真言
8 6 juǎn to coil; to roll 胎藏梵字真言上卷
9 6 juǎn a coil; a roll; a scroll 胎藏梵字真言上卷
10 6 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 胎藏梵字真言上卷
11 6 juǎn to sweep up; to carry away 胎藏梵字真言上卷
12 6 juǎn to involve; to embroil 胎藏梵字真言上卷
13 6 juǎn a break roll 胎藏梵字真言上卷
14 6 juàn an examination paper 胎藏梵字真言上卷
15 6 juàn a file 胎藏梵字真言上卷
16 6 quán crinkled; curled 胎藏梵字真言上卷
17 6 juǎn to include 胎藏梵字真言上卷
18 6 juǎn to store away 胎藏梵字真言上卷
19 6 juǎn to sever; to break off 胎藏梵字真言上卷
20 6 juǎn Juan 胎藏梵字真言上卷
21 6 juàn tired 胎藏梵字真言上卷
22 6 quán beautiful 胎藏梵字真言上卷
23 6 juǎn wrapped 胎藏梵字真言上卷
24 6 明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni 大力大護明妃真言曰
25 6 xià bottom 已下經二具緣品
26 6 xià to fall; to drop; to go down; to descend 已下經二具緣品
27 6 xià to announce 已下經二具緣品
28 6 xià to do 已下經二具緣品
29 6 xià to withdraw; to leave; to exit 已下經二具緣品
30 6 xià the lower class; a member of the lower class 已下經二具緣品
31 6 xià inside 已下經二具緣品
32 6 xià an aspect 已下經二具緣品
33 6 xià a certain time 已下經二具緣品
34 6 xià to capture; to take 已下經二具緣品
35 6 xià to put in 已下經二具緣品
36 6 xià to enter 已下經二具緣品
37 6 xià to eliminate; to remove; to get off 已下經二具緣品
38 6 xià to finish work or school 已下經二具緣品
39 6 xià to go 已下經二具緣品
40 6 xià to scorn; to look down on 已下經二具緣品
41 6 xià to modestly decline 已下經二具緣品
42 6 xià to produce 已下經二具緣品
43 6 xià to stay at; to lodge at 已下經二具緣品
44 6 xià to decide 已下經二具緣品
45 6 xià to be less than 已下經二具緣品
46 6 xià humble; lowly 已下經二具緣品
47 6 xià below; adhara 已下經二具緣品
48 6 xià lower; inferior; hina 已下經二具緣品
49 6 Kangxi radical 49 已下經二具緣品
50 6 to bring to an end; to stop 已下經二具緣品
51 6 to complete 已下經二具緣品
52 6 to demote; to dismiss 已下經二具緣品
53 6 to recover from an illness 已下經二具緣品
54 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
55 5 huì favor; benefit; blessing; kindness 財惠童子真言曰
56 5 huì Hui 財惠童子真言曰
57 5 huì to confer 財惠童子真言曰
58 5 huì to spoil; to dote on 財惠童子真言曰
59 5 huì gentle; amiable 財惠童子真言曰
60 5 huì would you be so kind 財惠童子真言曰
61 5 huì Kindness 財惠童子真言曰
62 5 huì devotion; mati 財惠童子真言曰
63 4 zhǐ paper 押紙
64 4 zhǐ leaf for writing on; pattra 押紙
65 4 如來 rúlái Tathagata 如來眼真言曰
66 4 如來 Rúlái Tathagata 如來眼真言曰
67 4 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來眼真言曰
68 4 to mortgage; to pawn 押紙
69 4 to arrest; to detain; to guard 押紙
70 4 a signature; a seal used as a signature 押紙
71 4 to escort 押紙
72 4 a curtain hanger 押紙
73 4 to supervise 押紙
74 4 to suppress 押紙
75 4 to gamble 押紙
76 4 to press; pīḍ 押紙
77 3 第三 dì sān third 已下第三卷
78 3 第三 dì sān third; tṛtīya 已下第三卷
79 3 force 無礙力真言曰
80 3 Kangxi radical 19 無礙力真言曰
81 3 to exert oneself; to make an effort 無礙力真言曰
82 3 to force 無礙力真言曰
83 3 labor; forced labor 無礙力真言曰
84 3 physical strength 無礙力真言曰
85 3 power 無礙力真言曰
86 3 Li 無礙力真言曰
87 3 ability; capability 無礙力真言曰
88 3 influence 無礙力真言曰
89 3 strength; power; bala 無礙力真言曰
90 3 big; huge; large 大力大護明妃真言曰
91 3 Kangxi radical 37 大力大護明妃真言曰
92 3 great; major; important 大力大護明妃真言曰
93 3 size 大力大護明妃真言曰
94 3 old 大力大護明妃真言曰
95 3 oldest; earliest 大力大護明妃真言曰
96 3 adult 大力大護明妃真言曰
97 3 dài an important person 大力大護明妃真言曰
98 3 senior 大力大護明妃真言曰
99 3 an element 大力大護明妃真言曰
100 3 great; mahā 大力大護明妃真言曰
101 3 pǐn product; goods; thing 已下經二具緣品
102 3 pǐn degree; rate; grade; a standard 已下經二具緣品
103 3 pǐn a work (of art) 已下經二具緣品
104 3 pǐn kind; type; category; variety 已下經二具緣品
105 3 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 已下經二具緣品
106 3 pǐn to sample; to taste; to appreciate 已下經二具緣品
107 3 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 已下經二具緣品
108 3 pǐn to play a flute 已下經二具緣品
109 3 pǐn a family name 已下經二具緣品
110 3 pǐn character; style 已下經二具緣品
111 3 pǐn pink; light red 已下經二具緣品
112 3 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 已下經二具緣品
113 3 pǐn a fret 已下經二具緣品
114 3 pǐn Pin 已下經二具緣品
115 3 pǐn a rank in the imperial government 已下經二具緣品
116 3 pǐn standard 已下經二具緣品
117 3 pǐn chapter; varga 已下經二具緣品
118 3 除蓋障 chú gài zhàng Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障真言曰
119 3 一切 yīqiè temporary 一切持金剛真言曰
120 3 一切 yīqiè the same 一切持金剛真言曰
121 3 yán to speak; to say; said 得大勢至真言曰
122 3 yán language; talk; words; utterance; speech 得大勢至真言曰
123 3 yán Kangxi radical 149 得大勢至真言曰
124 3 yán phrase; sentence 得大勢至真言曰
125 3 yán a word; a syllable 得大勢至真言曰
126 3 yán a theory; a doctrine 得大勢至真言曰
127 3 yán to regard as 得大勢至真言曰
128 3 yán to act as 得大勢至真言曰
129 3 yán word; vacana 得大勢至真言曰
130 3 yán speak; vad 得大勢至真言曰
131 3 yún cloud 押紙云
132 3 yún Yunnan 押紙云
133 3 yún Yun 押紙云
134 3 yún to say 押紙云
135 3 yún to have 押紙云
136 3 yún cloud; megha 押紙云
137 3 yún to say; iti 押紙云
138 3 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切諸佛頂真言曰
139 3 xíng to walk 菩提行真言
140 3 xíng capable; competent 菩提行真言
141 3 háng profession 菩提行真言
142 3 xíng Kangxi radical 144 菩提行真言
143 3 xíng to travel 菩提行真言
144 3 xìng actions; conduct 菩提行真言
145 3 xíng to do; to act; to practice 菩提行真言
146 3 xíng all right; OK; okay 菩提行真言
147 3 háng horizontal line 菩提行真言
148 3 héng virtuous deeds 菩提行真言
149 3 hàng a line of trees 菩提行真言
150 3 hàng bold; steadfast 菩提行真言
151 3 xíng to move 菩提行真言
152 3 xíng to put into effect; to implement 菩提行真言
153 3 xíng travel 菩提行真言
154 3 xíng to circulate 菩提行真言
155 3 xíng running script; running script 菩提行真言
156 3 xíng temporary 菩提行真言
157 3 háng rank; order 菩提行真言
158 3 háng a business; a shop 菩提行真言
159 3 xíng to depart; to leave 菩提行真言
160 3 xíng to experience 菩提行真言
161 3 xíng path; way 菩提行真言
162 3 xíng xing; ballad 菩提行真言
163 3 xíng Xing 菩提行真言
164 3 xíng Practice 菩提行真言
165 3 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩提行真言
166 3 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩提行真言
167 3 無能勝 wúnéngshèng aparajita; unsurpassed 無能勝真言曰
168 2 jiē to take off; to lift off 何耶揭嘌嚩真言曰
169 2 jiē to make visible; to make public 何耶揭嘌嚩真言曰
170 2 jiē to lift up; to raise 何耶揭嘌嚩真言曰
171 2 jiē a sound of increasing loudness 何耶揭嘌嚩真言曰
172 2 jiē to uncover; to open up 何耶揭嘌嚩真言曰
173 2 jiē to signal; to indicate 何耶揭嘌嚩真言曰
174 2 to lift the skirt 何耶揭嘌嚩真言曰
175 2 jiē to borrow 何耶揭嘌嚩真言曰
176 2 jiē to carry 何耶揭嘌嚩真言曰
177 2 jiē Jie 何耶揭嘌嚩真言曰
178 2 jiē ka 何耶揭嘌嚩真言曰
179 2 grandmother 烏婆計設尼真言曰
180 2 old woman 烏婆計設尼真言曰
181 2 bha 烏婆計設尼真言曰
182 2 毘俱胝 píjūzhī Bhrkuti 毘俱胝真言曰
183 2 童子 tóngzǐ boy 質多羅童子真言曰
184 2 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 質多羅童子真言曰
185 2 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 質多羅童子真言曰
186 2 piào fast; speedy 何耶揭嘌嚩真言曰
187 2 得大勢 dédàshì Mahāsthāmaprāpta 得大勢至真言曰
188 2 ye 何耶揭嘌嚩真言曰
189 2 ya 何耶揭嘌嚩真言曰
190 2 守護 shǒuhù to guard; to defend 不可越守護門真言曰
191 2 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 不可越守護門真言曰
192 2 字句 zìjù words; expressions; writing 滿足一切金剛字句真言曰
193 2 金剛 jīngāng a diamond 金剛月靨真言曰
194 2 金剛 jīngāng King Kong 金剛月靨真言曰
195 2 金剛 jīngāng a hard object 金剛月靨真言曰
196 2 金剛 jīngāng gorilla 金剛月靨真言曰
197 2 金剛 jīngāng diamond 金剛月靨真言曰
198 2 金剛 jīngāng vajra 金剛月靨真言曰
199 2 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手真言曰
200 2 地神 dì shén earth goddess; an earth spirit 地神真言曰
201 2 地神 dì shén Prthivi 地神真言曰
202 2 to carry on the shoulder 何耶揭嘌嚩真言曰
203 2 what 何耶揭嘌嚩真言曰
204 2 He 何耶揭嘌嚩真言曰
205 2 lóng dragon 嚩嚕拏龍真言曰
206 2 lóng Kangxi radical 212 嚩嚕拏龍真言曰
207 2 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 嚩嚕拏龍真言曰
208 2 lóng weakened; frail 嚩嚕拏龍真言曰
209 2 lóng a tall horse 嚩嚕拏龍真言曰
210 2 lóng Long 嚩嚕拏龍真言曰
211 2 lóng serpent; dragon; naga 嚩嚕拏龍真言曰
212 2 白處尊真言 báichù zūn zhēnyán Pāṇḍaravāsinī Mantra 白處尊真言曰
213 2 多羅尊 duōluó zūn Tara 多羅尊真言曰
214 2 持地 chí dì ruler of the land 持地真言曰
215 2 持地 chí dì Dharanimdhara 持地真言曰
216 2 計設尼 jìshèní Kesini 計設尼真言曰
217 2 寶手 bǎoshǒu Ratnapani 寶手真言
218 2 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利真言曰
219 2 mén door; gate; doorway; gateway 不可越守護門真言曰
220 2 mén phylum; division 不可越守護門真言曰
221 2 mén sect; school 不可越守護門真言曰
222 2 mén Kangxi radical 169 不可越守護門真言曰
223 2 mén a door-like object 不可越守護門真言曰
224 2 mén an opening 不可越守護門真言曰
225 2 mén an access point; a border entrance 不可越守護門真言曰
226 2 mén a household; a clan 不可越守護門真言曰
227 2 mén a kind; a category 不可越守護門真言曰
228 2 mén to guard a gate 不可越守護門真言曰
229 2 mén Men 不可越守護門真言曰
230 2 mén a turning point 不可越守護門真言曰
231 2 mén a method 不可越守護門真言曰
232 2 mén a sense organ 不可越守護門真言曰
233 2 mén door; gate; dvara 不可越守護門真言曰
234 2 zhǔ owner 羅剎主真言曰
235 2 zhǔ principal; main; primary 羅剎主真言曰
236 2 zhǔ master 羅剎主真言曰
237 2 zhǔ host 羅剎主真言曰
238 2 zhǔ to manage; to lead 羅剎主真言曰
239 2 zhǔ to decide; to advocate 羅剎主真言曰
240 2 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 羅剎主真言曰
241 2 zhǔ to signify; to indicate 羅剎主真言曰
242 2 zhǔ oneself 羅剎主真言曰
243 2 zhǔ a person; a party 羅剎主真言曰
244 2 zhǔ God; the Lord 羅剎主真言曰
245 2 zhǔ lord; ruler; chief 羅剎主真言曰
246 2 zhǔ an ancestral tablet 羅剎主真言曰
247 2 zhǔ princess 羅剎主真言曰
248 2 zhǔ chairperson 羅剎主真言曰
249 2 zhǔ fundamental 羅剎主真言曰
250 2 zhǔ Zhu 羅剎主真言曰
251 2 zhù to pour 羅剎主真言曰
252 2 zhǔ host; svamin 羅剎主真言曰
253 2 zhǔ abbot 羅剎主真言曰
254 2 fu 何耶揭嘌嚩真言曰
255 2 va 何耶揭嘌嚩真言曰
256 2 無礙 wú'ài to do no harm; to not obstruct 無礙力真言曰
257 2 無礙 wú ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無礙力真言曰
258 2 無礙 wú'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; apratihata 無礙力真言曰
259 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
260 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
261 2 降三世 jiàng sān shì Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya 降三世真言曰
262 2 至真 zhìzhēn most-true-one; arhat 得大勢至真言曰
263 2 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 觀自在真言曰
264 2 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
265 2 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
266 2 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
267 2 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
268 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
269 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
270 2 胎藏梵字真言 tāi cáng fàn zì zhēnyán Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan 胎藏梵字真言上卷
271 1 施一切眾生無畏真言 shīyīqièzhòngshēngwúwèi zhēnyán Sarvasattvabhayamdada Mantra 施一切眾生無畏真言曰
272 1 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 燈明真言曰
273 1 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩所說真言曰
274 1 金剛鎖 jīngāngsuǒ Vajrasrnkhala 金剛鎖真言曰
275 1 liù six 六美音天
276 1 liù sixth 六美音天
277 1 liù a note on the Gongche scale 六美音天
278 1 liù six; ṣaṭ 六美音天
279 1 four 四閻魔真言曰
280 1 note a musical scale 四閻魔真言曰
281 1 fourth 四閻魔真言曰
282 1 Si 四閻魔真言曰
283 1 four; catur 四閻魔真言曰
284 1 shí ten 十諸龍真言
285 1 shí Kangxi radical 24 十諸龍真言
286 1 shí tenth 十諸龍真言
287 1 shí complete; perfect 十諸龍真言
288 1 shí ten; daśa 十諸龍真言
289 1 大勤勇 dàqínyǒng yìn greatly zealous and bold; mahāvīra 大勤勇真言
290 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
291 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
292 1 idea 堅固意真言曰
293 1 Italy (abbreviation) 堅固意真言曰
294 1 a wish; a desire; intention 堅固意真言曰
295 1 mood; feeling 堅固意真言曰
296 1 will; willpower; determination 堅固意真言曰
297 1 bearing; spirit 堅固意真言曰
298 1 to think of; to long for; to miss 堅固意真言曰
299 1 to anticipate; to expect 堅固意真言曰
300 1 to doubt; to suspect 堅固意真言曰
301 1 meaning 堅固意真言曰
302 1 a suggestion; a hint 堅固意真言曰
303 1 an understanding; a point of view 堅固意真言曰
304 1 Yi 堅固意真言曰
305 1 manas; mind; mentation 堅固意真言曰
306 1 相向 xiāngxiàng to face one another; face-to-face 相向守護門真言曰
307 1 普世 pǔshì ecumenical; universal 普世明妃真言曰
308 1 普世 pǔshì ecumenical; universal 普世明妃真言曰
309 1 普世 pǔshì All Over the World 普世明妃真言曰
310 1 地藏菩薩 dìzàng púsà Ksitigarbha Bodhisattva 地藏菩薩真言曰
311 1 shì a generation 世明妃真言曰
312 1 shì a period of thirty years 世明妃真言曰
313 1 shì the world 世明妃真言曰
314 1 shì years; age 世明妃真言曰
315 1 shì a dynasty 世明妃真言曰
316 1 shì secular; worldly 世明妃真言曰
317 1 shì over generations 世明妃真言曰
318 1 shì world 世明妃真言曰
319 1 shì an era 世明妃真言曰
320 1 shì from generation to generation; across generations 世明妃真言曰
321 1 shì to keep good family relations 世明妃真言曰
322 1 shì Shi 世明妃真言曰
323 1 shì a geologic epoch 世明妃真言曰
324 1 shì hereditary 世明妃真言曰
325 1 shì later generations 世明妃真言曰
326 1 shì a successor; an heir 世明妃真言曰
327 1 shì the current times 世明妃真言曰
328 1 shì loka; a world 世明妃真言曰
329 1 hóu throat; gullet; larynx 諸摩睺囉伽真言曰
330 1 hóu guttural 諸摩睺囉伽真言曰
331 1 hóu to watch 諸摩睺囉伽真言曰
332 1 hóu throat; kaṇṭha 諸摩睺囉伽真言曰
333 1 救世者真言 jiù shì zhě zhēnyán mantra of a savior of the world 救世者真言曰
334 1 zhì to place; to lay out 置字句
335 1 zhì to establish; to set up; to install 置字句
336 1 zhì to buy 置字句
337 1 zhì a relay station 置字句
338 1 zhì to release; to set free; to pardon 置字句
339 1 zhì to discard; to abandon 置字句
340 1 zhì to set aside 置字句
341 1 zhì to place; nikṣepa 置字句
342 1 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 滿足一切金剛字句真言曰
343 1 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 滿足一切金剛字句真言曰
344 1 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 滿足一切金剛字句真言曰
345 1 dǐng top; peak 如來頂相真言曰
346 1 dǐng to replace; to substitute 如來頂相真言曰
347 1 dǐng to carry on one's head 如來頂相真言曰
348 1 dǐng to point one's head at 如來頂相真言曰
349 1 dǐng to be equivalent to 如來頂相真言曰
350 1 dǐng crown; top of the head 如來頂相真言曰
351 1 dǐng to be the best of 如來頂相真言曰
352 1 dǐng limit 如來頂相真言曰
353 1 dǐng to push up; to support 如來頂相真言曰
354 1 dǐng to stand up to 如來頂相真言曰
355 1 dǐng to stand; to bear 如來頂相真言曰
356 1 dǐng to transfer ownership 如來頂相真言曰
357 1 dǐng to butt 如來頂相真言曰
358 1 dǐng to go against; to face danger 如來頂相真言曰
359 1 dǐng to turn down; to retort 如來頂相真言曰
360 1 dǐng to talk back; to answer back 如來頂相真言曰
361 1 dǐng usnisa; uṣṇīṣa 如來頂相真言曰
362 1 dǐng forehead; mūrdhan 如來頂相真言曰
363 1 dǐng foremost; agra 如來頂相真言曰
364 1 藏品 cángpǐn a museum piece; collector's item; precious object; artifact 真言藏品
365 1 除疑怪 chú yí guài to dispel all doubt 除疑怪真言曰
366 1 除疑怪 chú yí guài Kautuhala 除疑怪真言曰
367 1 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 堅固意真言曰
368 1 堅固 jiāngù sāla 堅固意真言曰
369 1 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 堅固意真言曰
370 1 huá Chinese 華供養真言曰
371 1 huá illustrious; splendid 華供養真言曰
372 1 huā a flower 華供養真言曰
373 1 huā to flower 華供養真言曰
374 1 huá China 華供養真言曰
375 1 huá empty; flowery 華供養真言曰
376 1 huá brilliance; luster 華供養真言曰
377 1 huá elegance; beauty 華供養真言曰
378 1 huā a flower 華供養真言曰
379 1 huá extravagant; wasteful; flashy 華供養真言曰
380 1 huá makeup; face powder 華供養真言曰
381 1 huá flourishing 華供養真言曰
382 1 huá a corona 華供養真言曰
383 1 huá years; time 華供養真言曰
384 1 huá your 華供養真言曰
385 1 huá essence; best part 華供養真言曰
386 1 huá grey 華供養真言曰
387 1 huà Hua 華供養真言曰
388 1 huá literary talent 華供養真言曰
389 1 huá literary talent 華供養真言曰
390 1 huá an article; a document 華供養真言曰
391 1 光網 guāng wǎng web of light; rasmiprabha 光網真言曰
392 1 光網 guāng wǎng Jaliniprabha 光網真言曰
393 1 死王 sǐ wáng Lord of Death; Mrtyu 三死王真言曰
394 1 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普一切諸佛菩薩心真言曰
395 1 Prussia 普一切諸佛菩薩心真言曰
396 1 Pu 普一切諸佛菩薩心真言曰
397 1 equally; impartially; universal; samanta 普一切諸佛菩薩心真言曰
398 1 最勝佛頂 zuìshèng fó dǐng Vijayosnisa, Usnisavijaya 最勝佛頂真言曰
399 1 除一切惡趣 chú yīqiè è qū Sarvapayamjaha 除一切惡趣真言曰
400 1 哀愍 āimǐn to pity; to sympathize with 哀愍惠真言曰
401 1 jīng to go through; to experience 已下經二具緣品
402 1 jīng a sutra; a scripture 已下經二具緣品
403 1 jīng warp 已下經二具緣品
404 1 jīng longitude 已下經二具緣品
405 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 已下經二具緣品
406 1 jīng a woman's period 已下經二具緣品
407 1 jīng to bear; to endure 已下經二具緣品
408 1 jīng to hang; to die by hanging 已下經二具緣品
409 1 jīng classics 已下經二具緣品
410 1 jīng to be frugal; to save 已下經二具緣品
411 1 jīng a classic; a scripture; canon 已下經二具緣品
412 1 jīng a standard; a norm 已下經二具緣品
413 1 jīng a section of a Confucian work 已下經二具緣品
414 1 jīng to measure 已下經二具緣品
415 1 jīng human pulse 已下經二具緣品
416 1 jīng menstruation; a woman's period 已下經二具緣品
417 1 jīng sutra; discourse 已下經二具緣品
418 1 xiàng to observe; to assess 如來頂相真言曰
419 1 xiàng appearance; portrait; picture 如來頂相真言曰
420 1 xiàng countenance; personage; character; disposition 如來頂相真言曰
421 1 xiàng to aid; to help 如來頂相真言曰
422 1 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如來頂相真言曰
423 1 xiàng a sign; a mark; appearance 如來頂相真言曰
424 1 xiāng alternately; in turn 如來頂相真言曰
425 1 xiāng Xiang 如來頂相真言曰
426 1 xiāng form substance 如來頂相真言曰
427 1 xiāng to express 如來頂相真言曰
428 1 xiàng to choose 如來頂相真言曰
429 1 xiāng Xiang 如來頂相真言曰
430 1 xiāng an ancient musical instrument 如來頂相真言曰
431 1 xiāng the seventh lunar month 如來頂相真言曰
432 1 xiāng to compare 如來頂相真言曰
433 1 xiàng to divine 如來頂相真言曰
434 1 xiàng to administer 如來頂相真言曰
435 1 xiàng helper for a blind person 如來頂相真言曰
436 1 xiāng rhythm [music] 如來頂相真言曰
437 1 xiāng the upper frets of a pipa 如來頂相真言曰
438 1 xiāng coralwood 如來頂相真言曰
439 1 xiàng ministry 如來頂相真言曰
440 1 xiàng to supplement; to enhance 如來頂相真言曰
441 1 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如來頂相真言曰
442 1 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如來頂相真言曰
443 1 xiàng sign; mark; liṅga 如來頂相真言曰
444 1 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如來頂相真言曰
445 1 tool; device; utensil; equipment; instrument 已下經二具緣品
446 1 to possess; to have 已下經二具緣品
447 1 to prepare 已下經二具緣品
448 1 to write; to describe; to state 已下經二具緣品
449 1 Ju 已下經二具緣品
450 1 talent; ability 已下經二具緣品
451 1 a feast; food 已下經二具緣品
452 1 to arrange; to provide 已下經二具緣品
453 1 furnishings 已下經二具緣品
454 1 to understand 已下經二具緣品
455 1 a mat for sitting and sleeping on 已下經二具緣品
456 1 luó baby talk 諸摩睺囉伽真言曰
457 1 luō to nag 諸摩睺囉伽真言曰
458 1 luó ra 諸摩睺囉伽真言曰
459 1 jiā ka; gha; ga 諸摩睺囉伽真言曰
460 1 jiā gha 諸摩睺囉伽真言曰
461 1 jiā ga 諸摩睺囉伽真言曰
462 1 悉地出現 xīdì chūxiàn manifestation of supernatural powers 已下第三卷悉地出現品
463 1 無所不至 wú suǒ bù zhì to reach everywhere; to stop at nothing; to do one's utmost 無所不至真言曰
464 1 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸菩薩所說真言曰
465 1 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸菩薩所說真言曰
466 1 shuì to persuade 諸菩薩所說真言曰
467 1 shuō to teach; to recite; to explain 諸菩薩所說真言曰
468 1 shuō a doctrine; a theory 諸菩薩所說真言曰
469 1 shuō to claim; to assert 諸菩薩所說真言曰
470 1 shuō allocution 諸菩薩所說真言曰
471 1 shuō to criticize; to scold 諸菩薩所說真言曰
472 1 shuō to indicate; to refer to 諸菩薩所說真言曰
473 1 shuō speach; vāda 諸菩薩所說真言曰
474 1 shuō to speak; bhāṣate 諸菩薩所說真言曰
475 1 shuō to instruct 諸菩薩所說真言曰
476 1 白傘蓋佛頂 bái sǎn gài fó dǐng white canopy Buddha crown 白傘蓋佛頂真言曰
477 1 難陀 nántuó Nanda 難陀跋難陀真言曰
478 1 七母等真言 qī mǔ děng zhēnyán seven mother's dhāraṇī 七母等真言曰
479 1 虛空眼明妃 xūkōng yǎn míngfēi Wisdom Consort Sky Eye 虛空眼明妃真言曰
480 1 入佛 rù fó to bring an image of a Buddha 入佛三昧耶真言曰
481 1 不動尊 bù dòng zūn Acala 不動尊真言曰
482 1 不動尊 bù dòng zūn Acalanatha 不動尊真言曰
483 1 無動尊 wú dòng zūn Acalanatha 無動尊真言曰
484 1 奉持 fèngchí to practice; to uphold; to keep; to maintain; to preserve 略奉持護摩真言曰
485 1 美音天 měiyīn tiān Sarasvati 六美音天
486 1 伊舍那天 yīshěnàtiān Īśāna 伊舍那天真言曰
487 1 寶處 bǎochù ratnakara; jewel-mine 寶處真言曰
488 1 kōng empty; void; hollow 空藏明妃真言曰
489 1 kòng free time 空藏明妃真言曰
490 1 kòng to empty; to clean out 空藏明妃真言曰
491 1 kōng the sky; the air 空藏明妃真言曰
492 1 kōng in vain; for nothing 空藏明妃真言曰
493 1 kòng vacant; unoccupied 空藏明妃真言曰
494 1 kòng empty space 空藏明妃真言曰
495 1 kōng without substance 空藏明妃真言曰
496 1 kōng to not have 空藏明妃真言曰
497 1 kòng opportunity; chance 空藏明妃真言曰
498 1 kōng vast and high 空藏明妃真言曰
499 1 kōng impractical; ficticious 空藏明妃真言曰
500 1 kòng blank 空藏明妃真言曰

Frequencies of all Words

Top 548

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 136 yuē to speak; to say 持地真言曰
2 136 yuē Kangxi radical 73 持地真言曰
3 136 yuē to be called 持地真言曰
4 136 yuē particle without meaning 持地真言曰
5 136 yuē said; ukta 持地真言曰
6 135 真言 zhēnyán true words 灑淨真言
7 135 真言 zhēnyán an incantation 灑淨真言
8 135 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 灑淨真言
9 7 zhū all; many; various 十諸龍真言
10 7 zhū Zhu 十諸龍真言
11 7 zhū all; members of the class 十諸龍真言
12 7 zhū interrogative particle 十諸龍真言
13 7 zhū him; her; them; it 十諸龍真言
14 7 zhū of; in 十諸龍真言
15 7 zhū all; many; sarva 十諸龍真言
16 6 juǎn to coil; to roll 胎藏梵字真言上卷
17 6 juǎn a coil; a roll; a scroll 胎藏梵字真言上卷
18 6 juàn a fascicle; a volume; a chapter; a scroll 胎藏梵字真言上卷
19 6 juǎn roll 胎藏梵字真言上卷
20 6 juǎn to sweep up; to carry away 胎藏梵字真言上卷
21 6 juǎn to involve; to embroil 胎藏梵字真言上卷
22 6 juǎn a break roll 胎藏梵字真言上卷
23 6 juàn an examination paper 胎藏梵字真言上卷
24 6 juàn a file 胎藏梵字真言上卷
25 6 quán crinkled; curled 胎藏梵字真言上卷
26 6 juǎn to include 胎藏梵字真言上卷
27 6 juǎn to store away 胎藏梵字真言上卷
28 6 juǎn to sever; to break off 胎藏梵字真言上卷
29 6 juǎn Juan 胎藏梵字真言上卷
30 6 juàn a scroll 胎藏梵字真言上卷
31 6 juàn tired 胎藏梵字真言上卷
32 6 quán beautiful 胎藏梵字真言上卷
33 6 juǎn wrapped 胎藏梵字真言上卷
34 6 明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni 大力大護明妃真言曰
35 6 xià next 已下經二具緣品
36 6 xià bottom 已下經二具緣品
37 6 xià to fall; to drop; to go down; to descend 已下經二具緣品
38 6 xià measure word for time 已下經二具緣品
39 6 xià expresses completion of an action 已下經二具緣品
40 6 xià to announce 已下經二具緣品
41 6 xià to do 已下經二具緣品
42 6 xià to withdraw; to leave; to exit 已下經二具緣品
43 6 xià under; below 已下經二具緣品
44 6 xià the lower class; a member of the lower class 已下經二具緣品
45 6 xià inside 已下經二具緣品
46 6 xià an aspect 已下經二具緣品
47 6 xià a certain time 已下經二具緣品
48 6 xià a time; an instance 已下經二具緣品
49 6 xià to capture; to take 已下經二具緣品
50 6 xià to put in 已下經二具緣品
51 6 xià to enter 已下經二具緣品
52 6 xià to eliminate; to remove; to get off 已下經二具緣品
53 6 xià to finish work or school 已下經二具緣品
54 6 xià to go 已下經二具緣品
55 6 xià to scorn; to look down on 已下經二具緣品
56 6 xià to modestly decline 已下經二具緣品
57 6 xià to produce 已下經二具緣品
58 6 xià to stay at; to lodge at 已下經二具緣品
59 6 xià to decide 已下經二具緣品
60 6 xià to be less than 已下經二具緣品
61 6 xià humble; lowly 已下經二具緣品
62 6 xià below; adhara 已下經二具緣品
63 6 xià lower; inferior; hina 已下經二具緣品
64 6 already 已下經二具緣品
65 6 Kangxi radical 49 已下經二具緣品
66 6 from 已下經二具緣品
67 6 to bring to an end; to stop 已下經二具緣品
68 6 final aspectual particle 已下經二具緣品
69 6 afterwards; thereafter 已下經二具緣品
70 6 too; very; excessively 已下經二具緣品
71 6 to complete 已下經二具緣品
72 6 to demote; to dismiss 已下經二具緣品
73 6 to recover from an illness 已下經二具緣品
74 6 certainly 已下經二具緣品
75 6 an interjection of surprise 已下經二具緣品
76 6 this 已下經二具緣品
77 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
78 6 former; pūrvaka 已下經二具緣品
79 5 huì favor; benefit; blessing; kindness 財惠童子真言曰
80 5 huì Hui 財惠童子真言曰
81 5 huì to confer 財惠童子真言曰
82 5 huì to spoil; to dote on 財惠童子真言曰
83 5 huì gentle; amiable 財惠童子真言曰
84 5 huì would you be so kind 財惠童子真言曰
85 5 huì Kindness 財惠童子真言曰
86 5 huì devotion; mati 財惠童子真言曰
87 4 zhǐ paper 押紙
88 4 zhǐ sheet 押紙
89 4 zhǐ leaf for writing on; pattra 押紙
90 4 如來 rúlái Tathagata 如來眼真言曰
91 4 如來 Rúlái Tathagata 如來眼真言曰
92 4 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來眼真言曰
93 4 to mortgage; to pawn 押紙
94 4 to arrest; to detain; to guard 押紙
95 4 a signature; a seal used as a signature 押紙
96 4 to escort 押紙
97 4 a curtain hanger 押紙
98 4 to supervise 押紙
99 4 to suppress 押紙
100 4 to gamble 押紙
101 4 to press; pīḍ 押紙
102 3 第三 dì sān third 已下第三卷
103 3 第三 dì sān third; tṛtīya 已下第三卷
104 3 force 無礙力真言曰
105 3 Kangxi radical 19 無礙力真言曰
106 3 to exert oneself; to make an effort 無礙力真言曰
107 3 to force 無礙力真言曰
108 3 resolutely; strenuously 無礙力真言曰
109 3 labor; forced labor 無礙力真言曰
110 3 physical strength 無礙力真言曰
111 3 power 無礙力真言曰
112 3 Li 無礙力真言曰
113 3 ability; capability 無礙力真言曰
114 3 influence 無礙力真言曰
115 3 strength; power; bala 無礙力真言曰
116 3 big; huge; large 大力大護明妃真言曰
117 3 Kangxi radical 37 大力大護明妃真言曰
118 3 great; major; important 大力大護明妃真言曰
119 3 size 大力大護明妃真言曰
120 3 old 大力大護明妃真言曰
121 3 greatly; very 大力大護明妃真言曰
122 3 oldest; earliest 大力大護明妃真言曰
123 3 adult 大力大護明妃真言曰
124 3 tài greatest; grand 大力大護明妃真言曰
125 3 dài an important person 大力大護明妃真言曰
126 3 senior 大力大護明妃真言曰
127 3 approximately 大力大護明妃真言曰
128 3 tài greatest; grand 大力大護明妃真言曰
129 3 an element 大力大護明妃真言曰
130 3 great; mahā 大力大護明妃真言曰
131 3 pǐn product; goods; thing 已下經二具緣品
132 3 pǐn degree; rate; grade; a standard 已下經二具緣品
133 3 pǐn a work (of art) 已下經二具緣品
134 3 pǐn kind; type; category; variety 已下經二具緣品
135 3 pǐn to differentiate; to distinguish; to discriminate; to appraise 已下經二具緣品
136 3 pǐn to sample; to taste; to appreciate 已下經二具緣品
137 3 pǐn to ruminate; to ponder subtleties 已下經二具緣品
138 3 pǐn to play a flute 已下經二具緣品
139 3 pǐn a family name 已下經二具緣品
140 3 pǐn character; style 已下經二具緣品
141 3 pǐn pink; light red 已下經二具緣品
142 3 pǐn production rejects; seconds; scrap; discarded material 已下經二具緣品
143 3 pǐn a fret 已下經二具緣品
144 3 pǐn Pin 已下經二具緣品
145 3 pǐn a rank in the imperial government 已下經二具緣品
146 3 pǐn standard 已下經二具緣品
147 3 pǐn chapter; varga 已下經二具緣品
148 3 除蓋障 chú gài zhàng Sarvanivaranaviskambhin 除蓋障真言曰
149 3 一切 yīqiè all; every; everything 一切持金剛真言曰
150 3 一切 yīqiè temporary 一切持金剛真言曰
151 3 一切 yīqiè the same 一切持金剛真言曰
152 3 一切 yīqiè generally 一切持金剛真言曰
153 3 一切 yīqiè all, everything 一切持金剛真言曰
154 3 一切 yīqiè all; sarva 一切持金剛真言曰
155 3 yán to speak; to say; said 得大勢至真言曰
156 3 yán language; talk; words; utterance; speech 得大勢至真言曰
157 3 yán Kangxi radical 149 得大勢至真言曰
158 3 yán a particle with no meaning 得大勢至真言曰
159 3 yán phrase; sentence 得大勢至真言曰
160 3 yán a word; a syllable 得大勢至真言曰
161 3 yán a theory; a doctrine 得大勢至真言曰
162 3 yán to regard as 得大勢至真言曰
163 3 yán to act as 得大勢至真言曰
164 3 yán word; vacana 得大勢至真言曰
165 3 yán speak; vad 得大勢至真言曰
166 3 yún cloud 押紙云
167 3 yún Yunnan 押紙云
168 3 yún Yun 押紙云
169 3 yún to say 押紙云
170 3 yún to have 押紙云
171 3 yún a particle with no meaning 押紙云
172 3 yún in this way 押紙云
173 3 yún cloud; megha 押紙云
174 3 yún to say; iti 押紙云
175 3 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切諸佛頂真言曰
176 3 xíng to walk 菩提行真言
177 3 xíng capable; competent 菩提行真言
178 3 háng profession 菩提行真言
179 3 háng line; row 菩提行真言
180 3 xíng Kangxi radical 144 菩提行真言
181 3 xíng to travel 菩提行真言
182 3 xìng actions; conduct 菩提行真言
183 3 xíng to do; to act; to practice 菩提行真言
184 3 xíng all right; OK; okay 菩提行真言
185 3 háng horizontal line 菩提行真言
186 3 héng virtuous deeds 菩提行真言
187 3 hàng a line of trees 菩提行真言
188 3 hàng bold; steadfast 菩提行真言
189 3 xíng to move 菩提行真言
190 3 xíng to put into effect; to implement 菩提行真言
191 3 xíng travel 菩提行真言
192 3 xíng to circulate 菩提行真言
193 3 xíng running script; running script 菩提行真言
194 3 xíng temporary 菩提行真言
195 3 xíng soon 菩提行真言
196 3 háng rank; order 菩提行真言
197 3 háng a business; a shop 菩提行真言
198 3 xíng to depart; to leave 菩提行真言
199 3 xíng to experience 菩提行真言
200 3 xíng path; way 菩提行真言
201 3 xíng xing; ballad 菩提行真言
202 3 xíng a round [of drinks] 菩提行真言
203 3 xíng Xing 菩提行真言
204 3 xíng moreover; also 菩提行真言
205 3 xíng Practice 菩提行真言
206 3 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩提行真言
207 3 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩提行真言
208 3 無能勝 wúnéngshèng aparajita; unsurpassed 無能勝真言曰
209 2 jiē to take off; to lift off 何耶揭嘌嚩真言曰
210 2 jiē to make visible; to make public 何耶揭嘌嚩真言曰
211 2 jiē to lift up; to raise 何耶揭嘌嚩真言曰
212 2 jiē a sound of increasing loudness 何耶揭嘌嚩真言曰
213 2 jiē to uncover; to open up 何耶揭嘌嚩真言曰
214 2 jiē to signal; to indicate 何耶揭嘌嚩真言曰
215 2 to lift the skirt 何耶揭嘌嚩真言曰
216 2 jiē to borrow 何耶揭嘌嚩真言曰
217 2 jiē to carry 何耶揭嘌嚩真言曰
218 2 jiē Jie 何耶揭嘌嚩真言曰
219 2 jiē ka 何耶揭嘌嚩真言曰
220 2 grandmother 烏婆計設尼真言曰
221 2 old woman 烏婆計設尼真言曰
222 2 bha 烏婆計設尼真言曰
223 2 毘俱胝 píjūzhī Bhrkuti 毘俱胝真言曰
224 2 童子 tóngzǐ boy 質多羅童子真言曰
225 2 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 質多羅童子真言曰
226 2 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 質多羅童子真言曰
227 2 piào fast; speedy 何耶揭嘌嚩真言曰
228 2 得大勢 dédàshì Mahāsthāmaprāpta 得大勢至真言曰
229 2 final interogative 何耶揭嘌嚩真言曰
230 2 ye 何耶揭嘌嚩真言曰
231 2 ya 何耶揭嘌嚩真言曰
232 2 守護 shǒuhù to guard; to defend 不可越守護門真言曰
233 2 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 不可越守護門真言曰
234 2 字句 zìjù words; expressions; writing 滿足一切金剛字句真言曰
235 2 金剛 jīngāng a diamond 金剛月靨真言曰
236 2 金剛 jīngāng King Kong 金剛月靨真言曰
237 2 金剛 jīngāng a hard object 金剛月靨真言曰
238 2 金剛 jīngāng gorilla 金剛月靨真言曰
239 2 金剛 jīngāng diamond 金剛月靨真言曰
240 2 金剛 jīngāng vajra 金剛月靨真言曰
241 2 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手真言曰
242 2 地神 dì shén earth goddess; an earth spirit 地神真言曰
243 2 地神 dì shén Prthivi 地神真言曰
244 2 what; where; which 何耶揭嘌嚩真言曰
245 2 to carry on the shoulder 何耶揭嘌嚩真言曰
246 2 who 何耶揭嘌嚩真言曰
247 2 what 何耶揭嘌嚩真言曰
248 2 why 何耶揭嘌嚩真言曰
249 2 how 何耶揭嘌嚩真言曰
250 2 how much 何耶揭嘌嚩真言曰
251 2 He 何耶揭嘌嚩真言曰
252 2 what; kim 何耶揭嘌嚩真言曰
253 2 lóng dragon 嚩嚕拏龍真言曰
254 2 lóng Kangxi radical 212 嚩嚕拏龍真言曰
255 2 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 嚩嚕拏龍真言曰
256 2 lóng weakened; frail 嚩嚕拏龍真言曰
257 2 lóng a tall horse 嚩嚕拏龍真言曰
258 2 lóng Long 嚩嚕拏龍真言曰
259 2 lóng serpent; dragon; naga 嚩嚕拏龍真言曰
260 2 白處尊真言 báichù zūn zhēnyán Pāṇḍaravāsinī Mantra 白處尊真言曰
261 2 多羅尊 duōluó zūn Tara 多羅尊真言曰
262 2 持地 chí dì ruler of the land 持地真言曰
263 2 持地 chí dì Dharanimdhara 持地真言曰
264 2 計設尼 jìshèní Kesini 計設尼真言曰
265 2 寶手 bǎoshǒu Ratnapani 寶手真言
266 2 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利真言曰
267 2 mén door; gate; doorway; gateway 不可越守護門真言曰
268 2 mén phylum; division 不可越守護門真言曰
269 2 mén sect; school 不可越守護門真言曰
270 2 mén Kangxi radical 169 不可越守護門真言曰
271 2 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 不可越守護門真言曰
272 2 mén a door-like object 不可越守護門真言曰
273 2 mén an opening 不可越守護門真言曰
274 2 mén an access point; a border entrance 不可越守護門真言曰
275 2 mén a household; a clan 不可越守護門真言曰
276 2 mén a kind; a category 不可越守護門真言曰
277 2 mén to guard a gate 不可越守護門真言曰
278 2 mén Men 不可越守護門真言曰
279 2 mén a turning point 不可越守護門真言曰
280 2 mén a method 不可越守護門真言曰
281 2 mén a sense organ 不可越守護門真言曰
282 2 mén door; gate; dvara 不可越守護門真言曰
283 2 zhǔ owner 羅剎主真言曰
284 2 zhǔ principal; main; primary 羅剎主真言曰
285 2 zhǔ master 羅剎主真言曰
286 2 zhǔ host 羅剎主真言曰
287 2 zhǔ to manage; to lead 羅剎主真言曰
288 2 zhǔ to decide; to advocate 羅剎主真言曰
289 2 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 羅剎主真言曰
290 2 zhǔ to signify; to indicate 羅剎主真言曰
291 2 zhǔ oneself 羅剎主真言曰
292 2 zhǔ a person; a party 羅剎主真言曰
293 2 zhǔ God; the Lord 羅剎主真言曰
294 2 zhǔ lord; ruler; chief 羅剎主真言曰
295 2 zhǔ an ancestral tablet 羅剎主真言曰
296 2 zhǔ princess 羅剎主真言曰
297 2 zhǔ chairperson 羅剎主真言曰
298 2 zhǔ fundamental 羅剎主真言曰
299 2 zhǔ Zhu 羅剎主真言曰
300 2 zhù to pour 羅剎主真言曰
301 2 zhǔ host; svamin 羅剎主真言曰
302 2 zhǔ abbot 羅剎主真言曰
303 2 fu 何耶揭嘌嚩真言曰
304 2 va 何耶揭嘌嚩真言曰
305 2 無礙 wú'ài to do no harm; to not obstruct 無礙力真言曰
306 2 無礙 wú ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 無礙力真言曰
307 2 無礙 wú'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; apratihata 無礙力真言曰
308 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
309 2 無礙 wú'ài Wu Ai 無礙力真言曰
310 2 降三世 jiàng sān shì Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya 降三世真言曰
311 2 至真 zhìzhēn most-true-one; arhat 得大勢至真言曰
312 2 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 觀自在真言曰
313 2 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
314 2 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 觀自在真言曰
315 2 釋迦牟尼 shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
316 2 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼真言曰
317 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
318 2 羅剎 luóchà raksasa 羅剎主真言曰
319 2 胎藏梵字真言 tāi cáng fàn zì zhēnyán Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan 胎藏梵字真言上卷
320 1 施一切眾生無畏真言 shīyīqièzhòngshēngwúwèi zhēnyán Sarvasattvabhayamdada Mantra 施一切眾生無畏真言曰
321 1 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 燈明真言曰
322 1 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 諸菩薩所說真言曰
323 1 金剛鎖 jīngāngsuǒ Vajrasrnkhala 金剛鎖真言曰
324 1 liù six 六美音天
325 1 liù sixth 六美音天
326 1 liù a note on the Gongche scale 六美音天
327 1 liù six; ṣaṭ 六美音天
328 1 four 四閻魔真言曰
329 1 note a musical scale 四閻魔真言曰
330 1 fourth 四閻魔真言曰
331 1 Si 四閻魔真言曰
332 1 four; catur 四閻魔真言曰
333 1 shí ten 十諸龍真言
334 1 shí Kangxi radical 24 十諸龍真言
335 1 shí tenth 十諸龍真言
336 1 shí complete; perfect 十諸龍真言
337 1 shí ten; daśa 十諸龍真言
338 1 大勤勇 dàqínyǒng yìn greatly zealous and bold; mahāvīra 大勤勇真言
339 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
340 1 阿修羅 āxiūluó asura 諸阿修羅真言曰
341 1 idea 堅固意真言曰
342 1 Italy (abbreviation) 堅固意真言曰
343 1 a wish; a desire; intention 堅固意真言曰
344 1 mood; feeling 堅固意真言曰
345 1 will; willpower; determination 堅固意真言曰
346 1 bearing; spirit 堅固意真言曰
347 1 to think of; to long for; to miss 堅固意真言曰
348 1 to anticipate; to expect 堅固意真言曰
349 1 to doubt; to suspect 堅固意真言曰
350 1 meaning 堅固意真言曰
351 1 a suggestion; a hint 堅固意真言曰
352 1 an understanding; a point of view 堅固意真言曰
353 1 or 堅固意真言曰
354 1 Yi 堅固意真言曰
355 1 manas; mind; mentation 堅固意真言曰
356 1 相向 xiāngxiàng to face one another; face-to-face 相向守護門真言曰
357 1 普世 pǔshì ecumenical; universal 普世明妃真言曰
358 1 普世 pǔshì ecumenical; universal 普世明妃真言曰
359 1 普世 pǔshì All Over the World 普世明妃真言曰
360 1 地藏菩薩 dìzàng púsà Ksitigarbha Bodhisattva 地藏菩薩真言曰
361 1 shì a generation 世明妃真言曰
362 1 shì a period of thirty years 世明妃真言曰
363 1 shì the world 世明妃真言曰
364 1 shì years; age 世明妃真言曰
365 1 shì a dynasty 世明妃真言曰
366 1 shì secular; worldly 世明妃真言曰
367 1 shì over generations 世明妃真言曰
368 1 shì always 世明妃真言曰
369 1 shì world 世明妃真言曰
370 1 shì a life; a lifetime 世明妃真言曰
371 1 shì an era 世明妃真言曰
372 1 shì from generation to generation; across generations 世明妃真言曰
373 1 shì to keep good family relations 世明妃真言曰
374 1 shì Shi 世明妃真言曰
375 1 shì a geologic epoch 世明妃真言曰
376 1 shì hereditary 世明妃真言曰
377 1 shì later generations 世明妃真言曰
378 1 shì a successor; an heir 世明妃真言曰
379 1 shì the current times 世明妃真言曰
380 1 shì loka; a world 世明妃真言曰
381 1 hóu throat; gullet; larynx 諸摩睺囉伽真言曰
382 1 hóu guttural 諸摩睺囉伽真言曰
383 1 hóu to watch 諸摩睺囉伽真言曰
384 1 hóu throat; kaṇṭha 諸摩睺囉伽真言曰
385 1 救世者真言 jiù shì zhě zhēnyán mantra of a savior of the world 救世者真言曰
386 1 zhì to place; to lay out 置字句
387 1 zhì to establish; to set up; to install 置字句
388 1 zhì to buy 置字句
389 1 zhì a relay station 置字句
390 1 zhì to release; to set free; to pardon 置字句
391 1 zhì to discard; to abandon 置字句
392 1 zhì to set aside 置字句
393 1 zhì to place; nikṣepa 置字句
394 1 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 滿足一切金剛字句真言曰
395 1 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 滿足一切金剛字句真言曰
396 1 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 滿足一切金剛字句真言曰
397 1 dǐng top; peak 如來頂相真言曰
398 1 dǐng to replace; to substitute 如來頂相真言曰
399 1 dǐng measure word for things that have a top 如來頂相真言曰
400 1 dǐng to carry on one's head 如來頂相真言曰
401 1 dǐng to point one's head at 如來頂相真言曰
402 1 dǐng to be equivalent to 如來頂相真言曰
403 1 dǐng most; very 如來頂相真言曰
404 1 dǐng crown; top of the head 如來頂相真言曰
405 1 dǐng to be the best of 如來頂相真言曰
406 1 dǐng limit 如來頂相真言曰
407 1 dǐng to push up; to support 如來頂相真言曰
408 1 dǐng to stand up to 如來頂相真言曰
409 1 dǐng to stand; to bear 如來頂相真言曰
410 1 dǐng to transfer ownership 如來頂相真言曰
411 1 dǐng to butt 如來頂相真言曰
412 1 dǐng to go against; to face danger 如來頂相真言曰
413 1 dǐng to turn down; to retort 如來頂相真言曰
414 1 dǐng to talk back; to answer back 如來頂相真言曰
415 1 dǐng usnisa; uṣṇīṣa 如來頂相真言曰
416 1 dǐng forehead; mūrdhan 如來頂相真言曰
417 1 dǐng foremost; agra 如來頂相真言曰
418 1 藏品 cángpǐn a museum piece; collector's item; precious object; artifact 真言藏品
419 1 除疑怪 chú yí guài to dispel all doubt 除疑怪真言曰
420 1 除疑怪 chú yí guài Kautuhala 除疑怪真言曰
421 1 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 堅固意真言曰
422 1 堅固 jiāngù sāla 堅固意真言曰
423 1 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 堅固意真言曰
424 1 huá Chinese 華供養真言曰
425 1 huá illustrious; splendid 華供養真言曰
426 1 huā a flower 華供養真言曰
427 1 huā to flower 華供養真言曰
428 1 huá China 華供養真言曰
429 1 huá empty; flowery 華供養真言曰
430 1 huá brilliance; luster 華供養真言曰
431 1 huá elegance; beauty 華供養真言曰
432 1 huā a flower 華供養真言曰
433 1 huá extravagant; wasteful; flashy 華供養真言曰
434 1 huá makeup; face powder 華供養真言曰
435 1 huá flourishing 華供養真言曰
436 1 huá a corona 華供養真言曰
437 1 huá years; time 華供養真言曰
438 1 huá your 華供養真言曰
439 1 huá essence; best part 華供養真言曰
440 1 huá grey 華供養真言曰
441 1 huà Hua 華供養真言曰
442 1 huá literary talent 華供養真言曰
443 1 huá literary talent 華供養真言曰
444 1 huá an article; a document 華供養真言曰
445 1 光網 guāng wǎng web of light; rasmiprabha 光網真言曰
446 1 光網 guāng wǎng Jaliniprabha 光網真言曰
447 1 死王 sǐ wáng Lord of Death; Mrtyu 三死王真言曰
448 1 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普一切諸佛菩薩心真言曰
449 1 Prussia 普一切諸佛菩薩心真言曰
450 1 Pu 普一切諸佛菩薩心真言曰
451 1 equally; impartially; universal; samanta 普一切諸佛菩薩心真言曰
452 1 最勝佛頂 zuìshèng fó dǐng Vijayosnisa, Usnisavijaya 最勝佛頂真言曰
453 1 除一切惡趣 chú yīqiè è qū Sarvapayamjaha 除一切惡趣真言曰
454 1 哀愍 āimǐn to pity; to sympathize with 哀愍惠真言曰
455 1 jīng to go through; to experience 已下經二具緣品
456 1 jīng a sutra; a scripture 已下經二具緣品
457 1 jīng warp 已下經二具緣品
458 1 jīng longitude 已下經二具緣品
459 1 jīng often; regularly; frequently 已下經二具緣品
460 1 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 已下經二具緣品
461 1 jīng a woman's period 已下經二具緣品
462 1 jīng to bear; to endure 已下經二具緣品
463 1 jīng to hang; to die by hanging 已下經二具緣品
464 1 jīng classics 已下經二具緣品
465 1 jīng to be frugal; to save 已下經二具緣品
466 1 jīng a classic; a scripture; canon 已下經二具緣品
467 1 jīng a standard; a norm 已下經二具緣品
468 1 jīng a section of a Confucian work 已下經二具緣品
469 1 jīng to measure 已下經二具緣品
470 1 jīng human pulse 已下經二具緣品
471 1 jīng menstruation; a woman's period 已下經二具緣品
472 1 jīng sutra; discourse 已下經二具緣品
473 1 xiāng each other; one another; mutually 如來頂相真言曰
474 1 xiàng to observe; to assess 如來頂相真言曰
475 1 xiàng appearance; portrait; picture 如來頂相真言曰
476 1 xiàng countenance; personage; character; disposition 如來頂相真言曰
477 1 xiàng to aid; to help 如來頂相真言曰
478 1 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如來頂相真言曰
479 1 xiàng a sign; a mark; appearance 如來頂相真言曰
480 1 xiāng alternately; in turn 如來頂相真言曰
481 1 xiāng Xiang 如來頂相真言曰
482 1 xiāng form substance 如來頂相真言曰
483 1 xiāng to express 如來頂相真言曰
484 1 xiàng to choose 如來頂相真言曰
485 1 xiāng Xiang 如來頂相真言曰
486 1 xiāng an ancient musical instrument 如來頂相真言曰
487 1 xiāng the seventh lunar month 如來頂相真言曰
488 1 xiāng to compare 如來頂相真言曰
489 1 xiàng to divine 如來頂相真言曰
490 1 xiàng to administer 如來頂相真言曰
491 1 xiàng helper for a blind person 如來頂相真言曰
492 1 xiāng rhythm [music] 如來頂相真言曰
493 1 xiāng the upper frets of a pipa 如來頂相真言曰
494 1 xiāng coralwood 如來頂相真言曰
495 1 xiàng ministry 如來頂相真言曰
496 1 xiàng to supplement; to enhance 如來頂相真言曰
497 1 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如來頂相真言曰
498 1 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如來頂相真言曰
499 1 xiàng sign; mark; liṅga 如來頂相真言曰
500 1 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如來頂相真言曰

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yuē said; ukta
真言 zhēnyán a mantra; a dharani
zhū all; many; sarva
juǎn wrapped
明妃 míng fēi wise consort; vidyarajni
 1. xià
 2. xià
 1. below; adhara
 2. lower; inferior; hina
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
 1. huì
 2. huì
 1. Kindness
 2. devotion; mati
zhǐ leaf for writing on; pattra
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
跋难陀 跋難陀 98
 1. Upananda
 2. Upananda
宝手 寶手 98 Ratnapani
宝印手 寶印手 98 Ratnamudrahasta
不动尊 不動尊 98
 1. Acala
 2. Acalanatha
除盖障 除蓋障 99 Sarvanivaranaviskambhin
除一切恶趣 除一切惡趣 99 Sarvapayamjaha
除障佛顶 除障佛頂 99 Buddha Crown of Overcoming Obstacles; Vikiranosnisa
大慈生真言 100 Mahamaitryabhyudgata Mantra
得大势 得大勢 100 Mahāsthāmaprāpta
地藏 100
 1. Ksitigarbha [Bodhisattva]
 2. Ksitigarbha; Kṣitigarbha
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
多罗尊 多羅尊 100 Tara
法界生真言 102 Birth in the Dharmadhatu Mantra
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
风神 風神 102
 1. Wind God
 2. Vayu; Wind Spirit
嚩噜拏 嚩嚕拏 102 Varuna
光聚佛顶 光聚佛頂 103 Concentrated Radiance Buddha Crown; Usnisa-tejorasi
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
黑夜神 104 Kalaratri
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚锁 金剛鎖 106 Vajrasrnkhala
金刚针 金剛針 106 Vajrasuci
计设尼 計設尼 106 Kesini
美音天 109 Sarasvati
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
难陀 難陀 110 Nanda
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘俱胝 112 Bhrkuti
毘纽天 毘紐天 112 Visnu
日天 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
胜佛顶 勝佛頂 115 Jayosnisa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
施一切众生无畏真言 施一切眾生無畏真言 115 Sarvasattvabhayamdada Mantra
死王 115 Lord of Death; Mrtyu
胎藏梵字真言 116 Matrix Sanskrit Mantra; Tai Cang Fan Zi Zhenyan
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无动尊 無動尊 119 Acalanatha
虛空無垢 120 Gaganamala
虚空眼 虛空眼 120 Gaganalocana
虚空眼明妃 虛空眼明妃 120 Wisdom Consort Sky Eye
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
阎魔 閻魔 121 Yama
耶输陀罗 耶輸陀羅 121 Yasodhara
伊舍那天 121 Īśāna
月天 121 Candra
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
最胜佛顶 最勝佛頂 122 Vijayosnisa, Usnisavijaya

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 45.

Simplified Traditional Pinyin English
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白伞盖佛顶 白傘蓋佛頂 98 white canopy Buddha crown
白处尊真言 白處尊真言 98 Pāṇḍaravāsinī Mantra
宝处 寶處 98 ratnakara; jewel-mine
部多 98 bhūta; become
成菩提真言 99 Attainment of Enlightenment Mantra
持地 99
 1. ruler of the land
 2. Dharanimdhara
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
除疑怪 99
 1. to dispel all doubt
 2. Kautuhala
除一切热恼 除一切熱惱 99
 1. dispel all anger
 2. Sarvadahaprasamin
大勤勇 100 greatly zealous and bold; mahāvīra
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
毫相 104 urna
护摩 護摩 104 homa
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
金刚铠真言 金剛鎧真言 106 vajra armor mantra
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
救世者真言 106 mantra of a savior of the world
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
明妃 109 wise consort; vidyarajni
毘舍遮 112 pisaca
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七母等真言 113 seven mother's dhāraṇī
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如来圆光真言 如來圓光真言 82 Tathāgata halo dhāraṇī
洒净 灑淨 115 to purify by sprinkling water
三昧耶 115 samaya; vow
荼吉尼 116 dakini
涂香 塗香 116 to annoint
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
悉地出现 悉地出現 120 manifestation of supernatural powers
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
至真 122 most-true-one; arhat
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
字轮 字輪 122 wheel of characters