Jingang Ding Puxian Yujia Da Jiao Wang Jing Dale Bukongjingang Sa Duo Yiqie Shi Fang Chengjiu Yi 金剛頂普賢瑜伽大教王經大樂不空金剛薩埵一切時方成就儀

Colophon

第 20 冊 No. 1121 金剛頂普賢瑜伽大教王經大樂不空金剛薩埵一切時方成就儀 共 1 卷 Volume 20, No. 1121 Jingang Ding Puxian Yujia Da Jiao Wang Jing Dale Bukongjingang Sa Duo Yiqie Shi Fang Chengjiu Yi

Notes

English translations: None

Primary Source

Unknown, 《金剛頂普賢瑜伽大教王經大樂不空金剛薩埵一切時方成就儀》 'Jingang Ding Puxian Yujia Da Jiao Wang Jing Dale Bukongjingang Sa Duo Yiqie Shi Fang Chengjiu Yi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 20, No. 1121, Accessed 2016-10-08, http://tripitaka.cbeta.org/T20n1121.

Collection vocabulary analysis