Back to collection

Nine Grades of Rebirth Amitabha Samadhi Assembly Dharani Sutra (Jiu Pin Wang Sheng Amituo Sanmodi Ji Tuoluoni Jing) 九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

九品往生阿彌陀三摩地
大興善寺三藏 沙門廣智不空 

[0079b26] 爾時毘盧遮那如來三摩地精舍大比丘眾九千皆是大阿羅漢具足 名曰神力
菩薩得大勢菩薩神通自在王菩薩 無垢陀羅尼菩薩大力菩薩莊嚴 菩薩無量光菩薩善慧普光菩薩如是
大菩薩聲聞大眾往詣白言世尊 九品三摩地諸佛境界 如來所居三世諸佛成正覺具足三明
增長福慧九品境界上品上生真色 無垢上品下生離垢地中品上生 善覺中品中生中品下生無漏
下品上生真覺下品中生下品 下生門地名曰九品真如 十二曼陀羅大圓鏡智寶像名曰
三達無量光佛三明無邊 三明無礙真理三明三明一覺明清淨光佛
普門三明歡喜三明智慧光 三明不斷明達三明難思五德 三明智力三明日月光如是
諸佛如來真色具足一切三世如來 眾生往生如是九品淨土 十二日夜三時如是九品淨土
十二佛號三界火宅 有漏無漏如是三摩地 具足佛慧淨心觀念大三摩耶實相 真言

[0079c25] 伽藍

[0079c26] 善男子如是真言一切十方三世 諸佛如來究竟理智十二根本 利樂三界饒益人天書寫經受
增長增益智慧增長壽命 消除業障消滅增長無不具足 何況至心書寫讀誦三世無生
三界火宅往生極樂九品淨土爾時大眾皆大歡喜信受奉行

九品往生阿彌陀經

[0080a06] 建久四月勸修 阿闍梨書寫   享和改元八月請求
僧正便印版 大心大心無量壽 往生大心乃至
九品往生經住心九品 往生阿彌陀經阿彌陀如來根本 真言一遍十惡 一切業障消滅云云
文中 讀者全本

[0080a18] 豐山抖擻  

[0080a19]           

* * *

【經文資訊大正藏 19 No. 0933 九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary