Back to collection

Sutra on the Twenty One Praises for the Goddess Tara (Jiudu Fomu Ershi Yi Zhong Lizan Jing) 救度佛母二十一種禮讚經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

救度佛母二十一種禮讚經
[0479c08] () ()

[0479c09] 敬禮大悲藏觀自在菩薩

 綠色 ()
三世佛 無量光
眷屬

諸天天頂 恭敬
窮苦 救度佛母

[0479c15] 敬禮聖救度

[0479c17]

[0479c25] ![T20p0479_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0479_01.gif)

敬禮 怖畏
勝義 莎訶

[0480a02]

[0480a10] ![T20p0480_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0480_01.gif)

敬禮救度速勇母 剎那電光
三世蓮華 華中端嚴

[0480a17]

[0480a25] ![T20p0480_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0480_02.gif)

敬禮百秋朗月母 普遍圓照無垢
星宿 殊勝

[0480b02]

[0480b10] ![T20p0480_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0480_03.gif)

敬禮紫磨金色母 蓮華手勝莊
精勤 忍辱禪定

[0480b17]

[0480b25] ![T20p0480_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0480_04.gif)

敬禮如來頂髻母 最勝滿無邊行
到彼岸無餘 佛子

[0480c02]

[0480c10] ![T20p0480_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0480_05.gif)

敬禮怛囉吽字 滿虛空
世界 鉤召無餘

[0480c17]

[0480c25] ![T20p0480_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0480_06.gif)

敬禮釋梵火天母 風神自在
部多起屍 藥叉

[0481a02]

[0481a10] ![T20p0481_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0481_01.gif)

敬禮特囉胝發母 加行
 頂髻熾盛耀

[0481a17]

[0481a25] ![T20p0481_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0481_02.gif)

敬禮都哩大緊母 勇猛
蓮華 一切冤家

[0481b02]

[0481b10] ![T20p0481_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0481_03.gif)

敬禮三寶嚴印母 手指當心威嚴
嚴飾無餘 自身熾盛光

[0481b17]

[0481b25] ![T20p0481_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0481_04.gif)

敬禮威德歡悅母 寶光
喜笑 世間攝伏

[0481c02]

[0481c10] ![T20p0481_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0481_05.gif)

敬禮守護眾地母 鉤召
顰眉 一切衰敗度脫

[0481c17]

[0481c25] ![T20p0481_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0481_06.gif)

敬禮頂冠月相母 勝妙
阿彌陀佛 寶光

[0482a02]

[0482a10] ![T20p0482_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0482_01.gif)

敬禮如盡劫火母 安住熾盛頂髻
普遍喜悅趺坐 

[0482a17]

[0482a25] ![T20p0482_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0482_02.gif)

敬禮手按大地母 鎮壓
顰眉 能破降伏

[0482b02]

[0482b10] ![T20p0482_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0482_03.gif)

敬禮安隱柔善母 涅槃寂滅
莎訶相應 善能消滅大災

[0482b17]

[0482b25] ![T20p0482_04.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0482_04.gif)

敬禮普遍極喜母 脫離
十字 耀

[0482c02]

[0482c10] ![T20p0482_05.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0482_05.gif)

敬禮都哩巴帝母 吽字
 搖動

[0482c17]

[0482c25] ![T20p0482_06.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0482_06.gif)

敬禮薩囉天海母 神獸
怛囉發聲 無餘

[0483a02]

[0483a10] ![T20p0483_01.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0483_01.gif)

敬禮諸天集會母 緊那羅
威德歡悅 滅除惡夢

[0483a17]

[0483a25] ![T20p0483_02.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0483_02.gif)

敬禮日月廣圓母 普光
 惡毒熱病

[0483b02]

[0483b10] ![T20p0483_03.gif](/cb_tripitaka_web/figures/T/T20p0483_03.gif)

敬禮具三真實母 威力具足
藥叉 災禍

智者精進 至心二十一
救度誠信 是故讚嘆根本
晨早 憶念無畏
一切罪業消除 超越惡趣
聰慧 俱胝灌頂
現世富貴延安 當來諸佛
有時毒物 自然合成
憶念真實 惡毒消滅
他人鬼魅 發熱
二三 苦惱蠲除
男女男女 財寶富饒
善能圓滿隨意 一切障礙不能
佛母聖救度 十方三世
所有諸佛弟子 一心
花香燈燭香水 妓樂供養
 眾聖納受
自從無始直至 不善五無間
心煩 一切罪惡懺悔
聲聞緣覺諸菩薩 乃至凡夫有情
三世 隨喜無餘
有情一切 種種差別
大小通常 一切妙法
直至輪迴 常住涅槃
苦海諸眾生 聖母慈眼
 無上菩提
不久眾生 證得無上引導
佛母大悲 一切諸眾生
滿資糧 獲得證菩提
直至無上菩提 世世獲得安樂
菩提一切處 一切間斷
疾病一切 惡夢不利
一切惱害 急速消除
世間及於出世間 一切樂於豐足
一切饒益 獲得自然
精進修行 
悟入空義菩提 朔月
眾會清淨 蓮華生
如來無量光 現前菩提
住世 三世一切
一面綠色 吉祥
佛母微妙云何 及於眷屬壽量
境界及於云何 我等亦復
 我等所在
病魔消除 增長

世尊 
世界諸眾生 極樂

莊嚴相好 頻伽
一切智 吉祥功德

聖救度佛母二十一種禮讚經

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1108B 救度佛母二十一種禮讚經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary