Glossary and Vocabulary for Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經, Scroll 10

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 163 yǐn to lead; to guide
2 163 yǐn to draw a bow
3 163 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
4 163 yǐn to stretch
5 163 yǐn to involve
6 163 yǐn to quote; to cite
7 163 yǐn to propose; to nominate; to recommend
8 163 yǐn to recruit
9 163 yǐn to hold
10 163 yǐn to withdraw; to leave
11 163 yǐn a strap for pulling a cart
12 163 yǐn a preface ; a forward
13 163 yǐn a license
14 163 yǐn long
15 163 yǐn to cause
16 163 yǐn to pull; to draw
17 163 yǐn a refrain; a tune
18 163 yǐn to grow
19 163 yǐn to command
20 163 yǐn to accuse
21 163 yǐn to commit suicide
22 163 yǐn a genre
23 163 yǐn yin; a unit of paper money
24 163 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
25 153 èr two 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
26 153 èr Kangxi radical 7 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
27 153 èr second 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
28 153 èr twice; double; di- 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
29 153 èr more than one kind 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
30 153 èr two; dvā; dvi 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
31 132 to join; to combine 中指大指面相合
32 132 to close 中指大指面相合
33 132 to agree with; equal to 中指大指面相合
34 132 to gather 中指大指面相合
35 132 whole 中指大指面相合
36 132 to be suitable; to be up to standard 中指大指面相合
37 132 a musical note 中指大指面相合
38 132 the conjunction of two astronomical objects 中指大指面相合
39 132 to fight 中指大指面相合
40 132 to conclude 中指大指面相合
41 132 to be similar to 中指大指面相合
42 132 crowded 中指大指面相合
43 132 a box 中指大指面相合
44 132 to copulate 中指大指面相合
45 132 a partner; a spouse 中指大指面相合
46 132 harmonious 中指大指面相合
47 132 He 中指大指面相合
48 132 a container for grain measurement 中指大指面相合
49 132 Merge 中指大指面相合
50 132 unite; saṃyoga 中指大指面相合
51 76 金剛 jīngāng a diamond 然後為授金剛
52 76 金剛 jīngāng King Kong 然後為授金剛
53 76 金剛 jīngāng a hard object 然後為授金剛
54 76 金剛 jīngāng gorilla 然後為授金剛
55 76 金剛 jīngāng diamond 然後為授金剛
56 76 金剛 jīngāng vajra 然後為授金剛
57 51 wilderness 喝那三摩野吽
58 51 open country; field 喝那三摩野吽
59 51 outskirts; countryside 喝那三摩野吽
60 51 wild; uncivilized 喝那三摩野吽
61 51 celestial area 喝那三摩野吽
62 51 district; region 喝那三摩野吽
63 51 community 喝那三摩野吽
64 51 rude; coarse 喝那三摩野吽
65 51 unofficial 喝那三摩野吽
66 51 ya 喝那三摩野吽
67 51 the wild; aṭavī 喝那三摩野吽
68 43 hào number 其名曰大自在天號忿怒金剛
69 43 háo to yell; to howl 其名曰大自在天號忿怒金剛
70 43 hào a name 其名曰大自在天號忿怒金剛
71 43 hào an art name; an alias; an alternative name 其名曰大自在天號忿怒金剛
72 43 hào a mark; a signal; a sign 其名曰大自在天號忿怒金剛
73 43 hào a size 其名曰大自在天號忿怒金剛
74 43 hào a date; a day of the month 其名曰大自在天號忿怒金剛
75 43 hào to make a mark 其名曰大自在天號忿怒金剛
76 43 hào to examine a pulse 其名曰大自在天號忿怒金剛
77 43 hào an order; a command 其名曰大自在天號忿怒金剛
78 43 hào a store; a shop; a busienss 其名曰大自在天號忿怒金剛
79 43 hào a kind; a type 其名曰大自在天號忿怒金剛
80 43 hào a horn; a trumpet 其名曰大自在天號忿怒金剛
81 43 hào a bugle call 其名曰大自在天號忿怒金剛
82 43 hào to beckon; to call 其名曰大自在天號忿怒金剛
83 43 hào to command; to order 其名曰大自在天號忿怒金剛
84 43 hào to assert 其名曰大自在天號忿怒金剛
85 43 hào to address 其名曰大自在天號忿怒金剛
86 43 háo to sob; to cry 其名曰大自在天號忿怒金剛
87 41 sporadic; scattered 必哩體尾祖梨葛號
88 41 必哩體尾祖梨葛號
89 37 大明 dàmíng the sun 大明曰
90 37 大明 dàmíng the moon 大明曰
91 37 大明 dàmíng Da Ming 大明曰
92 37 大明 dàmíng Da Ming reign 大明曰
93 37 大明 dàmíng Ming dynasty 大明曰
94 37 大明 dàmíng mantra; vidya 大明曰
95 35 děng et cetera; and so on 傳法大師賜紫沙門臣施護等
96 35 děng to wait 傳法大師賜紫沙門臣施護等
97 35 děng to be equal 傳法大師賜紫沙門臣施護等
98 35 děng degree; level 傳法大師賜紫沙門臣施護等
99 35 děng to compare 傳法大師賜紫沙門臣施護等
100 34 to be near by; to be close to 即金剛
101 34 at that time 即金剛
102 34 to be exactly the same as; to be thus 即金剛
103 34 supposed; so-called 即金剛
104 34 to arrive at; to ascend 即金剛
105 33 嚩日囉 fúrìluó vajra 里多嚩日囉
106 30 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如其所說鉤
107 30 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如其所說鉤
108 30 shuì to persuade 如其所說鉤
109 30 shuō to teach; to recite; to explain 如其所說鉤
110 30 shuō a doctrine; a theory 如其所說鉤
111 30 shuō to claim; to assert 如其所說鉤
112 30 shuō allocution 如其所說鉤
113 30 shuō to criticize; to scold 如其所說鉤
114 30 shuō to indicate; to refer to 如其所說鉤
115 30 shuō speach; vāda 如其所說鉤
116 30 shuō to speak; bhāṣate 如其所說鉤
117 30 luó baby talk 俱尾囉
118 30 luō to nag 俱尾囉
119 30 luó ra 俱尾囉
120 29 一句 yījù a sentence 半音一句
121 29 一句 yījù a single verse; a single word 半音一句
122 29 hōng hum 喝那三摩野吽
123 29 óu to bellow 喝那三摩野吽
124 29 hōng dull; stupid 喝那三摩野吽
125 29 hōng hum 喝那三摩野吽
126 28 ǎn to contain
127 28 ǎn to eat with the hands
128 27 fu 嚩舍那
129 27 va 嚩舍那
130 27 母天 mǔ tiān maternal deity; matr 復次所有彼三界主后及母天眾
131 26 No 親那那娑號金剛布
132 26 nuó to move 親那那娑號金剛布
133 26 nuó much 親那那娑號金剛布
134 26 nuó stable; quiet 親那那娑號金剛布
135 26 na 親那那娑號金剛布
136 26 self 我已調伏一切惡者
137 26 [my] dear 我已調伏一切惡者
138 26 Wo 我已調伏一切惡者
139 26 self; atman; attan 我已調伏一切惡者
140 26 ga 我已調伏一切惡者
141 25 一切 yīqiè temporary 一切皆如大曼拏羅法
142 25 一切 yīqiè the same 一切皆如大曼拏羅法
143 24 shí time; a point or period of time 若作忿怒觀視時
144 24 shí a season; a quarter of a year 若作忿怒觀視時
145 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若作忿怒觀視時
146 24 shí fashionable 若作忿怒觀視時
147 24 shí fate; destiny; luck 若作忿怒觀視時
148 24 shí occasion; opportunity; chance 若作忿怒觀視時
149 24 shí tense 若作忿怒觀視時
150 24 shí particular; special 若作忿怒觀視時
151 24 shí to plant; to cultivate 若作忿怒觀視時
152 24 shí an era; a dynasty 若作忿怒觀視時
153 24 shí time [abstract] 若作忿怒觀視時
154 24 shí seasonal 若作忿怒觀視時
155 24 shí to wait upon 若作忿怒觀視時
156 24 shí hour 若作忿怒觀視時
157 24 shí appropriate; proper; timely 若作忿怒觀視時
158 24 shí Shi 若作忿怒觀視時
159 24 shí a present; currentlt 若作忿怒觀視時
160 24 shí time; kāla 若作忿怒觀視時
161 24 shí at that time; samaya 若作忿怒觀視時
162 24 to go back; to return 又復飛行諸天主眾
163 24 to resume; to restart 又復飛行諸天主眾
164 24 to do in detail 又復飛行諸天主眾
165 24 to restore 又復飛行諸天主眾
166 24 to respond; to reply to 又復飛行諸天主眾
167 24 Fu; Return 又復飛行諸天主眾
168 24 to retaliate; to reciprocate 又復飛行諸天主眾
169 24 to avoid forced labor or tax 又復飛行諸天主眾
170 24 Fu 又復飛行諸天主眾
171 24 doubled; to overlapping; folded 又復飛行諸天主眾
172 24 a lined garment with doubled thickness 又復飛行諸天主眾
173 23 Sa 薩哩嚩
174 23 sa; sat 薩哩嚩
175 23 yuē to speak; to say 大明曰
176 23 yuē Kangxi radical 73 大明曰
177 23 yuē to be called 大明曰
178 22 曼拏羅 mànnáluó mandala 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
179 22 to rub 其名曰摩哩尼母天
180 22 to approach; to press in 其名曰摩哩尼母天
181 22 to sharpen; to grind 其名曰摩哩尼母天
182 22 to obliterate; to erase 其名曰摩哩尼母天
183 22 to compare notes; to learn by interaction 其名曰摩哩尼母天
184 22 friction 其名曰摩哩尼母天
185 22 ma 其名曰摩哩尼母天
186 22 Māyā 其名曰摩哩尼母天
187 21 è evil; vice 天號金剛大惡
188 21 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 天號金剛大惡
189 21 ě queasy; nauseous 天號金剛大惡
190 21 to hate; to detest 天號金剛大惡
191 21 è fierce 天號金剛大惡
192 21 è detestable; offensive; unpleasant 天號金剛大惡
193 21 to denounce 天號金剛大惡
194 21 è e 天號金剛大惡
195 21 è evil 天號金剛大惡
196 21 三摩 sānmó samādhi; concentrated meditation; mental concentration 喝那三摩野吽
197 21 wéi to act as; to serve 然後為授金剛
198 21 wéi to change into; to become 然後為授金剛
199 21 wéi to be; is 然後為授金剛
200 21 wéi to do 然後為授金剛
201 21 wèi to support; to help 然後為授金剛
202 21 wéi to govern 然後為授金剛
203 20 zhòng many; numerous 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
204 20 zhòng masses; people; multitude; crowd 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
205 20 zhòng general; common; public 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
206 19 Qi 其名曰大自在天號忿怒金剛
207 19 爾時 ěr shí at that time 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩
208 19 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩
209 19 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 教授諸佛大智一切印
210 19 yìn India 教授諸佛大智一切印
211 19 yìn a mudra; a hand gesture 教授諸佛大智一切印
212 19 yìn a seal; a stamp 教授諸佛大智一切印
213 19 yìn to tally 教授諸佛大智一切印
214 19 yìn a vestige; a trace 教授諸佛大智一切印
215 19 yìn Yin 教授諸佛大智一切印
216 19 yìn to leave a track or trace 教授諸佛大智一切印
217 19 yìn mudra 教授諸佛大智一切印
218 19 Kangxi radical 49 入曼拏羅已
219 19 to bring to an end; to stop 入曼拏羅已
220 19 to complete 入曼拏羅已
221 19 to demote; to dismiss 入曼拏羅已
222 19 to recover from an illness 入曼拏羅已
223 19 former; pūrvaka 入曼拏羅已
224 18 four
225 18 note a musical scale
226 18 fourth
227 18 Si
228 18 four; catur
229 18 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 時金剛手大菩薩
230 18 zhě ca 切天眾入曼拏羅者
231 18 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 時金剛手大菩薩
232 18 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 時金剛手大菩薩
233 16 zhà shout in a rage; roar; bellow 金剛灌頂際吒迦主
234 16 zhà to scold; to find fault with someone 金剛灌頂際吒迦主
235 16 zhà to sympathize with; to lament 金剛灌頂際吒迦主
236 16 zhā zha 金剛灌頂際吒迦主
237 16 zhà to exaggerate 金剛灌頂際吒迦主
238 16 zhà ta 金剛灌頂際吒迦主
239 15 suǒ a few; various; some 為一切佛所加持
240 15 suǒ a place; a location 為一切佛所加持
241 15 suǒ indicates a passive voice 為一切佛所加持
242 15 suǒ an ordinal number 為一切佛所加持
243 15 suǒ meaning 為一切佛所加持
244 15 suǒ garrison 為一切佛所加持
245 15 suǒ place; pradeśa 為一切佛所加持
246 15 世尊 shìzūn World-Honored One 白佛言世尊
247 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 白佛言世尊
248 14 半音 bànyīn semitone 半音一句
249 14 luó Luo 氷誐羅號金剛氷誐羅
250 14 luó to catch; to capture 氷誐羅號金剛氷誐羅
251 14 luó gauze 氷誐羅號金剛氷誐羅
252 14 luó a sieve; cloth for filtering 氷誐羅號金剛氷誐羅
253 14 luó a net for catching birds 氷誐羅號金剛氷誐羅
254 14 luó to recruit 氷誐羅號金剛氷誐羅
255 14 luó to include 氷誐羅號金剛氷誐羅
256 14 luó to distribute 氷誐羅號金剛氷誐羅
257 14 luó ra 氷誐羅號金剛氷誐羅
258 14 灌頂 guàn dǐng consecration 寶灌頂及標幟已
259 14 灌頂 guàn dǐng Anointment 寶灌頂及標幟已
260 14 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 寶灌頂及標幟已
261 14 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 寶灌頂及標幟已
262 14 wěi tail 俱尾囉
263 14 wěi extremity; end; stern 俱尾囉
264 14 wěi to follow 俱尾囉
265 14 wěi Wei constellation 俱尾囉
266 14 wěi last 俱尾囉
267 14 wěi lower reach [of a river] 俱尾囉
268 14 wěi to mate [of animals] 俱尾囉
269 14 wěi a mistake in verse where 5th and 10th syllables have the same tone 俱尾囉
270 14 wěi remaining 俱尾囉
271 14 wěi tail; lāṅgūla 俱尾囉
272 14 ér Kangxi radical 126 曲二頭指而宛轉
273 14 ér as if; to seem like 曲二頭指而宛轉
274 14 néng can; able 曲二頭指而宛轉
275 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 曲二頭指而宛轉
276 14 ér to arrive; up to 曲二頭指而宛轉
277 13 Ge 焰摩天號金剛葛羅
278 13 East Asian arrowroot 焰摩天號金剛葛羅
279 13 summer clothes 焰摩天號金剛葛羅
280 13 Ge 焰摩天號金剛葛羅
281 13 ka 焰摩天號金剛葛羅
282 13 big; huge; large 一切皆如大曼拏羅法
283 13 Kangxi radical 37 一切皆如大曼拏羅法
284 13 great; major; important 一切皆如大曼拏羅法
285 13 size 一切皆如大曼拏羅法
286 13 old 一切皆如大曼拏羅法
287 13 oldest; earliest 一切皆如大曼拏羅法
288 13 adult 一切皆如大曼拏羅法
289 13 dài an important person 一切皆如大曼拏羅法
290 13 senior 一切皆如大曼拏羅法
291 13 an element 一切皆如大曼拏羅法
292 13 great; mahā 一切皆如大曼拏羅法
293 13 a type of standing harp 沙瑟恥天后號金剛童女天
294 13 dignified 沙瑟恥天后號金剛童女天
295 13 massive 沙瑟恥天后號金剛童女天
296 13 the sound of the wind 沙瑟恥天后號金剛童女天
297 13 to know; to learn about; to comprehend 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
298 13 detailed 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
299 13 to elaborate; to expound 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
300 13 to exhaust; to use up 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
301 13 strongly 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
302 13 Xi 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
303 13 發吒 fāzhà to wreck; to break; to destroy 發吒
304 13 發吒 fāzhà phat 發吒
305 12 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來真實攝大乘現證
306 12 to go; to 無令破壞於身命
307 12 to rely on; to depend on 無令破壞於身命
308 12 Yu 無令破壞於身命
309 12 a crow 無令破壞於身命
310 12 yìng to answer; to respond 汝此三昧不應破
311 12 yìng to confirm; to verify 汝此三昧不應破
312 12 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 汝此三昧不應破
313 12 yìng to accept 汝此三昧不應破
314 12 yìng to permit; to allow 汝此三昧不應破
315 12 yìng to echo 汝此三昧不應破
316 12 yìng to handle; to deal with 汝此三昧不應破
317 12 yìng Ying 汝此三昧不應破
318 12 to use; to grasp 復以二大指相合
319 12 to rely on 復以二大指相合
320 12 to regard 復以二大指相合
321 12 to be able to 復以二大指相合
322 12 to order; to command 復以二大指相合
323 12 used after a verb 復以二大指相合
324 12 a reason; a cause 復以二大指相合
325 12 Israel 復以二大指相合
326 12 Yi 復以二大指相合
327 12 use; yogena 復以二大指相合
328 12 lìng to make; to cause to be; to lead 普令觀視曼拏羅中
329 12 lìng to issue a command 普令觀視曼拏羅中
330 12 lìng rules of behavior; customs 普令觀視曼拏羅中
331 12 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 普令觀視曼拏羅中
332 12 lìng a season 普令觀視曼拏羅中
333 12 lìng respected; good reputation 普令觀視曼拏羅中
334 12 lìng good 普令觀視曼拏羅中
335 12 lìng pretentious 普令觀視曼拏羅中
336 12 lìng a transcending state of existence 普令觀視曼拏羅中
337 12 lìng a commander 普令觀視曼拏羅中
338 12 lìng a commanding quality; an impressive character 普令觀視曼拏羅中
339 12 lìng lyrics 普令觀視曼拏羅中
340 12 lìng Ling 普令觀視曼拏羅中
341 12 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 普令觀視曼拏羅中
342 12 yán to speak; to say; said 白佛言世尊
343 12 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言世尊
344 12 yán Kangxi radical 149 白佛言世尊
345 12 yán phrase; sentence 白佛言世尊
346 12 yán a word; a syllable 白佛言世尊
347 12 yán a theory; a doctrine 白佛言世尊
348 12 yán to regard as 白佛言世尊
349 12 yán to act as 白佛言世尊
350 12 yán speech; vāc 白佛言世尊
351 12 yán speak; vad 白佛言世尊
352 12 三昧 sānmèi samadhi 三昧大教王經卷第十
353 12 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 三昧大教王經卷第十
354 12 to be slow of speech 訥瑟吒
355 12 to mumble 訥瑟吒
356 12 to stammer 訥瑟吒
357 12 to take 其名曰末度末多號金剛舜拏
358 12 to bring 其名曰末度末多號金剛舜拏
359 12 to grasp; to hold 其名曰末度末多號金剛舜拏
360 12 to arrest 其名曰末度末多號金剛舜拏
361 12 da 其名曰末度末多號金剛舜拏
362 12 na 其名曰末度末多號金剛舜拏
363 11 xíng to walk 又復虛空行諸天主
364 11 xíng capable; competent 又復虛空行諸天主
365 11 háng profession 又復虛空行諸天主
366 11 xíng Kangxi radical 144 又復虛空行諸天主
367 11 xíng to travel 又復虛空行諸天主
368 11 xìng actions; conduct 又復虛空行諸天主
369 11 xíng to do; to act; to practice 又復虛空行諸天主
370 11 xíng all right; OK; okay 又復虛空行諸天主
371 11 háng horizontal line 又復虛空行諸天主
372 11 héng virtuous deeds 又復虛空行諸天主
373 11 hàng a line of trees 又復虛空行諸天主
374 11 hàng bold; steadfast 又復虛空行諸天主
375 11 xíng to move 又復虛空行諸天主
376 11 xíng to put into effect; to implement 又復虛空行諸天主
377 11 xíng travel 又復虛空行諸天主
378 11 xíng to circulate 又復虛空行諸天主
379 11 xíng running script; running script 又復虛空行諸天主
380 11 xíng temporary 又復虛空行諸天主
381 11 háng rank; order 又復虛空行諸天主
382 11 háng a business; a shop 又復虛空行諸天主
383 11 xíng to depart; to leave 又復虛空行諸天主
384 11 xíng to experience 又復虛空行諸天主
385 11 xíng path; way 又復虛空行諸天主
386 11 xíng xing; ballad 又復虛空行諸天主
387 11 xíng Xing 又復虛空行諸天主
388 11 xíng Practice 又復虛空行諸天主
389 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 又復虛空行諸天主
390 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 又復虛空行諸天主
391 11 zuò to do 一切如來廣為有情作利
392 11 zuò to act as; to serve as 一切如來廣為有情作利
393 11 zuò to start 一切如來廣為有情作利
394 11 zuò a writing; a work 一切如來廣為有情作利
395 11 zuò to dress as; to be disguised as 一切如來廣為有情作利
396 11 zuō to create; to make 一切如來廣為有情作利
397 11 zuō a workshop 一切如來廣為有情作利
398 11 zuō to write; to compose 一切如來廣為有情作利
399 11 zuò to rise 一切如來廣為有情作利
400 11 zuò to be aroused 一切如來廣為有情作利
401 11 zuò activity; action; undertaking 一切如來廣為有情作利
402 11 zuò to regard as 一切如來廣為有情作利
403 11 zuò action; kāraṇa 一切如來廣為有情作利
404 11 鉤召 gōuzhào summoning; akarsana 安已隨應作鉤召
405 11 zhǐ to point 相結二頭指如鉤
406 11 zhǐ finger 相結二頭指如鉤
407 11 zhǐ to indicate 相結二頭指如鉤
408 11 zhǐ to make one's hair stand on end 相結二頭指如鉤
409 11 zhǐ to refer to 相結二頭指如鉤
410 11 zhǐ to rely on; to depend on 相結二頭指如鉤
411 11 zhǐ toe 相結二頭指如鉤
412 11 zhǐ to face towards 相結二頭指如鉤
413 11 zhǐ to face upwards; to be upright 相結二頭指如鉤
414 11 zhǐ to take responsibility for 相結二頭指如鉤
415 11 zhǐ meaning; purpose 相結二頭指如鉤
416 11 zhǐ to denounce 相結二頭指如鉤
417 11 jié to bond; to tie; to bind 二手當結金剛印
418 11 jié a knot 二手當結金剛印
419 11 jié to conclude; to come to a result 二手當結金剛印
420 11 jié to provide a bond for; to contract 二手當結金剛印
421 11 jié pent-up 二手當結金剛印
422 11 jié a written pledge from an authority acknowledging an issue 二手當結金剛印
423 11 jié a bound state 二手當結金剛印
424 11 jié hair worn in a topknot 二手當結金剛印
425 11 jiē firm; secure 二手當結金剛印
426 11 jié to plait; to thatch; to weave 二手當結金剛印
427 11 jié to form; to organize 二手當結金剛印
428 11 jié to congeal; to crystallize 二手當結金剛印
429 11 jié a junction 二手當結金剛印
430 11 jié a node 二手當結金剛印
431 11 jiē to bear fruit 二手當結金剛印
432 11 jiē stutter 二手當結金剛印
433 11 jié a fetter 二手當結金剛印
434 11 downwards-right concave stroke 捺嚩
435 11 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普令觀視曼拏羅中
436 11 Prussia 普令觀視曼拏羅中
437 11 Pu 普令觀視曼拏羅中
438 11 equally; impartially; universal; samanta 普令觀視曼拏羅中
439 11 a bowl; an alms bowl 鉢左
440 11 a bowl 鉢左
441 11 an alms bowl; an earthenware basin 鉢左
442 11 an earthenware basin 鉢左
443 11 Alms bowl 鉢左
444 11 a bowl; an alms bowl; patra 鉢左
445 11 an alms bowl; patra; patta 鉢左
446 11 an alms bowl; patra 鉢左
447 11 所有 suǒyǒu to belong to 復次所有彼三界主后及母天眾
448 11 sān three 半音三
449 11 sān third 半音三
450 11 sān more than two 半音三
451 11 sān very few 半音三
452 11 sān San 半音三
453 11 sān three; tri 半音三
454 11 sān sa 半音三
455 11 to enter 入曼拏羅已
456 11 Kangxi radical 11 入曼拏羅已
457 11 radical 入曼拏羅已
458 11 income 入曼拏羅已
459 11 to conform with 入曼拏羅已
460 11 to descend 入曼拏羅已
461 11 the entering tone 入曼拏羅已
462 11 to pay 入曼拏羅已
463 11 to join 入曼拏羅已
464 11 entering; praveśa 入曼拏羅已
465 10 zhōng middle 普令觀視曼拏羅中
466 10 zhōng medium; medium sized 普令觀視曼拏羅中
467 10 zhōng China 普令觀視曼拏羅中
468 10 zhòng to hit the mark 普令觀視曼拏羅中
469 10 zhōng midday 普令觀視曼拏羅中
470 10 zhōng inside 普令觀視曼拏羅中
471 10 zhōng during 普令觀視曼拏羅中
472 10 zhōng Zhong 普令觀視曼拏羅中
473 10 zhōng intermediary 普令觀視曼拏羅中
474 10 zhōng half 普令觀視曼拏羅中
475 10 zhòng to reach; to attain 普令觀視曼拏羅中
476 10 zhòng to suffer; to infect 普令觀視曼拏羅中
477 10 zhòng to obtain 普令觀視曼拏羅中
478 10 zhòng to pass an exam 普令觀視曼拏羅中
479 10 zhōng middle 普令觀視曼拏羅中
480 10 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得此三昧勿違越
481 10 děi to want to; to need to 得此三昧勿違越
482 10 děi must; ought to 得此三昧勿違越
483 10 de 得此三昧勿違越
484 10 de infix potential marker 得此三昧勿違越
485 10 to result in 得此三昧勿違越
486 10 to be proper; to fit; to suit 得此三昧勿違越
487 10 to be satisfied 得此三昧勿違越
488 10 to be finished 得此三昧勿違越
489 10 děi satisfying 得此三昧勿違越
490 10 to contract 得此三昧勿違越
491 10 to hear 得此三昧勿違越
492 10 to have; there is 得此三昧勿違越
493 10 marks time passed 得此三昧勿違越
494 10 obtain; attain; prāpta 得此三昧勿違越
495 10 有情 yǒuqíng having feelings for 一切如來廣為有情作利
496 10 有情 yǒuqíng friends with 一切如來廣為有情作利
497 10 有情 yǒuqíng having emotional appeal 一切如來廣為有情作利
498 10 有情 yǒuqíng sentient being 一切如來廣為有情作利
499 10 有情 yǒuqíng sentient beings 一切如來廣為有情作利
500 10 名曰 míng yuē to be named; to be called 其名曰大自在天號忿怒金剛

Frequencies of all Words

Top 865

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 163 yǐn to lead; to guide
2 163 yǐn to draw a bow
3 163 yǐn to prolong; to extend; to lengthen
4 163 yǐn to stretch
5 163 yǐn to involve
6 163 yǐn to quote; to cite
7 163 yǐn to propose; to nominate; to recommend
8 163 yǐn to recruit
9 163 yǐn to hold
10 163 yǐn to withdraw; to leave
11 163 yǐn a strap for pulling a cart
12 163 yǐn a preface ; a forward
13 163 yǐn a license
14 163 yǐn long
15 163 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km
16 163 yǐn to cause
17 163 yǐn yin; a measure of for salt certificates
18 163 yǐn to pull; to draw
19 163 yǐn a refrain; a tune
20 163 yǐn to grow
21 163 yǐn to command
22 163 yǐn to accuse
23 163 yǐn to commit suicide
24 163 yǐn a genre
25 163 yǐn yin; a weight measure
26 163 yǐn yin; a unit of paper money
27 163 yǐn drawing towards; upasaṃhāra
28 153 èr two 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
29 153 èr Kangxi radical 7 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
30 153 èr second 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
31 153 èr twice; double; di- 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
32 153 èr another; the other 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
33 153 èr more than one kind 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
34 153 èr two; dvā; dvi 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
35 132 to join; to combine 中指大指面相合
36 132 a time; a trip 中指大指面相合
37 132 to close 中指大指面相合
38 132 to agree with; equal to 中指大指面相合
39 132 to gather 中指大指面相合
40 132 whole 中指大指面相合
41 132 to be suitable; to be up to standard 中指大指面相合
42 132 a musical note 中指大指面相合
43 132 the conjunction of two astronomical objects 中指大指面相合
44 132 to fight 中指大指面相合
45 132 to conclude 中指大指面相合
46 132 to be similar to 中指大指面相合
47 132 and; also 中指大指面相合
48 132 crowded 中指大指面相合
49 132 a box 中指大指面相合
50 132 to copulate 中指大指面相合
51 132 a partner; a spouse 中指大指面相合
52 132 harmonious 中指大指面相合
53 132 should 中指大指面相合
54 132 He 中指大指面相合
55 132 a unit of measure for grain 中指大指面相合
56 132 a container for grain measurement 中指大指面相合
57 132 Merge 中指大指面相合
58 132 unite; saṃyoga 中指大指面相合
59 76 金剛 jīngāng a diamond 然後為授金剛
60 76 金剛 jīngāng King Kong 然後為授金剛
61 76 金剛 jīngāng a hard object 然後為授金剛
62 76 金剛 jīngāng gorilla 然後為授金剛
63 76 金剛 jīngāng diamond 然後為授金剛
64 76 金剛 jīngāng vajra 然後為授金剛
65 51 wilderness 喝那三摩野吽
66 51 open country; field 喝那三摩野吽
67 51 outskirts; countryside 喝那三摩野吽
68 51 wild; uncivilized 喝那三摩野吽
69 51 celestial area 喝那三摩野吽
70 51 district; region 喝那三摩野吽
71 51 community 喝那三摩野吽
72 51 rude; coarse 喝那三摩野吽
73 51 unofficial 喝那三摩野吽
74 51 exceptionally; very 喝那三摩野吽
75 51 ya 喝那三摩野吽
76 51 the wild; aṭavī 喝那三摩野吽
77 43 hào number 其名曰大自在天號忿怒金剛
78 43 hào a unit 其名曰大自在天號忿怒金剛
79 43 háo to yell; to howl 其名曰大自在天號忿怒金剛
80 43 hào a name 其名曰大自在天號忿怒金剛
81 43 hào an art name; an alias; an alternative name 其名曰大自在天號忿怒金剛
82 43 hào a mark; a signal; a sign 其名曰大自在天號忿怒金剛
83 43 hào a size 其名曰大自在天號忿怒金剛
84 43 hào a date; a day of the month 其名曰大自在天號忿怒金剛
85 43 hào to make a mark 其名曰大自在天號忿怒金剛
86 43 hào to examine a pulse 其名曰大自在天號忿怒金剛
87 43 hào an order; a command 其名曰大自在天號忿怒金剛
88 43 hào a store; a shop; a busienss 其名曰大自在天號忿怒金剛
89 43 hào a kind; a type 其名曰大自在天號忿怒金剛
90 43 hào a unit 其名曰大自在天號忿怒金剛
91 43 hào a horn; a trumpet 其名曰大自在天號忿怒金剛
92 43 hào a bugle call 其名曰大自在天號忿怒金剛
93 43 hào to beckon; to call 其名曰大自在天號忿怒金剛
94 43 hào to command; to order 其名曰大自在天號忿怒金剛
95 43 hào to assert 其名曰大自在天號忿怒金剛
96 43 hào to address 其名曰大自在天號忿怒金剛
97 43 háo to sob; to cry 其名曰大自在天號忿怒金剛
98 41 a mile 必哩體尾祖梨葛號
99 41 a sentence ending particle 必哩體尾祖梨葛號
100 41 sporadic; scattered 必哩體尾祖梨葛號
101 41 必哩體尾祖梨葛號
102 37 大明 dàmíng the sun 大明曰
103 37 大明 dàmíng the moon 大明曰
104 37 大明 dàmíng Da Ming 大明曰
105 37 大明 dàmíng Da Ming reign 大明曰
106 37 大明 dàmíng Ming dynasty 大明曰
107 37 大明 dàmíng mantra; vidya 大明曰
108 37 zhū all; many; various 又復飛行諸母天眾
109 37 zhū Zhu 又復飛行諸母天眾
110 37 zhū all; members of the class 又復飛行諸母天眾
111 37 zhū interrogative particle 又復飛行諸母天眾
112 37 zhū him; her; them; it 又復飛行諸母天眾
113 37 zhū of; in 又復飛行諸母天眾
114 37 zhū all; many; sarva 又復飛行諸母天眾
115 35 děng et cetera; and so on 傳法大師賜紫沙門臣施護等
116 35 děng to wait 傳法大師賜紫沙門臣施護等
117 35 děng degree; kind 傳法大師賜紫沙門臣施護等
118 35 děng plural 傳法大師賜紫沙門臣施護等
119 35 děng to be equal 傳法大師賜紫沙門臣施護等
120 35 děng degree; level 傳法大師賜紫沙門臣施護等
121 35 děng to compare 傳法大師賜紫沙門臣施護等
122 34 promptly; right away; immediately 即金剛
123 34 to be near by; to be close to 即金剛
124 34 at that time 即金剛
125 34 to be exactly the same as; to be thus 即金剛
126 34 supposed; so-called 即金剛
127 34 if; but 即金剛
128 34 to arrive at; to ascend 即金剛
129 34 then; following 即金剛
130 34 so; just so; eva 即金剛
131 33 嚩日囉 fúrìluó vajra 里多嚩日囉
132 30 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如其所說鉤
133 30 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如其所說鉤
134 30 shuì to persuade 如其所說鉤
135 30 shuō to teach; to recite; to explain 如其所說鉤
136 30 shuō a doctrine; a theory 如其所說鉤
137 30 shuō to claim; to assert 如其所說鉤
138 30 shuō allocution 如其所說鉤
139 30 shuō to criticize; to scold 如其所說鉤
140 30 shuō to indicate; to refer to 如其所說鉤
141 30 shuō speach; vāda 如其所說鉤
142 30 shuō to speak; bhāṣate 如其所說鉤
143 30 luó an exclamatory final particle 俱尾囉
144 30 luó baby talk 俱尾囉
145 30 luō to nag 俱尾囉
146 30 luó ra 俱尾囉
147 29 一句 yījù a sentence 半音一句
148 29 一句 yījù a single verse; a single word 半音一句
149 29 hōng hum 喝那三摩野吽
150 29 óu to bellow 喝那三摩野吽
151 29 hōng dull; stupid 喝那三摩野吽
152 29 hōng hum 喝那三摩野吽
153 29 that; those 復次所有彼三界主后及母天眾
154 29 another; the other 復次所有彼三界主后及母天眾
155 28 shì is; are; am; to be 是等四
156 28 shì is exactly 是等四
157 28 shì is suitable; is in contrast 是等四
158 28 shì this; that; those 是等四
159 28 shì really; certainly 是等四
160 28 shì correct; yes; affirmative 是等四
161 28 shì true 是等四
162 28 shì is; has; exists 是等四
163 28 shì used between repetitions of a word 是等四
164 28 shì a matter; an affair 是等四
165 28 shì Shi 是等四
166 28 shì is; bhū 是等四
167 28 shì this; idam 是等四
168 28 ǎn om
169 28 ǎn to contain
170 28 ǎn to eat with the hands
171 28 ǎn exclamation expressing doubt
172 28 ǎn om
173 27 fu 嚩舍那
174 27 va 嚩舍那
175 27 母天 mǔ tiān maternal deity; matr 復次所有彼三界主后及母天眾
176 26 that 親那那娑號金剛布
177 26 if that is the case 親那那娑號金剛布
178 26 nèi that 親那那娑號金剛布
179 26 where 親那那娑號金剛布
180 26 how 親那那娑號金剛布
181 26 No 親那那娑號金剛布
182 26 nuó to move 親那那娑號金剛布
183 26 nuó much 親那那娑號金剛布
184 26 nuó stable; quiet 親那那娑號金剛布
185 26 na 親那那娑號金剛布
186 26 I; me; my 我已調伏一切惡者
187 26 self 我已調伏一切惡者
188 26 we; our 我已調伏一切惡者
189 26 [my] dear 我已調伏一切惡者
190 26 Wo 我已調伏一切惡者
191 26 self; atman; attan 我已調伏一切惡者
192 26 ga 我已調伏一切惡者
193 26 I; aham 我已調伏一切惡者
194 25 一切 yīqiè all; every; everything 一切皆如大曼拏羅法
195 25 一切 yīqiè temporary 一切皆如大曼拏羅法
196 25 一切 yīqiè the same 一切皆如大曼拏羅法
197 25 一切 yīqiè generally 一切皆如大曼拏羅法
198 25 一切 yīqiè all, everything 一切皆如大曼拏羅法
199 25 一切 yīqiè all; sarva 一切皆如大曼拏羅法
200 24 shí time; a point or period of time 若作忿怒觀視時
201 24 shí a season; a quarter of a year 若作忿怒觀視時
202 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若作忿怒觀視時
203 24 shí at that time 若作忿怒觀視時
204 24 shí fashionable 若作忿怒觀視時
205 24 shí fate; destiny; luck 若作忿怒觀視時
206 24 shí occasion; opportunity; chance 若作忿怒觀視時
207 24 shí tense 若作忿怒觀視時
208 24 shí particular; special 若作忿怒觀視時
209 24 shí to plant; to cultivate 若作忿怒觀視時
210 24 shí hour (measure word) 若作忿怒觀視時
211 24 shí an era; a dynasty 若作忿怒觀視時
212 24 shí time [abstract] 若作忿怒觀視時
213 24 shí seasonal 若作忿怒觀視時
214 24 shí frequently; often 若作忿怒觀視時
215 24 shí occasionally; sometimes 若作忿怒觀視時
216 24 shí on time 若作忿怒觀視時
217 24 shí this; that 若作忿怒觀視時
218 24 shí to wait upon 若作忿怒觀視時
219 24 shí hour 若作忿怒觀視時
220 24 shí appropriate; proper; timely 若作忿怒觀視時
221 24 shí Shi 若作忿怒觀視時
222 24 shí a present; currentlt 若作忿怒觀視時
223 24 shí time; kāla 若作忿怒觀視時
224 24 shí at that time; samaya 若作忿怒觀視時
225 24 again; more; repeatedly 又復飛行諸天主眾
226 24 to go back; to return 又復飛行諸天主眾
227 24 to resume; to restart 又復飛行諸天主眾
228 24 to do in detail 又復飛行諸天主眾
229 24 to restore 又復飛行諸天主眾
230 24 to respond; to reply to 又復飛行諸天主眾
231 24 after all; and then 又復飛行諸天主眾
232 24 even if; although 又復飛行諸天主眾
233 24 Fu; Return 又復飛行諸天主眾
234 24 to retaliate; to reciprocate 又復飛行諸天主眾
235 24 to avoid forced labor or tax 又復飛行諸天主眾
236 24 particle without meaing 又復飛行諸天主眾
237 24 Fu 又復飛行諸天主眾
238 24 repeated; again 又復飛行諸天主眾
239 24 doubled; to overlapping; folded 又復飛行諸天主眾
240 24 a lined garment with doubled thickness 又復飛行諸天主眾
241 23 this; these 此金剛杵大金剛
242 23 in this way 此金剛杵大金剛
243 23 otherwise; but; however; so 此金剛杵大金剛
244 23 at this time; now; here 此金剛杵大金剛
245 23 this; here; etad 此金剛杵大金剛
246 23 Sa 薩哩嚩
247 23 sadhu; excellent 薩哩嚩
248 23 sa; sat 薩哩嚩
249 23 yuē to speak; to say 大明曰
250 23 yuē Kangxi radical 73 大明曰
251 23 yuē to be called 大明曰
252 23 yuē particle without meaning 大明曰
253 22 曼拏羅 mànnáluó mandala 降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二
254 22 to rub 其名曰摩哩尼母天
255 22 to approach; to press in 其名曰摩哩尼母天
256 22 to sharpen; to grind 其名曰摩哩尼母天
257 22 to obliterate; to erase 其名曰摩哩尼母天
258 22 to compare notes; to learn by interaction 其名曰摩哩尼母天
259 22 friction 其名曰摩哩尼母天
260 22 ma 其名曰摩哩尼母天
261 22 Māyā 其名曰摩哩尼母天
262 21 è evil; vice 天號金剛大惡
263 21 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 天號金剛大惡
264 21 ě queasy; nauseous 天號金剛大惡
265 21 to hate; to detest 天號金剛大惡
266 21 how? 天號金剛大惡
267 21 è fierce 天號金剛大惡
268 21 è detestable; offensive; unpleasant 天號金剛大惡
269 21 to denounce 天號金剛大惡
270 21 oh! 天號金剛大惡
271 21 è e 天號金剛大惡
272 21 è evil 天號金剛大惡
273 21 三摩 sānmó samādhi; concentrated meditation; mental concentration 喝那三摩野吽
274 21 wèi for; to 然後為授金剛
275 21 wèi because of 然後為授金剛
276 21 wéi to act as; to serve 然後為授金剛
277 21 wéi to change into; to become 然後為授金剛
278 21 wéi to be; is 然後為授金剛
279 21 wéi to do 然後為授金剛
280 21 wèi for 然後為授金剛
281 21 wèi because of; for; to 然後為授金剛
282 21 wèi to 然後為授金剛
283 21 wéi in a passive construction 然後為授金剛
284 21 wéi forming a rehetorical question 然後為授金剛
285 21 wéi forming an adverb 然後為授金剛
286 21 wéi to add emphasis 然後為授金剛
287 21 wèi to support; to help 然後為授金剛
288 21 wéi to govern 然後為授金剛
289 20 such as; for example; for instance 如其所說鉤
290 20 if 如其所說鉤
291 20 in accordance with 如其所說鉤
292 20 to be appropriate; should; with regard to 如其所說鉤
293 20 this 如其所說鉤
294 20 it is so; it is thus; can be compared with 如其所說鉤
295 20 to go to 如其所說鉤
296 20 to meet 如其所說鉤
297 20 to appear; to seem; to be like 如其所說鉤
298 20 at least as good as 如其所說鉤
299 20 and 如其所說鉤
300 20 or 如其所說鉤
301 20 but 如其所說鉤
302 20 then 如其所說鉤
303 20 naturally 如其所說鉤
304 20 expresses a question or doubt 如其所說鉤
305 20 you 如其所說鉤
306 20 the second lunar month 如其所說鉤
307 20 in; at 如其所說鉤
308 20 Ru 如其所說鉤
309 20 Thus 如其所說鉤
310 20 thus; tathā 如其所說鉤
311 20 like; iva 如其所說鉤
312 20 zhòng many; numerous 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
313 20 zhòng masses; people; multitude; crowd 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
314 20 zhòng general; common; public 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
315 20 zhòng many; all; sarva 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
316 19 his; hers; its; theirs 其名曰大自在天號忿怒金剛
317 19 to add emphasis 其名曰大自在天號忿怒金剛
318 19 used when asking a question in reply to a question 其名曰大自在天號忿怒金剛
319 19 used when making a request or giving an order 其名曰大自在天號忿怒金剛
320 19 he; her; it; them 其名曰大自在天號忿怒金剛
321 19 probably; likely 其名曰大自在天號忿怒金剛
322 19 will 其名曰大自在天號忿怒金剛
323 19 may 其名曰大自在天號忿怒金剛
324 19 if 其名曰大自在天號忿怒金剛
325 19 or 其名曰大自在天號忿怒金剛
326 19 Qi 其名曰大自在天號忿怒金剛
327 19 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰大自在天號忿怒金剛
328 19 爾時 ěr shí at that time 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩
329 19 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩
330 19 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 教授諸佛大智一切印
331 19 yìn India 教授諸佛大智一切印
332 19 yìn a mudra; a hand gesture 教授諸佛大智一切印
333 19 yìn a seal; a stamp 教授諸佛大智一切印
334 19 yìn to tally 教授諸佛大智一切印
335 19 yìn a vestige; a trace 教授諸佛大智一切印
336 19 yìn Yin 教授諸佛大智一切印
337 19 yìn to leave a track or trace 教授諸佛大智一切印
338 19 yìn mudra 教授諸佛大智一切印
339 19 already 入曼拏羅已
340 19 Kangxi radical 49 入曼拏羅已
341 19 from 入曼拏羅已
342 19 to bring to an end; to stop 入曼拏羅已
343 19 final aspectual particle 入曼拏羅已
344 19 afterwards; thereafter 入曼拏羅已
345 19 too; very; excessively 入曼拏羅已
346 19 to complete 入曼拏羅已
347 19 to demote; to dismiss 入曼拏羅已
348 19 to recover from an illness 入曼拏羅已
349 19 certainly 入曼拏羅已
350 19 an interjection of surprise 入曼拏羅已
351 19 this 入曼拏羅已
352 19 former; pūrvaka 入曼拏羅已
353 19 former; pūrvaka 入曼拏羅已
354 18 four
355 18 note a musical scale
356 18 fourth
357 18 Si
358 18 four; catur
359 18 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 時金剛手大菩薩
360 18 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 切天眾入曼拏羅者
361 18 zhě that 切天眾入曼拏羅者
362 18 zhě nominalizing function word 切天眾入曼拏羅者
363 18 zhě used to mark a definition 切天眾入曼拏羅者
364 18 zhě used to mark a pause 切天眾入曼拏羅者
365 18 zhě topic marker; that; it 切天眾入曼拏羅者
366 18 zhuó according to 切天眾入曼拏羅者
367 18 zhě ca 切天眾入曼拏羅者
368 18 如是 rúshì thus; so 如是等五
369 18 如是 rúshì thus, so 如是等五
370 18 大菩薩 dà púsà great Bodhisattva 時金剛手大菩薩
371 18 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 時金剛手大菩薩
372 16 dāng to be; to act as; to serve as 二手當結金剛印
373 16 dāng at or in the very same; be apposite 二手當結金剛印
374 16 dāng dang (sound of a bell) 二手當結金剛印
375 16 dāng to face 二手當結金剛印
376 16 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 二手當結金剛印
377 16 dāng to manage; to host 二手當結金剛印
378 16 dāng should 二手當結金剛印
379 16 dāng to treat; to regard as 二手當結金剛印
380 16 dǎng to think 二手當結金剛印
381 16 dàng suitable; correspond to 二手當結金剛印
382 16 dǎng to be equal 二手當結金剛印
383 16 dàng that 二手當結金剛印
384 16 dāng an end; top 二手當結金剛印
385 16 dàng clang; jingle 二手當結金剛印
386 16 dāng to judge 二手當結金剛印
387 16 dǎng to bear on one's shoulder 二手當結金剛印
388 16 dàng the same 二手當結金剛印
389 16 dàng to pawn 二手當結金剛印
390 16 dàng to fail [an exam] 二手當結金剛印
391 16 dàng a trap 二手當結金剛印
392 16 dàng a pawned item 二手當結金剛印
393 16 zhà shout in a rage; roar; bellow 金剛灌頂際吒迦主
394 16 zhà to scold; to find fault with someone 金剛灌頂際吒迦主
395 16 zhà to sympathize with; to lament 金剛灌頂際吒迦主
396 16 zhā zha 金剛灌頂際吒迦主
397 16 zhà to exaggerate 金剛灌頂際吒迦主
398 16 zhà talking while eating 金剛灌頂際吒迦主
399 16 zhà ta 金剛灌頂際吒迦主
400 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為一切佛所加持
401 15 suǒ an office; an institute 為一切佛所加持
402 15 suǒ introduces a relative clause 為一切佛所加持
403 15 suǒ it 為一切佛所加持
404 15 suǒ if; supposing 為一切佛所加持
405 15 suǒ a few; various; some 為一切佛所加持
406 15 suǒ a place; a location 為一切佛所加持
407 15 suǒ indicates a passive voice 為一切佛所加持
408 15 suǒ that which 為一切佛所加持
409 15 suǒ an ordinal number 為一切佛所加持
410 15 suǒ meaning 為一切佛所加持
411 15 suǒ garrison 為一切佛所加持
412 15 suǒ place; pradeśa 為一切佛所加持
413 15 suǒ that which; yad 為一切佛所加持
414 15 世尊 shìzūn World-Honored One 白佛言世尊
415 15 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 白佛言世尊
416 14 半音 bànyīn semitone 半音一句
417 14 luó Luo 氷誐羅號金剛氷誐羅
418 14 luó to catch; to capture 氷誐羅號金剛氷誐羅
419 14 luó gauze 氷誐羅號金剛氷誐羅
420 14 luó a sieve; cloth for filtering 氷誐羅號金剛氷誐羅
421 14 luó a net for catching birds 氷誐羅號金剛氷誐羅
422 14 luó to recruit 氷誐羅號金剛氷誐羅
423 14 luó to include 氷誐羅號金剛氷誐羅
424 14 luó to distribute 氷誐羅號金剛氷誐羅
425 14 luó ra 氷誐羅號金剛氷誐羅
426 14 灌頂 guàn dǐng consecration 寶灌頂及標幟已
427 14 灌頂 guàn dǐng Anointment 寶灌頂及標幟已
428 14 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 寶灌頂及標幟已
429 14 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 寶灌頂及標幟已
430 14 wěi tail 俱尾囉
431 14 wěi measure word for fish 俱尾囉
432 14 wěi extremity; end; stern 俱尾囉
433 14 wěi to follow 俱尾囉
434 14 wěi Wei constellation 俱尾囉
435 14 wěi last 俱尾囉
436 14 wěi lower reach [of a river] 俱尾囉
437 14 wěi to mate [of animals] 俱尾囉
438 14 wěi a mistake in verse where 5th and 10th syllables have the same tone 俱尾囉
439 14 wěi remaining 俱尾囉
440 14 wěi tail; lāṅgūla 俱尾囉
441 14 ér and; as well as; but (not); yet (not) 曲二頭指而宛轉
442 14 ér Kangxi radical 126 曲二頭指而宛轉
443 14 ér you 曲二頭指而宛轉
444 14 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 曲二頭指而宛轉
445 14 ér right away; then 曲二頭指而宛轉
446 14 ér but; yet; however; while; nevertheless 曲二頭指而宛轉
447 14 ér if; in case; in the event that 曲二頭指而宛轉
448 14 ér therefore; as a result; thus 曲二頭指而宛轉
449 14 ér how can it be that? 曲二頭指而宛轉
450 14 ér so as to 曲二頭指而宛轉
451 14 ér only then 曲二頭指而宛轉
452 14 ér as if; to seem like 曲二頭指而宛轉
453 14 néng can; able 曲二頭指而宛轉
454 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 曲二頭指而宛轉
455 14 ér me 曲二頭指而宛轉
456 14 ér to arrive; up to 曲二頭指而宛轉
457 14 ér possessive 曲二頭指而宛轉
458 13 Ge 焰摩天號金剛葛羅
459 13 East Asian arrowroot 焰摩天號金剛葛羅
460 13 summer clothes 焰摩天號金剛葛羅
461 13 Ge 焰摩天號金剛葛羅
462 13 ka 焰摩天號金剛葛羅
463 13 big; huge; large 一切皆如大曼拏羅法
464 13 Kangxi radical 37 一切皆如大曼拏羅法
465 13 great; major; important 一切皆如大曼拏羅法
466 13 size 一切皆如大曼拏羅法
467 13 old 一切皆如大曼拏羅法
468 13 greatly; very 一切皆如大曼拏羅法
469 13 oldest; earliest 一切皆如大曼拏羅法
470 13 adult 一切皆如大曼拏羅法
471 13 tài greatest; grand 一切皆如大曼拏羅法
472 13 dài an important person 一切皆如大曼拏羅法
473 13 senior 一切皆如大曼拏羅法
474 13 approximately 一切皆如大曼拏羅法
475 13 tài greatest; grand 一切皆如大曼拏羅法
476 13 an element 一切皆如大曼拏羅法
477 13 great; mahā 一切皆如大曼拏羅法
478 13 a type of standing harp 沙瑟恥天后號金剛童女天
479 13 dignified 沙瑟恥天后號金剛童女天
480 13 massive 沙瑟恥天后號金剛童女天
481 13 the sound of the wind 沙瑟恥天后號金剛童女天
482 13 to know; to learn about; to comprehend 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
483 13 all; entire 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
484 13 detailed 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
485 13 to elaborate; to expound 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
486 13 to exhaust; to use up 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
487 13 strongly 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
488 13 Xi 悉與一切三界主眾建立金剛灌頂名
489 13 發吒 fāzhà to wreck; to break; to destroy 發吒
490 13 發吒 fāzhà phat 發吒
491 12 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 佛說一切如來真實攝大乘現證
492 12 in; at 無令破壞於身命
493 12 in; at 無令破壞於身命
494 12 in; at; to; from 無令破壞於身命
495 12 to go; to 無令破壞於身命
496 12 to rely on; to depend on 無令破壞於身命
497 12 to go to; to arrive at 無令破壞於身命
498 12 from 無令破壞於身命
499 12 give 無令破壞於身命
500 12 oppposing 無令破壞於身命

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yǐn drawing towards; upasaṃhāra
èr two; dvā; dvi
 1. Merge
 2. unite; saṃyoga
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
 1. ya
 2. the wild; aṭavī
大明 dàmíng mantra; vidya
zhū all; many; sarva
so; just so; eva
嚩日啰 嚩日囉 fúrìluó vajra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100 The East; The Orient
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
风天 風天 102 Vayu; Wind Deva
佛说一切如来真实摄大乘现证三昧大教王经 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 102 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha; Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing
号叫地狱 號叫地獄 104 Raurava Hell; Wailing Hell
火天 104 Agni
降三世 106 Conqueror of the Three Worlds; Trailokyavijaya
金刚界 金剛界 106 kongōkai; vajradhatu; diamond realm
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚持 金剛持 106 Vajradhara
军茶利 軍茶利 106 Kundalin
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
没驮 沒馱 109 Buddha
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
频那夜迦 頻那夜迦 112 Vinayaka
人趣 114 Human Realm
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
水天 115 Varuna
83 Emperor Shun
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西北方 120 northwest; northwestern
西天 88 India; Indian continent
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
焰摩天 121 Yamadevaloka
月天 121 Candra
執金刚 執金剛 122 Vajrapani

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 90.

Simplified Traditional Pinyin English
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
白佛 98 to address the Buddha
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大教王 100 tantra
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
等引 100 equipose; samāhita
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
梵天后 102 Brahmā's consort
发吒 發吒 102
 1. to wreck; to break; to destroy
 2. phat
分位 102 time and position
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
嚩啰 嚩囉 102 vara; enclosing
嚩啰拏 嚩囉拏 102 varna
嚩日啰 嚩日囉 102 vajra
钩召 鉤召 103 summoning; akarsana
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
归命三宝 歸命三寶 103 taking refuge in the Triple Gem
火焰 104 blazing; jvālā
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
结界 結界 106
 1. boundary; temple boundary; sīmā
 2. Restricted Area
羯磨 106 karma
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚印 金剛印 106 vajra mudra
利乐 利樂 108 blessing and joy
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
明妃 109 wise consort; vidyarajni
密印 109 a mudra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
母天 109 maternal deity; matr
那啰 那囉 110 nara; man
拏枳儞 110 dakini
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三恶 三惡 115
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
摄伏 攝伏 115 grahaṇa; to seize; to hold
舍那 115
 1. śāṇa; a robe; a garment
 2. insight; vipaśyanā; vipassanā
身命 115 body and life
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
摄心 攝心 115 to concentrate
食肉 115 to eat meat; meat permitted for eating
四方佛 115 Buddhas of the four directions
死苦 115 death
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
随转门 隨轉門 115 teaching of adaptable philosophy
所行 115 actions; practice
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现证 現證 120 immediate realization
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
心作 120 karmic activity of the mind
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
应作 應作 121 a manifestation
印明 121 mudra-hrdaya
印契 121 a mudra
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
用大 121 great in function
中善 122 admirable in the middle
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
自心 122 One's Mind
最胜 最勝 122 jina; conqueror