Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 7

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第七
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

金剛祕密曼拏羅廣大儀軌第二

[0360c21] 爾時金剛手菩薩摩訶薩祕密

今次演說 最上金剛曼拏羅
相同金剛界 名為金剛
曼拏羅法相 曼拏羅
曼拏羅依法 應當佛印
中方安處 金剛界主宰
金剛金剛 金剛部金剛
金剛 如是名為灌頂
金剛蓮華 名為壽命
羯磨金剛 金剛
應當蓮華 畫圓光相
金剛杵 金剛起立
金剛相合 二手善哉
 日光亦復
熾盛光圍繞 行列金剛
金剛蓮華 利劍亦復
金剛大火 舌相
諸處金剛杵 金剛甲冑
依法金剛牙 二手拳
金剛 
標幟 金剛
儀軌 本部標幟
慈氏菩薩 其所

[0361a16] 復次宣說金剛祕密曼拏羅

[0361a17] 所謂金剛阿闍梨薩埵金剛印 曼拏羅右旋結印獻金 其所四門自心
金剛羯磨 業已應順曼拏羅金剛弟子 金剛界曼拏羅法用如次已然
依法授與祕密成就金剛標幟 金剛祕密

[0361a25] 復次教授金剛祕密

曼拏羅 觀想金剛
手足動搖 金剛明妃
猶如 觀想金剛頭上
手掌使 金剛鉤召
應作射箭 心中
惡魔 妙樂金剛
應作 自心自身
金剛法用相應 自得諸佛衛護

[0361b05] 如是等心

[0361b06] 嚩日囉 () () (一句)

[0361b07] () [*] (一句)

[0361b08] () () 發吒 (半音一句)

[0361b09] 滿 () [*] (一句)

[0361b10] 復次教授金剛祕密

金剛 所謂歡喜
明妃 
動搖 照明鉤召
名為光明 一切世間鉤召
顰眉破壞 剎那忿怒
忿怒 乃至三世降伏
堅固慈愛 猶如須彌
名為慈愛 能破病毒

[0361b19] 如是等心

[0361b20] 嚩日囉 () () () (半音一句)

[0361b21] () () () () [*] (一句)

[0361b22] () () () (一句)

[0361b23] () () () 怛囉 () (半音一句)

[0361b24] 復次教授金剛祕密

呼呼呼呼 剎那語言
諸眾生 金剛
[*] [*] [*] [*]  一切聲
鉤召諸世間 執金剛無異
 忿怒
殺害一切有情 等同須彌
[*] [*] [*] [*]  微妙
普護諸世間 金剛身

[0361c05] 如是等心

[0361c06] 嚩日囉 () (一句)

[0361c07] 嚩日囉 () [*] (一句)

[0361c08] 嚩日囉 () (一句)

[0361c09] 嚩日囉 () [*] (一句)

[0361c10] 復次教授金剛祕密心印

應觀自身 所有諸相具足
自身即是金剛手 諸佛
應觀自身 所有諸相具足
自身即是金剛藏 鉤召金剛手
應觀自身 所有諸相具足
自身即是金剛 正法
應觀自身 所有諸相具足
自身即是金剛 金剛衛護

[0361c19] 如是等心

[0361c20] 嚩日囉 () () (一句) () () () ()

[0361c22] 嚩日囉 () (二合一) 嚩日囉 () () () ()
() () () [*] ()

[0361c24] 嚩日囉 () () 怛囉 () () [*] (二合一) ()
() (半音)

[0361c26] 嚩日囉 () () 嚩日囉 () [*] (一句)

[0361c28] 復次教授金剛祕密

薩埵金剛 自心中觀自身
金剛普遍 一切世間警悟
大寶金剛 自心中觀自身
光明普遍 鉤召一切
妙法金剛 自心中觀自身
忿怒普遍 諸世間
羯磨金剛 自心中觀自身
慈愛普遍 一切世間

[0362a09] 如是等心

[0362a10] 嚩日囉 () () 三摩 (一句)

[0362a11] 嚩日囉 () () 三摩 (一句)

[0362a12] 嚩日囉 () () 三摩 (一句)

[0362a13] 嚩日囉 () () 三摩 [*] (一句)

[0362a14] 復次教授金剛祕密大印

金剛所生 名為祕密
大印如次 
二手大指 指頭
中指向上 金剛界主宰
即此中指金剛 中指
中指無名指 如次
一二金剛 大指
彈指 寶光
無名指 以此
指頭展舒 大指
展舒輪相 以此
大指金剛 中間
大指 
金剛祕密 金剛所生
復次祕密標幟 觀想內心自相
羯磨祕密 羯磨標幟表示

[0362b02] 說法印次第所謂最上祕密種子

[0362b03] () [*] ()

[0362b04] () () 怛囉 ()

[0362b05] 紇哩 () [*]

[0362b06] [*] ()

祕密 分別羯磨
乃至三昧 如是
宣說成就 三昧
 一切勝妙
若一密印 一切
大事 智者和合應作
常時 金剛眷屬自然
行人堅固愛心 乃至

[0362b15] 復次宣說一切事業

金剛發生 他人
 

[0362b18] 嚩日囉 () () 滿 (一句)

[0362b19]

所生 一切印次
 

[0362b22] () 嚩日囉 () (一句)

[0362b23] 堅固護身作法

金剛堅固 甲冑
次第 

[0362b26] () () 嚩日囉 () () (半音一句)

[0362b27] 三昧

隨處 堅固護身
 如是

[0362c01] () () 三摩 () (一句)

金剛隨意 一切事業
三昧法相 最上成就

金剛智曼拏羅廣大儀軌第三

[0362c05] 爾時金剛手菩薩摩訶薩一切 微妙金剛智三昧曼拏羅加持三摩地最上自心

[0362c08] () () () 嚩日囉 () () 三摩 (一句)

[0362c10] 爾時世尊阿閦如來一切如來金剛 微妙金剛智三昧曼拏羅加持三摩地最上自心

[0362c13] () 嚩日囉 () 薩埵 () () () (一句)

[0362c15] 爾時世尊寶生如來一切如來金剛 微妙金剛印三昧曼拏羅加持三摩地 最上自心

[0362c18] () 嚩日囉 () () () () () 三摩
(一句)

[0362c20] 爾時世尊無量壽如來一切如來金剛 微妙金剛智三昧曼拏羅加持三摩地最上自心

[0362c23] () 嚩日囉 () () () () () 三摩
(一句)

[0362c25] 爾時世尊不空成就如來一切如來 羯磨微妙智印三昧曼拏羅加持三摩地最上自心

[0362c28] () 嚩日囉 () () () () () 三摩
(一句)

[0363a02] 爾時世尊大毘盧遮那如來一切如來 微妙金剛三摩地於是三摩地一切 如來執金剛微妙金剛光明
出現普照一切世界一切如來 一切如來微妙金剛三摩地三摩鉢底堅固三摩地金剛身
觀察合為一體出生如來世尊 毘盧遮那如來心中如理

[0363a10] 金剛手菩薩摩訶薩一切 智心如是一切如來微妙 三昧金剛大明

[0363a13] () () 嚩日囉 (二合一)

[0363a14] 大明一切如來心中出現 菩薩摩訶薩一切如來微妙金剛 加持影像一切如來

一切正覺 微妙金剛廣大
廣大微妙 三界

[0363a20] 金剛手菩薩摩訶薩 一切如來微妙金剛智一切 如來身如是法界虛空
由是微妙金剛智虛空界 一切如來金剛加持影像 如是影像剎那混入一切
金剛觀察金剛法性一切 一切如來微妙金剛三摩地 然後一切如來金剛中說一切如來 三摩地智心

[0363b01] 嚩日囉 () () () (一句)

[0363b02] 金剛手菩薩摩訶薩 自心微妙一切如來如是 自心金剛影像如理

[0363b05] 一切如來薩埵金剛四大智心

[0363b07] 嚩日囉 () () (一句)

[0363b08] 金剛薩埵智印

[0363b09] 紇哩 () () () ()

[0363b10] 一切如來集會加持智印

[0363b11] () () 嚩日囉 () () 紇哩 () (一句)

[0363b13] 一切如來愛樂智印

[0363b14] () 嚩日囉 () (二合一)

[0363b15] 歡喜智印

[0363b16] 名為一切如來金剛等持

[0363b17] 爾時金剛手菩薩摩訶薩一切 微妙自心如是自心金剛加持影像如理即此金剛
四心

[0363b21] 嚩日囉 () () () 紇哩 () (一句)

[0363b22] 一切如來灌頂智

[0363b23] 嚩日囉 () () () (二合一)

[0363b24] 大光曼拏羅莊嚴智印

[0363b25] 嚩日囉 () () () () (一句)

[0363b26] 一切如來意願圓滿智印

[0363b27] 紇哩 () 嚩日囉 () () (一句)

[0363b28] 一切如來大喜出生智印

[0363b29] 名為一切如來寶等持

[0363c01] 爾時金剛手菩薩摩訶薩微妙 自心如是金剛加持影像 如理即此金剛影像四心

[0363c05] 嚩日囉 () () () (一句)

[0363c06] 一切法平等性智

[0363c07] 紇哩 () () () () (一句)

[0363c08] 一切如來智慧

[0363c09] () 嚩日囉 () () 紇哩 () () (一句)

[0363c11] 智印

[0363c12] 嚩日囉 () [*] () () 紇哩 () (一句)

[0363c13] 一切如來法語戲論智印

[0363c14] 名為一切如來等持

[0363c15] 爾時金剛手菩薩摩訶薩自心 金剛微妙金剛心如是 極微金剛影像加持
極微金剛影像四心

[0363c19] () 嚩日囉 () () (一句)

[0363c20] 一切如來智印

[0363c21] 紇哩 () () () (一句)

[0363c22] 精進智印

[0363c23] () 嚩日囉 () 藥叉紇哩 () (一句)

[0363c24] 一切魔境界智印

[0363c25] 嚩日囉 () () 紇哩 () (一句)

[0363c26] 一切如來智印

[0363c27] 名為一切如來羯磨等持

[0363c28] 爾時金剛手菩薩摩訶薩 妙智一切如來 金剛手大菩薩金剛薩埵大菩薩
各各標幟自心安立金剛界 曼拏羅相應法曼拏羅自心等持 等至依止

[0364a05] 復次金剛手菩薩摩訶薩 如來三摩地神通金剛智 妙智曼拏羅

今次演說 最上妙月曼拏羅
猶如金剛界 金剛微妙故此
曼拏羅法相 教安薩埵
金剛 曼拏羅如是
薩埵 安心
應作三摩地 二手金剛

[0364a14] 復次宣說金剛微妙曼拏羅鉤召儀軌曼拏羅相應法所有儀軌 應作然後授與大智標幟自心 事業

[0364a18] 復次教授大印

 次復
微妙金剛 等引
微妙金剛 出生殊勝
廣大 廣大一切
隨心 廣大三界
復次 乃至攝入
所有 應觀等引
堅固一切 三摩地安立

[0364a27] 如是等心

[0364a28] () () 嚩日囉 (二合一)

[0364a29] () 嚩日囉 (二合一)

[0364b01] 嚩日囉 (二合一)

[0364b02] 嚩日囉 () () (一句)

有情慈心 堅固
廣大法相 一切有情廣大
廣大相應 悲心亦復
一切有情相應 所行廣大
自性光明一切 本來清淨虛空等
若非 普觀清淨歡喜
所有一切 菩提
捨心平等觀 攝受

[0364b11] 如是等心

[0364b12] () () () () (一句) () ()
() (一句)

[0364b14] () () () () (一句)

[0364b15] () 薩埵 () () (一句)

[0364b16] 復次教授一切如來隨念

虛空 微妙金剛應和
威儀 金剛影像觀想
一切處如是 微妙金剛和合
諸菩薩金剛 觀想常住等引
金剛手影像 一切處觀想
微妙金剛法相 其所依次
觀佛影像一切 所有諸相具足
其所依次 應觀等引

[0364b25] 如是等心

[0364b26] 嚩日囉 () () (一句) () () ()
(一句)

[0364b28] 嚩日囉 () () () (一句)

[0364c01] 沒馱 () () () (一句)

微妙金剛相應 觀想自身
自身影像 菩提心應觀
淨妙月輪 應觀自身
自身即是金剛 薩埵金剛無異
微妙金剛法相 應觀自身
自身薩埵金剛心 薩埵金剛無異
應觀自身 所有諸相具足
自身即是影像 諸佛菩提應觀

[0364c10] 如是等心

[0364c11] 三滿多 () (一句) 薩埵嚩日囉 () (一句)

[0364c13] 嚩日囉 () 薩埵三摩 () () () (一句) ()
() [*] (一句)

[0364c15] 復次教授一切如來法性祕密

等同諸佛 金剛祕密
金剛蓮華二相 有情
等同金剛 金剛祕密
金剛蓮華二相 決定鉤召諸世間
等同金剛 金剛祕密
金剛蓮華二相 普遍世間調伏
等同金剛 金剛祕密
金剛蓮華二相 成就諸事

[0364c24] 復次教授一切如來金剛加持三摩地印

微妙金剛法相 觀想金剛住心
自身即是影像 由是成佛

[0364c27] 復次教授金剛薩埵三摩地印

微妙金剛相應 金剛諸眾
金剛薩埵應觀 一切成就

[0365a01] 復次教授一切如來三摩地三昧印

金剛出生 等持三昧
十六大士如次 

[0365a04] 所謂高起住相 大指

[0365a07] 復次教授最上法印次第

[0365a08] (一句)

[0365a09] () (二合一)

[0365a10] (半音一句)

[0365a11] (二合一)

[0365a12] () (二合一)

[0365a13] 盎盎 (一句)

[0365a14] (一句)

[0365a15] () (一句)

[0365a16] () (一句)

[0365a17] () (一句)

[0365a18] () (一句)

[0365a19] (一句)

[0365a20] (一句)

[0365a21] (一句)

[0365a22] 發吒 (半音一句)

[0365a23] () (一句)

[0365a24] 復次教授最上羯磨

[0365a25] 所謂作者三昧微妙金剛智 和合

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第七

* * *

【經文資訊大正藏 18