Back to collection

Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 佛說祕密三昧大教王經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說祕密三昧大教王經卷第二
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師施護 

[0450a06] 字輪曼拏羅

[0450a07] 爾時妙吉祥菩薩摩訶薩金剛手薩摩 儀軌宣說 祕密名字章句陀羅尼
斷除煩惱妙樂 字門大明章句所謂

[0450a12] 阿迦 () () () () () [*] ()
() (半音一句) 。

[0450a14] 字門大明一切眾生斷除 煩惱妙吉祥菩薩金剛手 字門平等章句日日誦念
斷除煩惱不為一切惡魔因緣 侵嬈字輪法門般若 波羅蜜多阿僧祇大乘一切法
速得成就阿耨多羅三藐三菩提隨心 一切最上成就法成就

[0450a22] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅中心文字文字阿字 妙吉祥菩薩執金剛
一切如來四方八解脫 菩薩般若波羅蜜多經入三摩地如是然後金剛阿闍梨偏袒右肩
金剛劍印曼拏羅著地頂禮賢聖 二手金剛中指請召 請召賢聖大明

[0450b02] () () () () () ()
(一句) () () () () () () ()
() () () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () 滿 () () () [*] [*]
() ()

[0450b09] 大明本尊成就虛空 阿字文字行列然後令弟滿心 曼拏羅三昧

所有金剛字輪 日日應當
如是 一切皆成

[0450b15] 大明

[0450b16] () () () (半音) () ()
(一句) 嚩日囉 () () ()

[0450b19] 大明除去弟子曼拏羅頂禮 賢聖阿闍梨空中現行 令弟然後依法灌頂
般若波羅蜜多經弟子取經 執持任持諸法執持任持 諸法然後授與供養

[0450b26] 阿迦 () () () () () () ()
() 滿 () () (半音一句)

[0450b28] 金剛曼拏羅

[0450c01] 復次宣說成就行人心想虛空作持 期滿妙吉祥菩薩 無有

[0450c04] 設有未成持誦本部 一遍布施持戒忍辱精進 智慧方便三摩地一切法一切妙樂
法供養成就決定現生 獲得

[0450c09] 大三大教王字輪儀軌

[0450c10] 爾時自在菩薩摩訶薩金剛手菩薩 摩訶薩金剛手儀軌 大明行人持誦大明一遍
一切侵嬈無諸大明

[0450c15] [*] (一句) () 嚩日囉 () () () ()
() () () () () [*] () () ()
() () () () ()

[0450c18] 如是大明日日持誦離欲 不復罪業 銷滅

[0450c21] 復次曼拏羅儀軌 依法四方曼拏羅四門中間金剛菩薩摩訶薩執金剛
一切如來四方八賢聖 妙樂吉祥最勝高舉 名作供養
如是曼拏羅然後金剛 阿闍梨妙香塗身莊嚴高舉 金剛高舉右手曼拏羅
應當右繞三匝金剛嬉戲頂禮賢聖二手金剛拳金剛 請召請召大明

[0451a04] () () () () () () ()
() () (一句) () () () () () 嚩日囉
() 薩埵三摩 () () () () () () () 曼拏羅
() () () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () [*] ()

[0451a12] 大明本尊赤色普遍 一切成就然後令弟 依法莊嚴曼拏羅三昧

金剛大悲 所有厭離
金剛智 貪愛

[0451a18] 大明

[0451a19] () 嚩日囉 () () () () () (一句)

[0451a21] 大明然後令弟除去右繞 頂禮賢聖阿闍梨授與 本部印本尊灌頂授與金剛
金剛然後弟子金剛 金剛供養半夜 睡眠歌舞飲食隨意受用如是
睡眠依法成就事業其後一切一切一切供養獲得 然後曼拏羅

[0451b01] 復次宣說成就行人金剛 菩薩金剛如是行人依法 持誦其後金剛菩薩壽命無窮 老不死

[0451b05] 設有未成本部 持誦一遍敬愛鉤召吠舍 旋舞歌詠自在
財物所有貪瞋癡一切染法增長 止息增長吉祥善法快樂 敬愛乃至一切香味 成就

[0451b12] 大三大教王一切敬愛金剛

[0451b14] 爾時歡喜菩薩摩訶薩金剛手薩摩 儀軌宣說善哉 法門行人一切
稱讚有餘稱讚行人 日日金剛手菩薩如來稱念娑度 滿一千清淨
一切如來稱讚善哉善哉無間 所有成就法成就

[0451b22] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅其內曼拏羅四方四門中心金剛善哉 菩薩四方金剛善哉賢聖如是
曼拏羅金剛阿闍梨金剛善哉 曼拏羅作善頂禮賢聖 娑度二手 請召大明

[0451b29] () 嚩日囉 () () () (一句) () ()
() () () () () () 嚩日囉 () [*]
()

[0451c04] 大明然後本尊成就 曼拏羅善哉依法弟子 三昧

不善 語言
稱讚善哉 語業成就

[0451c09] 大明

[0451c10] () [*] () 嚩日囉 () () (一句)

[0451c11] 大明然後令弟除去頂禮 弟子金剛善哉供養

[0451c13] 金剛善哉曼拏羅

[0451c14] 復次宣說成就行人如來 金剛三業稱念娑度娑度滿 成佛廣大成就事業

[0451c17] 設有未成本部 持誦一遍稱讚敬愛歡喜乃至 獲得一切成就一切歡喜金剛

[0451c21] 爾時虛空藏菩薩摩訶薩金剛手薩摩 儀軌宣說本部 大明行人一切灌頂
一切大明

[0451c25] () 嚩日囉 () () () (一句) ()
() () () [*] () () 怛囉 () ()

[0451c28] 復次曼拏羅儀軌依法 金剛寶掌菩薩 護世日天月天
多聞天地天水天 火天風天如是曼拏羅然後 阿闍梨金剛寶印稱念曼拏羅
頂禮賢聖二手 請召請召大明

[0452a07] () () () () (一句) () 嚩日囉
() () () () () [*] [*] () 嚩日囉
() () () () () () ()
() () ()

[0452a12] 大明光明相本尊 成就然後依法其弟金剛 曼拏羅三昧

無畏 唯一法施最上
日日 金剛藏

[0452a17] 大明

[0452a18] () () () 怛囉 (二合一)

[0452a19] 大明然後令弟除去頂禮 阿闍梨依法授與灌頂金剛 三昧供養

[0452a22] 金剛曼拏羅

[0452a23] 復次宣說成就行人應當仰觀虛空 年中無間滿所有一切成就一切一切供養自然空中
虛空藏菩薩無有

[0452a27] 設有未成本部 持誦一遍亦復鉤召 敬愛使一切財寶
隨意出現地中伏藏 金銀真珠摩尼財寶一切 成就

[0452b04] 一切義成就儀軌

[0452b05] 爾時大光菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶 儀軌宣說金剛 行人無量光明
照耀一切光明大明

[0452b09] () 嚩日囉 () () () ()
(一句)

[0452b11] 復次曼拏羅儀軌依法 中心日輪曼拏羅大光菩薩 日月如是曼拏羅然後金剛
金剛光明曼拏羅光明頂禮 賢聖依法結印請召大明

[0452b16] () 嚩日囉 () () () () ()
() [*] (一句)

[0452b18] 大明本尊日月輪相 切成一切然後令弟黃色 金剛照耀曼拏羅
三昧

日日諸佛 金剛手
應當燈明 睡眠

[0452b24] 大明

[0452b25] () [*] () () (一句)

[0452b26] 大明然後令弟除去頂禮 所持供養曼拏羅

[0452b28] 金剛曼拏羅

[0452b29] 復次宣說成就行人應當仰觀 本部大明滿得無金剛菩薩無有

[0452c03] 設有未成本部 持誦一遍增長一切無染 自心清淨出生三摩地光明
虛空日月大光 圓光色相暗冥一切世間光明 普照自身熾盛光照耀月中
日中乃至一切如來金剛 曼拏羅

[0452c11] 大三金剛光明儀軌

[0452c12] 爾時寶幢菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶 儀軌授與無能勝 行人一切
怨敵無能勝一切珍寶 無盡大明

[0452c17] () () [*] () () () ()
(一句) () () () () () ()
() () () () () () () () ()
() () () () 怛囉 () (半音)

[0452c22] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅其中依法四方曼拏羅周匝 金剛寶幢中心安置金剛寶幢菩薩
寶幢四方珍寶種種殊異 衣服莊嚴如是曼拏羅然後 阿闍梨二手金剛拳寶幢
曼拏羅阿闍梨戰慄 舉首請召大明

[0453a01] () 嚩日囉 () () () () () ()
() (一句) () () ( ) () () ()
() [*] () () () () () ()
() ()

[0453a06] 大明然後本尊虛空出現 種種金寶財物衣服莊嚴 然後依法令弟曼拏羅
三昧

一切諸佛 波羅蜜
 惡友最勝

[0453a12] 大明

[0453a13] () () 嚩日囉 () () (半音 一句)

[0453a15] 大明然後令弟除去頂禮 阿闍梨授與寶幢弟子以此

[0453a18] 最上莊嚴曼拏羅

[0453a19] 復次宣說成就行人應當依法安立 寶幢諦觀持誦洛叉寶幢成就 一切樂受寶幢
金剛寶幢菩薩無有 設有未成本部大明持誦 一切最勝所有真珠摩尼衣服 飲食受用財物獲得

[0453a26] 大三無能勝幡幢儀軌

[0453a27] 爾時喜根菩薩摩訶薩金剛手薩摩 儀軌授與 行人一切時常
大明

[0453b02] () (一句) () () () () ()
() () () () ()

[0453b04] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅其中間作四方曼拏羅齊平猶如 金剛菩薩二手結歡
菩薩金剛手菩薩灌頂菩薩 曼拏羅然後金剛阿闍梨結歡 曼拏羅頂禮賢聖請召 大明

[0453b11] () () () () () [*] (一句) (
) () () () () () () () 滿滿
() () () () () () ()

[0453b15] 大明然後本尊事相行人 了知心大歡喜由是出生法成 弟子依法結印次復曼拏羅
三昧

二法 苦樂
 一切平等

[0453b21] 大明

[0453b22] () () () (