Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 4

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第四
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

金剛界曼拏羅廣大儀軌第一

[0349b20] 爾時世尊不空成就如來世尊大毘盧 如來一切如來一切波羅蜜 三昧出生金剛加持三摩地一切
羯磨三昧自心大明

[0349b24] () (二合一)

[0349b25] 一切如來一切羯磨光明 持金剛於是羯磨光明一切世界 極微塵量等如來一切如來
一體出現金剛羯磨周遍 世界方面世尊大毘盧遮那 如來月輪如理

一切正覺 金剛
一成無盡 有情作業

[0349c04] 一切如來三昧灌頂金剛法性 供養一切如來波羅蜜多法門

[0349c06] 爾時世尊大毘盧遮那如來一切如來 供養三昧出生金剛三摩地一切 大明自心大明

[0349c09] 嚩日囉 () () (一句)

[0349c10] 一切如來金剛印 金剛於是金剛印一切世界極微 量等如來一體出現金剛嬉戲
大明金剛薩埵無異種種 妙好威儀莊嚴具莊嚴一切 如來部金剛薩埵明妃世尊阿閦如來
月輪如理

我有等比 諸佛供養
欲樂供養 供養

[0349c19] 爾時世尊一切如來寶灌頂三昧 金剛三摩地一切如來大明 大明

[0349c22] 嚩日囉 () () (一句)

[0349c23] 一切如來大寶 於是大寶一切世界極微塵 如來一體出現金剛大明
色相莊嚴無異世尊寶生如來 月輪如理

等比 稱為供養
三界最勝 受教故作供養

[0350a01] 爾時世尊一切如來三昧出生 三摩地一切如來大明自心大明

[0350a04] 嚩日囉 () () (一句)

[0350a05] 一切如來一切如來法印 持金剛於是一切如來法印一切 世界極微塵量等如來一體出現
金剛大明世尊觀自在王如來 曼拏羅月輪如理

莊嚴 供養諸見
供養 一切法響應

[0350a12] 爾時世尊一切如來供養三昧出生 金剛三摩地一切如來大明自心 大明

[0350a15] 嚩日囉 () () (一句)

[0350a16] 一切如來一切如來供養 廣大法用持金剛於是一切如來 供養廣大法用一切世界極微塵
量等如來一體出現金剛大明 世尊不空成就如來曼拏羅月輪 如理

廣大供養 一切供養
金剛法用 安立諸佛供養

[0350a24] 一切如來無上三昧一切如來一切如來歌詠一切如來無上事業 如來祕密供養

[0350a27] 復次世尊阿閦如來世尊大毘盧遮那 如來供養事故一切如來大笑三昧 金剛三摩地一切如來大明
自心大明

[0350b02] 嚩日囉 () (一句)

[0350b03] 一切如來種種供養雲海 莊嚴周遍一切金剛界量具持金剛 種種供養雲海莊嚴一切世界
微塵量等如來一體出現金剛 大明世尊金剛摩尼寶樓閣 月輪如理

供養 金剛大笑端嚴
眾生 無上菩提

[0350b11] 爾時世尊寶生如來世尊大毘盧遮那 如來供養事故一切如來寶莊嚴供養 三昧出生金剛三摩地一切如來
大明自心大明

[0350b15] 嚩日囉 () (一句)

[0350b16] 一切如來一切供養莊嚴 周遍一切虛空界量具持金剛於是 供養莊嚴一切世界極微塵量等
如來一體出現金剛大明世尊金剛摩尼寶樓閣月輪

供養 一切莊嚴
諸如來 速得成就供養

[0350b24] 爾時世尊觀自在王如來世尊大毘盧 遮那如來供養事故一切如來供養 三昧出生金剛三摩地一切如來
明妃自心大明

[0350b28] 嚩日囉 () () (一句)

[0350b29] 一切如來一切供養莊嚴 周遍法界持金剛於是一切供養 莊嚴一切世界極微塵量等如來
一體出現金剛大明世尊 摩尼寶樓閣月輪如理

廣大 供養端嚴
由是光明 一切

[0350c08] 爾時世尊不空成就如來世尊大毘盧 遮那如來供養事故一切如來塗香 三昧出生金剛三摩地一切如來
大明自心大明

[0350c12] 嚩日囉 () (一句)

[0350c13] 一切如來一切塗香供養 周遍一切世界量具持金剛於是 一切塗香供養莊嚴一切世界極微塵
量等如來一體出現金剛塗香 明妃世尊金剛摩尼寶樓閣 如理

塗香供養 微妙
諸如來塗香 一切清淨

[0350c21] 一切如來大菩提三昧一切 如來法光戒定慧解脫解脫知見勝妙 一切如來教令事業

[0350c24] 爾時世尊大毘盧遮那如來一切如來 三昧大士三昧出生薩埵金剛三摩地 一切如來眾生自心大明

[0350c27] () (一句)

[0350c28] 一切如來持金剛一切 如來鉤召三昧金剛印出現於是 如來鉤召三昧金剛印一切世界
極微塵量等如來一體出生金剛 菩薩身世尊金剛摩尼寶樓閣金剛 月輪如理一切如來鉤召三昧

一切正覺 平等鉤召堅固
普遍鉤召 集會曼拏羅

[0351a08] 爾時世尊一切如來三昧引入大士 出生金剛三摩地引入一切如來 自心大明

[0351a11] 嚩日囉 () () (一句)

[0351a12] 一切如來持金剛一切 如來引入三昧大印出現於是一切 如來引入三昧大印一切世界極微
量等如來一體出生金剛 世尊金剛摩尼寶樓閣月輪 如理引入一切如來

一切正覺 金剛堅固
一切極微 亦復引入三昧

[0351a20] 爾時世尊一切如來三昧大士三昧出生金剛三摩地一切如來三昧一切 如來自心大明

[0351a23] 嚩日囉 () () (一句)

[0351a24] 一切如來持金剛一切 如來三昧大印出現於是一切 三昧大印一切世界極微塵
如來一體出生金剛鎖菩薩身世尊金剛摩尼寶樓閣法門月輪 一切如來

一切正覺 金剛鎖堅固
一切解脫 眾生

[0351b03] 爾時世尊一切如來大士三昧 金剛三摩地一切如來一切 自心大明

[0351b06] 嚩日囉 () () (一句)

[0351b07] 一切如來持金剛一切 如來普遍警覺出現於是一切 普遍警覺一切世界極微塵
如來一體出生金剛鈴菩薩身世尊金剛摩尼寶樓閣羯摩月輪如理普遍警覺一切如來

一切正覺 金剛鈴堅固
一切主宰 亦復使

[0351b15] 一切如來三昧鉤召一切如來引入 如來一切如來敬愛如是一切 如來教令

[0351b18] 復次世尊大毘盧遮那如來加持力作 普遍召集一切如來召集加持

[0351b21] 嚩日囉 () 三摩 () (一句)

[0351b22] 由是剎那牟呼栗多一切如來 警覺普遍一切世界雲海一切世界極微 量等諸如來菩薩來集
金剛摩尼寶樓閣世尊大毘盧遮那 如來普禮大明

[0351b27] () () () () 滿 () ()
(一句)

[0351b29] 如是自性成就大明普禮一切 如來

諸佛普賢 諸菩薩
一切如來 一切如來

[0351c04] 十方世界來集一切 諸菩薩一切如來加持混入 世尊大毘盧遮那如來一切如來
各各出自菩薩眾會世尊金剛摩尼寶 樓閣周匝圍繞三摩地

一切正覺 廣大無始本來
由是一切微塵數 清淨一佛

[0351c11] 爾時十方一切世界來集一切如來 金剛界曼拏羅加持 無餘有情救護獲得利益
安樂乃至一切如來平等智通最上悉地 殊勝諸如來勸請一切 增上主宰金剛薩埵無始無終持金剛 以是一百八勸請稱讚

金剛勇猛大正 金剛諸如來
普賢金剛 金剛手頂禮
金剛王 金剛諸如來
金剛最上不空 金剛鉤召頂禮
金剛敬愛妙樂 金剛調伏
最勝金剛 金剛頂禮
金剛善哉 金剛大樂
最上金剛歡喜 金剛頂禮
金剛堅固 金剛虛空摩尼
金剛豐盛虛空藏 金剛藏頂禮
金剛光大 金剛佛光
金剛圓光照明 金剛頂禮
金剛寶幢善利 金剛歡喜
寶幢金剛 金剛頂禮
金剛喜笑 金剛希有
大喜大樂金剛 金剛頂禮
金剛妙法真實 金剛蓮華清淨
觀照自在金剛 金剛頂禮
金剛大乘 金剛大器
金剛甚深妙吉祥 金剛頂禮
金剛金剛 金剛大理
金剛 金剛頂禮
最上金剛 金剛持成就
無言金剛悉地 金剛頂禮
金剛事業教令 金剛遍行
金剛不空極廣大 金剛頂禮
金剛守護精進 金剛甲冑堅固
最勝 金剛精進頂禮
金剛藥叉大方便 金剛恐怖
摧伏魔力勝金 金剛暴怒頂禮
金剛拳威力 金剛拳解脫
金剛堅固三昧 金剛拳頂禮
如是百八寂靜 受持
金剛灌頂 一切成就
如是最上祕密 持金剛稱讚
歌詠 金剛手無異
我所稱讚如是 持金剛百八
大乘現證三昧門 流布妙理
我所勸請 最上儀軌
一切大智 最勝金剛曼拏羅

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第四

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary