Glossary and Vocabulary for Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing) 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 143 金剛 jīngāng a diamond 名金剛三摩地一
2 143 金剛 jīngāng King Kong 名金剛三摩地一
3 143 金剛 jīngāng a hard object 名金剛三摩地一
4 143 金剛 jīngāng gorilla 名金剛三摩地一
5 143 金剛 jīngāng diamond 名金剛三摩地一
6 143 金剛 jīngāng vajra 名金剛三摩地一
7 128 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
8 107 一切 yīqiè temporary 量遍一切虛空
9 107 一切 yīqiè the same 量遍一切虛空
10 65 cóng to follow 從自心
11 65 cóng to comply; to submit; to defer 從自心
12 65 cóng to participate in something 從自心
13 65 cóng to use a certain method or principle 從自心
14 65 cóng something secondary 從自心
15 65 cóng remote relatives 從自心
16 65 cóng secondary 從自心
17 65 cóng to go on; to advance 從自心
18 65 cōng at ease; informal 從自心
19 65 zòng a follower; a supporter 從自心
20 65 zòng to release 從自心
21 65 zòng perpendicular; longitudinal 從自心
22 59 wéi to act as; to serve 為一切如來羯磨光明
23 59 wéi to change into; to become 為一切如來羯磨光明
24 59 wéi to be; is 為一切如來羯磨光明
25 59 wéi to do 為一切如來羯磨光明
26 59 wèi to support; to help 為一切如來羯磨光明
27 59 wéi to govern 為一切如來羯磨光明
28 59 wèi to be; bhū 為一切如來羯磨光明
29 48 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
30 48 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
31 48 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
32 48 size 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
33 48 old 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
34 48 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
35 48 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
36 48 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
37 48 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
38 48 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
39 48 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
40 44 三昧耶 sānmèiyé samaya; vow 薩三昧耶
41 43 Kangxi radical 49 從一切如來心纔出已
42 43 to bring to an end; to stop 從一切如來心纔出已
43 43 to complete 從一切如來心纔出已
44 43 to demote; to dismiss 從一切如來心纔出已
45 43 to recover from an illness 從一切如來心纔出已
46 43 former; pūrvaka 從一切如來心纔出已
47 39 世尊 shìzūn World-Honored One 毘首羯磨大菩薩身從世尊心下
48 39 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 毘首羯磨大菩薩身從世尊心下
49 38 míng fame; renown; reputation 名金剛三摩地一
50 38 míng a name; personal name; designation 名金剛三摩地一
51 38 míng rank; position 名金剛三摩地一
52 38 míng an excuse 名金剛三摩地一
53 38 míng life 名金剛三摩地一
54 38 míng to name; to call 名金剛三摩地一
55 38 míng to express; to describe 名金剛三摩地一
56 38 míng to be called; to have the name 名金剛三摩地一
57 38 míng to own; to possess 名金剛三摩地一
58 38 míng famous; renowned 名金剛三摩地一
59 38 míng moral 名金剛三摩地一
60 38 míng name; naman 名金剛三摩地一
61 38 míng fame; renown; yasas 名金剛三摩地一
62 38 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 為一切如來一切印縛
63 38 yìn India 為一切如來一切印縛
64 38 yìn a mudra; a hand gesture 為一切如來一切印縛
65 38 yìn a seal; a stamp 為一切如來一切印縛
66 38 yìn to tally 為一切如來一切印縛
67 38 yìn a vestige; a trace 為一切如來一切印縛
68 38 yìn Yin 為一切如來一切印縛
69 38 yìn to leave a track or trace 為一切如來一切印縛
70 38 yìn mudra 為一切如來一切印縛
71 37 to enter 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
72 37 Kangxi radical 11 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
73 37 radical 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
74 37 income 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
75 37 to conform with 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
76 37 to descend 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
77 37 the entering tone 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
78 37 to pay 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
79 37 to join 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
80 37 entering; praveśa 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
81 37 entered; attained; āpanna 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
82 37 děng et cetera; and so on 等如來身
83 37 děng to wait 等如來身
84 37 děng to be equal 等如來身
85 37 děng degree; level 等如來身
86 37 děng to compare 等如來身
87 37 děng same; equal; sama 等如來身
88 36 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
89 36 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
90 36 供養 gòngyǎng offering 一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
91 36 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
92 34 to go back; to return 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
93 34 to resume; to restart 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
94 34 to do in detail 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
95 34 to restore 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
96 34 to respond; to reply to 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
97 34 Fu; Return 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
98 34 to retaliate; to reciprocate 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
99 34 to avoid forced labor or tax 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
100 34 Fu 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
101 34 doubled; to overlapping; folded 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
102 34 a lined garment with doubled thickness 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
103 34 xīn heart [organ] 名一切如來心
104 34 xīn Kangxi radical 61 名一切如來心
105 34 xīn mind; consciousness 名一切如來心
106 34 xīn the center; the core; the middle 名一切如來心
107 34 xīn one of the 28 star constellations 名一切如來心
108 34 xīn heart 名一切如來心
109 34 xīn emotion 名一切如來心
110 34 xīn intention; consideration 名一切如來心
111 34 xīn disposition; temperament 名一切如來心
112 34 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 名一切如來心
113 33 self 我一切業多
114 33 [my] dear 我一切業多
115 33 Wo 我一切業多
116 33 self; atman; attan 我一切業多
117 33 ga 我一切業多
118 33 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說此嗢陀南
119 33 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說此嗢陀南
120 33 shuì to persuade 說此嗢陀南
121 33 shuō to teach; to recite; to explain 說此嗢陀南
122 33 shuō a doctrine; a theory 說此嗢陀南
123 33 shuō to claim; to assert 說此嗢陀南
124 33 shuō allocution 說此嗢陀南
125 33 shuō to criticize; to scold 說此嗢陀南
126 33 shuō to indicate; to refer to 說此嗢陀南
127 33 shuō speach; vāda 說此嗢陀南
128 33 shuō to speak; bhāṣate 說此嗢陀南
129 33 shuō to instruct 說此嗢陀南
130 32 Buddha; Awakened One 佛掌中
131 32 relating to Buddhism 佛掌中
132 32 a statue or image of a Buddha 佛掌中
133 32 a Buddhist text 佛掌中
134 32 to touch; to stroke 佛掌中
135 32 Buddha 佛掌中
136 32 Buddha; Awakened One 佛掌中
137 30 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 名金剛三摩地一
138 30 ér Kangxi radical 126 切如來前月輪而住
139 30 ér as if; to seem like 切如來前月輪而住
140 30 néng can; able 切如來前月輪而住
141 30 ér whiskers on the cheeks; sideburns 切如來前月輪而住
142 30 ér to arrive; up to 切如來前月輪而住
143 29 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
144 29 世界 shìjiè the earth 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
145 29 世界 shìjiè a domain; a realm 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
146 29 世界 shìjiè the human world 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
147 29 世界 shìjiè the conditions in the world 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
148 29 世界 shìjiè world 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
149 29 世界 shìjiè a world; lokadhatu 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
150 29 如來 rúlái Tathagata 切如來羯磨三昧耶
151 29 如來 Rúlái Tathagata 切如來羯磨三昧耶
152 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 切如來羯磨三昧耶
153 28 羯磨 jiémó karma 出生羯磨加持
154 28 to join; to combine 二合
155 28 to close 二合
156 28 to agree with; equal to 二合
157 28 to gather 二合
158 28 whole 二合
159 28 to be suitable; to be up to standard 二合
160 28 a musical note 二合
161 28 the conjunction of two astronomical objects 二合
162 28 to fight 二合
163 28 to conclude 二合
164 28 to be similar to 二合
165 28 crowded 二合
166 28 a box 二合
167 28 to copulate 二合
168 28 a partner; a spouse 二合
169 28 harmonious 二合
170 28 He 二合
171 28 a container for grain measurement 二合
172 28 Merge 二合
173 28 unite; saṃyoga 二合
174 27 èr two 大曼荼羅廣大儀軌品之二
175 27 èr Kangxi radical 7 大曼荼羅廣大儀軌品之二
176 27 èr second 大曼荼羅廣大儀軌品之二
177 27 èr twice; double; di- 大曼荼羅廣大儀軌品之二
178 27 èr more than one kind 大曼荼羅廣大儀軌品之二
179 27 èr two; dvā; dvi 大曼荼羅廣大儀軌品之二
180 27 èr both; dvaya 大曼荼羅廣大儀軌品之二
181 27 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則一切如來羯磨界故
182 27 a grade; a level 則一切如來羯磨界故
183 27 an example; a model 則一切如來羯磨界故
184 27 a weighing device 則一切如來羯磨界故
185 27 to grade; to rank 則一切如來羯磨界故
186 27 to copy; to imitate; to follow 則一切如來羯磨界故
187 27 to do 則一切如來羯磨界故
188 27 koan; kōan; gong'an 則一切如來羯磨界故
189 26 nán south 說此嗢陀南
190 26 nán nan 說此嗢陀南
191 26 nán southern part 說此嗢陀南
192 26 nán southward 說此嗢陀南
193 26 nán south; dakṣiṇā 說此嗢陀南
194 26 zhù to dwell; to live; to reside
195 26 zhù to stop; to halt
196 26 zhù to retain; to remain
197 26 zhù to lodge at [temporarily]
198 26 zhù verb complement
199 26 zhù attaching; abiding; dwelling on
200 26 婆伽梵 pójiāfàn Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
201 26 tuó steep bank 說此嗢陀南
202 26 tuó a spinning top 說此嗢陀南
203 26 tuó uneven 說此嗢陀南
204 26 tuó dha 說此嗢陀南
205 26 to swallow 說此嗢陀南
206 26 to laugh 說此嗢陀南
207 26 to vomit 說此嗢陀南
208 24 爾時 ěr shí at that time 爾時
209 24 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
210 24 to assemble; to meet together 尊毘盧遮那佛心聚為一體
211 24 to store up; to collect; to amass 尊毘盧遮那佛心聚為一體
212 24 to levy; to impose [a tax] 尊毘盧遮那佛心聚為一體
213 24 a village 尊毘盧遮那佛心聚為一體
214 24 a crowd 尊毘盧遮那佛心聚為一體
215 24 savings 尊毘盧遮那佛心聚為一體
216 24 aggregation; samāsa 尊毘盧遮那佛心聚為一體
217 24 a group of people; gaṇa 尊毘盧遮那佛心聚為一體
218 23 持金剛 chí jīngāng vajradhara 梵持金剛
219 23 持金剛 chí jīngāng Vajrapāṇi 梵持金剛
220 23 strange; unusual; uncanny 奇哉佛不空
221 23 odd [number] 奇哉佛不空
222 23 wonderful; remarkable; extraordinary 奇哉佛不空
223 23 to feel strange 奇哉佛不空
224 23 to surprise 奇哉佛不空
225 23 Qi 奇哉佛不空
226 23 remainder; surplus 奇哉佛不空
227 23 a surprise 奇哉佛不空
228 23 unlucky 奇哉佛不空
229 23 marvellous; āścarya 奇哉佛不空
230 23 一體 yītǐ one body; an integral whole 尊毘盧遮那佛心聚為一體
231 23 一體 yītǐ single substance 尊毘盧遮那佛心聚為一體
232 22 zāi to start 奇哉佛不空
233 21 自心 zì xīn One's Mind 從自心
234 21 to bind; to tie 切如來身口心金剛縛三昧耶
235 21 to restrict; to limit; to constrain 切如來身口心金剛縛三昧耶
236 21 a leash; a tether 切如來身口心金剛縛三昧耶
237 21 binding; attachment; bond; bandha 切如來身口心金剛縛三昧耶
238 21 va 切如來身口心金剛縛三昧耶
239 21 to depend on; to lean on 依一
240 21 to comply with; to follow 依一
241 21 to help 依一
242 21 flourishing 依一
243 21 lovable 依一
244 21 bonds; substratum; upadhi 依一
245 21 refuge; śaraṇa 依一
246 21 reliance; pratiśaraṇa 依一
247 21 shēn human body; torso 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
248 21 shēn Kangxi radical 158 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
249 21 shēn self 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
250 21 shēn life 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
251 21 shēn an object 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
252 21 shēn a lifetime 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
253 21 shēn moral character 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
254 21 shēn status; identity; position 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
255 21 shēn pregnancy 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
256 21 juān India 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
257 21 shēn body; kāya 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
258 20 微塵 wēichén dust; a minute particle 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
259 20 微塵 wēichén fine dust 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
260 20 微塵 wēichén an atom 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
261 19 月輪 yuèlún the disk of the moon 切如來前月輪而住
262 19 gāng hard; firm 剛甲冑被一切如來
263 19 gāng strong; powerful 剛甲冑被一切如來
264 19 gāng upright and selfless 剛甲冑被一切如來
265 19 gāng Gang 剛甲冑被一切如來
266 19 gāng strong; bāḍha 剛甲冑被一切如來
267 18 to use; to grasp 以彼
268 18 to rely on 以彼
269 18 to regard 以彼
270 18 to be able to 以彼
271 18 to order; to command 以彼
272 18 used after a verb 以彼
273 18 a reason; a cause 以彼
274 18 Israel 以彼
275 18 Yi 以彼
276 18 use; yogena 以彼
277 18 zuò to do 於一切世界一切如來羯磨等作
278 18 zuò to act as; to serve as 於一切世界一切如來羯磨等作
279 18 zuò to start 於一切世界一切如來羯磨等作
280 18 zuò a writing; a work 於一切世界一切如來羯磨等作
281 18 zuò to dress as; to be disguised as 於一切世界一切如來羯磨等作
282 18 zuō to create; to make 於一切世界一切如來羯磨等作
283 18 zuō a workshop 於一切世界一切如來羯磨等作
284 18 zuō to write; to compose 於一切世界一切如來羯磨等作
285 18 zuò to rise 於一切世界一切如來羯磨等作
286 18 zuò to be aroused 於一切世界一切如來羯磨等作
287 18 zuò activity; action; undertaking 於一切世界一切如來羯磨等作
288 18 zuò to regard as 於一切世界一切如來羯磨等作
289 18 zuò action; kāraṇa 於一切世界一切如來羯磨等作
290 18 zhì wisdom; knowledge; understanding 智善通達故
291 18 zhì care; prudence 智善通達故
292 18 zhì Zhi 智善通達故
293 18 zhì clever 智善通達故
294 18 zhì Wisdom 智善通達故
295 18 zhì jnana; knowing 智善通達故
296 18 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya; Buddha-body 等如來身
297 18 zhōng middle 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
298 18 zhōng medium; medium sized 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
299 18 zhōng China 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
300 18 zhòng to hit the mark 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
301 18 zhōng midday 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
302 18 zhōng inside 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
303 18 zhōng during 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
304 18 zhōng Zhong 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
305 18 zhōng intermediary 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
306 18 zhōng half 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
307 18 zhòng to reach; to attain 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
308 18 zhòng to suffer; to infect 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
309 18 zhòng to obtain 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
310 18 zhòng to pass an exam 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
311 18 zhōng middle 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
312 17 to go; to 於一切世界一切如來羯磨等作
313 17 to rely on; to depend on 於一切世界一切如來羯磨等作
314 17 Yu 於一切世界一切如來羯磨等作
315 17 a crow 於一切世界一切如來羯磨等作
316 17 yìng to answer; to respond 如教應安坐
317 17 yìng to confirm; to verify 如教應安坐
318 17 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 如教應安坐
319 17 yìng to accept 如教應安坐
320 17 yìng to permit; to allow 如教應安坐
321 17 yìng to echo 如教應安坐
322 17 yìng to handle; to deal with 如教應安坐
323 17 yìng Ying 如教應安坐
324 17 biàn all; complete 量遍一切虛空
325 17 biàn to be covered with 量遍一切虛空
326 17 biàn everywhere; sarva 量遍一切虛空
327 17 biàn pervade; visva 量遍一切虛空
328 17 biàn everywhere fragrant; paricitra 量遍一切虛空
329 17 biàn everywhere; spharaṇa 量遍一切虛空
330 17 嚩日囉 fúrìluó vajra 嚩日囉
331 17 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 毘首羯磨大菩薩身從世尊心下
332 17 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 毘首羯磨大菩薩身從世尊心下
333 17 yóu Kangxi radical 102 由堅固無身
334 17 yóu to follow along 由堅固無身
335 17 yóu cause; reason 由堅固無身
336 17 yóu You 由堅固無身
337 16 曼荼羅 màntúluó mandala; cicle of divinity 大曼荼羅廣大儀軌品之二
338 16 one 名金剛三摩地一
339 16 Kangxi radical 1 名金剛三摩地一
340 16 pure; concentrated 名金剛三摩地一
341 16 first 名金剛三摩地一
342 16 the same 名金剛三摩地一
343 16 sole; single 名金剛三摩地一
344 16 a very small amount 名金剛三摩地一
345 16 Yi 名金剛三摩地一
346 16 other 名金剛三摩地一
347 16 to unify 名金剛三摩地一
348 16 accidentally; coincidentally 名金剛三摩地一
349 16 abruptly; suddenly 名金剛三摩地一
350 16 one; eka 名金剛三摩地一
351 15 xíng appearance 生羯磨金剛形
352 15 xíng adjective 生羯磨金剛形
353 15 xíng shape; form 生羯磨金剛形
354 15 xíng terrain 生羯磨金剛形
355 15 xíng circumstances; situation 生羯磨金剛形
356 15 xíng to form; to become 生羯磨金剛形
357 15 xíng to appear; to manifest 生羯磨金剛形
358 15 xíng to contrast; to compare 生羯磨金剛形
359 15 xíng to describe 生羯磨金剛形
360 15 xíng an entity 生羯磨金剛形
361 15 xíng formal 生羯磨金剛形
362 15 xíng punishment 生羯磨金剛形
363 15 xíng form; appearance; saṃsthāna 生羯磨金剛形
364 15 zūn to honor; to respect 尊毘盧遮那佛心聚為一體
365 15 zūn a zun; an ancient wine vessel 尊毘盧遮那佛心聚為一體
366 15 zūn a wine cup 尊毘盧遮那佛心聚為一體
367 15 zūn respected; honorable; noble; senior 尊毘盧遮那佛心聚為一體
368 15 zūn supreme; high 尊毘盧遮那佛心聚為一體
369 15 zūn grave; solemn; dignified 尊毘盧遮那佛心聚為一體
370 15 zūn bhagavat; holy one 尊毘盧遮那佛心聚為一體
371 15 zūn lord; patron; natha 尊毘盧遮那佛心聚為一體
372 15 zūn superior; śreṣṭha 尊毘盧遮那佛心聚為一體
373 15 qiē to cut; to mince; to slice; to carve 切如來羯磨三昧耶
374 15 qiē to shut off; to disconnect 切如來羯磨三昧耶
375 15 qiē to be tangent to 切如來羯磨三昧耶
376 15 qiè to rub 切如來羯磨三昧耶
377 15 qiè to be near to 切如來羯磨三昧耶
378 15 qiè keen; eager 切如來羯磨三昧耶
379 15 qiè to accord with; correspond to 切如來羯磨三昧耶
380 15 qiè detailed 切如來羯磨三昧耶
381 15 qiè suitable; close-fitting 切如來羯磨三昧耶
382 15 qiè pressing; urgent 切如來羯磨三昧耶
383 15 qiè intense; acute 切如來羯磨三昧耶
384 15 qiè earnest; sincere 切如來羯磨三昧耶
385 15 qiè criticize 切如來羯磨三昧耶
386 15 qiè door-sill 切如來羯磨三昧耶
387 15 qiè soft; light 切如來羯磨三昧耶
388 15 qiè secretly; stealthily 切如來羯磨三昧耶
389 15 qiè to bite 切如來羯磨三昧耶
390 15 qiè all 切如來羯磨三昧耶
391 15 qiè an essential point 切如來羯磨三昧耶
392 15 qiè qie [historic phonetic system] 切如來羯磨三昧耶
393 15 qiē to buy wholesale 切如來羯磨三昧耶
394 15 qiē strike; cut; kuṭṭ 切如來羯磨三昧耶
395 15 shēng to be born; to give birth 生羯磨金剛形
396 15 shēng to live 生羯磨金剛形
397 15 shēng raw 生羯磨金剛形
398 15 shēng a student 生羯磨金剛形
399 15 shēng life 生羯磨金剛形
400 15 shēng to produce; to give rise 生羯磨金剛形
401 15 shēng alive 生羯磨金剛形
402 15 shēng a lifetime 生羯磨金剛形
403 15 shēng to initiate; to become 生羯磨金剛形
404 15 shēng to grow 生羯磨金剛形
405 15 shēng unfamiliar 生羯磨金剛形
406 15 shēng not experienced 生羯磨金剛形
407 15 shēng hard; stiff; strong 生羯磨金剛形
408 15 shēng having academic or professional knowledge 生羯磨金剛形
409 15 shēng a male role in traditional theatre 生羯磨金剛形
410 15 shēng gender 生羯磨金剛形
411 15 shēng to develop; to grow 生羯磨金剛形
412 15 shēng to set up 生羯磨金剛形
413 15 shēng a prostitute 生羯磨金剛形
414 15 shēng a captive 生羯磨金剛形
415 15 shēng a gentleman 生羯磨金剛形
416 15 shēng Kangxi radical 100 生羯磨金剛形
417 15 shēng unripe 生羯磨金剛形
418 15 shēng nature 生羯磨金剛形
419 15 shēng to inherit; to succeed 生羯磨金剛形
420 15 shēng destiny 生羯磨金剛形
421 15 shēng birth 生羯磨金剛形
422 15 所生 suǒshēng parents (father and mother) 所生金剛加持名金剛三摩地一切如
423 14 加持 jiāchí to bless 出生羯磨加持
424 14 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 出生羯磨加持
425 14 jiè border; boundary 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
426 14 jiè kingdom 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
427 14 jiè territory; region 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
428 14 jiè the world 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
429 14 jiè scope; extent 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
430 14 jiè erathem; stratigraphic unit 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
431 14 jiè to divide; to define a boundary 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
432 14 jiè to adjoin 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
433 14 jiè dhatu; realm; field; domain 一切如來羯磨光明照耀一切有情界
434 13 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment 不動如來成就世尊毘盧遮那一切如
435 13 lái to come 來金剛羯磨大菩薩
436 13 lái please 來金剛羯磨大菩薩
437 13 lái used to substitute for another verb 來金剛羯磨大菩薩
438 13 lái used between two word groups to express purpose and effect 來金剛羯磨大菩薩
439 13 lái wheat 來金剛羯磨大菩薩
440 13 lái next; future 來金剛羯磨大菩薩
441 13 lái a simple complement of direction 來金剛羯磨大菩薩
442 13 lái to occur; to arise 來金剛羯磨大菩薩
443 13 lái to earn 來金剛羯磨大菩薩
444 13 lái to come; āgata 來金剛羯磨大菩薩
445 13 禮金 lǐjīn monetary gift 我禮金剛召
446 13 lìng to make; to cause to be; to lead 復請教令
447 13 lìng to issue a command 復請教令
448 13 lìng rules of behavior; customs 復請教令
449 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 復請教令
450 13 lìng a season 復請教令
451 13 lìng respected; good reputation 復請教令
452 13 lìng good 復請教令
453 13 lìng pretentious 復請教令
454 13 lìng a transcending state of existence 復請教令
455 13 lìng a commander 復請教令
456 13 lìng a commanding quality; an impressive character 復請教令
457 13 lìng lyrics 復請教令
458 13 lìng Ling 復請教令
459 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 復請教令
460 12 bǎo a treasure; a valuable item 入寶波羅蜜三昧耶
461 12 bǎo treasured; cherished 入寶波羅蜜三昧耶
462 12 bǎo a jewel; gem 入寶波羅蜜三昧耶
463 12 bǎo precious 入寶波羅蜜三昧耶
464 12 bǎo noble 入寶波羅蜜三昧耶
465 12 bǎo an imperial seal 入寶波羅蜜三昧耶
466 12 bǎo a unit of currency 入寶波羅蜜三昧耶
467 12 bǎo Bao 入寶波羅蜜三昧耶
468 12 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 入寶波羅蜜三昧耶
469 12 bǎo jewel; gem; mani 入寶波羅蜜三昧耶
470 12 天女 tiānnǚ a goddess 族大天女從自心出
471 12 天女 tiānnǚ emperor's daugther 族大天女從自心出
472 12 天女 tiānnǚ Vega 族大天女從自心出
473 12 天女 tiānnǚ a swallow 族大天女從自心出
474 12 光明 guāngmíng bright 為一切如來羯磨光明
475 12 光明 guāngmíng glorious; magnificent 為一切如來羯磨光明
476 12 光明 guāngmíng light 為一切如來羯磨光明
477 12 光明 guāngmíng having hope 為一切如來羯磨光明
478 12 光明 guāngmíng unselfish 為一切如來羯磨光明
479 12 光明 guāngmíng frank; open and honest 為一切如來羯磨光明
480 12 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 為一切如來羯磨光明
481 12 光明 guāngmíng Kōmyō 為一切如來羯磨光明
482 12 光明 guāngmíng Brightness 為一切如來羯磨光明
483 12 光明 guāngmíng brightness; flame 為一切如來羯磨光明
484 12 薩埵 sàduǒ sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness 如是一切如來大羯磨薩埵
485 12 薩埵 sàduǒ sentient beings 如是一切如來大羯磨薩埵
486 11 tán an altar; a ritual platform; a raised mound for sacrifices 是如來輪壇
487 11 tán a park area; an area surrounded by a banked border 是如來輪壇
488 11 tán a community; a social circle 是如來輪壇
489 11 tán an arena; an examination hall; assembly area 是如來輪壇
490 11 tán mandala 是如來輪壇
491 11 business; industry 我一切業多
492 11 activity; actions 我一切業多
493 11 order; sequence 我一切業多
494 11 to continue 我一切業多
495 11 to start; to create 我一切業多
496 11 karma 我一切業多
497 11 hereditary trade; legacy 我一切業多
498 11 a course of study; training 我一切業多
499 11 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 我一切業多
500 11 an estate; a property 我一切業多

Frequencies of all Words

Top 839

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 143 金剛 jīngāng a diamond 名金剛三摩地一
2 143 金剛 jīngāng King Kong 名金剛三摩地一
3 143 金剛 jīngāng a hard object 名金剛三摩地一
4 143 金剛 jīngāng gorilla 名金剛三摩地一
5 143 金剛 jīngāng diamond 名金剛三摩地一
6 143 金剛 jīngāng vajra 名金剛三摩地一
7 128 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
8 107 一切 yīqiè all; every; everything 量遍一切虛空
9 107 一切 yīqiè temporary 量遍一切虛空
10 107 一切 yīqiè the same 量遍一切虛空
11 107 一切 yīqiè generally 量遍一切虛空
12 107 一切 yīqiè all, everything 量遍一切虛空
13 107 一切 yīqiè all; sarva 量遍一切虛空
14 79 chū to go out; to leave
15 79 chū measure word for dramas, plays, operas, etc
16 79 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up
17 79 chū to extend; to spread
18 79 chū to appear
19 79 chū to exceed
20 79 chū to publish; to post
21 79 chū to take up an official post
22 79 chū to give birth
23 79 chū a verb complement
24 79 chū to occur; to happen
25 79 chū to divorce
26 79 chū to chase away
27 79 chū to escape; to leave
28 79 chū to give
29 79 chū to emit
30 79 chū quoted from
31 79 chū to go out; to leave
32 65 cóng from 從自心
33 65 cóng to follow 從自心
34 65 cóng past; through 從自心
35 65 cóng to comply; to submit; to defer 從自心
36 65 cóng to participate in something 從自心
37 65 cóng to use a certain method or principle 從自心
38 65 cóng usually 從自心
39 65 cóng something secondary 從自心
40 65 cóng remote relatives 從自心
41 65 cóng secondary 從自心
42 65 cóng to go on; to advance 從自心
43 65 cōng at ease; informal 從自心
44 65 zòng a follower; a supporter 從自心
45 65 zòng to release 從自心
46 65 zòng perpendicular; longitudinal 從自心
47 65 cóng receiving; upādāya 從自心
48 59 wèi for; to 為一切如來羯磨光明
49 59 wèi because of 為一切如來羯磨光明
50 59 wéi to act as; to serve 為一切如來羯磨光明
51 59 wéi to change into; to become 為一切如來羯磨光明
52 59 wéi to be; is 為一切如來羯磨光明
53 59 wéi to do 為一切如來羯磨光明
54 59 wèi for 為一切如來羯磨光明
55 59 wèi because of; for; to 為一切如來羯磨光明
56 59 wèi to 為一切如來羯磨光明
57 59 wéi in a passive construction 為一切如來羯磨光明
58 59 wéi forming a rehetorical question 為一切如來羯磨光明
59 59 wéi forming an adverb 為一切如來羯磨光明
60 59 wéi to add emphasis 為一切如來羯磨光明
61 59 wèi to support; to help 為一切如來羯磨光明
62 59 wéi to govern 為一切如來羯磨光明
63 59 wèi to be; bhū 為一切如來羯磨光明
64 57 that; those 以彼
65 57 another; the other 以彼
66 57 that; tad 以彼
67 48 big; huge; large 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
68 48 Kangxi radical 37 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
69 48 great; major; important 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
70 48 size 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
71 48 old 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
72 48 greatly; very 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
73 48 oldest; earliest 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
74 48 adult 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
75 48 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
76 48 dài an important person 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
77 48 senior 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
78 48 approximately 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
79 48 tài greatest; grand 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
80 48 an element 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
81 48 great; mahā 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監
82 44 三昧耶 sānmèiyé samaya; vow 薩三昧耶
83 43 already 從一切如來心纔出已
84 43 Kangxi radical 49 從一切如來心纔出已
85 43 from 從一切如來心纔出已
86 43 to bring to an end; to stop 從一切如來心纔出已
87 43 final aspectual particle 從一切如來心纔出已
88 43 afterwards; thereafter 從一切如來心纔出已
89 43 too; very; excessively 從一切如來心纔出已
90 43 to complete 從一切如來心纔出已
91 43 to demote; to dismiss 從一切如來心纔出已
92 43 to recover from an illness 從一切如來心纔出已
93 43 certainly 從一切如來心纔出已
94 43 an interjection of surprise 從一切如來心纔出已
95 43 this 從一切如來心纔出已
96 43 former; pūrvaka 從一切如來心纔出已
97 43 former; pūrvaka 從一切如來心纔出已
98 39 世尊 shìzūn World-Honored One 毘首羯磨大菩薩身從世尊心下
99 39 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 毘首羯磨大菩薩身從世尊心下
100 38 míng measure word for people 名金剛三摩地一
101 38 míng fame; renown; reputation 名金剛三摩地一
102 38 míng a name; personal name; designation 名金剛三摩地一
103 38 míng rank; position 名金剛三摩地一
104 38 míng an excuse 名金剛三摩地一
105 38 míng life 名金剛三摩地一
106 38 míng to name; to call 名金剛三摩地一
107 38 míng to express; to describe 名金剛三摩地一
108 38 míng to be called; to have the name 名金剛三摩地一
109 38 míng to own; to possess 名金剛三摩地一
110 38 míng famous; renowned 名金剛三摩地一
111 38 míng moral 名金剛三摩地一
112 38 míng name; naman 名金剛三摩地一
113 38 míng fame; renown; yasas 名金剛三摩地一
114 38 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 為一切如來一切印縛
115 38 yìn India 為一切如來一切印縛
116 38 yìn a mudra; a hand gesture 為一切如來一切印縛
117 38 yìn a seal; a stamp 為一切如來一切印縛
118 38 yìn to tally 為一切如來一切印縛
119 38 yìn a vestige; a trace 為一切如來一切印縛
120 38 yìn Yin 為一切如來一切印縛
121 38 yìn to leave a track or trace 為一切如來一切印縛
122 38 yìn mudra 為一切如來一切印縛
123 37 to enter 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
124 37 Kangxi radical 11 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
125 37 radical 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
126 37 income 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
127 37 to conform with 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
128 37 to descend 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
129 37 the entering tone 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
130 37 to pay 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
131 37 to join 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
132 37 entering; praveśa 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
133 37 entered; attained; āpanna 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
134 37 děng et cetera; and so on 等如來身
135 37 děng to wait 等如來身
136 37 děng degree; kind 等如來身
137 37 děng plural 等如來身
138 37 děng to be equal 等如來身
139 37 děng degree; level 等如來身
140 37 děng to compare 等如來身
141 37 děng same; equal; sama 等如來身
142 37 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 智善通達故
143 37 old; ancient; former; past 智善通達故
144 37 reason; cause; purpose 智善通達故
145 37 to die 智善通達故
146 37 so; therefore; hence 智善通達故
147 37 original 智善通達故
148 37 accident; happening; instance 智善通達故
149 37 a friend; an acquaintance; friendship 智善通達故
150 37 something in the past 智善通達故
151 37 deceased; dead 智善通達故
152 37 still; yet 智善通達故
153 37 therefore; tasmāt 智善通達故
154 36 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
155 36 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
156 36 供養 gòngyǎng offering 一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
157 36 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
158 34 this; these 說此嗢陀南
159 34 in this way 說此嗢陀南
160 34 otherwise; but; however; so 說此嗢陀南
161 34 at this time; now; here 說此嗢陀南
162 34 this; here; etad 說此嗢陀南
163 34 again; more; repeatedly 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
164 34 to go back; to return 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
165 34 to resume; to restart 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
166 34 to do in detail 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
167 34 to restore 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
168 34 to respond; to reply to 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
169 34 after all; and then 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
170 34 even if; although 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
171 34 Fu; Return 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
172 34 to retaliate; to reciprocate 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
173 34 to avoid forced labor or tax 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
174 34 particle without meaing 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
175 34 Fu 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
176 34 repeated; again 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
177 34 doubled; to overlapping; folded 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
178 34 a lined garment with doubled thickness 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
179 34 again; punar 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
180 34 xīn heart [organ] 名一切如來心
181 34 xīn Kangxi radical 61 名一切如來心
182 34 xīn mind; consciousness 名一切如來心
183 34 xīn the center; the core; the middle 名一切如來心
184 34 xīn one of the 28 star constellations 名一切如來心
185 34 xīn heart 名一切如來心
186 34 xīn emotion 名一切如來心
187 34 xīn intention; consideration 名一切如來心
188 34 xīn disposition; temperament 名一切如來心
189 34 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 名一切如來心
190 33 I; me; my 我一切業多
191 33 self 我一切業多
192 33 we; our 我一切業多
193 33 [my] dear 我一切業多
194 33 Wo 我一切業多
195 33 self; atman; attan 我一切業多
196 33 ga 我一切業多
197 33 I; aham 我一切業多
198 33 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說此嗢陀南
199 33 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說此嗢陀南
200 33 shuì to persuade 說此嗢陀南
201 33 shuō to teach; to recite; to explain 說此嗢陀南
202 33 shuō a doctrine; a theory 說此嗢陀南
203 33 shuō to claim; to assert 說此嗢陀南
204 33 shuō allocution 說此嗢陀南
205 33 shuō to criticize; to scold 說此嗢陀南
206 33 shuō to indicate; to refer to 說此嗢陀南
207 33 shuō speach; vāda 說此嗢陀南
208 33 shuō to speak; bhāṣate 說此嗢陀南
209 33 shuō to instruct 說此嗢陀南
210 32 Buddha; Awakened One 佛掌中
211 32 relating to Buddhism 佛掌中
212 32 a statue or image of a Buddha 佛掌中
213 32 a Buddhist text 佛掌中
214 32 to touch; to stroke 佛掌中
215 32 Buddha 佛掌中
216 32 Buddha; Awakened One 佛掌中
217 30 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 名金剛三摩地一
218 30 ér and; as well as; but (not); yet (not) 切如來前月輪而住
219 30 ér Kangxi radical 126 切如來前月輪而住
220 30 ér you 切如來前月輪而住
221 30 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 切如來前月輪而住
222 30 ér right away; then 切如來前月輪而住
223 30 ér but; yet; however; while; nevertheless 切如來前月輪而住
224 30 ér if; in case; in the event that 切如來前月輪而住
225 30 ér therefore; as a result; thus 切如來前月輪而住
226 30 ér how can it be that? 切如來前月輪而住
227 30 ér so as to 切如來前月輪而住
228 30 ér only then 切如來前月輪而住
229 30 ér as if; to seem like 切如來前月輪而住
230 30 néng can; able 切如來前月輪而住
231 30 ér whiskers on the cheeks; sideburns 切如來前月輪而住
232 30 ér me 切如來前月輪而住
233 30 ér to arrive; up to 切如來前月輪而住
234 30 ér possessive 切如來前月輪而住
235 30 ér and; ca 切如來前月輪而住
236 29 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
237 29 世界 shìjiè the earth 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
238 29 世界 shìjiè a domain; a realm 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
239 29 世界 shìjiè the human world 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
240 29 世界 shìjiè the conditions in the world 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
241 29 世界 shìjiè world 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
242 29 世界 shìjiè a world; lokadhatu 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
243 29 如來 rúlái Tathagata 切如來羯磨三昧耶
244 29 如來 Rúlái Tathagata 切如來羯磨三昧耶
245 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 切如來羯磨三昧耶
246 28 羯磨 jiémó karma 出生羯磨加持
247 28 to join; to combine 二合
248 28 a time; a trip 二合
249 28 to close 二合
250 28 to agree with; equal to 二合
251 28 to gather 二合
252 28 whole 二合
253 28 to be suitable; to be up to standard 二合
254 28 a musical note 二合
255 28 the conjunction of two astronomical objects 二合
256 28 to fight 二合
257 28 to conclude 二合
258 28 to be similar to 二合
259 28 and; also 二合
260 28 crowded 二合
261 28 a box 二合
262 28 to copulate 二合
263 28 a partner; a spouse 二合
264 28 harmonious 二合
265 28 should 二合
266 28 He 二合
267 28 a unit of measure for grain 二合
268 28 a container for grain measurement 二合
269 28 Merge 二合
270 28 unite; saṃyoga 二合
271 27 èr two 大曼荼羅廣大儀軌品之二
272 27 èr Kangxi radical 7 大曼荼羅廣大儀軌品之二
273 27 èr second 大曼荼羅廣大儀軌品之二
274 27 èr twice; double; di- 大曼荼羅廣大儀軌品之二
275 27 èr another; the other 大曼荼羅廣大儀軌品之二
276 27 èr more than one kind 大曼荼羅廣大儀軌品之二
277 27 èr two; dvā; dvi 大曼荼羅廣大儀軌品之二
278 27 èr both; dvaya 大曼荼羅廣大儀軌品之二
279 27 otherwise; but; however 則一切如來羯磨界故
280 27 then 則一切如來羯磨界故
281 27 measure word for short sections of text 則一切如來羯磨界故
282 27 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則一切如來羯磨界故
283 27 a grade; a level 則一切如來羯磨界故
284 27 an example; a model 則一切如來羯磨界故
285 27 a weighing device 則一切如來羯磨界故
286 27 to grade; to rank 則一切如來羯磨界故
287 27 to copy; to imitate; to follow 則一切如來羯磨界故
288 27 to do 則一切如來羯磨界故
289 27 only 則一切如來羯磨界故
290 27 immediately 則一切如來羯磨界故
291 27 then; moreover; atha 則一切如來羯磨界故
292 27 koan; kōan; gong'an 則一切如來羯磨界故
293 26 nán south 說此嗢陀南
294 26 nán nan 說此嗢陀南
295 26 nán southern part 說此嗢陀南
296 26 nán southward 說此嗢陀南
297 26 nán south; dakṣiṇā 說此嗢陀南
298 26 zhù to dwell; to live; to reside
299 26 zhù to stop; to halt
300 26 zhù to retain; to remain
301 26 zhù to lodge at [temporarily]
302 26 zhù firmly; securely
303 26 zhù verb complement
304 26 zhù attaching; abiding; dwelling on
305 26 婆伽梵 pójiāfàn Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan 婆伽梵復入一切如來毘首羯磨大菩
306 26 tuó steep bank 說此嗢陀南
307 26 tuó a spinning top 說此嗢陀南
308 26 tuó uneven 說此嗢陀南
309 26 tuó dha 說此嗢陀南
310 26 to swallow 說此嗢陀南
311 26 to laugh 說此嗢陀南
312 26 to vomit 說此嗢陀南
313 24 爾時 ěr shí at that time 爾時
314 24 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
315 24 to assemble; to meet together 尊毘盧遮那佛心聚為一體
316 24 to store up; to collect; to amass 尊毘盧遮那佛心聚為一體
317 24 to levy; to impose [a tax] 尊毘盧遮那佛心聚為一體
318 24 a village 尊毘盧遮那佛心聚為一體
319 24 a crowd 尊毘盧遮那佛心聚為一體
320 24 savings 尊毘盧遮那佛心聚為一體
321 24 aggregation; samāsa 尊毘盧遮那佛心聚為一體
322 24 a group of people; gaṇa 尊毘盧遮那佛心聚為一體
323 23 持金剛 chí jīngāng vajradhara 梵持金剛
324 23 持金剛 chí jīngāng Vajrapāṇi 梵持金剛
325 23 strange; unusual; uncanny 奇哉佛不空
326 23 odd [number] 奇哉佛不空
327 23 wonderful; remarkable; extraordinary 奇哉佛不空
328 23 to feel strange 奇哉佛不空
329 23 to surprise 奇哉佛不空
330 23 Qi 奇哉佛不空
331 23 remainder; surplus 奇哉佛不空
332 23 very 奇哉佛不空
333 23 a surprise 奇哉佛不空
334 23 unlucky 奇哉佛不空
335 23 marvellous; āścarya 奇哉佛不空
336 23 一體 yītǐ one body; an integral whole 尊毘盧遮那佛心聚為一體
337 23 一體 yītǐ all 尊毘盧遮那佛心聚為一體
338 23 一體 yītǐ single substance 尊毘盧遮那佛心聚為一體
339 22 zāi exclamatory particle 奇哉佛不空
340 22 zāi interrogative particle 奇哉佛不空
341 22 zāi to start 奇哉佛不空
342 21 自心 zì xīn One's Mind 從自心
343 21 such as; for example; for instance 則彼羯磨金剛授與一切如
344 21 if 則彼羯磨金剛授與一切如
345 21 in accordance with 則彼羯磨金剛授與一切如
346 21 to be appropriate; should; with regard to 則彼羯磨金剛授與一切如
347 21 this 則彼羯磨金剛授與一切如
348 21 it is so; it is thus; can be compared with 則彼羯磨金剛授與一切如
349 21 to go to 則彼羯磨金剛授與一切如
350 21 to meet 則彼羯磨金剛授與一切如
351 21 to appear; to seem; to be like 則彼羯磨金剛授與一切如
352 21 at least as good as 則彼羯磨金剛授與一切如
353 21 and 則彼羯磨金剛授與一切如
354 21 or 則彼羯磨金剛授與一切如
355 21 but 則彼羯磨金剛授與一切如
356 21 then 則彼羯磨金剛授與一切如
357 21 naturally 則彼羯磨金剛授與一切如
358 21 expresses a question or doubt 則彼羯磨金剛授與一切如
359 21 you 則彼羯磨金剛授與一切如
360 21 the second lunar month 則彼羯磨金剛授與一切如
361 21 in; at 則彼羯磨金剛授與一切如
362 21 Ru 則彼羯磨金剛授與一切如
363 21 Thus 則彼羯磨金剛授與一切如
364 21 thus; tathā 則彼羯磨金剛授與一切如
365 21 like; iva 則彼羯磨金剛授與一切如
366 21 suchness; tathatā 則彼羯磨金剛授與一切如
367 21 to bind; to tie 切如來身口心金剛縛三昧耶
368 21 to restrict; to limit; to constrain 切如來身口心金剛縛三昧耶
369 21 a leash; a tether 切如來身口心金剛縛三昧耶
370 21 binding; attachment; bond; bandha 切如來身口心金剛縛三昧耶
371 21 va 切如來身口心金剛縛三昧耶
372 21 according to 依一
373 21 to depend on; to lean on 依一
374 21 to comply with; to follow 依一
375 21 to help 依一
376 21 flourishing 依一
377 21 lovable 依一
378 21 bonds; substratum; upadhi 依一
379 21 refuge; śaraṇa 依一
380 21 reliance; pratiśaraṇa 依一
381 21 shēn human body; torso 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
382 21 shēn Kangxi radical 158 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
383 21 shēn measure word for clothes 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
384 21 shēn self 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
385 21 shēn life 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
386 21 shēn an object 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
387 21 shēn a lifetime 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
388 21 shēn personally 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
389 21 shēn moral character 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
390 21 shēn status; identity; position 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
391 21 shēn pregnancy 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
392 21 juān India 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
393 21 shēn body; kāya 一切如來毘首羯磨大菩薩摩訶薩身
394 20 cái just; not until 從一切如來心纔出已
395 20 cái merely; mātra 從一切如來心纔出已
396 20 微塵 wēichén dust; a minute particle 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
397 20 微塵 wēichén fine dust 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
398 20 微塵 wēichén an atom 則從羯磨金剛形出一切世界微塵
399 19 月輪 yuèlún the disk of the moon 切如來前月輪而住
400 19 gāng just; barely; exactly 剛甲冑被一切如來
401 19 gāng hard; firm 剛甲冑被一切如來
402 19 gāng strong; powerful 剛甲冑被一切如來
403 19 gāng upright and selfless 剛甲冑被一切如來
404 19 gāng coincidentally 剛甲冑被一切如來
405 19 gāng Gang 剛甲冑被一切如來
406 19 gāng strong; bāḍha 剛甲冑被一切如來
407 18 so as to; in order to 以彼
408 18 to use; to regard as 以彼
409 18 to use; to grasp 以彼
410 18 according to 以彼
411 18 because of 以彼
412 18 on a certain date 以彼
413 18 and; as well as 以彼
414 18 to rely on 以彼
415 18 to regard 以彼
416 18 to be able to 以彼
417 18 to order; to command 以彼
418 18 further; moreover 以彼
419 18 used after a verb 以彼
420 18 very 以彼
421 18 already 以彼
422 18 increasingly 以彼
423 18 a reason; a cause 以彼
424 18 Israel 以彼
425 18 Yi 以彼
426 18 use; yogena 以彼
427 18 zuò to do 於一切世界一切如來羯磨等作
428 18 zuò to act as; to serve as 於一切世界一切如來羯磨等作
429 18 zuò to start 於一切世界一切如來羯磨等作
430 18 zuò a writing; a work 於一切世界一切如來羯磨等作
431 18 zuò to dress as; to be disguised as 於一切世界一切如來羯磨等作
432 18 zuō to create; to make 於一切世界一切如來羯磨等作
433 18 zuō a workshop 於一切世界一切如來羯磨等作
434 18 zuō to write; to compose 於一切世界一切如來羯磨等作
435 18 zuò to rise 於一切世界一切如來羯磨等作
436 18 zuò to be aroused 於一切世界一切如來羯磨等作
437 18 zuò activity; action; undertaking 於一切世界一切如來羯磨等作
438 18 zuò to regard as 於一切世界一切如來羯磨等作
439 18 zuò action; kāraṇa 於一切世界一切如來羯磨等作
440 18 zhì wisdom; knowledge; understanding 智善通達故
441 18 zhì care; prudence 智善通達故
442 18 zhì Zhi 智善通達故
443 18 zhì clever 智善通達故
444 18 zhì Wisdom 智善通達故
445 18 zhì jnana; knowing 智善通達故
446 18 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya; Buddha-body 等如來身
447 18 zhōng middle 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
448 18 zhōng medium; medium sized 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
449 18 zhōng China 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
450 18 zhòng to hit the mark 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
451 18 zhōng in; amongst 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
452 18 zhōng midday 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
453 18 zhōng inside 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
454 18 zhōng during 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
455 18 zhōng Zhong 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
456 18 zhōng intermediary 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
457 18 zhōng half 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
458 18 zhōng just right; suitably 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
459 18 zhōng while 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
460 18 zhòng to reach; to attain 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
461 18 zhòng to suffer; to infect 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
462 18 zhòng to obtain 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
463 18 zhòng to pass an exam 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
464 18 zhōng middle 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中
465 17 in; at 於一切世界一切如來羯磨等作
466 17 in; at 於一切世界一切如來羯磨等作
467 17 in; at; to; from 於一切世界一切如來羯磨等作
468 17 to go; to 於一切世界一切如來羯磨等作
469 17 to rely on; to depend on 於一切世界一切如來羯磨等作
470 17 to go to; to arrive at 於一切世界一切如來羯磨等作
471 17 from 於一切世界一切如來羯磨等作
472 17 give 於一切世界一切如來羯磨等作
473 17 oppposing 於一切世界一切如來羯磨等作
474 17 and 於一切世界一切如來羯磨等作
475 17 compared to 於一切世界一切如來羯磨等作
476 17 by 於一切世界一切如來羯磨等作
477 17 and; as well as 於一切世界一切如來羯磨等作
478 17 for 於一切世界一切如來羯磨等作
479 17 Yu 於一切世界一切如來羯磨等作
480 17 a crow 於一切世界一切如來羯磨等作
481 17 whew; wow 於一切世界一切如來羯磨等作
482 17 near to; antike 於一切世界一切如來羯磨等作
483 17 yīng should; ought 如教應安坐
484 17 yìng to answer; to respond 如教應安坐
485 17 yìng to confirm; to verify 如教應安坐
486 17 yīng soon; immediately 如教應安坐
487 17 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 如教應安坐
488 17 yìng to accept 如教應安坐
489 17 yīng or; either 如教應安坐
490 17 yìng to permit; to allow 如教應安坐
491 17 yìng to echo 如教應安坐
492 17 yìng to handle; to deal with 如教應安坐
493 17 yìng Ying 如教應安坐
494 17 yīng suitable; yukta 如教應安坐
495 17 biàn turn; one time 量遍一切虛空
496 17 biàn all; complete 量遍一切虛空
497 17 biàn everywhere; common 量遍一切虛空
498 17 biàn to be covered with 量遍一切虛空
499 17 biàn everywhere; sarva 量遍一切虛空
500 17 biàn pervade; visva 量遍一切虛空

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
一切如来 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
chū to go out; to leave
cóng receiving; upādāya
wèi to be; bhū
that; tad
 1. an element
 2. great; mahā
三昧耶 sānmèiyé samaya; vow
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦 196 Aksobhya
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝生 寶生 98 Ratnasaṃbhava
宝生如来 寶生如來 98 Ratnasaṃbhava Tathāgata
不动如来 不動如來 98 Aksobhya Buddha
不空成就如来 不空成就如來 98 Amoghasiddhi Tathāgata
不空成就 98 Amoghasiddhi
不空金刚 不空金剛 98 Amoghavajra
大威德 100 Yamantaka
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大理 100
 1. Dali [kingdom]
 2. Superintendent of Law Enforcement
 3. a major principle; a general truth
 4. Dali [county]
达摩 達摩 68 Bodhidharma
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
光明天 103 Vaibhrājanivāsinī
广智 廣智 103 Guangzhi
观自在王如来 觀自在王如來 103 Lokesvararaja Tathagata
金刚顶 金剛頂 106 Vajra Pinnacle
金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經 106
 1. Sarvatathāgatatattvasaṃgraha; Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing
 2. Sutra of the Correct Inclusion in the Great Vehicle of Present Awakening of all the Tathagatas of the Diamond Pinnacle, the Great King of Teachings
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚王 金剛王 106 Hevajra
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚持 金剛持 106 Vajradhara
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 106 Vajramusti Bodhisattva
金刚锁 金剛鎖 106 Vajrasrnkhala
金刚牙 金剛牙 106 Vajradaṃṣṭra
108 Liao
毘卢 毘盧 112 Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
毘首羯磨 112 Visvakarma; Visvakarman
婆伽梵 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
普贤 普賢 112 Samantabhadra
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
圣天 聖天 115
 1. Shōden
 2. āryadeva
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
司空 115
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
喜金刚 喜金剛 120 Hevajra
一切如来宝 一切如來寶 121 Jewel of All Tathagatas
遮那 122 Vairocana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 98.

Simplified Traditional Pinyin English
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
安坐 196 steady meditation
百八 98 one hundred and eight
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大教王 100 tantra
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
顶三昧 頂三昧 100 vajropamasamādhi
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛眼 102 Buddha eye
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
羯磨 106 karma
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
金刚界大曼荼 金剛界大曼荼羅 106 great vajradhatu mandala
金刚名 金剛名 106 vajra name
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚师 金剛師 106 preceptor
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
金刚女 金剛女 106 vajra-devī
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
空大 107 the space element
理趣 108 thought; mata
曼荼罗 曼荼羅 109 mandala; cicle of divinity
妙觉 妙覺 109
 1. self-enlightenment to enlighten others; wonderous awakening
 2. Suprabuddha
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
入心 114 to enter the mind or heart
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
三千 115 three thousand-fold
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩惹 115 samāja; assembly; congregation
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
善利 115 great benefit
神境 115 teleportation; supernormal powers
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
无身 無身 119 no-body
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无始 無始 119 without beginning
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现证 現證 120 immediate realization
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
虚空界 虛空界 120 visible space
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
一成 121 for one person to become enlightened
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
一百八 121 one hundred and eight
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
应作 應作 121 a manifestation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正意 122 wholesome thought; thought without evil
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛 122 to become a Buddha