Back to collection

Womb Matrix Sanskrit Mantra (Tai Cang Fan Zi Zhenyan) 胎藏梵字真言

Scroll 2

Click on any word to see more details.

胎藏梵字真言


[0168c24] 三昧

[0168c25] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a sa me ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) tri sa me ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa ma ye svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0168c27] 法界

[0168c28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha rma dha tu ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sva bha va ko haṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a01] 法輪

[0169a02] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va jra tma ko haṃ

[0169a03]

[0169a04] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā kha dbha bi ra
ja ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha rma saṃ da
rśa ka sa ha ja ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
sa tkā ya da ṣṭi cche da ka ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā bi mu kti ni rja ta ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi rā ga dha rma ni
rja ta hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a08] 法螺

[0169a09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a10] 蓮花

[0169a11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aḥ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a12] 金剛

[0169a13] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a14] 如來

[0169a15] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ hūṃ hūṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a16] 毫相

[0169a17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aḥ haṃ jaḥ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a18]

[0169a19] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bhaḥ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a20] 施無畏

[0169a21] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva thā ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ji na ji na bha ya nā
śa na ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a23]

[0169a24] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va ra da va jra tma
ka svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169a26]

[0169a27] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā va mi va ti
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) da śa va lo dbha
ve ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā me trya
bhya dga ta svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0169a29] 生願

[0169a30] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga na va ta la kṣa
ṇa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ka ru ḍo ma ya
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga ta ca
kṣuḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b02]

[0169b03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he he ma hā pā śa
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pra sa rau dā rya
sa tva dha tu bi mo ha ka ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā dhi mu kti ni rja ta ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b06]

[0169b07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aḥ sa rva trā pra ti
ha te ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga
tā ku śā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bo dhi
ca rya pa ri pū ra ka ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b10] 如來

[0169b11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) jñā no dbha va ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b12]

[0169b13] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a mṛ to dbha va svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b14]

[0169b15] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā saṃ bha
va svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b17]

[0169b18] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ raṃ raṃ raḥ raḥ svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b19] 結界

[0169b20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) le bu pu ri bi ku ri
bi ku ri svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b22] 堪忍

[0169b23] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva bha ya bi ga
te bhyaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi śva mu
khe bhyaḥ sa rva □ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ra kṣa maṃ hā va le ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga tā pu rye ni rja te ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) hūṃ hūṃ tra ṭ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a pra ti ha te ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b27] 普光

[0169b28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) jvā lā ma li ni ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā rcṇi
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169b30] 如來

[0169b31] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pra ca ṇḍa va jra jvā
la ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi sphu ra hūṃ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169c02] 如來

[0169c03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā ji hva
sa tya dha rma pra ti ṣṭi ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0169c05] 如來

[0169c06] ta thā ga ta va ktra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā ma hā va
ktra bi śva ja na ma ho da ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0169c09] 如來

[0169c10] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga tā daṃ ṣṭra
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ra sā gra ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) saṃ prā pa ka ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga tā
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi ṣa ya saṃ bha
va svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169c13] 如來辯說

[0169c14] pra ti saṃ bi mu dra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ci ntya dbhu ta
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) rū pa va ksa sa
ma nta pra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pta bi
śu ddhā sva ra svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0169c17] 如來十力

[0169c18] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) da śa va loṃ ga dha
ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hūṃ saṃ jaṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169c20] 如來念處

[0169c21] smṛ tyu pa sva na na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga ta smṛ ti
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa tva hi tvā bhya
dga ti ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga na
sa mā sa ma ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169c24] 平等開悟

[0169c25] sa ma ntā bo dhī ni na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva dha rma sa
ma ntā prā pta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta
thā ga to nu ga ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0169c28] 如來

[0169c29] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa ma ntā nu ga ta bi
ra ja dha rma ni rja ta ma hā ma hā svā hā ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)

[0169c31] 慈氏菩薩

[0170a01] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ji taṃ ja ya sa rva
sa tvā śa ya nu ga ta svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170a03] 虛空藏

[0170a04] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ā kā śa sa ma tā nu
ga ta bi ci trāṃ va ra dha ra svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170a06] 除蓋障

[0170a07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ āḥ sa rva hi tā bhyu dga
ta traṃ traṃ raṃ raṃ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0170a09] 觀自在

[0170a10] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ta thā ga tā
va lo ki ta ka ru ṇa ma ya ra ra ra hūṃ jaḥ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170a12] 得大勢

[0170a13] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) jaṃ jaṃ saḥ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170a14] 多羅菩薩

[0170a15] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ tā re tā ri ṇi ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ka ru ṇe dbha ve svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170a17] 毘俱胝

[0170a18] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva bha ya trā sa
ni ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hūṃ spha ṭ ya
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170a20] 白處

[0170a21] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ta thā ga ta bi ṣa ya
sa bha ve ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pa dma
mā li ni ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170a23] [(-+(-))/]

[0170a24] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) hūṃ kha da ya ḍhaṃ ja
spha ṭ ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170a26] 地藏菩薩

[0170a27] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ha ha ha su ta nu
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)

[0170a29]

[0170a30] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he he ku mā ra ka
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi mu kti pa thā
svi ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sma ra sma
ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pra ti jñāṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b02] 光網菩薩

[0170b03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he he ku mā ra ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) mā ya ga ta sva hā
bhā va svi ta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b05] 無垢光

[0170b06] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ hā ku mā ra ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi ci tra ga ti ku mā
ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma nu sma ra
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b08] 計設尼

[0170b09] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ he he ku mā ri ke ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) da yā jñā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sma ra pra ti jñā svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b11]

[0170b12] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bhi nda ya jñā naṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he ku mā ri ke
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b14]

[0170b15] va su ma tyā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he sma ra jñā na ka
tu ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b17] 請召童子

[0170b18] a ka rṣa ye na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ka rṣa ya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva ku ru ā jñā
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ku mā □ sya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b20] 不思議童子

[0170b21] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ā □ ya nī ye ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b23] 愛樂除疑怪

[0170b24] ko ku ha li ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi ma ti cche da ka
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b26] 施無畏

[0170b27] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ā bha ya da da ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b28] 惡趣

[0170b29] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a bhyu ddha ra ṇi sa tvā
dhā tuṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170b31] 救護

[0170c01] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he ma hā ma ha sma ra
pra ti jñāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c03] 大慈

[0170c04] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sva ce to dga ta svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c05]

[0170c06] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ka ru ṇḍe mre ḍi ta svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c07] 除一切熱惱

[0170c08] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ he va ra da va ra prā
pta svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c10] 不思議

[0170c11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa rvā śā pa ri pū ra
ka svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c13] 地藏

[0170c14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ha ha ha bi sma yo
svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c16] 寶處

[0170c17] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he ma hā ma ha ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c18] 寶手

[0170c19] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ra ḍo □ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c20] 持地

[0170c21] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ dha ra ṇiṃ dha ra ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c22] 寶印手

[0170c23] na ra sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ra tna ni ji ta ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c25] 堅固

[0170c26] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va jra saṃ bha va
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c27] 虛空無垢

[0170c28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ga nā nta go ca ra
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0170c30] 虛空

[0170c31] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ca kra va rtti ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a01] 蓮花

[0171a02] ku va la ya svā hā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) mu drā pū rva tkiṃ ci di ṣa dvi ka si ta ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a04] 清淨

[0171a05] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha rma saṃ bha va svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a06]

[0171a07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pa dma la ya ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a08]

[0171a09] va jra sli ra bu ddheḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) pū rva va tma tra ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a10] 金剛手

[0171a11] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va jra ka ra ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a12] 執金剛

[0171a13] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca ṇḍa □ hā ro ṣa □ □

[0171a14] 金剛拳

[0171a15] na maḥ sa ma nta va jra ṇa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) spho ṭa ya va jra saṃ bha ve ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a17] 無能勝

[0171a18] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) du rva rṣa ma hā ro
ṣa ṇa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) kha da ya
sa rvāṃ sta thā ga rā jñāṃ ku ru ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0171a21]

[0171a22] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) he a bhi mu kha ma hā
pra ca ṇḍa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) kha da
ya kiṃ ca ra ya si ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) sa ma ya ma nu sma ra svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a25] 釋迦牟尼

[0171a26] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva klo śa ni sū
da na ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva dha
rma va śi rā prā pta ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ga ga na sa mā sa ma svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171a29] 一切佛頂

[0171a30] na maḥ sa ma nta bu ddho nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vaṃ vaṃ hūṃ hūṃ hūṃ
pha ṭ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b02] 阿修羅

[0171b03] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga ra la yaṃ svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b04] 乾闥婆

[0171b05] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bi śu ddhā svā ra ra
va hi ni ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b07] 藥叉

[0171b08] ya kṣa ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) na
maḥ sa ma nta ba ddhā nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) ya kṣe śva ra ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b10] 藥叉女

[0171b11] ya kṣi ṇī ya kṣa bi dyā dha ri ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b12] 毘舍遮

[0171b13] bi śā cā nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) pi śā ca ga ni ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b15] 毘舍 [-+] 。

[0171b16] pi śā cī ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) pi ci pi ci ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif) svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b18] 一切

[0171b19] sa rva gra ha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) gra hai śva rya

[0171b20] 一切宿命

[0171b21] sa rva ma kṣa trā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma kṣa tra ni rjya da
nī ye ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b23] 羅剎娑

[0171b24] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) rā kṣa sā dhi pa ra
ye ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b26] 荼吉尼

[0171b27] nū ki nī ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif) hrī haḥ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b28] 字輪 第五

[0171b29] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171b30] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c01] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) va ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c02] ka kha ga gha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ca ccha ja rū ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0171c03] ṭa ṭha nu ḍha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ta thā da dha ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0171c04] pa pha ba bha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ya ra la va

[0171c05] śa ṣa sa ha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) kṣa ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c05] 上聲

[0171c06] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c07] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c08] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vā

[0171c09] ka kha ga gha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ca ccha ja jha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif)

[0171c10] ṭa ṭha nu ḍha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ta thā da dha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif)

[0171c11] pa pha ba bha ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ya ra la va ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif)

[0171c12] śa ṣa sa ha kṣa ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0171c12] 去聲

[0171c13] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) saṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c15] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vaṃ

[0171c16] kaṃ khaṃ gaṃ ghaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) caṃ cchaṃ jaṃ jhaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif)

[0171c17] ṭaṃ ṭhaṃ nuṃ phaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) taṃ thaṃ daṃ dhaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif)

[0171c18] paṃ phaṃ baṃ ḍhaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) yaṃ raṃ laṃ vaṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif)

[0171c19] śaṃ ṣya saṃ haṃ kṣaṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c19] 第一

[0171c20] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aḥ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c21] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) saḥ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c22] na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ vaḥ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c23] kaḥ khaḥ gaḥ ghaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) caḥ cchaḥ jaḥ jhaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D7/SD-D7C4.gif)

[0171c24] ṭaḥ ṭhaḥ ḍaḥ bhaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) taḥ thaḥ daḥ dhaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif)

[0171c25] paḥ phaḥ baḥ bhaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) yaḥ raḥ laḥ vaḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif)

[0171c26] śaḥ ṣaḥ saḥ haḥ kṣaḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c26]

[0171c27] ī i u ū e ai o au ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0171c28] ṭa jhe ṇa na ma ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ṭā ñā ṇā nā mā

[0171c29] ṅaṃ jhe ṇaṃ naṃ maṃ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7
/SD-D7C4.gif) ṭaḥ ñaḥ ṇaḥ naḥ maḥ

[0171c30] 真言

[0171c31] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) a sa mā pta ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha rma dhā tu

[0172a01] ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ga tiṃ ga
tā nāṃ sa rva thā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)

[0172a02] āṃ khaṃ aṃ aḥ

[0172a03] saṃ saḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
haṃ haḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) raṃ raḥ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vaṃ vaḥ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a04] hūṃ raṃ raḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) hra haḥ ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)
svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) raṃ raḥ svā
hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a05] □□□

[0172a06] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) raṃ raḥ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a07] 金剛不壞

[0172a08] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) vaṃ vaḥ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a09] 蓮花

[0172a10] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) saṃ saḥ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a11] 萬德莊嚴

[0172a12] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) haṃ haḥ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a13] 一切

[0172a14] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aṃ aḥ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a15] 世尊陀羅尼

[0172a16] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bu ddhā dhā ra ṇi
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dhā ra ya sa rvaṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bha ga va ti ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ā kā ra va ti ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa ma ye svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a19] 法住真言

[0172a20] na maḥ sa na nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) āḥ ve da vi de ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a22] 迅疾真言

[0172a23] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) ma hā yo ga yo gi ni
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) yo ge śva ri ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) khaṃ ja rī ke ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a25]  第六

[0172a26] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) aṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0172a27] 加持句真言

[0172a28] na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sa rva thā śiṃ śiṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) traṃ traṃ guṃ guṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) dha raṃ dha raṃ
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) sphā pa ya sphā pa
ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) bu ddhā sa tya
va dha rma sa tya vā ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-
D7C4.gif) ksaṃ gha sa tya ka vā svā ka vā hūṃ hūṃ □ da bi de
![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) ṭha ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) sa mā pta ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif) ṭha ![SD-
D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif)

[0172b02] 書本

[0172b03] 九月一日書寫 僧都云云

[0172b05]

[0172b06] 興然

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0854 胎藏梵字真言
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary