Yizi Ding Lunwang Niansong Yi Gui 一字頂輪王念誦儀軌

Colophon

第 19 冊 No. 954B 一字頂輪王念誦儀軌 共 1 卷 Volume 19, No. 954B Yizi Ding Lunwang Niansong Yi Gui

Notes

English translations: None

Primary Source

, 《一字頂輪王念誦儀軌》 'Yizi Ding Lunwang Niansong Yi Gui,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 19, No. 954B, Accessed 2016-10-02, http://tripitaka.cbeta.org/T19n0954B.

Collection vocabulary analysis