Back to collection

Vajra Pinnacle Yoga, the Supreme Secret of Buddhahood, Wish-Fulfilling Divine Transformation and Empowerment Dharani (Jingang Ding Yujia Zui Sheng Mimi Cheng Fo Sui Qiu Ji De Shenbian Jia Chi Chengjiu Tuoluoni Yi Gui) 金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求 神變加持成就陀羅尼儀軌
大興善寺三藏 沙門廣智不空 

[0644b25] 爾時惡趣菩薩毘盧遮那佛集會合掌恭敬白佛世尊當來 末法雜染世界惡趣眾生滅罪成佛陀羅
三密念佛三昧淨土何以 便重罪眾生拔苦拔濟一切眾生 爾時惡趣菩薩無愧邪見
放逸眾生拔濟困厄 地獄三寶何況不見 惡趣菩薩白言如來方便不可量
如來神力無盡世尊祕密拔苦 一切眾生父母五濁眾生說決定成佛 惡趣菩薩我有祕密
希有滅罪成佛最勝第一名曰隨求 有人真言題名題名 親近題名一處一切天魔
一切善神守護五辛 姊妹若一女人畜生毘那耶迦不能 障礙隨順晝夜守護災難安穩
何況具足一切重罪悉皆消滅 無量福德極樂世界重罪 地獄父母羅漢和合僧佛身
伽藍諸人是非 如是重罪決定極樂上品 化生不受胎生成佛近人
真言成佛遠人世世真言 童男童女真言題名安樂無諸 色相熾盛圓滿吉祥福德增長一切真言
成就若是真言題名若一二字 十字真言之一乃至 金銀瑠璃真言頂戴
一切同行 諸佛無異作惡重罪消滅 惡心相向不能一切

[0645a01] 佛說普遍滿清熾盛思惟寶印無能勝 總持大隨求陀羅尼

[0645a03] 曩莫薩嚩 () [(-+(-))/] () (歸命毘盧遮那佛身口意業虛空演說如來
三密金剛一乘甚深)

[0645a05] 曩謨曩莫薩嚩沒馱 () ()
(歸命本覺心法常住妙法蓮臺本來莊嚴三身三十七尊住心普門塵數三昧遠離因果因果法然 無邊圓滿頂禮諸佛) 沒馱達磨 ()
() () (南無惡趣菩薩法界眾生離苦得樂三途有情拔苦) () () ()
(過去成佛) (一切眾生滅罪) (下同) (一切眾生如意) 嚩日囉 ()
() (一切眾生斷除煩惱) (下同) (一切眾生成就) ()
(一切眾生慈悲) 薩嚩 () () (佛世界眾生慈悲) () (無可下同)
(一切眾生胎生) () (一切眾生飲食) (一切眾生衣服)
[/] () [/] () (一切眾生滿眾生波羅蜜) (一切眾生滿忍辱波羅)
[*] () [*(-+)] (一切眾生滿精進波羅) (一切眾生滿波羅)
(一切眾生滿波羅) (一切眾生滿方便波羅) 薩嚩 () [/] () 婆羅
(一切眾生滿願波羅) [*] () 滿 () () (一切眾生滿力波)
() () () [*] (一切眾生滿波羅) () (合成)
麼麼 (究竟) 薩嚩 () () (一切眾生) 嚩囉拏 () ()
[*] (一切眾生貪欲) () () () (一切眾生愚癡)
(一切眾生) () (一切眾生) (一切眾生 ) ()
() () () 怛囉 () (一切眾生) () ()
() () () (一切眾生身心安隱) () (合成) 麼麼
( ) 薩嚩 () () (一切眾生過去父母成佛) () 滿 () 薩嚩怛囉 ()
(一切眾生父母成佛) 薩嚩 () [*] (一切眾生父母生死苦) (一切眾生父母長壽)
() 怛囉 () (一切眾生病患) () () () (一切眾生發菩提心)
(合成) [*] (引決) 麼麼 (究竟) () () () () 怛囉 ()
() () (殺生) () () 薩嚩 () ()
(偷盜) () [*] () (婬欲) 薩嚩 () [*] ()
() () () () [*] () [*]
(妄語) () (自讚毀他) () () [*] ()
嚩囉 () [*] (慳貪) 薩嚩 () () () (瞋恚)
(誹謗) () 滿 () () (飲酒) () (五辛)
() () () (害鳥) 薩嚩 () () (破戒具戒)
() () () (滅三毒) 嚕嚕 () ()
() (三假) () (有罪) () ()
() (識住) () () () () (四取)
納麼 () () () () (四緣) (四大)
(四縛) () () () (四生) 怛囉 ()
(住地) (下同) (五受) (五蓋) ( ) ()
三滿多 () ( 五見) () 悉多 () (五心) ()
() () 薩嚩 () (六識) () () ()
() () (六行) () [*] () () ()
() () () () () () () 薩嚩
() () () () (八苦) 祖母祖母 ()
[*(-+)] () () 多羅 () () [*] (治罪)
() [*] () () (煩惱) () () ()
() () () ( 一遍使) ()
(十六知見) () () (十八界) 怛囉 () () 滿 ()
(二十五) () () 滿 () 嚩日囉 () () () (六十) 嚩日囉
() () 滿 () (見諦思惟 九十八使百八煩惱) 嚩日囉 () () ()
( ) (四等心) () (五四) () () [*]
(四惡趣四無畏) () () (五道) () () (五根)
(五眼) () [*] (五分) () () (具足六神通) 滿 ()
(滿足六度) (下同) [*] () () (不為六塵) ()
嚩囉 () (常行妙行) () () () (生生世世) ()
() () () (洗塵) 嚩囉 ()
() (成就) (究竟) 薩嚩 () () () (下地)
怛囉 () 薩嚩 (十一自在) 薩嚩 () (二行) ()
() () (具足十八不共) () () (圓滿無量一切功德) 薩嚩
() () () (生生世世憍慢) () (愛欲) [/]
() () (瞋恚火焰) () () [*] [*] ()
() [(-+(-))/] () [*] () 薩嚩 乞叉 () 乞叉
() (諸見羅網) [*] () () (正向菩提)
[*] (成就三十七品道法) 薩嚩怛囉 ( ) 薩嚩 () (金剛身) ()
[*] [*] () 摩訶 (壽命無窮) () (怨恨殺害) 薩嚩 曼拏攞 ()
[*] (安樂) () () 薩嚩 () (聞名恐怖) (滿足)
() (愛別離苦) 悉地 () 悉地 (安樂) (延命)
() () (產生安隱) () (去除怨賊) 薩嚩 ()
() () () () () ( ) () (諸人敬愛)
() (天人敬愛) () (敬愛) () [(-+(-))/]
() (婦人敬愛) 紇哩 () (女人敬愛) () (婆羅門敬愛) [*] ()
() [*] (宰官敬愛) () () () () ()
() (大臣敬愛) (居士敬愛) () (長者長者) 薩嚩嚩囉拏 ()
() [*] () 滿 () () 滿 () () (帝釋帝釋)
[(-+(-))/] () [(-+(-))/] (梵王梵王) (大自在天大自在天)
[*] (天帝將軍天帝將軍) () () (童男童女童男童女) 薩嚩 ()
(天龍天龍) (夜叉夜叉) [(-+(-))/] (乾闥婆敬愛) (阿修羅阿修羅)
(迦樓羅迦樓羅) [**] () () (毘盧遮那護念) (增益 成就)
() (息災成就) 薩嚩 () [(-+(-))/] () (阿閦佛金剛波羅護念)
() (增益成就) 娑婆 ()
(息災成就一句之內三句護念增益成就息災成就假令薩嚩
沒馱阿閦佛金剛波羅護念增益成就婆娑息災成就皆可知見) () ()
娑婆訶薩嚩 () 娑婆 () 薩嚩 () [(-+(-))/] () 紇哩
() 紇哩 () 娑婆 薩嚩 () [/] () 娑婆賀 [*(-+)]
() () () [*] ( ) () () 娑婆訶 ()
() () () () () 娑婆 () 曩莫
() () 娑婆訶 () () 滿 () 多多 () ()
() 娑婆賀 () 嚩日囉 () () () () () 娑婆賀 ()
() () () () 娑婆賀 () () () 娑婆賀
() () () () () () 娑婆賀 ()
() () () () 娑婆賀娑婆賀 () ()
() () 娑婆賀嚩嚕拏 (引水護念) (增益成就) 娑婆賀 (息災成就上下知見) ()
娑婆賀 () 娑婆賀 () () 娑婆賀 () () () 娑婆賀
() () () 娑婆賀 ( ) 娑婆賀 () () 娑婆賀
() () () 娑婆賀 () 娑婆賀阿蘇囉 () () 娑婆
誐嚕拏 () () 娑婆賀緊那囉 () 娑婆賀 () ()
() 娑婆賀 () () () 娑婆賀薩嚩 () () ()
娑婆賀薩嚩 () () 娑婆賀 薩嚩 () () 娑婆賀 ()
() 娑婆賀 () () 娑婆賀 () [*(-+)] () ()
娑婆賀 () () 娑婆賀 () 娑婆賀 娑婆賀娑婆賀薩嚩 ()
() 娑婆賀薩嚩 () () 娑婆賀 ()
娑婆賀薩嚩 () 波羅 () () [*] 怛囉 () () ()
() () () () () () () ()
() () () () 娑婆賀 () () 娑婆賀 ()
() 娑婆賀 () () () () 娑婆賀 () 滿 ()
() () 娑婆賀 () () 娑婆賀 () ()
() 娑婆賀 () () 娑婆賀 () () () 娑婆 ()
() () 娑婆賀 () () () 娑婆賀 () () ()
() 娑婆賀 () () () [*] () 娑婆賀 ()
() 娑婆賀 () () 娑婆賀 () () () () ()
娑婆賀 () () 娑婆賀 () (