Back to collection

Vajra Pinnacle Trailokyavijaya Ritual Manual Great Dharma Teacher Avalokitesvara Bodhisattva Heart Mantra All Tathagatas Lotus Mandala Chapter (Jingang Ding Jiang San Shi Da Yi Gui Fa Wang Jiao Zhong Guanzizai Pusa Xin Zhenyan Yiqie Rulai Lianhua Da Mantuluo Pin) 金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮華大曼荼羅品

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂降三世儀軌法王 觀自在菩薩心真言一切如來 曼拏攞
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0030c22] 爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛世尊 降三世儀軌法王中說自心真言 稱說一切如來三昧現前一切怖畏
厄難消滅

[0030c26] 爾時薄伽梵觀自在菩薩善哉善哉 善說觀自在菩薩摩訶薩聖旨 自心真言

[0030c29] () () ()

[0031a01] 心真言一切如來本剎雲集 蘇迷盧毘盧遮那大會之中圍遶觀自在 菩薩摩訶薩自心真言曼拏攞

 四角四門
中央 
 分為
應用 中臺觀自在
一一 圖畫大覺
不為 內外
微妙建立 阿闍梨
應對曼拏攞 大蓮
端身支節 三摩地
 聖者
一切有情 曼拏攞
處於 
猶如蓮花 不為
如是 不為

[0031a18] 阿闍梨大蓮力度 自在菩薩蓮花真言

[0031a20] () 摩訶 () ()

[0031a21] 即時觀自在菩薩便至道微妙色 放光阿闍梨如法弟子 白衣
引入說偈言

猶如蓮花 不為
如是 不為欲染

[0031a27] 授與弟子蓮花右手授與念珠 說偈言

諸佛大蓮 曼拏攞
最為上首 分別
觀自在

[0031b03] 然後三摩地

心真言蓮花曼拏攞

[0031b05] 復次建立曼拏攞行者中臺 一切如來蓮花三摩地洛叉 觀自在

心真言三昧耶曼拏攞

[0031b09] 建立曼拏攞一千蓮花 中臺以為奉獻然後弟子 (清淨) 。

羯磨曼拏攞

[0031b13] 復次建立曼拏攞供養復次 像法清淨 [*] 觀自在菩薩
彌盧圍遶白月一日 無間入三摩地念誦乃至畫像放光光明中流觀自在菩薩諸如來
眉間灌頂堅固即時行者 觀自在剎那便極樂世界一切眾生 壽命無量

[0031b21] 成就洛叉一切 清淨洛叉所有五無間一切 無餘洛叉一切福德來集一切
如來一切現前

[0031b25] 復次大印 (相成) 洛叉無限 念誦晨朝一切如來行者 如來觀自在

[0031b28] 復次成就事業一遍護身 聚落一切事業阿尾捨 檀香 (加持八百)
鬼魅 () 一切有情加持金剛 () 惡心不動止息 (真言
之中安於之中須彌山上下) 敬愛加持末那
一切禽獸隨處不動白芥子一切 不能加持白芥子有所 加持孔雀夢中一切
念誦惡夢 止息口舌護摩處子 護摩迦羅
供養觀自在一日 滿一切觀自在菩薩三時 滿三月菩薩滿其所佛像 三時滿三月滿[0031c17] 合掌二水相合 根本芙蓉合掌大蓮不易 蓮花金剛
蓮花二空三昧印二手蓮花便旋繞 羯磨 (如來) ()
法印諸法蓮花不著諸法 智印蓮花阿闍梨 阿闍梨蓮花授與弟子
蓮花一千弟子頭上加持

[0031c27] 真言

[0031c28] () () () () () ()

[0032a01] 由是蓮花部阿闍梨蓮花部 修行禁戒供養觀自在菩薩 怛囉摩夷一切清淨
自身觀自在菩薩一千乃至禁戒成就從此一切一切處 不為污染普通一切供養二手
金剛拳安於低頭 敬禮二手向後下垂 獻花二手
歌詠二手 合掌獻金由是供養 不難悉地何以一切 如此金剛薩埵

金剛頂經降三世儀軌法王中觀 菩薩心真言一切如來蓮花曼拏攞

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1040 金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮華大曼荼羅品
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary