Back to collection

Manjusri Bodhisattva, Dharma Prince Mantra Hidden in One Syylable Sutra (Manshushili Pusa Zhou Cang Zhong Yizi Zhou Wang Jing) 曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

曼殊室利菩薩中一
三藏法師義淨 

[0781a23] 爾時釋迦牟尼佛淨居天天眾 正念普觀大眾告之諸天 曼殊室利童子微妙所謂壇場
作法護身第一祕密最上 一切如來宣說善男子善女人受持
一切神呪諸天無能違者 使曼殊室利童子菩薩摩訶薩 自在將來使現前
菩薩出世間所有神呪一切障礙 皆除勇猛威力第一 一字之一成就一切
事業圓滿所有善法常在一切出世 呪術之上不可毀壞一切佛心滿 所有諸天一心不可
思議威力最上神呪

[0781b10] (一字是故)

[0781b11] 汝等天眾一切祕密一字 有情違者一切鬼神不敢親近一切 諸佛吉祥一切成立隨意
一切世間尊勝大自在 瞋恚令慈 違逆順從而言
有所悉皆成就作法壇場 即便隨意衣著 愛樂見者歡喜齒木
眼時 眼中便
一處使 便女人 不能
水磨 箭鏃不能可取一百八便
宿不消 死者可取雜鹽便
不能

[0781c05] 若是石女產生欲求男女 健陀黃牛 二十五女人時令
久之即便女人三五 厭禱
毒藥子息少許 孔雀相得 石蜜二十七
日中日日石蜜 清淨即便 不息阿藍
一百八 頭痛痛處即便 一日
熱病暫時熱病 一百八 應作 一百八
病人便 小兒但是一切非人所為 共相一百八病人
七七有人 病者洗浴潔淨閑靜
悉皆除愈遠離惡人不淨 臭穢五辛一心受持無不 一日一遍自身
同伴一家 四天下以要言之
如是護身隨時利益有餘所為 隨意無不成就爾時諸天大眾 一字歡喜奉行 (有人求解大利
果證至心廣說) 。

佛說一字

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1182 曼殊室利菩薩一字咒
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary