liào

liào proper noun Liao
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names , Concept: Surname 姓氏
Notes: (Unihan '廖')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 13 Tan Jin Wenji 鐔津文集 — count: 3
 • Scroll 5 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 大方等大集經菩薩念佛三昧分 — count: 2
 • Scroll 3 Bhadrapālasūtra (Ban Zhou Sanmei Jing) 般舟三昧經 — count: 2
 • Scroll 33 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 大般涅槃經 — count: 2
 • Scroll 17 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 大般涅槃經 — count: 2
 • Scroll 3 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 大般涅槃經 — count: 2
 • Scroll 5 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 菩薩念佛三昧經 — count: 2
 • Scroll 1 Akṣobhya Buddha Sutra (Achu Fo Guo Jing) 阿閦佛國經 — count: 2
 • Scroll 2 Antarābhava (Zhong Yin Jing) 中陰經 — count: 2
 • Scroll 6 Tathāgatamahākaruṇānirdeśa / Da Ai Jing 大哀經 — count: 2

Collocations

 • 廖予 (廖予) 廖予安大德提供新式標點 — Yinse Nu Jing (Pūpāvatyāvadānā) 銀色女經, Scroll 1 — count: 473
 • 廖氏 (廖氏) 廖氏 — Fo Zu Lidai Tong Zai 佛祖歷代通載, Scroll 17 — count: 8
 • 姓廖 (姓廖) 姓廖氏 — Song Biographies of Eminent Monks 宋高僧傳, Scroll 10 — count: 3
 • 廖居士 (廖居士) 廖居士 — Records of the Transmission of the Lamp 景德傳燈錄, Scroll 3 — count: 3
 • 廖知县 (廖知縣) 廖知縣請讚 — Quotations from Chan Master Dahui Pujue 大慧普覺禪師語錄, Scroll 12 — count: 2
 • 慕廖 (慕廖) 而四方詩人慕廖氏者 — Tan Jin Wenji 鐔津文集, Scroll 13 — count: 2
 • 廖公 (廖公) 廖公 — Supplement to the Biographies of Eminent Monks 續高僧傳, Scroll 16 — count: 2
 • 廖胡子 (廖鬍子) 十字街頭廖胡子 — Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 續傳燈錄, Scroll 28 — count: 2
 • 州廖 (州廖) 著逢掖編置衡州廖通直李繹 — Fo Zu Lidai Tong Zai 佛祖歷代通載, Scroll 20 — count: 2
 • 廖廓 (廖廓) 真兮廖廓 — Records of the Transmission of the Lamp 景德傳燈錄, Scroll 25 — count: 2