Back to collection

Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經

Scroll 10

Click on any word to see more details.

佛說一切如來真實大乘現證 三昧大教王經卷第十
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師賜紫沙門施護 

降三世曼拏羅廣大儀軌第六

[0373a09] 爾時金剛手菩薩摩訶薩其所 天眾曼拏羅一切曼拏羅 次第曼拏羅然後金剛
灌頂標幟一切如來有情 一切三界建立金剛灌頂 名曰大自在天忿怒金剛那羅延天
幻化金剛童子金剛鈴梵天 金剛帝釋天金剛如是金剛 灌頂明王飛行諸天名曰甘露
軍茶利金剛軍茶利月天金剛大勝 金剛金剛如是 金剛灌頂忿怒虛空諸天
名曰金剛甘露 金剛最勝金剛最勝金剛 金剛灌頂

[0373a24] 諸天名曰金剛 娑羅風天金剛火天金剛 金剛如是金剛灌頂

[0373a28] 諸天名曰嚩囉金剛 焰摩天金剛 金剛頻那夜迦水天金剛如是
金剛灌頂

[0373b03] 復次所有三界母天金剛 灌頂本部標幟金剛加持一切如來 利樂建立金剛灌頂名字名曰
摩天忿怒金剛銀色天后金剛 金色天后金剛童女梵天后 金剛寂靜帝釋天金剛拳如是金剛灌頂明妃

[0373b10] 飛行母天名曰甘露母天 甘露母天金剛母天 金剛母天金剛
金剛灌頂忿怒母天

[0373b14] 虛空母天名曰母天 金剛隱沒母天金剛舍那 母天金剛自在那囉母天金剛
金剛灌頂母天

[0373b18] 母天名曰寂靜母天 使母天金剛母天熾盛 金剛母天金剛如是
灌頂使母天

[0373b22] 母天名曰嚩囉金剛 金剛金剛 水母金剛如是 灌頂
母天

[0373b26] 爾時金剛手菩薩摩訶薩 天眾曼拏羅教授諸佛大智一切 金剛三昧

金剛杵金剛 一切加持
三昧 灰燼

[0373c02] 大明

[0373c03] () 三摩 () 發吒 (半音一句)

[0373c04] 攝心大印

二手金剛印 
猶如 有所隨心
安於 一切成就
三昧 破壞身命
堅固金剛 宛轉
大指相合 中指
金剛持明 三昧祕密
三昧 
二手金剛印 小指
大指 旋轉頭上安置
大士三昧印 金剛持
忿怒 安置
堅固金剛 金剛
三昧印 一切有情護者
救護 忿怒相合
救護有情 以此
二手金剛印 左手金剛
 小指
忿怒 以此三昧當作
 一切成就
二手金剛 堅固
中指大指面相 金剛安立
旋轉 應作鉤召
活命 安於

[0373c29] 三界攝心三昧用大

[0374a02] () () () 嚩日囉 () () () [*]
(一句)

[0374a04] 即此金剛印母天鉤召大明

[0374a05] () 嚩日囉 () () () 三摩 ( 一句)

[0374a07] 虛空母天大明

[0374a08] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0374a09] 持鬘母天大明

[0374a10] () 嚩日囉 () 滿 [*] (一句)

[0374a11] 母天大明

[0374a12] () 嚩日囉 () () () (一句) () () 發吒
(半音)

[0374a14] 母天大明

[0374a15] () () () 嚩日囉 () 三摩 (一句) () ()
三摩 () () 發吒 (半音) ()

[0374a18] 一切母天大明

[0374a19] 爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛世尊 調伏一切一切如來建立 頂名善哉世尊教令
曼拏羅云何

[0374a23] 爾時世尊大明

[0374a24] () 嚩日囉 () () 發吒 (半音一句)

[0374a25] 金剛手大菩薩救拔利樂一切有情 一切曼拏羅鉤召大明

[0374a27] () 嚩日囉 () 三摩 () () () (一句) 嚩日囉
() () () () () 發吒 (半音)

[0374b02] 如是大明用印

二手當作金剛 心作旋轉
 最上鉤召曼拏羅

[0374b05] 印明所有一切曼拏羅鉤召 須彌山周匝

[0374b07] 爾時金剛手大菩薩曼拏羅眾會 聖者汝等永不殺生三昧 曼拏羅有情白言
我等有情食肉活命 云何存活

[0374b12] 金剛手大菩薩金剛忿怒大明

[0374b14] () () 嚩日囉 () () (一句) () ()
() () () () () 三摩 () ()
() () () () () () () () 滿怛囉
() 嚩日囉 () 三摩 () 發吒 (半音)

[0374b19] 如是大明用印

金剛忿怒 指甲相合
面相堅固 調

[0374b22] 印明所有一切曼拏羅合為 起種本部三昧 有情燒煮極大逼迫大號
苦惱執金剛合掌白言 救護救護

[0374b27] 爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛世尊 如是曼拏羅云何 世尊教令

[0374c01] 爾時世尊大明

[0374c02] () (一句) () () () () ()
滿 () 發吒 (半音)

[0374c04] 金剛手大菩薩金剛暴怒大明

[0374c05] () () 嚩日囉 () () () () (一句)
() () 三摩 () () () () () ()
三摩 () () () () () ()
三摩 () 滿 () () () () () () ()
() () 三摩 () 嚩日囉 () 三摩 () 發吒 (半音)

[0374c13] 大明所有一切三昧印曼拏羅大海之中

[0374c15] 爾時金剛手大菩薩白佛世尊調 一切世尊教令所有一切 拏枳儞云何

[0374c18] 爾時世尊大明

[0374c19] () (一句) 嚩日囉 () () 發吒 (半音)

[0374c20] 金剛手大菩薩鉤召拏枳儞 大明

[0374c22] () 嚩日囉 () () () () ()
() () [*] (一句) 嚩日囉 () () () [*] ()

[0374c25] 大明拏枳儞鉤召 須彌山曼拏羅周匝

[0374c27] 爾時金剛手大菩薩拏枳儞 汝等永不殺生三昧 金剛杵發火光明廣大
焚燒拏枳儞 大菩薩合掌白言大士我等皆是食肉 之類能行

[0375a05] 爾時世尊金剛手大菩薩金剛手 所行為此一切有情大悲 方便金剛手菩薩大悲心
一切有情救拔死苦智印大明

[0375a09] () 嚩日囉 () () () (二合一) 紇哩 ()
() () () [*] (切身) () () () ()
() () () 紇哩 () () () 三摩 () [*]
()

[0375a13] 如是大明用印

二手相合金剛 堅固
金剛 

[0375a16] 如是印明攝取一切有情紇哩 拏枳儞大明 手振驚怖還本住處

[0375a19] 爾時金剛手大菩薩白佛世尊 如來加持調伏一切 世尊教令所有一切瘧疾
云何調伏

[0375a23] 爾時世尊大明

[0375a24] () () 發吒 (半音一句)

[0375a25] 金剛手大菩薩鉤召一切瘧疾 大明

[0375a27] () 嚩日囉 () 三摩 () (一句) () ()
() () () () () 發吒 (半音)

[0375b01] 大明瘧疾鉤召 須彌山曼拏羅周匝

[0375b03] 爾時金剛手大菩薩汝等 侵嬈一切有情攝伏瘧疾 大士我等人精以為活命
能行

[0375b07] 金剛手大菩薩即為宣說清淨智印

[0375b09] () 嚩日囉 () () () (一句) () 嚩囉拏
() () 沒馱 () 三摩 () ()

[0375b12] 如是大明用印

二手金剛 
相交 旋轉惡趣

[0375b15] 如是印契顯示瘧疾 不然受教 所行還本

[0375b18] 爾時金剛手菩薩摩訶薩諸如來 清淨業障自心 大明諸如來教示地獄
惡趣云何清淨

[0375b22] 爾時諸如來大明

[0375b23] () 嚩日囉 () () (一句)

[0375b24] 金剛手大菩薩鉤召號叫地獄 惡趣大明

[0375b26] () () () () () (一句) ()
嚩日囉 () 三摩 () 發吒 (半音)

[0375b28] 大明所有大號地獄 鉤召須彌山 周匝

[0375c03] 爾時金剛手大菩薩三惡趣 有情攝受汝等汝等歸命三寶 三昧解脫一切惡趣大明
異口同音白言大士 我等 佛法僧

[0375c09] 金剛手大菩薩即為宣說一切惡趣

[0375c11] () 嚩日囉 () () () (一句) ()
() 滿 () () () () () () ()
() () () () () 嚩日囉 () 三摩 怛囉 ()
(半音)

[0375c16] 如是大明用印

二手金剛 中指面相
不著 名為惡趣

[0375c19] 大明即為表示所有三惡 一切有情曼拏羅如理有情金剛手大菩薩如是
密印三惡趣世尊 盧遮那如來足踵惡趣清淨

[0375c24] 爾時金剛手菩薩摩訶薩諸如來 世尊如來無餘有情 救度利益安樂乃至一切如來最上
最上悉地一切如來授與 金剛成就皆是一切如來威神建立 一切如來請教所有人趣之中云何

[0376a03] 爾時一切如來大明

[0376a04] () 嚩日囉 () () () () () ()
(一句) () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () ()

[0376a10] 金剛手大菩薩諸如來 救度有情一切殊勝快樂最上 乃至一切如來神通一切
如來金剛三昧出生三界最勝曼拏羅

今次演說 廣大最上曼拏羅
猶如金剛界 一切成就最勝
三界最勝 金剛三昧出生
諸佛菩提隨轉門 一切能破

[0376a18] 結界大明

[0376a19] () 嚩日囉 () 三摩 () () () () (一句)

四方四門 樓閣莊嚴
量等 繒帛嚴飾
所有 門戶相合
金剛其間 如次分布
智者中善分別 金剛妙莊嚴
四方四門 樓閣
金剛安立 曼拏羅嚴飾
曼拏羅依法 五色圓滿

[0376b01] 用大

[0376b02] () 嚩日囉 () 怛囉 () 三摩 (一句)

其中分位 作法等引
依法注意 金剛

[0376b05] 用大

[0376b06] () () () 三摩 () () (一句)

所有四方佛形像 依法
 造立

[0376b10] 一切如來大明

[0376b11] () 嚩日囉 () () () () () ()
() () (一句) () () () () 嚩日囉 ()
三摩 () [*] ()

東方安置 火焰中有金剛杵
西北方 蓮華羯磨

[0376b16] 金剛三昧大明

[0376b17] () 薩埵嚩日囉 () () () () () 發吒 (半音一句)

[0376b19] () () 嚩日囉 () () () () ()
怛囉 (二合一)

[0376b21] () () 嚩日囉 () () () () ()
紇哩 (一句)

[0376b23] [*] () 嚩日囉 () () () () ()
(一句)

金剛 
智者依法 金剛

[0376b27] 如是金剛大明

[0376b28] () 嚩日囉 () () () () (一句)

[0376c01] 如是依法金剛界一切曼拏羅無礙

佛說一切如來真實大乘現證三昧大教王 經卷第十

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0882 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary