Back to collection

Gongyang Yishi (Offering Rituals) 供養儀式

Scroll 1

Click on any word to see more details.

供養儀式


二十四法則
稽首毘盧遮那佛, 淨眼青蓮
大日經, 供養儀軌
次第真言, 速成
本心離垢, 要略宣說

[0177c19] 第一

分所, 
種種山中, 一切安穩
青蓮, 大河
遠離人物, 條葉扶疏
, 無有蚊虻苦寒
惡獸毒蟲。 諸如來聖弟子
往昔, 練若
自心意樂, 捨離在家
五欲, 一向樂於法味
長養悉地 () 。

[0178a06] 澡浴沐浴印明真言 () :

[0178a08]
「 raṃ vaṃ
 

[0178a10] ![T18p0178_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_01.gif)
![T18p0178_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_02.gif)

[0178a14] 右轉自體左轉八方上下即是沐浴 (沐浴) 。 密印真言真言
() :

[0178a17]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ha
    

[0178a19] ![T18p0178_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_03.gif)
![T18p0178_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_04.gif)

[0178a23] 真言如是通用不違 旋轉有所成就密印真言真言

[0178a26]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ khaṃ
     () 」

[0178a28] 加持入法界世間 大空乃至地輪香水海

[0178b02] ![T18p0178_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_05.gif)
![T18p0178_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_06.gif)

[0178b08] 東北向南 東南西南 此地西北 還本度量

[0178b13] ![T18p0178_07.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_07.gif)

[0178b14] 一切供養前列忿怒 喜怒持誦初夜四更 半夜後加 hūṃ pha ṭ
oṃ 後加 hūṃ pha ṭ 持誦蹲踞賢坐 加持本心降伏加持白毫
raṃ 字門如火, haṃ 字門 , a 阿字門黃金, vaṃ
字門白月下體 (名為瑜伽) ; 增益吉祥蓮華坐真言 , na maḥ

[0178b25] 持誦 oṃ 後加 svā 後夜持誦日中
淡泊

[0178b28] 道場

[0178b29] 入佛三昧耶真言

[0178c01]
「 na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ vi śva
   ()  [*] ()
mu khkhe bhyaḥ oṃ a sa me tri
 ()   () ()
sa me sa ma ye
  () ()
svā hā
 

[0178c08] ![T18p0178_08.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_08.gif)

[0178c09] 三昧耶所謂三業 真實密印如來地法界幖幟
真言 () :

[0178c13]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ dha rmma dhā tu
    ()  
sva bha va ko
薩嚩()  
haṃ
() 」

[0178c18] ![T18p0178_09.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_09.gif)

[0178c19] 如法自性自身真實 轉而宣說法體無垢虛空

[0178c21] 金剛甲冑莊嚴自身被服遍體真言

[0178c23]
「 na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ oṃ
   () () ()
va jra ka va ca hūṃ
 ()  

[0178c27] ![T18p0178_10.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_10.gif)
![T18p0178_11.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0178_11.gif)

[0179a01] 真言無垢 惡心四散 raṃ
字門 無始真言

[0179a05]
「 na maḥ sa rva ta thā ga te bhyaḥ vi śva
   ()  [*] () ()
mu khkhe bhyaḥ sa rva thā khaṃ
 () ( ) () () ()
dga te spho ra he māṃ ga ga
 ()  () () 
na kaṃ svā hā
  

[0179a13] ![T18p0179_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_01.gif)
![T18p0179_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_02.gif)

[0179a17] 如是真言頂戴香花塗香 末香世間出世間所有供具便 真言三業清淨

[0179a20] 不動真言護持自身真言 () :

[0179a22]
「 na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ ca ṇḍa
   () () 
ma hā ro ṣa ṇa spha ṭ ya hūṃ
  () () ()  ()
trā ka hāṃ māṃ
() () 

[0179a28] 旋轉 以此

[0179b01] ![T18p0179_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_03.gif)
![T18p0179_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_04.gif)

[0179b05] 右轉

[0179b06] 真言請召眾聖諸佛菩薩 真言

[0179b08]
「 oṃ va jra sa tva hūṃ hūṃ
 () () 
hye hye
 

[0179b11] ![T18p0179_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_05.gif)

[0179b14] 諸佛救世者一切安住十地 諸菩薩調伏不善心眾生 召請

[0179b17] 三昧耶真言印相三昧 耶教真言

[0179b19]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā ntāṃ a sa me
    ()  ()
tri sa me sa ma ye svā hā
[*]   ()  (入佛三昧耶) 」

[0179b23] 如是方便三昧耶增益一切 眾生悉地滿無上真言 歡喜如是發願

[0179b26] 本尊便歡喜 歡喜真言真言

[0179b28]
「 hūṃ ni su dbha ni hūṃ
 ()  

[0179c01] ![T18p0179_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_06.gif)
![T18p0179_07.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_07.gif)

[0179c07] 真言左轉即是本尊

[0179c09] 奉獻閼伽閼伽 本尊真言加持真言 (十五) :

[0179c11]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ ga ga na sa
    ()  
mā sa ma svā hā
  

[0179c14] ![T18p0179_08.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_08.gif)

[0179c16] 善逝無垢一切 所生

[0179c18] 金剛座蓮花真言

[0179c19]
「 na maḥ sa ma nta bu
   
ddhā nāṃ āḥ
 () ()」

[0179c22] ![T18p0179_09.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0179_09.gif)

[0179c23] 一切處覺者安坐

[0179c24] 自身所生慧刀印不動 真言真言

[0179c26]
「 na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ vaṃ
   () (不動劍印) 」

[0179c28] 最勝金剛焚燒一切無有智者金剛薩埵真言印相遍布

[0180a02] 真言真言所持 奉獻一切清淨法界 所謂 (不動劍印) raṃ
字門開示

[0180a06] 塗香密印真言

[0180a07]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ vi śu ddha
    ()  
ga ndho dbha va svā hā
 () ()  

[0180a11] ![T18p0180_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0180_01.gif)

[0180a12] 焚香供養真言 () :

[0180a13]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ dha rmma dhā
    ()  
tu dga te svā hā
  () 

[0180a17] ![T18p0180_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0180_02.gif)
![T18p0180_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0180_03.gif)

[0180a23] 供養真言 () :

[0180a24]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ ta thā
    ()  ()
ga tā rci spha ra ṇa va bhā
 () () ()  ()
sa na ga ga nau da rya svā hā
 ()   () () 

[0180b01] ![T18p0180_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0180_04.gif)
![T18p0180_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0180_05.gif)

[0180b05] 雜食供養真言

[0180b06]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ sa ra ra
    ()  ()
ka ra ra va liṃ da da mi va liṃ da ne
      ()
ma hā va liḥ svā hā
 () [*] () 

[0180b12] ![T18p0180_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0180_06.gif)
![T18p0180_07.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T18p0180_07.gif)

[0180b15] 供養奉獻法則 眾聖心儀清淨嚴麗 充滿平等如法
諸佛菩薩福德生起幢幡 樓閣天寶資具眾香 無際虛空供物供養成佛
思惟一切諸佛菩薩虛空藏 供養三轉加持所願成就普通頂戴供養懺悔
便入三摩地種子安置自體成本真言 (普通供養) :

[0180b26]
「 na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ a
    

[0180b28] 持誦念誦落叉三昧現前 法界身念誦本尊閼伽 供養己身
三昧耶道場己身轉讀 摩訶衍浴佛人事 同一午時減半

[0180c05] 持誦二種一者二者 滿定時日月相者佛塔圖像音聲真言
罪障法事

諸法緣生, 
, 大沙門。」

[0180c12] 凡作曼荼羅度量 大三十六二十八十六極小人身手肘
形狀國王大臣長者具有種種 七寶

[0180c17] 阿闍梨眾多聰明弟子應作施主七寶供具眾多 聰明弟子應作
供養五辛不淨 金銀餘者不堪 供養一日,如果

[0180c24] 供養發遣聖者 尊容然後塗香供養行者:「尊容 出離道場。」塗香座位
供養法如

[0180c28] 內院中央院主施主 道場般若乃至菩薩隨意安置

供養儀式

[0181a03] 本末四月廿

[0181a04] 淨嚴 (四十八)

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0859 供養儀式
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供大德提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary