Back to collection

Mahayana Infinite Life Sutra (Dasheng Wu Liang Shou Jing) 大乘無量壽經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大乘無量壽經
[0082a05]如是我聞一時薄伽梵舍衛國祇樹給孤獨園苾芻二百五人大菩薩摩訶薩爾時世尊曼殊室利
曼殊上方有世界無量功德聚無量決定如來阿耨多羅三藐三菩提眾生開示說法曼殊諦聽南門
大限百年橫死曼殊如是無量壽如來功德名稱法要眾生聞名使
受持讀誦種種花鬘瓔珞塗香末香供養延年滿足如是曼殊眾生
決定如來一百八名號長壽眾生大命憶念如來名號便如是曼殊善男子善女人
欲求長壽於是無量壽如來一百八名號聞者使受持讀誦如是果報福德具足陀羅尼

[0082a23]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0082a29]世尊曼殊室利如是如來一百八名號使經卷受持讀誦壽命滿百年身後往生無量
世界無量壽淨土陀羅尼

[0082b04]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
婆婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0082b10]爾時九十九一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0082b12]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
婆婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0082b17]爾時一百一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0082b19]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0082b24]爾時一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0082b26]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0082c02]爾時六十五一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0082c04]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
婆婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0082c09]爾時五十五一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0082c11]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0082c16]爾時四十五一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0082c18]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0082c23]爾時三十六一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0082c25]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083a02]爾時二十五一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0083a04]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083a09]爾時恒河沙一時聲說無量壽宗要經陀羅尼

[0083a11]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083a16]善男子書寫書寫無量壽宗要經長壽滿陀羅尼

[0083a18]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083a23]書寫書寫無量壽宗要經受持讀誦畢竟地獄在在所生宿命智陀羅尼

[0083a26]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083b02]書寫書寫無量宗要受持讀誦如同書寫四千一切經陀羅尼

[0083b05]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083b10]書寫書寫無量壽宗要經即是書寫四千建立塔廟陀羅尼

[0083b12]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083b18]書寫書寫無量壽宗要經五無間一切重罪陀羅尼

[0083b20]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
婆婆(十三)摩訶(十四)莎訶

[0083b25]書寫書寫無量壽宗要經受持讀誦設有猶如須彌除滅陀羅尼

[0083b28]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083c05]書寫書寫無量壽宗要經受持讀誦眷屬夜叉羅剎不得便陀羅尼

[0083c08]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083c13]書寫書寫無量壽宗要經受持讀誦命終九十一切佛剎
陀羅尼

[0083c17]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0083c22]書寫書寫無量壽宗要經受持讀誦四天大王衛護陀羅尼

[0083c25]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0084a01]書寫書寫無量壽宗要經受持讀誦往生西方極樂世界阿彌陀淨土陀羅尼

[0084a04]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶

[0084a09]有方書寫使書寫無量壽經恭敬作禮若是畜生或是鳥獸如是不久
一切種智陀羅尼

[0084a13]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶

[0084a18]於是無量壽經書寫使書寫畢竟不受女人陀羅尼

[0084a20]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶

[0084a25]於是惠施三千大千世界滿七寶布施陀羅尼

[0084a27]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
婆婆(十三)摩訶(十四)莎訶

[0084b03]供養則是供養一切無有陀羅尼

[0084b05]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0084b10]如是毘婆尸佛尸棄佛毘舍浮佛俱留孫佛俱那含牟尼迦葉佛釋迦牟尼佛

[0084b12]有人七寶供養如是七佛有限書寫受持無量壽經所有功德不可陀羅尼

[0084b15]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0084b21]七寶須彌布施無量壽經不可陀羅尼

[0084b24]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶(十五)

[0084b29]四大海水可知無量壽經所生果報不可數陀羅尼

[0084c02]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶

[0084c07]使書寫無量壽經護持供養即如恭敬供養一切十方佛土如來無有別異陀羅尼

[0084c10]南謨()()()()()
()()薩婆()()達磨()(十一)莎訶(十二)
薩婆(十三)摩訶(十四)莎訶

布施成正覺 布施人師
布施 慈悲
持戒成正覺 持戒人師
持戒 慈悲
忍辱成正覺 忍辱人師
忍辱 慈悲
精進力成正覺 精進力人師
精進力 慈悲
禪定成正覺 悟禪定力人師
禪定 慈悲
智慧力成正覺 智慧力人師
智慧力 慈悲

[0084c27]爾時如來一切世間天阿修羅揵闥婆皆大歡喜信受奉行

佛說無量壽宗要經

[0085a01]

***

【經文資訊大正藏19No.0936大乘無量壽經
【版本記錄】CBETA電子佛典2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【[中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php)】

***
網站採用CreativeCommons姓名標示-非商業性-相同方式分享3.0台灣(中華民國)授權條款授權.
Copyright©1998-2016CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary