Back to collection

Ritual Manuals for the Recitation of the Secret Mind Mantra of the Eleven-Faced Avalokiteśvara 十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

十一面觀自在菩薩心密 儀軌經
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0139c24] 如是我聞一時薄伽梵補陀落山大聖 觀自在宮殿無量娑羅多麼 無憂種種莊嚴
八千九十九俱胝那庾多 菩薩無量淨居天自在大自在 梵王天子上首前後圍遶說法
觀自在菩薩無量持明圍遶往詣世尊 頭面禮世尊三匝退 一面白佛世尊我有心密十一
俱胝如來宣說利益安樂 一切有情一切疾病不吉惡夢非命不淨淨信一切
心所希望不見 梵世沙門婆羅門以此心密 加護救濟攝受息災吉祥 毒藥無有宿
不決定心受持密語一切如來稱讚 一切如來隨喜世尊過去殑伽沙 過後有如蓮花 無染如來爾時大仙
如來心密十方 如來現前一切如來便獲得無生 法忍密語有如大功 善女人淨信重心憶念作意
勝利何等一者疾病 一切如來攝受任運獲得金銀 四者一切怨敵不能
國王王子在於王宮慰問 毒藥寒熱不著一切 不能不能不能
非命功德一者 命終如來二者不生惡趣 非命四者從此世界極樂國土
世尊過去殑伽沙劫過後 陀羅如來於是長者如來 心密四十萬劫生死棄捨
密言晝夜念誦作意一切佛住大悲 菩薩解脫法門所有繫縛臨當刑戮水火 厭禱人非人種種苦難由此
一切有情歸依救護安慰 以此密言一切藥叉 先令發起慈心哀愍然後安置
阿耨多羅三藐三菩提世尊密言有如 大威德一遍滅除四重清淨 五無間罪蠲除悉皆無餘何況
除滅獲得一切無量俱胝那庾多 善根心密一切 滿足苾芻苾芻尼 仕女婆羅門剎利毘舍首陀
白月十四十五一日 念誦萬劫生死一切有情 稱念俱胝那庾多如來名號
不退轉一切病患一切遠離不善教相作意 菩提婆伽梵觀自在
善哉善哉佛子一切有情大悲 以此方便安立一切有情無上 菩提授記隨喜

[0140b28] 爾時觀自在菩薩摩訶薩整理 偏袒右肩頂禮佛足根本密言

[0140c01] 曩謨囉怛曩 (下同) 怛囉 (下同) () 曩莫 (下同) (下同)
() () [*] () () (下同) ()
(下同) 沒馱 () 曩莫薩嚩 () () (下同) 沒馱 ()
() 曩莫 () () (下同) ( 下同) 摩訶薩 ()
摩訶 (下同) (下同) (下同) (下同) (
下同) 知者 () 蘇摩 [*(-+)] ()
() 摩訶 () () (下同) (下同)

[0140c15] 澡浴灑淨密言

[0140c16] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () () 曩莫 () () ()
() 摩訶薩 () 摩訶 () ()
()

[0141a01] 以此密言加持沐浴

[0141a03] 觀自在菩薩焚香密言

[0141a04] () ( 下同) () ()

[0141a06] 以此密言加持奉獻

[0141a07] 觀自在大菩薩獻花密言

[0141a08] () () ()

[0141a10] 以此密言加持奉獻

[0141a11] 觀自在菩薩奉獻飲食密言

[0141a12] () (下同) () ()

[0141a14] 以此密言加持飲食奉獻二十一

[0141a15] 復次觀自在菩薩護摩密言

[0141a16] () () () ()
()

[0141a19] 以此密言加持 兩頭晝夜二十一 火供養然後成就

[0141a22] 觀自在菩薩密言

[0141a23] () () ()

[0141a25] 以此密言加持白芥子應用結界

[0141a27] 觀自在菩薩奉送聖眾密言

[0141a28] () () () ()
() () () ()

[0141b02] 密言奉送聖者歸本宮殿

[0141b03] 念誦福利修持一切事業有人寒熱若一一發 一發鬼神毘舍遮
瘰癧白癩毒蟲加持芥子 白檀一切業障 加持耳痛
青木香 頭痛一切病患加持無不 成就

[0141b12] 成就白檀觀自在 菩薩身十一右邊 第一手念珠第二施無畏第一手
蓮花第二十一當前 寂靜 出現一面怒容最上一面 頭冠化佛觀自在菩薩
瓔珞莊嚴佛舍利安置持誦身著淨衣在家八戒三時 無限數念白月一日乃至日後 處置觀自在菩薩形像西
沈香檀香乃至十三日 日食廣大供養菩提樹 菩提樹蘇合香
一千護摩震動 最上出聲修行 善哉善哉佛子勤苦 意願滿足成就騰空隱形持明
法王乃至無異如是 成就

[0141c03] 復次第二白月十五舍利塔 晝夜一百八 (末那)
密言一遍當前 吼聲行者怖畏大地震動念誦 間斷請願一切
眾生滿一切有情一切意願滿足得無障礙

[0141c10] 復次密言月蝕置於銀器密言一切疾病 除愈乃至盈滿念誦
獲悉

[0141c14] 復次密言澡浴清淨雄黃 心密一千然後成就
灌沐一切遠離 惡夢不祥獲得吉祥一切疾疫 除愈

[0142a02] 復次香花奉獻觀自在加持 一百八忿怒面額降伏一切 敵軍

[0142a05] 復次觀自在 苦練芥子油應作護摩 一遍
乃至患者 解脫

[0142a10] 復次所持白線 加持寂靜宿然後取結二十 密言病者 除愈

[0142a14] 復次疾疫災禍國界 薰陸香護摩五色 加持寂靜堅固大威德

[0142a17] 復次密言怨敵得勝應供養觀自在菩薩 加持白線一百八忿怒一切
諍言得勝寂靜 一切

[0142a22] 復次觀自在菩薩加持 觀自在一百八毘那夜迦一切 殄滅

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經

[0142a27] na mo ra tna tra yā ya na maḥ ā rya jñā na sā gra
vai ro ca na bhyu hā ra ja ya ta thā ga tā yā rha te sa mya
ksaṃ bu ddhā ya na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo rha te bhyaḥ
sa mya ksaṃ bu ddhe bhyaḥ na maḥ ā ryā va lo ki te śva rā ya
bo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya ma hā kā ru ṇi kā ya ta dya
thā oṃ dha ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) dhi
ri ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) dhu ru
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) i te va te śa le
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) pra śa le
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) ku su me ku su ma
va le i ri vi ri ci ri ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) ti ja ra ma pa na ya pa ra ma śu ddha sa tva
ma hā kā ru ṇi ka svā hā

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1069 十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary