Fo Shuo Ruyi Lun Lianhua Xin Rulai Xiuxing Guan Men Yi 佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

Translated by Ci Xian

Colophon

第 20 冊 No. 1090 佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀 宋 慈賢譯 共 1 卷 Volume 20, No. 1090 Fo Shuo Ruyi Lun Lianhua Xin Rulai Xiuxing Guan Men Yi Translated by Ci Xian in the Song in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Ci Xian, 《佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀》 'Fo Shuo Ruyi Lun Lianhua Xin Rulai Xiuxing Guan Men Yi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 20, No. 1090, Accessed 2016-10-08, http://tripitaka.cbeta.org/T20n1090.

Collection vocabulary analysis