juǎn

 1. juǎn verb to coil; to roll
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Variant: 捲 (GHC '卷' juǎn 1; Kroll 2015 '卷' juǎn 1; NCCED '卷' 1; Unihan '卷')
 2. juǎn noun a coil; a roll; a scroll
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: (NCCED '卷' 4; Unihan '卷')
 3. juàn noun a fascicle; a volume; a chapter; a scroll
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 书卷 (GHC '卷' juàn 7; Kroll 2015 '卷' juàn 1; NCCED juàn '卷' 1)
 4. juǎn measure word roll
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: (NCCED '卷' 6)
 5. juǎn verb to sweep up; to carry away
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '卷' 2)
 6. juǎn verb to involve; to embroil
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (NCCED '卷' 3).
 7. juǎn noun a break roll
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Food and Drink
  Notes: (NCCED '卷' 4)
 8. juàn noun an examination paper
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 考卷 (GHC '卷' juàn 9; NCCED juàn '卷' 4)
 9. juàn noun a file
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 文书 (GHC '卷' juàn 10; NCCED juàn '卷' 3)
 10. quán adjective crinkled; curled
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 弯曲 (GHC '卷' quán 12; Kroll 2015 '卷' quán 1)
 11. juǎn verb to include
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 包括 (GHC '卷' juǎn 2)
 12. juǎn verb to store away
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 收藏 (GHC '卷' juǎn 3)
 13. juǎn verb to sever; to break off
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: In the sense of 断绝 (GHC '卷' juǎn 5)
 14. juǎn proper noun Juan
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (GHC '卷' juǎn 6)
 15. juàn measure word a scroll
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity
  Notes: (GHC '卷' juàn 8)
 16. juàn adjective tired
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 倦 (GHC '卷' juàn 11)
 17. quán adjective beautiful
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: As a variant of 婘 (GHC '卷' quán 13)

Contained in

Also contained in

卷层云卷线器卷第十卷宗卷尾猴卷舌鼻音卷帙浩繁墨西哥卷饼卷舌音卷舌元音残卷卷耳问卷卷第五卷第三长卷席卷卷第八卷第九花卷飘卷烟卷卷笔刀卷第六卷云卷甲考试卷展卷卷第七行万里路胜读万卷书缴卷胶卷并卷机手不释卷案卷披卷卷绕卷轴释卷画卷卷帘卷第十二手卷闭卷考试开卷卷第二卷子卷带卷帙卷须

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 20 Kaiyuan Shijiao Lu 開元釋教錄 — count: 2319
 • Scroll 12 Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 大周刊定眾經目錄 — count: 1360
 • Scroll 4 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 出三藏記集 — count: 1314
 • Scroll 16 Kaiyuan Shijiao Lu 開元釋教錄 — count: 1202
 • Scroll 26 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 貞元新定釋教目錄 — count: 1195
 • Scroll 3 Zhong Jing Mulu 眾經目錄 — count: 1067
 • Scroll 3 Zhong Jing Mulu 眾經目錄 — count: 1067
 • Scroll 29 Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 貞元新定釋教目錄 — count: 1012
 • Scroll 2 Da Tang Nei Dian Lu 大唐內典錄 — count: 903
 • Scroll 19 Kaiyuan Shijiao Lu 開元釋教錄 — count: 883

Collocations

 • 卷上 (卷上) 毘婆尸佛經卷上 — Vipaśyin Buddha Sūtra 毘婆尸佛經, Scroll 1 — count: 47
 • 一卷 (一卷) 阿吒那智經一卷 — Qi Shi Yin Ben Jing 起世因本經, Scroll 10 — count: 12
 • 卷中 (卷中) 大般涅槃經卷中 — Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經, Scroll 2 — count: 12
 • 卷舒 (卷舒) 卷舒皆軟 — Ambaṭṭhasutta 佛開解梵志阿颰經, Scroll 1 — count: 7
 • 菩萨本行经卷 (菩薩本行經卷) 佛說菩薩本行經卷上 — Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 菩薩本行經, Scroll 1 — count: 6
 • 申捲 (申捲) 過觀而觀屈申卷舒 — Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 瞻婆比丘經, Scroll 1 — count: 6
 • 僧伽罗刹所集经捲 (僧伽羅剎所集經捲) 僧伽羅剎所集經卷上并序 — Sengjia Luocha Suo Ji Jing 僧伽羅剎所集經, Scroll 1 — count: 6
 • 大般涅槃经卷 (大般涅槃經卷) 大般涅槃經卷上 — Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經, Scroll 1 — count: 6
 • 白衣金幢二婆罗门缘起经卷 (白衣金幢二婆羅門緣起經卷) 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷上 — Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 白衣金幢二婆羅門緣起經, Scroll 1 — count: 6
 • 菩萨本缘经卷 (菩薩本緣經卷) 菩薩本緣經卷上 — Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 菩薩本緣經, Scroll 1 — count: 6