Back to collection

Jingang Ding Jing Piluzhena Yibai Ba Zun Fashen Qi Yin (Vajra Crown Tantra and Vairocana One Hundred and Eight Worthy Dharma Bodies and Mudras) 金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂經毘盧遮那 百八 契印
善無畏三藏一行和上

[0331b18] 一切如來自己身密

[0331b19]
oṃ sa rva ta thā ga tā a bhi aṃ bo dhi
      
dṛ ḍha va jra ti ṣṭa
 (堅牢)   (一切如來菩提金剛堅牢安住)

稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛頂

[0331b25] 金剛薩埵大心

[0331b26]
na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ va jra
     
sa tva ma hā sa ma ya svā hā
    

[0331c01]
oṃ va jra a kṣo bhya a bhi ṣiṃ
金剛王     
ca vaṃ svā hā
  

[0331c05]
oṃ va jra ra tna saṃ bha
金剛    
va svā hā
 

[0331c09]
oṃ va jra lu ke śva rā
金剛    
ra ja svā hā
  

[0331c13]
oṃ va jra a mo gha si dvi svā
金剛座     [0331c17]
oṃ va jra sa tva svā hā
金剛    

[0331c19]
oṃ va jra rā ja svā hā
金剛    

[0331c21]
oṃ va jra ti ṣṭa svā hā
金剛    

[0331c23]
oṃ va jra viḥ hā hā
金剛持   

[0331c25]
oṃ va jra dṛ ṣṭi ma ṭ
金剛界   [-+] 
svā hā
 

[0332a03]
oṃ va jra stvaṃ svā hā
金剛   

[0332a05]
oṃ va jra sa ma ya hoḥ su ra
金剛     
ta stvaṃ svā hā
  

[0332a09]
oṃ va jra va nva trā ṭ svā
金剛心    [0332a13]
oṃ va jra ve śa aḥ svā hā
金剛智    

[0332a15]
oṃ va jra mu ṣṭi vaṃ svā hā
金剛    

[0332a17]
oṃ va jra hūṃ pha ṭ svā hā
金剛  𤙖  

[0332a19]
oṃ va jra ci ttā pra ti me
金剛    
ddhāṃ ka ru mi svā hā
   

[0332a23]
oṃ va jra bo dhi ci ntā mu tpa
金剛     
da ya mi svā hā
  

[0332a27]
oṃ ti ṣṭa va jra svā hā
金剛    

[0332a29]
oṃ spha ra va jra svā hā
金剛    

[0332b01]
oṃ suṃ ha ra va jra svā hā
金剛    

[0332b03]
oṃ va jra dṛ pha ti ṣṭa
金剛    
svā hā
 

[0332b07]
oṃ va jra a tma ko hāṃ svā
金剛    [0332b11]
oṃ va jra sa tva a dhi ṣṭa
金剛    
svā hā
 

[0332b15]
oṃ va jra da haṃ svā hā
金剛 (迦羅金剛藏)    

[0332b17]
oṃ va jra tu ṣye hoḥ svā hā
金剛   使  

[0332b19]
oṃ va jra saṃ ma ja jaḥ svā hā
金剛     

[0332b21]
oṃ va jra a ya hi jaḥ svā hā
金剛     

[0332b23]
oṃ va jra a hi hūṃ hūṃ svā
金剛    [0332b27]
oṃ va jra he spho ṭa vaṃ svā
金剛鎖    [0332c01]
oṃ va jra ghaṃ ṭa aḥ aḥ svā hā
金剛鈴     

[0332c03]
oṃ va jra ku śa jaḥ svā hā
金剛    

[0332c05]
oṃ va jra sa tva suṃ gra ha
金剛    伽羅 
svā hā
 

[0332c09]
oṃ va jra sa ra sa ra ru pa
金剛     
ni svā hā
 

[0332c13]
oṃ va jra bha ga vaṃ su ra ta
金剛     
svā hā
 

[0332c17]
oṃ va jra ra tna svā hā
金剛    

[0332c19]
oṃ va jra he śi ru ta ra sau
金剛     
hya svā hā
 

[0332c23]
oṃ va jra he ṣe svā hā
金剛    

[0332c25]
oṃ va jra ma hā ya svā hā
金剛    

[0332c27]
oṃ va jra ha sa va ha svā hā
金剛     

[0332c29]
oṃ va jra pra ha ra ṇi svā
金剛    [0333a03]
oṃ va jra ka mye svā hā
金剛    

[0333a05]
oṃ va jra he lo pa śo bhe svā
金剛     [0333a09]
oṃ va jra su te jā gri svā
金剛    [0333a13]
oṃ va jra a ra gha ya ṇe svā
金剛     [0333a17]
oṃ va jra pa sa dhu da svā hā
金剛     

[0333a19]
oṃ va jra sa ma ya sa tva a
金剛藏     
svā hā
 

[0333a23]
oṃ va jra su ga tva ṅgi svā hā
金剛     

[0333a25]
oṃ va jra sa tva sa ma ya ma
金剛     
nu pa ra ya svā hā
   

[0333a29]
oṃ va jra tī kṣṇa svā hā
金剛    

[0333b01]
oṃ va jra la sa hoḥ svā hā
金剛    

[0333b03]
oṃ va jra ya kṣa hūṃ svā hā
金剛牙    

[0333b05]
oṃ va jra a svā hā
金剛   

[0333b07]
oṃ va jra rā tna svā hā
金剛    

[0333b09]
oṃ va jra ka rmma svā hā
金剛宮    

[0333b11]
oṃ va jra vi spho ra da ra
金剛    
kṣa svā hā hūṃ
  

[0333b15]
va jra oṃ ki ra hūṃ pha ṭ svā
金剛 [-+]    [0333b19]
oṃ va jra sa ra sa ra ka ra
金剛     
ya hūṃ svā hā
  

[0333b23]
oṃ va jra ma hā sa ca li svā
金剛網     [0333b27]
oṃ va jra ve śa hoḥ svā hā
金剛殿    

[0333b29]
oṃ va jra va jraṃ hūṃ svā hā
金剛幢    

[0333c01]
oṃ va jra va jre hūṃ svā hā
金剛    

[0333c03]
oṃ va jra su tu da hūṃ svā hā
金剛     

[0333c05]
oṃ va jra dha rma bhi svā hā
金剛    

[0333c07]
oṃ va jra jvā la hūṃ svā hā
金剛    

[0333c09]
oṃ va jra ka rmma svā hā
金剛    

[0333c11]
oṃ va jra ye tu svā hā
金剛    

[0333c13]
oṃ va jra a rthā pra da
金剛   利他 
svā hā
 

[0333c17]
oṃ va jra pa śa hūṃ svā
金剛    [0333c21]
oṃ va jra saṃ dhi ya si ddhā svā
金剛     [0333c25]
oṃ va jra ti jñā svā hā
金剛定    

[0333c27]
oṃ va jra tu he svā hā
金剛    

[0333c29]
oṃ va jra dha rmma svā hā
金剛    

[0334a01]
oṃ va jra a ra ye svā hā
金剛    

[0334a03]
oṃ va jra ha sa ya svā hā
金剛    

[0334a05]
oṃ va jra gi te ye svā hā
金剛    

[0334a07]
oṃ va jra pu ṣpe svā hā
金剛    

[0334a09]
oṃ va jra dhu pe ri svā hā
金剛    

[0334a11]
oṃ va jra spho ṭ svā hā
金剛    

[0334a13]
oṃ va jra sa ṣa ya svā hā
金剛    

[0334a15]
oṃ va jra da na ye svā hā
金剛    

[0334a17]
oṃ va jra si dvi ya svā hā
金剛手    

[0334a19]
oṃ va jra ka rmma si dvi svā hā
金剛     

[0334a21]
oṃ va jra a raṃ svā hā
金剛    

[0334a23]
hā svā tu dṛ tu svā hā
金剛身    

[0334a25]
oṃ va jra sa ta ri svā hā
金剛    

[0334a27]
oṃ va jra a mo gha si dvi svā
金剛     [0334b01]
oṃ va jra ma ṇi dha ri pha ṭ
金剛     
svā hā
 

[0334b05]
oṃ va jra mu dṛ de svā hā
金剛印    

[0334b07]
oṃ va jra tma ko haṃ svā hā
金剛    

[0334b09]
oṃ va jra ja ga ri svā hā
金剛山    

[0334b11]
oṃ va jra ki ri ki ri hūṃ
金剛忿怒    
svā hā
 

[0334b15]
oṃ va jra tra ṭ svā hā
金剛    

[0334b17]
oṃ va jra ṣe da yaṃ svā hā
金剛杵    

[0334b19]
oṃ va jra bo dhi ci tma svā
金剛    [0334b23]
oṃ va jra a da sa ta ri svā
金剛     [0334b27]
oṃ va jra ma ṇi a su kha svā
金剛     [0334c01]
oṃ va jra ga bhe svā hā
金剛    

[0334c03]
oṃ va jra ka rmma svā hā
金剛    

[0334c05]
oṃ va jra a kṣā bhi ri svā hā
金剛     

[0334c07]
oṃ va jra na gha ṭa svā hā
金剛拳    

[0334c09]
oṃ va jra ra kṣa haṃ svā hā
金剛   乞叉  

[0334c11]
oṃ va jra ma ni sa tva svā hā
金剛     

[0334c13]
oṃ va jra haṃ haṃ haṃ ho bha ga
金剛     
vaṃ svā hā
 

[0334c17]
oṃ va jra tu laṃ ga te svā hā
金剛     

[0334c19]
oṃ va jra a dhi ri svā hā
金剛    

[0334c21]
oṃ va jra dṛ te kṛṭ svā
金剛    [0334c25]
oṃ va jra gi ddho gi ddhe hūṃ svā
金剛子     [0334c29]
oṃ va jra ha ha ha hūṃ hūṃ
金剛    
hūṃ svā hā
 

[0335a03] 金剛菩薩摩訶薩金剛悉地 印契密言寂靜遠離一切 三昧白毫次第觀照分明普現
如來金剛摩尼如意同一法性 真法一味如如不來無相無為清淨 法身圓寂

如是八百金剛 三昧一法
觀照真如不二門 如來圓寂
 瑜伽悉地儀式
菩提萬行剎那 無始迷惑
四千妙法 一字真言印契
恒沙功德不可 廣度眾生無限
人空法空自性空 一真法界本來
十方調等覺 如是金剛
一句真言 心輪頂上
左右 白毫眉間
人中 咽喉
波羅蜜 胸前背後雙足
臍輪金剛宮 心王明月
莊嚴 無相
蓮華金剛 塗香鼻根
安坐悉地金剛 清淨光明滿月
如是身心一百八 次第觀想明淨
頓悟祕密菩提 自在遊行涅槃
安立世間悉地 灌頂作持
真是如來生子 滿足清白一乘法
天魔 合掌救世者
金剛不動 究竟成佛法身
瑜伽勝義中說 瞻仰世導師
薄伽梵祕密 八部龍天敬仰
念誦 語言
含金 宿
思明 法界虛空
心得自在去來 功德常行迴向

法身觀門

稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛頂
大法道場 一心觀想分明
希有 神通
十方諸佛 摩尼珠
三昧首楞嚴 安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛王
自在光明寂滅 十方善覺無上
恒沙功德圓滿 無相清淨真空
三昧菩提 安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛
無邊不可 超出十方世界
摩尼寶 映現瑠璃水精
三昧 安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛
壽量無窮不可 水鳥樹林極樂
颯然 中法
菩薩沐浴金沙 一念十方受記
不退 安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛座
恒沙悉地 無邊善逝
圓光法界無障礙 如觀
師子頂戴滿虛空 七寶
三昧悉地 安住如來吉祥地
稽首毘盧遮那佛 一切如來金剛身
法界無邊 應現滿虛空
一身多身 復現多身一身
有身有相 非身無為
三昧涅槃 如來吉祥地

[0335c08] 毘盧遮那悉地流出相應陀羅尼

[0335c09]
na maḥ sa rva ta thā ga te bhyu vi
   ()  [*] () ()
śva mu khe bhyaḥ sa rva thā a ā
()  ()   ()
aṃ aḥ
 ()

[0335c15] 本末 五月 淨嚴 (四十八)

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0877 金剛頂經毘盧遮那一百八尊法身契印
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary