Back to collection

Vasudhārādhāraṇī (Fo Shuo Yu Bao Tuoluoni Jing) 佛說雨寶陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說雨寶陀羅尼經
唐三藏沙門廣智不空 

[0667c18] 如是我聞一時薄伽梵 苾芻五百大菩薩 摩訶薩國中長者名曰
寂靜心意寂靜男女僮僕淨信成就往詣頭面禮 一面合掌恭敬白佛世尊如來
正等覺少有疑事大慈 爾時世尊長者長者歡喜踊躍世尊
云何善男子善女人富饒 疾病疾病爾時世尊妙月長者 如是長者白佛世尊我等
在家眷屬資財 世尊開示法要當令 倉庫財寶盈滿妻子男女
眷屬生歡喜施主使 金銀珍寶如意摩尼金剛商佉 碼碯金寶之類豐饒無有親屬
惠施饒益有情爾時世尊妙月長者 善男子過去阿僧祇劫佛世尊持金剛如來正遍知如來
陀羅尼受持讀誦思惟隨喜 廣說流布由此陀羅尼威德 善男子非人藥叉羅剎 多羅
不能膿血 大小便利欲不能障礙 妙月善男子心念書寫聞名
受持隨喜敷演善男子善女人 長夜安隱快樂瑜伽資糧安隱豐饒 有人受持陀羅尼應供養
一切如來專心淨信三寶諸天悉皆歡喜財寶 讀誦法師陀羅尼

[0668a23] 曩謨 () (去聲) () 嚩日囉 () () () ()
() () () [/] () () () () ()
( ) () [*(-+)] () [*(-+)] ()
() () () () (十一) () (上聲) (十二)
馱曩 (十三) () (十四) () (十五) (上聲) [*(-+)]
( ) (十七) 嚕嚕 (十八) (十九) (二十) (二十一)
(二十二) () (二十三) [*(-+)] (二十四) [*(-+)] (二十五)
(二十六) (二十七) [*(-+)] (二十八) (二十九) [*(-+)]
(三十) () [*(-+)] (三十一) (三十二) (三十三)
[*(-+)] () (三十四) () (三十五) (三十六) 嚩日囉 ()
(三十七) () (三十八) () (三十九) () ()
(四十) () () (四十一) 薩嚩 () (四十二) (四十三)
( ) (四十四) 僧伽 () () (四十五) (四十六) ()
() (四十七) () () (四十八) (去聲) (去聲)
(四十九) (五十) () (五十一) (五十二) () () 摩訶
() (五十三) () (五十四) () () () (五十五)
() () ( 十六) () () ()
(五十七) () (去聲) () () (五十八) ()
() () (五十九) () () (六十)
薩嚩 () () () (六十一)

[0668b25] 妙月長者陀羅尼以此陀羅 威力病患疾疫業障悉皆消滅 男子善女人應供養一切如來一日
無間陀羅尼 一切災禍悉皆銷滅是故善男子 受持陀羅尼他人分別演說
世尊妙月長者歡喜踊躍 陀羅尼受持讀誦他人 分別解說爾時妙月長者佛教右繞
合掌恭敬頭面禮歡喜

[0668c10] 爾時具壽阿難陀妙月長者 長者庫藏種種珍寶 盈滿爾時具壽阿難陀佛教
大城妙月長者 庫藏之中財寶悉皆盈滿 踊躍爾時具壽阿難陀未曾有 歡喜白佛世尊以何因緣妙月長者
庫藏盈滿佛言善男子妙月長者淨信 受持陀羅尼一切有情宣說是故阿難受持陀羅尼為人
諸世間天人沙門婆羅門 陀羅尼 不能 何以如來 真言不可陀羅尼
有情何況書寫受持讀誦 一切如來真語宣說一切如來隨喜 如來稱讚一切如來顯揚一切如來種植
阿難陀白佛善哉世尊伽他

諸佛不思議  佛法亦復
淨信不思議  果報亦復
一切智  法王不生
彼岸  稽首勇猛

[0669a03] 爾時具壽阿難陀佛說雨寶陀羅尼經踊躍歡喜白佛世尊法要 我等云何奉持阿難陀
妙月長者受持一切 財寶伏藏一切如來稱讚陀羅尼 受持薄伽梵無量苾芻
諸菩薩諸天阿蘇羅一切大眾 皆大歡喜信受奉行

[0669a11] 心真言

[0669a12] [*(-+)] () ()

[0669a13] 心中心真言

[0669a14] () () ()

[0669a15] 小心真言

[0669a16] () ()

佛說雨寶陀羅尼經

[0669a18] (陀羅尼

[0669a19] na mo va jra dha ra sa ga ra ni rgho ṣā ya ta thā ga
tā ya ta dya thā su rū pe bha dra va ti maṃ ga la ma ti dhā
dyā va ti dha na va ti śrī ma ti pra bha va ti a ma le vi ma
le ru ru su rū pe vi ma le a na ta ste vi na ta ste vi śva
ke śi a ku re maṃ ku re dhi dhi me dhu dhu me ta ta re ta ra
ta ra va jra va jre a va nta ni ṭa ke va rṣaṃ ṇi ni ṣpā na
ni bha ga vaṃ va jre dha ra sā ga ra ni rgho ṣaṃ ta tha ga ta
ma nu sma ra sa rva ta thā ga ta sa tya ma nu sma ra dha rma
sa tya ma na sma ra saṃ gha sa tya ma nu sma ra ta ṭa ta ṭa
pū ra pū ra pū ra ya pū ra ya bha ra bha ra bha ra ṇi su maṃ
ga re śā ta ma ti maṃ ga la ma ti su bha dra va ti a ga ccha
ga ccha sa ma ya ma nu sma ra svā hā a dhā ra ma nu sma ra
svā hā pra bha va ma nu sma ra svā hā dhṛ ti ma nu sma ra svā
hā oṃ su va su dha re svā hā

[0669b12] (陀羅尼

[0669b13] na mo bhā ga va te va jra dha ra sā ga ra ni rgho ṣā
ya ta thā ga tā ya ta dya thā oṃ su ru pe bha ndra va ti moṃ
ga le a ca le a ca pa le u ghā ta ni u bhe da ni sa sya va
ti dha jñā va ti dha na va ti śrī ma ti pra bha va ti a ma
le vi ma le ru ru su ru bhe vi ma le a da ta ste vi da ta
ste vi śva ke śi a ṅku le moṃ ku le dhi dhi me dhu dhu me ta
ta le ta ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) va
jre ā va rtta ni bhu kke o kke ṭa ke
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) va rṣa ṇi ni gho
da ni bha ga vaṃ va jra dha ra sā ga ra ni rgho ṣaṃ ta thā ga
ta ma nu sma ra sma ra ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) sa rva ta thā ga ta sa tya ma nu sma ra dha
rmma sa tya ma nu sma ra suṃ gha sa tya ma nu sma ra ta ṭa
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) pū ra
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) pū ra ya
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) bha ra
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) bha ra ṇi su moṃ
ga le śā nta ma ti moṃ ga la ma ti pra bhā ma ti ma hā ma ti
su bha ndra va ti ā ga cchā ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) sa ma ya ma nu sma ra svā hā ā dhā ra nu ma
nu sma ra svā hā pra bhā va ma nu sma ra svā hā dṛ ḍha ma nu
sma ra svā hā vi ja ya ma nu sma ra svā hā sa rva sa tva vi
ja ya ma nu sma ra svā hā

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1163 佛說雨寶陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary