Back to collection

Trailokyavijayamahākalparājā (Jingang Ding Chao Sheng San Jie Jing Shuo Wen Shu Wu Zi Zhenyan Sheng Xiang) 金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛頂三界說文 真言
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0709a14] 爾時金剛手菩薩摩訶薩一切菩薩 毘盧遮那佛各自心真言於是曼殊 菩薩摩訶薩白佛世尊
利益未來一切有情速得成就 摩訶般若波羅蜜多一遍 四千十二圍陀藏經文殊師利
普賢隨逐四眾圍遶加被無畏護法 善神阿難文殊師利 真言十萬如是諸佛一一毛孔
十萬菩薩一一菩薩毛孔十萬 龍王一一龍王毛孔十萬龍女一一 龍女毛孔復出十萬一一毛孔
十萬白象一一白象毛孔十萬 香象一一香象毛孔復出十萬 毛孔復現十萬一一
復現十萬八功德水合成一一十萬閻浮檀金 十萬圓光一一圓光
萬億天女種種供養如是殑伽沙 一時大會同音真言三摩 三昧功德無量 真言

[0709b07]

[0709b08] 善男子善女人能持真言一遍 如來一切法平等一切文字平等速得成就摩訶般若弟子心真言
密印二手金剛 供養心法一切如來祕密最勝 愚人三昧思惟

[0709b15] 無生

[0709b16] 清淨無染塵垢

[0709b17] 第一義諦諸法平等

[0709b18] 諸法無有

[0709b19] 諸法無有性文字不可得

[0709b21] 無有性無有 無諸第一義諦 第一義諦無有塵垢無有
塵垢阿字本不生善男子 本來清淨我我所分別 三摩地真修
印可殊勝功德不可思議一遍 行人一切苦除滅億劫生死 重罪三昧現前總持
速成無上菩提一心獨處 閑靜梵書字輪依法念誦滿一月 菩薩空中演說法要
行者宿命智辯才無礙神足自在勝願 福智具足如來法身 十六成正覺建立
香花供養本尊泥塗舍利 真言念誦五十文殊 菩薩說法宿命辯才
如來諸菩薩執金剛恒沙聖眾 護念滿證菩提金剛頂經

金剛頂三界說文真言

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1172 金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary