Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經


三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

曼荼羅廣大儀軌

[0212b14] 爾時婆伽梵一切如來毘首羯磨 三昧耶出生羯磨加持金剛三摩地 如來羯磨三昧耶一切如來自心

[0212b18] 「嚩日囉 () 羯磨

[0212b19] 一切如來一切如來羯磨平等 通達金剛薩埵三摩地 持金剛一切如來羯磨光明
一切如來羯磨光明照耀一切有情 如來羯磨一切如來羯磨入世 毘盧遮那佛一體一切虛空
一切如來羯磨羯磨金剛 羯磨金剛一切世界微塵 如來身一切世界一切如來羯磨
一切神通遊戲一切如來無邊事業金剛薩埵三摩地堅牢一體 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩住世 毘盧遮那佛

不空, 一切
作佛, 金剛。」

[0212c05] 爾時毘首羯磨大菩薩世尊心下 如來月輪請教時世 如來不空金剛三昧耶金剛三摩地
一切供養無量不空一切廣大 無餘有情一切悉地一切 乃至成就一切如來金剛羯磨 神境羯磨金剛授與一切
金剛羯磨大菩薩一切如來羯磨轉輪 一切如來灌頂授與雙手一切 金剛名——金剛——金剛灌頂
金剛菩薩摩訶薩安立羯磨金剛 自心一切如來羯磨平等

一切, 種種
授與, 安於。」

[0212c20] 爾時婆伽梵精進大菩薩摩訶薩 三昧耶出生羯磨加持金剛三摩地一切 如來守護三昧耶一切如來自心

[0212c23] 「嚩日囉 () () 」

[0212c24] 一切如來婆伽梵金剛手 眾多堅固甲冑入世毘盧遮那佛 一體金剛甲冑
金剛甲冑一切世界微塵如來身一切如來守護儀軌廣大事業一切 神通遊戲精進金剛薩埵三摩地
堅牢一體精進大菩薩住世毘盧遮那佛

精進, 堅固
堅固無身, 金剛。」

[0213a05] 精進大菩薩世尊心下 如來月輪請教時世 如來堅固金剛三摩地一切如來精進
波羅蜜三昧耶救護無餘有情一切 安樂乃至一切如來金剛身成就 金剛甲冑授與精進大菩薩
一切如來金剛名——金剛——金剛 灌頂金剛菩薩摩訶薩 甲冑一切如來

一切, 最勝甲冑
精進, 名為大慈。」

[0213a16] 爾時婆伽梵一切大菩薩摩訶薩 三昧耶出生羯磨加持金剛三摩地一切 如來方便三昧耶一切如來自心

[0213a19] 「嚩日囉 () () 」 一切如來婆伽梵持金剛 眾多入世毘盧遮那佛
一體金剛牙 一切世界微塵如來身一切 降伏暴怒一切神通遊戲一切
摧伏金剛薩埵三摩地堅牢 一體一切大菩薩住世毘盧 佛心

大方便, 諸佛慈愍
有形寂靜, 暴怒。」

[0213b01] 一切大菩薩世尊心下 如來月輪請教時世 如來金剛三摩地一切如來調伏
調無餘有情施無畏一切安樂 乃至一切如來大方便神境最勝 悉地金剛牙授與一切
大菩薩雙手一切如來金剛名—— 暴怒——金剛暴怒灌頂金剛暴怒菩薩 摩訶薩金剛牙恐怖 如來

一切, 調伏調
金剛牙, 方便。」

[0213b13] 爾時婆伽梵一切如來大菩薩摩訶 三昧耶出生羯磨加持金剛三摩地 如來身金剛三昧耶一切如來
自心

[0213b17] 「嚩日囉 ()

[0213b18] 一切如來婆伽梵持金剛 一切如來一切入世毘盧 佛心一體金剛
金剛一切世界微塵如來身 一切世界一切如來一切 神通遊戲一切如來金剛薩埵
三摩地堅牢一體一切如來 大菩薩住世毘盧遮那佛

, 三昧耶
意樂, 解脫。」

[0213b29] 一切如來大菩薩世尊心下 一切如來月輪請教時世 一切如來三昧耶金剛三摩地一切如來
三昧耶無餘有情一切如來聖天 一切悉地一切安樂乃至 一切如來一切智智主宰最勝悉地
金剛授與一切如來金剛拳大菩薩 摩訶薩雙手一切如來金剛名—— ——金剛拳灌頂金剛拳菩薩摩訶薩
金剛一切如來

一切, 堅固
速成, 三昧耶。」

[0213c12] 一切如來供養廣大儀軌一切如來 堅固甲冑一切如來大方便一切如來 ……,如是一切如來羯磨薩埵

[0213c15] 爾時不動如來成就世尊毘盧遮那一切 一切如來金剛波羅蜜 所生金剛加持金剛三摩地一切
金剛三昧一切如來自心

[0213c19] 「

[0213c20] 一切如來金剛光明 光明婆伽梵持金剛一切世界 微塵如來身一切如來一體
一切世界金剛世尊毘盧 月輪

一切, 薩埵金剛
無身, 獲得金剛身。」

[0213c27] 爾時世尊寶生如來世尊毘盧遮那一切 如來波羅蜜三昧耶所生金剛 加持金剛三摩地金剛三昧 自心

[0214a02] 「 () 」

[0214a03] 一切如來寶光寶光 婆伽梵持金剛一切世界微塵 如來身一切如來一體一切
世界金剛世尊毘盧遮那佛 月輪

一切, 金剛
一切, 灌頂理趣。」

[0214a10] 爾時世尊觀自在王如來世尊毘盧遮那 一切如來波羅蜜三昧耶所生 金剛加持金剛三摩地三昧耶
自心

[0214a14] 「達摩 () 」

[0214a15] 一切如來蓮花光明 華光婆伽梵持金剛一切世界 如來身一切如來一體
一切世界金剛蓮花世尊毘盧 遮那月輪

一切, 金剛
自性清淨, 無垢。」

[0214a22] 爾時世尊不空成就如來毘盧遮那一切 如來一切波羅蜜三昧耶所生金剛 加持金剛三摩地一切三昧耶 自心

[0214a26] 「羯磨 () 」

[0214a27] 一切如來一切羯磨光明 一切如來羯磨光明婆伽梵持金剛 一切世界微塵如來身一切如來
一體一切世界面向一切處羯磨金剛世尊毘盧遮那佛

一切, 金剛
一成一切, 佛界作業。」

[0214b06] 一切如來三昧耶灌頂金剛法性一切 供養如是一切如來波羅蜜

[0214b08] 爾時世尊毘盧遮那佛一切如來 供養三昧耶所生金剛三摩地一切如來 天女自心

[0214b11] 「嚩日囉 () 西

[0214b12] 一切如來金剛印金剛 婆伽梵持金剛一切世界微塵 如來身一體金剛嬉戲天女
金剛薩埵一切種種形色威儀一切 莊嚴具一切如來金剛薩埵世尊 不動如來曼荼羅左邊月輪

無有, 諸佛供養
供養, 供養。」

[0214b21] 爾時世尊毘盧遮那一切如來寶 頂三昧所生金剛三摩地一切如來 天女自心

[0214b24] 「嚩日囉 ()

[0214b25] 一切如來大寶大寶 婆伽梵持金剛一切世界微塵 如來身一體金剛天女
寶生如來曼荼羅左邊月輪

無比, 稱為供養
三界, 供養。」

[0214c03] 爾時世尊毘盧遮那一切如來歌詠 三昧耶所生金剛三摩地一切如來 天女自心

[0214c06] 「嚩日囉 () ()

[0214c07] 一切如來一切如來法印 一切如來法印婆伽梵持金剛一切 世界微塵如來身一體金剛
天女世尊觀自在王如來左邊月輪

歌詠, 諸見
由此供養, 諸法響應。」

[0214c14] 爾時世尊毘盧遮那一切如來供養所生金剛三摩地一切如來天女 自心

[0214c17] 「嚩日囉 () ()

[0214c18] 一切如來一切如來廣大 一切如來供養婆伽梵 持金剛一切世界微塵如來身
一體金剛天女世尊不空成就 左邊月輪

供養, 供養
金剛, 安立供養。」

[0214c25] 一切如來無上安樂三昧耶一切如來一切如來一切如來無上 供養……,如是一切如來祕密供養

[0214c28] 爾時世尊不動如來毘盧遮那如來 一切如來三昧耶所生 三摩地一切如來使自心

[0215a02] 「嚩日囉 ()

[0215a03] 一切如來婆伽梵持金剛 種種燒香供養嚴飾一切金剛 燒香供養雲海一切世界
如來身一體金剛燒香天女 世尊金剛摩尼寶樓閣左邊月輪

供養, 端嚴
薩埵, 證菩提。」

[0215a11] 爾時世尊寶生如來毘盧遮那如來 莊嚴供養三昧耶所生金剛 一切如來承旨天女自心

[0215a14] 「嚩日囉 () () 」

[0215a15] 一切如來婆伽梵持金剛 一切供養嚴飾一切虛空界一切供養嚴飾一切世界微塵 如來身
一體金剛天女如來金剛摩尼寶樓閣左邊月輪

供養, 莊嚴
如來, 供養。」

[0215a23] 爾時世尊觀自在王如來世尊毘盧 供養一切如來光明供養三昧耶 金剛三摩地一切如來使自心

[0215a26] 「嚩日囉 ()

[0215a27] 一切如來婆伽梵持金剛 一切光明供養嚴飾法界 一切光明莊嚴具一切世界微塵
一體金剛光明天世尊金剛摩尼寶樓閣左邊月輪

廣大, 供養端嚴
光明, 一切佛眼。」

[0215b06] 爾時世尊不空成就如來毘盧遮那 供養一切如來塗香供養三昧耶 金剛三摩地一切如來使自心

[0215b09] 「嚩日囉 ()

[0215b10] 一切如來婆伽梵持金剛 一切塗香供養嚴飾一切法 一切塗香供養嚴飾一切世界微塵如來
一體金剛塗香天女 世尊金剛摩尼寶樓閣左邊月輪

供養, 微妙
如來, 授與一切。」

[0215b18] 一切如來大菩提三昧耶一切 如來光明解脫解脫知見塗香……,如是一切如來受教

[0215b21] 爾時世尊毘盧遮那如來一切如來 三昧耶所生薩埵金剛三摩地 如來一切主從自心

[0215b24] 「嚩日囉 ()

[0215b25] 一切如來婆伽梵持金剛 一切如來一切一切如來一切 一切世界微塵如來身
金剛大菩薩世尊金剛摩尼寶 樓閣金剛月輪鉤召一切如來 三昧耶

一切, 堅固
鉤召, 曼荼羅。」

[0215c04] 爾時世尊一切如來三昧耶引入摩訶 薩埵三昧耶所生金剛三摩地一切如來 承旨自心

[0215c07] 「嚩日囉 ()

[0215c08] 一切如來婆伽梵持金剛 一切如來三昧耶引入一切 三昧耶引入一切世界微塵
一體金剛大菩薩 金剛摩尼寶樓閣月輪 一切如來

一切, 金剛
微塵, 引入。」

[0215c16] 爾時世尊一切如來三昧耶薩埵 三昧耶所生金剛三摩地一切如來三昧 一切如來使自心

[0215c19] 「嚩日囉 () ()

[0215c20] 一切如來婆伽梵持金剛 一切如來三昧耶一切 三昧耶一切世界微塵
如來身一體金剛鎖大菩薩 世尊金剛摩尼寶樓閣法門月輪

一切, 金剛鎖
, 有情。」

[0215c28] 爾時世尊一切如來大菩薩三昧 所生金剛三摩地一切如來一切 自心

[0216a02] 「嚩日囉 ()

[0216a03] 一切如來婆伽梵持金剛 一切如來一切如來 一切世界微塵如來身一體
金剛大菩薩世尊金剛摩尼寶 樓閣羯磨月輪

一切, 金剛
一切主宰, 亦即僮僕。」

[0216a10] 一切如來三昧耶鉤召引入調伏如是 如來教令

[0216a12] 爾時世尊一切如來召集金剛彈指 一切如來召集加持

[0216a14] 「嚩日囉 () 三摩惹

[0216a15] 剎那須臾一切如來彈指警覺 一切世界雲海中一世界微塵 菩薩集會曼荼羅往詣金剛
樓閣世尊毘盧遮那如來一切如來

[0216a20] 「薩嚩 () 滿

[0216a22] 由此成就真言隨意念誦一切如來

普賢, 菩薩
如來, 如來。」

[0216a26] 十方一切世界集會如來一切 加持一切菩薩集會曼荼羅毘盧遮那 佛心一切如來各各菩薩
世尊毘盧遮那佛金剛摩尼寶 樓閣周圍三摩地

一切, 廣大
一切塵數, 獲得。」

[0216b04] 爾時婆伽梵一切如來集會金剛界 曼荼羅加持無餘有情拔濟 利益安樂乃至一切如來平等神境
三菩提最勝成就婆伽梵一切 主宰金剛薩埵無始無終持金剛以此 一百八

金剛大心, 金剛諸如來
普賢金剛, 金剛手
金剛王妙覺, 金剛如來
不空金剛, 禮金
金剛大樂, 金剛
金剛, 禮金
金剛薩埵, 金剛
歡喜金剛, 禮金
金剛金剛, 金剛空大
寶藏金剛, 金剛藏
, 金剛佛光
金剛光大, 禮金
金剛幢善利, 金剛妙喜
寶幢金剛, 禮金
金剛大笑, 金剛
喜金剛, 禮金
金剛善利, 金剛
金剛, 禮金
金剛大乘, 金剛
金剛, 禮金
金剛大場, 金剛理趣
金剛, 禮金
金剛, 金剛
無言金剛, 禮金
金剛教令, 金剛不空
金剛遍行, 禮金剛巧
金剛, 金剛
精進, 禮金
金剛方便, 金剛牙
金剛, 禮金忿
金剛威嚴, 金剛
金剛拳, 金剛拳
, 百八寂靜
金剛名灌頂, 如是
以此, 持金剛
正意歌詠, 持金剛
我等以此, 一百八
大乘現證, 大理
我等, 最勝
一切, 曼荼羅。」

[0216c21] 爾時婆伽梵持金剛一切如來 一切如來三昧耶所生加持金剛三摩地 金剛界大曼荼羅

, 曼荼羅
金剛界, 名為金剛界
安坐, 曼荼羅
薩埵大印, 思惟加持
, 
倨傲, 金剛薩埵
, 端嚴
, 曼荼羅
四方四門, 嚴飾
, 繒綵莊嚴
一切處, 門戶
金剛, 
, 中宮
金剛, 莊嚴
金剛, 
曼荼羅, 安立形像
一切周圍, 曼荼羅
三昧耶, 次第圖畫
金剛進而, 曼荼羅
阿閦, 安立一切
應作不動, 金剛持
金剛藏滿, 寶生曼荼羅
金剛淨業, 無量壽
不空, 金剛
安立, 金剛女
, 供養
一切處, 守護四眾
安立, 摩訶薩
三昧耶, 結印
金剛師, 
入心
aḥ 本教, 自身加持
, 金剛
薩埵金剛, 金剛師
召集彈指, 一切
剎那諸佛, 金剛薩埵
滿一切, 集會曼荼羅
大印, 金剛薩埵
一遍百八, 結集
如來堅固, 金剛
安住, 一切處
作業。 羯磨
安住三昧耶, 三昧耶
薩埵金剛, 薩埵
, 不等一切
召集薩埵, 鉤召引入
調伏, 供養
大威德。 自有
一切, 如是
金剛師事業

金剛頂一切如來真實大乘現證大教王 經卷

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0865 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供,日本 SAT 組織提供北美大德提供大德提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary