Back to collection

Pañcākṣaradhāraṇīkārikā (Wu Zi Tuoluoni Song) 五字陀羅尼頌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

五字陀羅尼頌
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

瑜伽 金剛大師
曼殊童子 祕密
三昧 諸佛
凡夫 見成佛身
祕密 大師口傳
精進 依法不依人
如來無二 淨信所得
猶如 沃土滋長
世尊密教 智者修習
眾生 
 不生
智者 為此先覺
猶如寶山 智人
 長日受眾
 最勝
大願 如是
 
涕泣 如是
 一心
 如是
 禪悅
不樂 如是
 不待
具足 
供具 求不得苦
知法供養 如是
真言 甘露
一心 如是
二手 
猶如須彌 如是
諸佛 最上乘
根性下劣 疑惑不能
眾生 諸佛本誓
相應法 現成聖身
 便最正覺
 應作如是
一念 凡夫
三世佛 重罪
灌頂 同事
妄稱 
處所 阿練若
河池海岸 清淨名山
得道轉法輪 仙人成就
擇地精舍 隨順境界
塗地 
律儀 
清淨澡浴 衣服
塗香使 精舍
己身 金剛薩埵
左手持金剛 光明
門戶吽字 怒目不祥
五體投地 敬禮世尊
一心歸命 作佛常住
雙膝長跪 發露
以此清淨 懺悔

[0714a18] 薩嚩 () () () 薩嚩達磨 () 薩嚩 ( ) ()

一遍 口稱阿字
無量 清淨無有
 金剛
密語 召集十方佛
二手金剛拳 
相合 當心
諸如來 三昧

[0714a27] [*] () ()

應觀虛空 諸佛聖眾
充滿法界 無有空缺
誓願 道場
持金剛 諸佛
相背 
諸如來 長跪頂上

[0714b05] 嚩日囉 () ()

坐法 隨事應作
端身支節 趺坐月輪
 日月
金剛 瞻視諸如來
 
 吽字金光
猶如諸如來 說法
十方佛 誓願
十度金剛 
 所願

[0714b16] 三麼耶 ()

結歡 三昧
十度外相 交合
 相合

[0714b20] 三麼耶 () ()

 怛囉
宮室 
金剛 

[0714b24] 嚩日囉 () 滿怛囉 () (半音)

 阿字
金剛 
祕密 流入殿

[0714b28] 嚩日囉 () 吠舍

 力度
以此 堅固

[0714c02] 嚩日囉 () () [*]

降三世 忿怒三昧
 大悲心
金剛拳 
力度 
顰眉 雷音
密迹 受教侍立
 右旋結界

[0714c10] () () () () ()
() 嚩日囉 () 發吒 (半音)

三昧印 行者三昧
外相 跏坐
端坐合口 
如來 遍滿空界
彈指警覺 阿字門
密語 受教侍立

[0714c19] () [*]

一遍 便月輪
清淨 祕密

[0714c22] ()

清淨月輪 種子
金剛 祕密

[0714c25] () 嚩日囉 () ()

清淨月輪 銳利
周遍 虛空

[0714c28] () 嚩日囉 () () ()

不見己身 一切
 

[0715a02] 嚩日囉 () ()

虛空諸如來 
己身 便成本
紫金 童子
首飾 五方
持金剛 發火
左手青蓮 般若梵夾
妙色 身處月輪
行者 應作思惟
堅固 金剛
三昧耶 摩訶三昧耶
三世諸如來 現成等正覺
三昧 金剛劍身
思惟 密語
 加持三昧
外相 
二度 猶如
 一遍

[0715a20]

 具足諸相
 
 
印心 最後置頂
 真言

[0715a26] 曩莫三曼多沒馱南 () () () ()
() () () ()

灌頂 雙手
 摩尼
密語 想佛

[0715b04] 囉怛曩 () ()

 
 
慧開 

[0715b08] () ()

堅固 金剛拳
力度 
綠色不絕 猶如
 
 
 
二手天衣 慈悲

[0715b16] 嚩日囉 () 嚩日囉 () 嚩日囉 () ()

次於畫像 
成本 
 金剛拳
 

[0715b22] ()

 印相
力度 

[0715b25] 嚩日囉 ()

 金剛拳
 以此止住

[0715b28] 嚩日囉 () () [*]

 以此
力度 各各

[0715c02] 嚩日囉 ()

遏伽 滿香水
微妙 

[0715c05] [*] ()

 遍照尊
摩訶 
金剛 
妓女 遍滿十方剎

[0715c10] 摩訶

 
 遍滿虛空界

[0715c13] [*]

歌詠 以此供養
 
緊那羅 供養聖眾

[0715c17] () 怛囉 () ()

供養 奉獻十方
二手金剛拳 右旋頂上
妓樂 遍滿世界

[0715c21] 薩嚩 ()

焚香 世界
金剛 法界

[0715c24] 嚩日囉 ()

散花 莊嚴世界
金剛 虛空

[0715c27] 嚩日囉 () ()

 幽冥
 智慧

[0716a01] 嚩日囉 ()

塗香 塗香
解脫 眾生界

[0716a04] 嚩日囉 ()

內外供養 次第
根本 真言

[0716a07] () () () 摩耶 () ()
() () () () () () ()
() () 薩婆悉地 () 薩嚩 () (合十)
呵呵 () 薩嚩怛他蘖多 () () 摩訶三摩耶
() ()

不解根本 便

[0716a18]

念法 一者三摩地
 本尊流出
 右旋心月
水精 明鏡
無生 
第一義 諸法平等
無諸 無性
差別 無有
 不須分別
 
 乃至陀羅尼
如是四句 隨順契經
二者 
高下緩急 
金剛 
密合 小令
四者降魔 悲心
 顰眉
差別 一念無二
二手念珠 菩提蓮子
蓮華 說法印
中夜 四時
第一 祕密
不顧身命 一心了義
修行人 行者
應當 三昧
種智 下劣根性
雜亂 勸修
煩惱障 入寂
 遏伽
歡喜 妙音讚歎
供養 戀慕奉獻
根本 頂上
虛空 還本

[0716b24] 嚩日囉 () ()

三昧 無有
菩薩 無人可愛
隨順世間 禮敬
 佛菩薩
真言 祕密
散亂 應當
大師 如是
不能 
大聖 悚懼戰慄
猶如 甘露
 
羅剎 
以此功德 群有
離世 修習

五字陀羅尼頌

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1174 五字陀羅尼頌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary