Back to collection

Cintāmaṇi Chakra Lotus Tathagata Cultivation and Contemplation Ritual (Fo Shuo Ruyi Lun Lianhua Xin Rulai Xiuxing Guan Men Yi) 佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說如意輪蓮華如來修行
契丹國中天竺摩竭陀國 三藏法師慈賢

爾時薄伽梵 大菩薩
須彌山 有情
演說如意輪 修行祕密
佛言蓮華 摩尼如意輪
金剛王如來 無量無邊
不思議 威德最勝
降伏一切 不能
汝等 分別
後末世 求法
阿闍梨 灌頂
聽受諸法 根性純熟
阿闍梨 次第
如意輪心法 弟子受法
志誠 香華燈明
塗香飲食 供養諸佛
如法供養 
告求諸佛 法門
獲得速成 
旋舞 後背十度
旋轉 
一切 密言
真言

[0220b19] () 嚩日囉 () ()

三昧耶 蓮華祕密
相合 
如初 名為如意輪
蓮華三昧印 三昧真言

[0220b24] 曩謨囉怛曩 () 怛囉 () () (入聲) () ()
() () 摩訶薩 () () 摩訶 () ()
[-+] () () () 摩耶 () () ()
() ()

三昧耶 真言
自身頂上 五方
加持 加持六根
 
召請 金剛拳
力度 
 二度
上方 聖眾
旋舞 
召請真言

[0220c11] 曩謨 () 麼訶 () () () () [-+]
() 悉地悉地 () 野史 () () [-+] () (去聲) ()
() () () () ()

真言 作法
河中 前面
右邊 安於左手
自身 面前
自己 
身口意業 
 隱密
作法 自己二手
隱密 用水
然後 二手
二手掬水 沐浴
諸菩薩 阿闍梨
 二手掬水
右手 中水
洗浴父母 
己身 最後右手
取水灌頂 自己
內外清淨 洗浴
至於門首 門外
用水 二手
右手 右手
安於 取水
中水 三業清淨
淨水 
 真言
加持淨水 淨水真言

[0221a12] () (上聲) 馱曩 () () ()

真言 內外清淨
十方 一切佛菩薩
思惟 內心普請
五體投地 聖眾
禮敬請召

[0221a18] 曩謨 () () 沒馱 () () ()
() () () 悉地 () () [*] ()
() () 怛囉 () [*(-+)] () ()

 諸事
作法 用水
四方 用物
灑淨清淨 行者
光明寶樓 蓮華
寬廣 四面平正


[0221b01] 真言

[0221b02] () [*(-+)] () () ()

行者 樓閣四面
次復 變為
海水真言

[0221b06] () () ()

 金色蓮華
四角 須彌山
八角方正 寶樓
種種莊嚴 不動真言

[0221b11] () () ()

寶樓 層級嚴飾
四面四門 種種瓔珞
七寶 安於樓閣
摩尼珠 
寶珠 貫串周匝
 種種
普遍供養 十方諸如來
諸菩薩 供養真言

[0221b20] 曩謨 () () 怛他誐多 () ( ) () ()
() () [*] () () () ()

運心供養 寶樓
黃金 師子
蓮華 
 
寶珠 嚴飾
中師 
蓮華師子 周匝圍遶
莊嚴具足 蓮華真言

[0221c02] () [*(-+)] () ()

真言 如法布置
 滿七寶
五穀香華 聖眾
 禮敬
 運心聖眾
觀自在 菩薩眷屬
志心 下降
聖眾 種種香華
白拂 伎樂燈明
聖眾 慈悲
 
 力度
 
真言

[0221c17] () () 多麼 () 摩訶 [-+] ( ) ()
() () (去聲) ( )

請召 
 
 請召真言

[0221c23] () () () () () 多麼 () 麼訶
[-+] () 怛囉 () () ()

迎請 聖眾
真言

[0221c28] () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() ()

 
 
真言

[0222a06] () () () 麼訶 [-+] () ()
() () (去聲) () ()

佛足 真言

[0222a10] () () 嚩囉 () () () ( )
(去聲) () ()

十方聖眾 
所有供養 平等奉獻
供養 平等圓滿
 三度
 安於
安心 供養
運心供養 十方諸如來
一切聖眾 供養真言

[0222a20] () [*(-+)] () () () ()

如意寶印 金剛拳
 心想
 如意輪

[0222a24] 真言

[0222a25] () () () 多麼 ()

如意輪 蓮華寶印
加持五處 所謂
 用印加持
五處 聖眾
真言 寶印
四方 上下
 真言

[0222b04] () () () 多麼 () () ()
() () 發吒 () 娑嚩訶

結印真言 內外
甲冑 自己
甲冑真言

[0222b10] () () () 多麼 () [-+] ()
嚕嚕 () () () () () [*] () 發吒
()

加持 金剛
 
相合 
加持護身 甲冑
加持護身 用印
 用印右轉
心想 金剛
內外堅固 如法
行者志誠 供養
聖眾 納受
塗香 旋舞
二度 八度
向外 聖眾
胸臆 塗香真言

[0222b28] () () 多麼 () () 娑嚩訶

散華 
 華安佛頂
散華真言

[0222c03] () () 多麼 () [*] () () ()
() ()

燒香 
 燒香真言

[0222c07] () () () 麼訶 [-+] ()

 
相交 安於
二度 燈明真言

[0222c12] () () () [*] ()

飲食 
二度 
猶如 真言

[0222c17] () () () 麼訶 [-+] () 比多 ()
() () () () ()

如是供養 行者志心
供養 十方聖眾
供養真言

[0222c23] 那謨 () 沒馱 () () () () ()
() () () [*] () () () ()

真言供養 
頂上五方 
志誠 禮佛真言

[0222c29] 曩謨 () 沒馱 () () () () 怛囉 ()
(去聲) (上聲) () () () [*] () 曩謨 ()
() () ()

禮敬聖眾 自己
寶樓 內心
蓮華金剛 日月
真如 凝然
在於月輪 次於月輪
如意輪 蓮華如來
端然 一心
散亂 告白聖眾
大悲心 我方便
我所 一切有情
正覺 告白聖眾
輪王 月輪
吽字 大麥
周遍光明 普遍十方
真言如是

[0223a19] hūṃ

吽字 吽字
色光 
變為菩薩 供養
遍滿三千界 供養諸佛
三世薄伽梵 供養
吽字 歸心月輪
吽字 月輪
蓮華金剛 前日月輪
師子 嚴飾無異
如意輪 大蓮華如來
狀貌黃金 右手
如意摩尼 左手執持
金色大蓮華 
摩尼寶珠 貫串瓔珞
如意輪 摩尼根本
合掌 
 
散開 
 根本

[0223b10] 真言

[0223b11] 曩謨囉怛曩 (二合一) 怛囉 () () 曩謨 () ()
() ( ) () 摩訶薩 () () 摩訶 () ()
() () () ( ) () 多麼 (十一) 摩訶 [-+]
(合十) 嚕嚕 (合十) () 阿哥 () (十四) (十五) 發吒 (合十)
() (十七)

次復心印 六度
 二度
相去 
如初 
安置 心真言

[0223b23] () () () () ()

心中心印 
相合 八度
向下 安心
心中心真言

[0223b28] () 嚩囉 () [-+] () ()

如是己身 運心
如意輪心法 心中心印
心中  ()
名為如意輪 蓮華明王
淡紅色 瓔珞
種種嚴飾 右手
左手 右邊
白言世尊 願佛
諸事 次於左邊
想佛數珠 胡跪
形狀白色 數珠
二手 
(明王) 數珠真言

[0223c13] () () () [-+] () () ()
[*] () () ()

真言 貫串八識
二手數珠 頂上
數珠真言

[0223c18] () () () () () ( )

真言加持 
安置 安於數珠
佛母 明王真言
合一無有 課時
左邊 數珠
月輪 內心禮敬
真言 如是
內心 香華燈明
運心供養 如意輪如來
佛母明王 佛母
佛母真言

[0224a02] () () () [*] () ()
() () ()

加持法事 內心供養
一切聖眾 禮敬
蓮華 
聖眾 歸於本位
奉送真言

[0224a09] () () () 多麼 () () ()
()

奉送 諸佛聖眾
歸於淨土 奉送聖眾
 
 
 二度
 
金剛 界線
 真言

[0224a19] () (上聲) () () 發吒 () () ()

真言 內外
奉送 聖眾
甘露水 洗滌自己
罪業消除 內外清淨
言行 勤修
懈倦 間斷
不久當成 無異

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀 ()

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1090 佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary