Back to collection

Zhou Wu Shou (Five Mantras) 呪五首

Scroll 1

Click on any word to see more details.

呪五首
大唐三藏法師玄奘 

陀羅尼

[0017a07] () () () ()
() 薩埵 () 薩埵 () () () ()
() () () (十一) 末羅末羅 (十二) (十三) (十四)
羯摩 (十五) (十六) (十七下同) 索訶薩羅 (十八) 佛陀 (十九)
() (二十) (二十一) [*] 怛囉 (二十二) (二十三) (二十四 )
(二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) 薩嚩
() (三十一) (三十二) 莎訶 (三十三) 達磨 (三十四) 莎訶 (三十五) [-+]
(三十六) () (三十 ) () 達磨 (三十八) ()
(三十九) 莎訶 (四十)[0017a23] () 曼殊室利  () 納莫

俱胝

[0017a26] 納莫 () 俱胝 ()   莎訶

一切如來隨心

[0017a29] 納莫  () 阿奴 揭帝 () ()

觀自在菩薩隨心

[0017b03] () () 納莫 () ()
() 薩埵 () 薩埵 () () () ()
 

呪五首

[0017b09] na mo ra tna tra yā ya na maḥ ā rya va lo ki te śva
rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya
ta cya thā ja ye ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif)
ja ya va hi ni ja yo ta ri ka ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D9/SD-D957.gif) ma ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) ca ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) kṣi ṇi ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) sa rva ka rmā va ra ṇa ni me bhā ga va ti sa
ha sra va rtte sa rva bu ddhā va lo ki te ca kṣa śrū tra gā
ṇa ji hva kā ya ma nu vi śu dha ni su ra
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) pra su ra pra su
ra sa rva bu ddhā dhi ṣṭi te svā hā dha rmma dhā tu ga rbhe
svā hā a bha va sva bha va sa rva dha rmma va vo dha ne svā


* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1034 咒五首
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary