Back to collection

Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 佛說祕密三昧大教王經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

佛說祕密三昧大教王經卷第三
西天譯經三藏朝奉大夫祿 傳法大師施護 

[0453c11] 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩金剛手菩薩 摩訶薩儀軌授與 何以觀想三摩地
獲得一切如來大自在一切三界 所有觀自在如是

[0453c17] 觀自在菩薩摩訶薩高舉左手 蓮華右手入三摩地法門

[0453c20] () () () [*] (二合一) () ()
[*] () () () () () [*] ()
() () () () () ()

[0453c24] 大明三摩地法門依法諦觀一切成就

[0453c26] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅中心蓮華金剛眼菩薩 蓮華菩薩金剛手菩薩色相
莊嚴梵王那羅延天大自在 十一賢聖如是曼拏羅然後 阿闍梨大蓮華曼拏羅 請召請召大明

[0454a04] () 嚩日囉 () () 怛囉 () (一句) ()
() () () 嚩日囉 () () 三摩 () () ()
() () () () () [*] () ()
[*] () () [*] [*] () () () ()
() [*] () () ()

[0454a11] 大明然後本尊福德 一切成就然後弟子蓮華三昧蓮華曼拏羅三昧

一切自性清淨 世間若非
一切處 染淨二種分別

[0454a16] 大明

[0454a17] () 發吒 (半音一句)

[0454a18] 大明然後令弟除去內心 賢聖所持華安蓮華三昧 供養

[0454a21] 普遍曼拏羅

[0454a22] 復次宣說成就行人 觀自在菩薩左右如來 行人
大蓮華心想 持誦一切 自在觀自在菩薩無有

[0454a27] 設有未成曼拏羅 持誦本部大明一遍一切成就 了知一切法一切

[0454b01] 一切世間自在儀軌

[0454b02] 爾時金剛菩薩摩訶薩金剛手薩摩 儀軌授與 法門本部大明一遍
一切曼拏羅一切法不空成就 大明

[0454b07] () () () () [*] (一句)

[0454b08] 復次曼拏羅儀軌應當曼拏羅金剛界金剛金剛 發心轉法輪菩薩四大菩薩勇猛
一切大三大成就 歌舞供養菩薩如是 然後金剛阿闍梨金剛轉輪
曼拏羅右旋以前 頂禮賢聖二手 轉輪請召請召大明

[0454b17] () 嚩日囉 () () () (一句) ()
() () [*] () () ( ) 吠舍 () ()
() () () () () () 三摩 () () ()
() () () () () () () () ()
() ()

[0454b23] 大明然後本尊阿闍梨 金剛阿闍梨加持儀軌 金剛阿闍梨然後令弟
金剛轉輪二手 三昧

日日一月 滿足
供養 供養曼拏羅最勝

[0454c01] 大明

[0454c02] () () 舍那 (一句)

[0454c03] 大明然後令弟除去頂禮 授與金剛輪印供養

[0454c05] 金剛曼拏羅

[0454c06] 復次宣說成就行人應當金剛 其所分量大小依法 曼拏羅旋繞持誦本部
洛叉滿獲得一切最上 圓滿集會然後執金剛 纔發心轉法輪菩薩行人本部
大明持誦一遍一切大士 密印一切三昧一切成就一切事業 滿

[0454c15] 大成就供養儀軌

[0454c16] 爾時金剛法菩薩摩訶薩金剛手薩摩 儀軌宣說正法 行人一切
一切成就圓滿 魔障乃至阿耨多羅三藐三菩提 大明

[0454c22] () () () () (一句)

[0454c23] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅中心大蓮華正法輪菩薩如是曼拏羅然後金剛阿闍梨
正法輪安於頂上曼拏羅全身 賢聖二手請召 請召大明

[0454c29] () () () (二合一) ( ) ()
[*] () () () ( ) () () () ()
[*] () () () () () () 嚩囉拏 () ()
()

[0455a05] 大明然後本尊阿闍梨 諸法自性本來清淨然後依法令弟 阿闍梨曼拏羅三昧

一切現前 大法最上
佛世尊 即是不空

[0455a10] 大明

[0455a11] () 摩羅 () () (一句)

[0455a12] 大明然後令弟除去頂禮 授與正法然後正法密印 供養

[0455a15] 正法輪曼拏羅

[0455a16] 復次宣說成就行人依法 法輪曼拏羅其中本尊正法輪 如是曼拏羅行人依法持誦
乃至現生轉正 菩薩無有

[0455a20] 設有未成本部大明持誦一遍 業障惡夢惡相怖畏病苦憂惱貪愛
忿輕慢瘧疾纏繞鬼魅執持法禁 驚怖迷亂諍訟乃至 一切銷滅

[0455a26] 金剛正法輪儀軌

[0455a27] 爾時金剛無言菩薩摩訶薩金剛手菩薩 摩訶薩儀軌授與 法門行人持誦一遍
一切成就圓滿一切殊勝事業 大明

[0455b03] (一句)

[0455b04] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅四方曼拏羅中心金剛菩薩數珠如是曼拏羅然後金剛
闍梨數珠曼拏羅著地敬禮 左手右手安於 請召請召大明

[0455b10] () 嚩日囉 () () () () (一句) [*] ()
[*] ()

[0455b12] 大明然後本尊金剛 然後依法令弟結印 三昧

日月持誦 大明滿一百八
 最勝真實

[0455b17] 大明

[0455b18] () () () (一句)

[0455b19] 大明然後令弟除去頂禮 授與數珠亦復供養

[0455b21] 真實持誦曼拏羅

[0455b22] 復次宣說成就行人依法本尊金剛持誦金剛 菩薩一切最上成就

[0455b25] 設有未成本部 持誦一遍一切如意

[0455b27] 大三無言儀軌

[0455b28] 爾時金剛菩薩摩訶薩金剛手菩薩 摩訶薩儀軌授與 羯磨行人一切
事業速得成就大明

[0455c03] () () () () (一句) () ()
() () () () () () ()
() () () () () () () ()
嚩日囉 () () () ()

[0455c09] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅金剛曼拏羅金剛菩薩 供養賢聖妙樂金剛
灌頂名稱旋舞嬉戲 時分供養如是 然後金剛阿闍梨嬉戲金剛印
曼拏羅身上金剛旋舞 供養依法請召請召大明

[0455c18] () 嚩日囉 () () () () () ()
(一句) () () [*] () () () () ()
滿 () () () 嚩日囉 () () () () ()
() () 摩迦 () () () () () () ()
() () () () ()

[0455c25] 大明然後本尊曼拏羅 祥瑞依法令弟 三昧

金剛手 孝敬
自利利他 日日供養

[0456a01] 大明

[0456a02] () 嚩日囉 () () () () ()
(一句) () 嚩日囉 () () () () [*] ()

[0456a05] 大明然後令弟除去教授

[0456a07] 金剛曼拏羅

[0456a08] 復次宣說成就行人應當依法本尊 供養供養本尊諸如來 金剛旋舞祕密供養持誦
金剛菩薩無有一切如來成就

[0456a13] 設有未成本部 持誦一遍一切速成無上 一切羯摩三昧儀軌

[0456a16] 爾時金剛菩薩摩訶薩金剛手薩摩 儀軌 護法行人擁護一切
隱身何況惡魔 侵嬈大明

[0456a21] () () 嚩日囉 () (一句) () ()
() 嚩日囉 () [*] ()

[0456a23] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅四方曼拏羅周匝金剛甲冑 光相中心安置金剛菩薩
四大菩薩金剛頂金剛 金剛金剛拳如是 然後金剛阿闍梨金剛甲冑
頂輪著地敬禮賢聖二手 金剛甲冑請召請召 大明

[0456b03] () () () () () (一句)
() 薩埵 () 叉拏 () () [*] () () 末羅嚩日囉 ()
() () () 怛他誐多 () 迦尸 () () () ()
() 嚩日囉 () 三摩 () () [*] () 嚩日囉 () ()
[*] ()

[0456b10] 大明然後本尊福德 一切身命堅固猶如金剛依法令弟 金剛甲冑曼拏羅 三昧

怨親二分 常行平等堅固
一切擁護善護 常作擁護

[0456b16] 大明

[0456b17] () () 怛囉 () (一句)

[0456b18] 大明然後令弟除去 金剛被甲護身大明

[0456b20] () (二合一)

[0456b21] 大明三界擁護一切 所有一切曼拏羅甲冑大明 供養

[0456b24] 復次宣說成就行人依法持誦甲冑 滿現生堅固

[0456b27] 設有未成本部 持誦一遍一切金剛擁護金剛 三業結界曼拏羅獲得一切 甲冑

[0456c02] 一切最上擁護儀軌

[0456c03] 爾時菩薩一切如來方便攝化 藥叉金剛手菩薩摩訶薩 儀軌授與調伏法行人
善能調伏惡魔降伏 成就大明

[0456c08] () 嚩日囉 () 藥叉 (一句) 嚩日囉 () () ()
() () () () () () () () 塞建
() () () () () () 怛囉 () ()
() () () 嚩日囉 () ()

[0456c13] 復次曼拏羅儀軌依法曼拏羅周匝金剛杵熾盛日輪 金剛牙菩薩右手金剛
左手所有色相 如是曼拏羅然後 阿闍梨二手
牙印忿怒打擲 曼拏羅警悟頂禮賢聖 二手請召請召大明

[0456c23] () () () () () () (一句)
() 嚩日囉 () 藥叉 () () () () ()
() () () () () () () () ()
薩埵 () () ( ) () () () ()
() () () () () () 嚩日囉 () 藥叉 ()
嚩日囉 () () 嚩日囉 () () () () ()
() () () (十一) () 怛囉 () (十二)
(十三) ( ) (十五) () () () (十六)
() () () (十七) () (十八)

[0457a08] 大明然後本尊成就 闍梨先生怖畏 金剛無有然後依法令弟金剛
藥叉曼拏羅三昧

善護諸佛 救護眾生
警覺有情 清淨一切魔怨

[0457a15] 大明

[0457a16] () 嚩日囉 () 藥叉 () (一句)

[0457a17] 大明然後令弟除去所持大笑頂禮賢聖金剛牙印 供養

[0457a20] 攝伏曼拏羅

[0457a21] 復次宣說成就行人依法金剛手 結印持誦大明洛叉 金剛手菩薩調

[0457a24] 設有未成本部大明 一遍警覺調伏一切邪教學者使 一切吠舍旋轉動搖語言