Back to collection

Diamond Pinnacle Yoga Teachers Sutra (Jingang Feng Louge Yiqie Yujia Yu Zhi Jing) 金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

金剛樓閣一切瑜伽瑜祇經


南天竺三藏沙門金剛智

金剛吉祥大成就品第

[0259c27] ◎爾時金剛薩埵一切如來一切 佛眼金剛吉祥一切佛母出生一切法成就一切能滿一切願一切不祥
一切一切一切 見者歡喜一切眾生語言速成 頂輪最勝無比奇特難勝超過十地一切
諸佛菩薩金剛天王一切難解 五部深密一時 金剛薩埵一切如來忽然
佛母大白白月微笑奢摩他一切出生 俱胝一一作禮
剎那一時化作一字頂輪王 放光倨傲目視大神通 出生一切佛母真言我所一切
真言尊者一切眾生大成就 尊者大吉成就爾時 出生一切佛母金剛吉祥一切 根本明王

[0260a17]
na mo bha ga va to ṣṇī ṣa oṃ ru
   ()  ()
ru sphu ru jvā la ti ṣṭa
 () () ()  () ()
si ddha lo ca ne sa rvā rtha
   ()  ()
sā dha ni ye svā hā
 [*] () () () ()

[0260a25] 爾時佛母諸如來金剛金剛子 金剛山金剛杵 金剛頂金剛界如來薩埵金剛
蓮華手虛空毘首羯磨 波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養 一切佛心一切佛化俱胝
不可說設利羅真身 事業一切如來出言便 真言舉動支節大印便
金剛界觸處便大印 如是金剛阿闍梨教授 法印一千一切諸佛
金剛薩埵歡喜一切有情見者 輪王七寶具足壽命長久千萬 金剛薩埵諸菩薩常隨
得大神通事業急難 昇空一切宿業七曜二十八宿 不能破壞大安百萬

[0260b15] 觀行密印自身 形相大白漸漸舒展大空 根本印加自身法界獲得
印相二手虛心合掌 中指二空 小指
根本大印拭目 五眼右旋一切見者歡喜爾時一切佛頂輪王
金剛置於出生一切佛母足下 二輪頂上一切佛頂 輪王供養圍遶伽陀一百八 金剛吉祥無上

[0260b28]
va jra sa tva ma hā sa
 () () () () 
tva va jra rā ja ma hā
() () ()  () ()
rā ja va jra sū kṣma ma
 () () 乞叉( ) ()
hā sū kṣma va jra ya nna
() 乞叉() () ()  ()
ma hā ya nna va jrāṃ ku śa ma
  () ()  ()
hāṃ ku śa va jra ci tta ma hā
  () ()  (十一) 
ci tta va jra a kṣo bhe
 (十二) ()  () (十三)
na mo stu te
 () 

[0260c15]
va jra sa mbha va na mo stu te
 ()   () 

[0260c17]
va jra śva ra na mo stu te
 ()   

[0260c19]
va jra dhā tve na mo stu te
 () ()  

[0260c21]
sa tva va jri na mo stu te
 () 日里()  

[0260c23]
sa tve va jrī na mo stu te
 ()   

[0260c25]
ra tna va jri na mo stu te
 () ()  

[0260c27]
ra tna va jrī na mo stu te
 () ()  

[0260c29]
dha rma va jri na mo stu te
  ()  

[0261a02]
dha rdmi va jrī na mo stu te
  ()  

[0261a04]
ka rma va jri na mo stu te
  ()  

[0261a06]
ka rdmi va jrī na mo stu te
  ()  

[0261a08]
va jra sa tva na mo stu te
 () ()  

[0261a10]
va jri sa tvi na mo stu te
 () ()  

[0261a12] () [*] () 南謨

[0261a13]
va jra rā ja na mo stu te
   () () 

[0261a15]
va jra rā ga na mo stu te
   () () 

[0261a17]
va jri ra ge na mo stu
 () () () ()
te


[0261a21]
va jra sā dhu na mo stu te
 ()  () () 

[0261a23]
va jri sā dhiḥ na mo stu te
 () ()  () () 

[0261a25]
va jra ra tna na mo stu
 () () () ()
te


[0261b01]
va jri ra tna na mo stu
 () () () ()
te


[0261b05]
va jra te ja na mo stu te
 ()  () () 

[0261b07]
va jri te je na mo stu te
 ()  () () 

[0261b09]
va jra ke tu na mo stu te
 ()  () () 

[0261b11]
va jri ke te na mo stu te
 ()  () () 

[0261b13]
va jra hā sa na mo stu
 () ()  () ()
te


[0261b17]
va jri hā sa na mo stu te
 () ()  () () 

[0261b19]
va jra dha rma na mo stu
 ()  () ()
te


[0261b23]
va jri dha rdmi na mo stu te
 ()  () () 

[0261b25]
va jra tī kṣṇa na mo stu
 () () () ()
te


[0261c01]
va jri ti ṣṇī na mo stu
 () () () ()
te


[0261c05]
va jra he tu na mo stu
 ()  () ()
te


[0261c09]
va jri ca kra na mo stu
 () () () ()
te


[0261c13]
va jra bha ṣa na mo stu
 () (去聲)  () ()
te


[0261c17]
va jri bhi ṣi na mo stu te
 ()  () () 

[0261c19]
va jra ka rma na mo stu te
 ()  () () 

[0261c21]
va jri ka rdmi na mo stu te
 ()  () () 

[0261c23]
va jra ra kṣa na mo stu
 () 乞叉() () ()
te


[0261c27]
va jri ri kṣi na mo stu
 () () () ()
te


[0262a03]
va jra ya kṣa na mo stu
 () 乞叉() () ()
te


[0262a07]
va jri yi kṣi na mo stu
 () () () ()
te


[0262a11]
va jra sā nva na mo stu te
 ()  () () 

[0262a13]
va jri mu ṣṭi na mo stu
 () () () ()
te


[0262a17]
va jra rā ta na mo stu
 () () () ()
te


[0262a21]
va jri rā te na mo stu
 () ()  () ()
te


[0262a25]
va jra mo la na mo stu te
 ()  () () 

[0262a27]
va jri ma li na mo stu te
 ()  () () 

[0262b01]
va jra ge ta na mo stu
 ()  () ()
te


[0262b05]
va jri gi te na mo stu te
 ()  () () 

[0262b07]
va jra dṛ na mo stu
 () () () ()
te


[0262b11]
va jre dṛ na mo stu te
 ()  () () 

[0262b13]
va jra dhū pa na mo stu te
 ()  () () 

[0262b15]
va jri dhū pe na mo stu te
 () [@]  () 

[0262b17]
va jra pū ṣpa na mo stu te
 ()   () 

[0262b19]
va jri pū ṣpe na mo stu
 ()  [@] () ()
te


[0262b23]
va jra di pa na mo stu te
 ()  () () 

[0262b25]
va jri di dhū na mo stu
 () ()  ()
te


[0262b29]
va jra ga tva na mo stu
 () () () ()
te


[0262c04]
va jri ga tve na mo stu
 ()  () ()
te


[0262c08]
va jrāṃ ku śa na mo stu te
 ()  () () 

[0262c10]
va jriṃ ku śe na mo stu te
 ()  () () 

[0262c12]
va jra pā śa na mo stu te
 ()  () () 

[0262c14]
va jri pe śe na mo stu te
 ()  () () 

[0262c16]
va jra sphu ṭa na mo stu
 () () () () ()
te


[0262c20]
va jri sphu ṭe na mo stu
 () () [*] () () ()
te


[0262c24]
va jra gha nṭa na mo stu
 () () () ()
te


[0262c28]
va jra te śa na mo stu te
 ()  () () 
oṃ va jra śrī ye svā
 () () ()

()

 一遍
諸佛雲集 三十七智圓
 諸佛
一切阿尾奢 三界
誦經 諸法成就
誦經 
安隱 誦經
人天敬愛 至於
一切 滿
無量 金剛子
 諸佛衛護

[0263a16] 出生金剛吉祥 畫像曼拏攞 [*] 。自身 圖畫一切瑜伽
蓮華我身 蓮華一切佛頂輪王 金剛右旋七曜使者
頂輪王金剛薩埵 大菩薩幖幟次第右旋 八大金剛明王四方
供養四攝使者師子名畫 像法曼拏羅如此 (阿闍梨八大菩薩理趣經八大金剛
一切頂王經供養四攝幖幟金剛界七曜) 。

[0263a28] 成就法宿宿宿 宿日月吉凶宿 一日之中滿一千所有
心願應時便悉地作法 得佛成就現身

[0263b04] 爾時佛母金剛吉祥成就大悲胎藏 真言

[0263b06]
āḥ vī ra hūṃ khaṃ hūṃ hrīḥ aḥ
   紇哩() 

[0263b08] 滿一千獲得大悲胎藏一切法 一時釋迦牟尼 旋轉便三昧耶虛心
當心爾時成就富貴金剛 鉤召明王

[0263b13]
vaṃ hūṃ traḥ hrīḥ aḥ
() () () () () () ()

[0263b15] 行者五大金剛虛空藏 自身分為 白色虛空藏左手右手
黃色虛空藏金剛 青色虛空藏放大光明赤色虛空藏
大紅蓮華紫色虛空藏 羯磨五大虛空藏富貴 青色金色
衣服瓔珞本色跏趺坐 對於 千萬富貴成就時時護摩 印相

毘首羯磨三昧耶 相合
法界虛空藏 三昧密印應當
改進 金剛虛空藏
改進 寶光虛空藏
 蓮花虛空藏
互相 虛空藏

[0263c05] 爾時金剛吉祥成就一切

[0263c06]
oṃ va jra śrī ma hā śrī
() () () () () () ()
ā di tya śrī so ma
 () () () () 
śrī a ṅga ra ka śrī bu dha
() ()   () () ()
śrī vṛ ha sma ti śrī
() () () () () ()
śu kra śrī śā ni ści
 () () ()  ()
ra śve te śrī ma hā sa ma
 () () () () 
ye śrī svā hā
 () (十一) () () (十二)

[0263c20] 妙吉祥宿

[0263c21]
oṃ sa rva tra sa ma ye śrī
()  怛囉() ()  ()
ye svā hā
() () () ()

[0263c25] 復次行者應用金剛子金剛穿 三百一切滿足 印相金剛
相合初文金剛吉祥

 二空
宿 一切不祥
妙吉祥 降伏
結印 不久成就

[0264a05] 出生一切佛母頂上 雜色光明一一出生無量金剛杵 熾盛足下成就一切真言

[0264a09]
oṃ ṭa ṭā ṭu ṭi ṭī ṭi ṭī ṭu
()  () ()   () ()
ṭu ṭu ṭu va jra sa dvo
() () () () () ()
jjaḥ hūṃ vaṃ hoḥ hrīḥ haḥ hūṃ pha ṭ
  () 紇哩()   ()
hūṃ
()

[0264a17] 真言成就一切攝伏一切 一切未來結印安於 真言一百八便本尊阿尾奢
夢中一切吉凶以定不動尊刀刃 一切真言三七一切
宿足下 自身本尊一切無礙 成就吉祥
中間一切摩奴曬愛敬 佛頂輪王各各薩埵佛母一一毛孔
忽然大會一時寂然

一切如來護摩金剛品第

復次金剛手 護摩
 菩提心
端坐月輪 
 
扇底迦 如來護摩
復次 金剛
發生猛利 不祥
金剛持 等覺
復次施願 摩尼
寶光三業 寶光
三摩地印 清淨
 結使清淨
 寂靜無著
一切所能 得無
金剛手薩埵 種智
如來 諸菩薩
大悲波羅蜜 四無量心
印明四佛 息災
一遍 諸佛
真是佛子 如來
 
三世 諸佛衛護
復次金剛手 密言
 如來
波羅蜜

[0264b27]
oṃ va jra dhā to a gni vaṃ
() () ()  () 

[0264b29]
oṃ va jra a kṣā bhyā
() () () ()
a gni hūṃ
 

[0264c04]
oṃ va jra ra tna saṃ bha
() () () 
vā a gni traḥ
  [*]

[0264c08]
oṃ va jra lo ke śva ra ja rā
() ()   
a gni hrīḥ
 紇哩

[0264c12]
oṃ va jra a mo ghā a gni
 ()   ()
aḥ


復次一心 金剛薩埵
羯磨 金剛
滿大空 金剛
金剛 攝伏使

[0264c20]
oṃ va jra sa tvā a gni
 () () ()
huṃ aḥ
 

復次金剛王 本業三昧耶
 法界
十方一切 成就
隨心愛樂 時限

[0264c28]
oṃ va jra rā ja a gni huṃ
 ()  () 
jjaḥ
(入聲)

復次金剛 本業三昧耶
生歡喜 遍十方
一切佛菩薩 愛妻
三界中天 人王敬愛

[0265a07]
oṃ va jra rā gā a gni huṃ hoḥ
 ()  () 

復次金剛 本業三昧耶
 三昧
大空 他生
平等 退

[0265a13]
oṃ va jra sā dhu a gni huṃ saḥ
 ()  () 

 諸佛甚深
所有三世 無有
復次金剛手 金剛
羯磨 如如生光
威德諸天 王人
一切隨順 增長

[0265a21]
oṃ va jra ra tna a gni
 () () ()
huṃ oṃ
 

金剛光明 熾然自發
一切天主 釋梵
日月三世 無能
有所 盡皆隨順

[0265a29]
oṃ va jra te ja a gni hūṃ āṃ
 ()  () ()

金剛幢大軍 生字
本業 一切

[0265b04]
oṃ va jra ke tu a ṅi huṃ
 () (平聲) () 
trāṃ
()

金剛菩薩 音聲
本業 一切

[0265b10]
oṃ va jra hā sā a gni huṃ
 () () () 
haḥ


如是祕密 諸佛增長
 增長自身
三界天人 悉皆
生身 
復次金剛手 蓮華自在王
清淨自在 三界
地獄惡趣 蓮華
羯磨 如是

[0265b22]
oṃ va jra dha rmā a gni huṃ
 ()  () 
hrīḥ
()

金剛猛利 放大
三界 

[0265b28]
oṃ va jra tī kṣṇa a gni
 () 乞叉() ()
huṃ dhaṃ
 

金剛轉輪 
那羅延 金翅鳥

[0265c05]
oṃ va jra he tu a gni hūṃ maṃ
 ()  () [*]

金剛語言 
打破修羅 一切宿

[0265c09]
oṃ va jra bhā ṣā a gni huṃ raṃ
 (