Back to collection

Great Compassionate Heart Dharani of the World Honored One, Thousand Eyes, Thousand Heads, Thousand Feet, Thousand Tongues, Thousand Arms, Avalokitesvara (Shizun Shengzhe Qian Yan Qian Shou Qian Zu Qian She Qian Bi Guanzizai Putisaduo Da Fu Guangda Yuanman Wu'ai Dabei Xin Tuoluoni) 世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼

Scroll 1

Click on any word to see more details.

世尊聖者 觀自在菩提薩埵廣大 滿無礙大悲心陀羅尼
[0114b08] ![SD-D5B5.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B5.gif) na mo ra
tna tra yā ya ![SD-D7C4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D7/SD-D7C4.gif) na
maḥ ā rya va lo ki te śva rā ya bo dhi sa tvā ya ma hā sa
tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya ma kā vī rā ya sa ha srā kṣā ya
sa ha sra śī ṣā ya sa ha sra pa da ya sa ha sra ji dvā ya sa
ha sra bhu jā ya e hi bha ga vaṃ nā ryā va lo ki te śva ra u
gra a tma gra ma hā u gra ma hā nā da ki li ki li ki li ki
li mi li mi li mi li ci li ci li ci li ci li na ṭu na ṭu na
ṭu na ṭu kra sa kra sa kra sa kra sa ku ru ku ru ku ru ku ru
e hye hi ma hā vī ra va laṃ da da vī ryaṃ da da sa vaṃ kā
maṃ me pra ya ccha śī ghraṃ va śaṃ me rā ṣṭra sa rā ja kaṃ ku
ru sa ha sra bhu ja sa ha sra vī ra lo ke śva ra sā dha ya
sa dā si ddhiṃ me bha va dha ra do bha va a gro bha vā mi oṃ
na mo stu te bha ga vaṃ tnā ryā va lo ki te śca ra pra pu
dhya pra sī da maḥ va ra do ma ma bha vā hi svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1062B 世尊聖者觀自在菩提薩埵[*]廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary