Back to collection

Dharanisamgraha Sutra (Collected Dharanis Sutra) 陀羅尼集經

Scroll 6

Click on any word to see more details.

佛說陀羅尼集經卷第六 (觀世音諸菩薩)
大唐天竺三藏阿地瞿多

何耶揭唎婆觀世音菩薩法印 (馬頭) (十六)

馬頭護身結界法印第一

[0833c08] 兩手從中以下向外著手 合掌二食相去五分 食指

[0833c12] () () () () () () ()
()

[0833c14] 法印受持菩薩以此 法印自身 白芥子
滿四角芥子 十方結界諸法

馬頭大法第二

[0833c21] 兩手食指以下指向外相指頭 手背合掌小指相合大指 大指

[0833c24] () () () () () 𤙖
[-+巿] () () ()

[0833c26] 法印毒蟲

[0833c28] 古來蘇摩對馬頭像 二十一右手所行
彼此有心取果二十一使 食時迷亂相愛

馬頭心印第三

[0834a05] 二手食指以下向外指頭 著手合掌大指 食指大指

[0834a08] () () () () 𤙖 [-+巿] ()
() ()

[0834a10] 法印論議牛黃麝香龍腦香 點著頂上上心 眉間腦後白芥子三七
手把論議左手少許 論議右手左手芥子論議 私密便彈指得勝

馬頭法印第四

[0834a18] 護身二食指頭 大節尖頭

[0834a20] () [*] () () [*] () 曇摩
[*] () () (人名) () () ()
() () () (皆然)

[0834a24] 若一頭痛名字 𤙖 () 以此 痛處
() 。

馬頭頂法第五

[0834a28] 前頭二食 食指

[0834b01] () () () 𤙖 [-+巿] () () ()

[0834b03] 法印有人頭頂以此 痛處

馬頭法印第六

[0834b06] 二指中指 大指大指 中指

[0834b09] () () () 𤙖 [-+巿] () ()
()

[0834b11] 法印一切鬼病

馬頭法印第七

[0834b13] 觀世音不空羂索菩薩牙印 中指大指中指 小指無名指小指 小指

[0834b17] () () () () 怛囉 () () 南謨 ()
() () () () 菩提薩埵 () () 摩訶薩埵 () ()
摩訶 () () () () () () (十一)
(十二) (十三) 𤙖 (十四) [-+巿] [-+巿] (十五) ()
(十六)

[0834b23] 法印諸法 當作粉壇南北兩面 東面
十二百味備辦 供養滿 白芥子一百八
一切諸人作法不能 (外道惡人) 。

馬頭觀世音菩薩乞食法印第八

[0834c03] 左手五指右手中指無名 指大指頭

[0834c05] () ()

馬頭觀世音菩薩解禁刀法第九

[0834c07] 二手左手在外右手在內左手右手 大指

[0834c09] () () 莎訶 ()

馬頭法印第十

[0834c11] 二手二指中指 大指當前大指 指甲

[0834c14] () () () () 𤙖 () ( )
()

[0834c16] 法印療治一切鬼神 苦惱悉皆

馬頭觀世音菩薩第十一

[0834c18]

[0834c19] () (下同) () () 怛囉 () () 那謨
[*] () () () () 菩提薩埵 () () 摩訶薩埵 ()
() 摩訶 () () 那麼薩婆薩埵 () () 那伽 () ()
那麼薩婆薩埵 () () () 那麼薩婆薩埵 () () ()
那謨薩婆薩埵 () () () 那麼薩婆薩埵 () ()
() () 那麼 薩婆薩埵盤陀 () () () (十一)
那謨薩婆薩埵木叉 () (十二) 那謨薩婆 () () 毘陀 ()
() (十三) 那麼薩婆 () () () (十四) 摩訶 ()
(十五) 那謨薩婆 () () (十六) 摩訶 () () ()
(十七) 那摩 () ( ) () () ()
() () (十九) [*] () () (二十) ()
藥叉 (二十一) () () () (二十二) () ()
(二十三) () () (二十四) 路迦 () 毘瑟紐 () (二十五)
() (二十六) () () () (二十七) ()
() (二十八) () (二十九) () [*]
(三十) () (三十一) 薩婆 () () (三十二) ()
() () (三十三) 薩婆 () () (三十四) () (三十五)
(三十六) 薩婆 () ( ) () (三十七) (三十八) (三十九)
(四十) (四十一) 薩婆 () (四十二) 薩婆 ()
(四十三) (四十四) () ( ) (四十五) () (四十六)
() (四十七) (四十八) () (四十 ) (五十)
(五十一) () 悉陀悉陀 (五十二) (五十三) (五十四) (五十五)
() () () (五十六) () ()
(五十七) () (五十八) () () (五十九) ()
(六十) () () (六十一) () () (六十二) ()
() (六十三) () () (六十四) 死地 (六十 ) 阿比阿比 (六十六)
(六十 ) 麼麼 (自稱) (六十八) () (六十九) [*] ()
() (七十) 阿比阿比 (七十一) 毘舍 ( ) (七十二) 藥叉 () (七十三)
薩埵 () (七十四) 薩婆 [*] () () () (七十五)
(七十六) 跋折羅 () (七十七) () 西 (七十八) () ()
() () (七十九) 毘舍 () (八十) (八十一)
(八十二) () () () (八十三) 薩婆 薩婆 (八十四) ()
(八十五) [*] () () (八十六) (八十七) (八十八)
(八十九) () () (九十) () 婆訶 () 婆訶 ()
(九十一) [*] (九十二) () () (九十三) ()
[*] () (九十四) (九十五) () [*] () (九十六)
(九十七) () () (九十八) () ( ) (九十九)
() (一百) 達摩 () (一百一) () ()
(一百) () 達摩僧伽 () (一百) (二合一) (二合一)
[-+巿] ( [-+巿] 下同一百) () [-+巿] (一百)
[-+巿] (一百八) ( ) () [-+巿] (一百) ()
() () (重音) [-+巿] (一百) 薩婆 () ()
[-+巿] (一百十一) 薩婆 () [-+巿] (一百一 ) 薩婆 [*] ()
() 跋提 () () [-+巿] (一百十三) 薩婆 () () (
) () [-+巿] (一百十四) () () ()
[-+巿] (一百十五) () [-+巿] (一百十六) 薩婆 () () 毘舍遮
() () [-+巿] (一百十七) (自稱名字某甲一百十八) (三合一百十)
( ) 薩婆 () 谿 () (一百二十) [-+(-)] ()
() [-+巿] (一百二十一) () () 羯磨 () (二十二)
[-+(-)] () (一百二十三) 𤙖 𤙖 [-+巿] [-+巿] (一百二十四)
() (一百二十五)

馬頭第十二

[0835c22]

[0836a01] () (下同) () () () () 那謨
[*] () () 薩埵 () () 摩訶薩埵 () () 摩訶
() () 那麼薩婆薩埵 () () () 那謨薩婆薩埵 ( )
() 那謨 () () () 摩訶 () () ()
() () () (十一) () ()
() (十二) () (十三) () () (十四)
() (十五) (十六) 阿婆 () 薩婆 () (十七) 藥叉 ()
闍毘 (合上十八) () [*] (十九) () ()
(二十) () 闍毘 (二十一) (二十 ) (二十三) (二十四)
(二十五) 薩婆 () (二十六) (二十七) () 楞迦 ()
(二十八) () (二十九) () () () ( )
() (三十一) () () (三十二) (三十三) ()
(三十四) () (三十五) 鞞陀 () (三十六) (數反) ()
(三十 ) () () (三十八) () ()
(三十九) (合上) (四十) 婆伽梵 (四十一) 何耶揭哩婆 (四十二) () ()
(四十三) () (四十四) () () (四十五) () ()
() (四十六) 殿 [*] () (四十七) 阿比阿比 (四十八) 毘舍 ()
(四十九) 薩婆 [*] () () () (五十) () (五十一)
() (五十二) 西 (五十三) () () (五十四)
() 毘舍 () () (五十五) () [*] () (五十 ) ()
() () (五十七) () (五十八) (五十九)
(六十) (六十一) (六十二) () (六十三) ()
() (六十四) 達摩僧伽 () (六十五) ( 六十六) (六十七)
何耶揭哩婆 [-+巿] (六十八泮吒 下同) () [-+巿] (六十九) ()
[-+巿] (七十) () () (喉音) (重音) ()
[-+巿] (七十一) 舍那 () [-+巿] (七十二) 薩婆 [-+巿]
(七十三) 薩婆 () () () () () [-+巿]
(七十四) () () () () [-+巿] (七十五)
薩婆 [-+巿] (七十六) 薩婆 () 毘舍闍 [-+巿] (七十七)
[-+巿] (七十八) () 麼麼 (自稱名字七十九) () () (八十)
(八十一) () () (八十二) [-+巿] [-+巿] (八十三) 那謨 ()
() 怛囉 () (八十四) 那謨 [*] () ( ) (八十五)
菩提薩埵 () (八十六) 摩訶薩埵 () (八十七) 摩訶 () (八十八) 阿比
(八十九) () () (九十) () (九十一)

[0836c04] 悉陀 () 受持供養

毘那夜迦第十三

[0836c07] 毘那夜迦 歸命歸命禮拜

[0836c09] () () () () 摩訶 () ()
薩婆 () () () () () [-+巿] ()

[0836c13] 對馬頭像 火焰八百 乃至毘那夜迦

第十二

[0836c17] 歸命禮拜

[0836c18] () () () [*] () ()
() () () () () ()

[0836c21] 不淨白線 八百三七

第十三

[0836c25] 歸命禮拜

[0836c26] () () () () () [*] ()
() [*] () 薩婆 () () 瞻波 () () () ()
() () () ()

[0836c29] 袈裟 護身法成

發遣馬頭觀世音第十四

[0837a03] 歸命