Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 9

Volume 9: Lotus and Huayan 法華部、華嚴部

No.Title
262 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) - popular translation 《妙法蓮華經》 *
263 The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) - early translation 《正法華經》
264 The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》
265 The Lotus Sutra (Satanfentuoli Jing) - alternate translation 《薩曇分陀利經》
266 Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》
267 Avaivartikacakrasūtra (Butuizhuan Falun Jing) 《不退轉法輪經》
268 Avaivartikacakrasūtra (Guangbo Yan Jing Butuizhuan Lun Jing) 《佛說廣博嚴淨不退轉輪經》
269 Fa Hua Sanmei Jing 《法華三昧經》
270 Mahābherihārakaparivarta (Da Fa Gu Jing) 《大法鼓經》
271 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》
272 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》
273 Vajrasamādhi 《金剛三昧經》
274 Sarvavaidalyasaṃgraha (Ji Zhu Fangdeng Xue Jing) 《佛說濟諸方等學經》
275 Sarvavaidalyasaṃgraha (Dasheng Fang Guang Zong Chi Jing) 《大乘方廣總持經》
276 The Sutra of Unmeasured Principles (Wu Liang Yi Jing) 《無量義經》
277 The Samantabhadra Contemplation Sutra (Guanxian Xian Pusa Xing Fa Jing) 《佛說觀普賢菩薩行法經》
278 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes