Back to collection

Nīlakaṇṭhanāmadhāraṇī (Qian Shou Qian Yan Guanzizai Pusa Guangda Yuanman Wu'ai Dabei Xin Tuoluoni Zhou Ben) 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本

Scroll 1

Click on any word to see more details.

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿 無礙大悲心陀羅尼
大唐三司弘教 三藏沙門金剛智 

[0112a08]  () () 怛囉 () () 曩莫 () () ()
[*] () () () (下同) (下同) ()
() (同上) () () () (卷舌) () () 薩摩
() 滿陀 () () () () 薩摩 () () ()
() (卷舌) () 薩摩 () () (十一) () ()
() ( ) 謎底 () () (十三) ()
() (十四) 薩摩 () (十五) 怛囉 () () (十六) ()
() () () 那摩 () (十七) [*] ()
使 (十八) () () (十九) () 使 ()
(二十) () (二十一)  (二十二) () 薩摩 (二十三) 
(二十四) () (二十五) (二十六) () [*]  () [*]
(二十七) [*] () [*] ()  [*(-+)] (二十八)
[*] () (二十九) () () (三十)
() (三十一)  () () (三十二)  ()
() (三十三)  () () (卷舌) (三十四) ()  ()
(三十五)  [*(-+)] (三十六) [*] () (三十七)
()  () (三十八) () () 質多 (三十九) ()
(卷舌 ) (四十)  滿  (四十一) () (四十二)  [*]
(四十三) 滿 (四十四)  悉陀 () () ( ) (四十五) 
(四十六) (四十 )  [*(-+)] [*(-+)] ()
() (四十八)  ()  (四十九) () (五十) [*]
() () (五十一)  () 使 () (五十二) () ()
(五十三)  ()  (五十四) () () () (五十五)
  (五十六)  (五十七)  (五十八) () ()
() (五十九) () () () ()
() (六十)  () () (六十一)   [*(-+)]
() (六十二) () ()  () () (六十三)
() () (六十四) () () (六十五) 
[*] (六十六)  ()   () (六十七) (六十八)
() [*] (六十九) () () () (七十) ()
() () (七十一) () () (七十二)   
[*(-+)] (七十三)  () () (七十四)  (七十五)  (七十六)
 (七十 )  (七十八) () () (七十九) ()
() (八十) (八十一)   () ()  (八十二) 
(八十三)  (八十四)  () () (八十五)  悉陀 () ()
(八十 )  () (八十七)  () (八十八)  (八十九)
 滿 [*]  [*] (九十) [*] () [*] () ()
(九十一) 娜娜 ()  () (九十二) () (九十三)
() ()  (九十四) 悉馱 (九十五) 悉馱 (九十六) 悉馱 
(九十七) 悉馱 ()  (九十八)  (九十九) 嚩囉 () () 
(一百)  ()  (一百一) 悉馱 ()  (一百) ()
()  (一百) ( ) () () [*] ()
 (一百) () ()  (一百 ) ()  (一百) 勝佉
() 馱曩 ()  (一百) () () () ()
() () ()  (一百 ) () () () 
(一百) [*] () ()  (一百一) 薩摩 () () 
(一百一十一)  () () [*] () ()
()  ()  () (一百一十二) 殿 ()  滿多羅 ()
(一百一十三)

千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心 陀羅尼

[0113a02] na mo rā tna tra yā ya na maḥ ā ryā va lo ki te śva
rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya
sa rva ba ndha na cche da na ka rā ya sa rva bha va sa mu
draṃ su kṣa ṇa ka rā ya sa rva vya dhi pra śa ma na ka rā ya
sa rve ti tyu bha ndra va vi nā śa na ka rā ya sa rva bha ye
ṣyo tra ṇa ka rā ya ta smai na ma skṛ tvā i na mā ryā va lo
ki te śva ra bha ṣi taṃ ni ra kaṃ ṭa bhe nā ma hṛ da ya ma
vra ta i cchya mi sa rvā tha sa dha kaṃ śu vaṃ a ji yaṃ sa
rva bhū ta naṃ bha va ma rga vi śu ddha kaṃ ta dya thā oṃ ā
lo ke ā lo ka ma ti lo kā ti kraṃ te he ha re ā ryā va lo
ki te śva ra ma hā bo dhi sa tva he bo dhi sa tva he ma hā
vo dhi sa tva he vi rya bo dhi sa tva he ma hā kā ru ṇi kā
smī ra hṛ da yaṃ hi hi ha re ā ryā va lo ki te śva ra ma he
śva ra pa ra ma tra ci tta ma hā kā ru ṇi kā ku ru ku ru ka
rmaṃ sa dha ya sa dha ya vi ddhyaṃ ṇi he ṇi he ta va raṃ ka
maṃ ga ma vi ga ma si ddha yu ge śva ra dhu ru dhu ru vi ya
nti ma hā vi ya nti dha ra dha ra dha re i ndre śva ra ca la
ca la vi ma la ma ra ā ryā va lo ki te śva ra ji na kṛ ṣṇi
ja ṭā ma ku ṭa va raṃ ma pra raṃ ma vi raṃ ma ma hā si ddha
vi dya dha ra va ra va ra ma hā va ra ba la ba la ma hā ba
la ca ra ca ra ma hā ca ra kṛ ṣṇi vṛ ṇa dī rgha kṛ ṣṇi pa
kṣa dī rgha ta na he pa dma ha sti ca ra ca ra di śa ca le
śva ra kṛ ṣṇi sa ra pa kṛ ta ya jyo pa vi ta e hye he ma hā
va ra ha mu kha tri pū ra da ha ne śva ra na ra ya ṇa va ru
pa va ra ma rga a ri he ni ra kaṃ ṭa he ma hā kā ra ha ra
ha ra vi ṣa ni rji ta lo ka sya rā ga vi ṣa vi nā śa na dvi
ṣa vi ṣa vi nā śa na mu ha vi ṣa vi nā śa na hu lu hu lu ma
ra hu lu ha le ma hā pa dma nā bha sa ra sa ra si ri si ri
su ru su ru mu ru mu ru bu ddhya bu ddhya bo ddha ya bo ddha
ya mai te ni ra kaṃ ṭa e hye he ma ma sthi ta syiṃ ha mu kha
ha sa ha sa muṃ ca muṃ ca ma hā ṭā ṭa ha saṃ e hye he paṃ ma
hā si ddha yu ge śva ra sa ṇa sa ṇa vā ce sa dha ya sa dha
ya vi ddhyaṃ smī ra smi ra śaṃ bha ga vaṃ taṃ lo ki ta vi lo
ki taṃ lo ke śva raṃ ta thā ga taṃ da dā he me da rśa na ka
ma sya da rśa naṃ pra kra da ya ma na svā hā si ddhā ya svā
hā ma hā si ddhā ya svā hā si ddhā yo ge śva ra ya svā hā ni
ra kaṃ ṭa ya svā hā va rā ha mu khā ya svā hā ma hā da ra
syiṃ ha mu kha ya svā hā si ddha vi ddhya dha ra ya svā hā pa
dma ha sta ya svā hā kṛ ṣṇi sa rpa kṛ dhya ya jyo pa vi ta ya
svā hā ma hā la ku ṭa dha rā ya svā hā ca kra yu dha ya svā
hā śa ṅkha śa bda ni bo ddha nā ya svā hā ma ma ska nda vi ṣa
sthi ta kṛ ṣṇi ji nā ya svā hā vyā ghra ca ma ni va sa nā ya
svā hā lo ke śva rā ya svā hā sa rva si ddhe śva ra ya svā hā
na mo bha ga va te ā ryā va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā
ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya si ddhya ntu me va
ntra pa dā ya svā hā

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1061 千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供西提供新式標點
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary