She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌

Translated by Amoghavajra

Colophon

第 20 冊 No. 1067 攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 唐 不空譯 共 1 卷 Volume 20, No. 1067 She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui Translated by Amoghavajra in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Amoghavajra, 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 'She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 20, No. 1067, Accessed 2016-10-08, http://tripitaka.cbeta.org/T20n1067.

Collection vocabulary analysis